Програма фахових вступних випробуваньPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Затверджено на засіданні Приймальної комісії
Львівського національного університету імені Івана Франка
30.03.2015 р. (протокол № 8)
Ректор
______________В. П. Мельник
Програма
фахових вступних випробувань
з дисциплін професійної і практичної підготовки для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОКР бакалавра (спеціаліста)
(галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» спеціальність «Маркетинг»)
Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка
10.12.2014 р. (протокол № 6)
Заступник Голови ради
_____________Р. В. Михайлишин
Львів-2015

2
Анотація
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Маркетинг», прово- диться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: «Маркетинг»,
«Маркетингові дослідження», «Маркетинг промислового підприємства», «Мар- кетингове ціноутворення» та «Маркетингові комунікації», а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): «Політична еконо- мія», «Мікроекономіка» та «Макроекономіка».
Навчальна дисципліна «Маркетинг»
Тема 1. Основи теорії та методології та організації маркетингу
Ринок як умова та основа маркетингу. Поняття ринку. Функції ринку.
Структура ринку.
Суть, мета та причини виникнення маркетингу. Суть маркетингу. Історія поняття ринку. Етапи еволюції маркетингу.
Методологічні засади організації процесу маркетингу. Процес маркетингу. Функції маркетингу. Принципи маркетингу. Форми маркетингу.
Види маркетингу. Типи маркетингу.
Інструментарій розробки комплексу маркетингу. Суть та історія поняття
«комплекс маркетингу». Структура комплексу маркетингу та його інструменти.
Принципи розробки комплексу маркетингу.
Концепція маркетинг- менеджменту.
Тема 2. Маркетинг у системі підприємницької діяльності
Зміст поняття підприємництво. Історія поняття. Ознаки підприємництва.
Сучасний підхід.
Фази розвитку підприємництва та роль маркетингу. Процес формування
ідеї розвитку підприємництва. Циклічність розвитку підприємництва та роль маркетингу.
Місце маркетингу в системі підприємництва. Організація маркетингу на підприємстві. Ранжування стратегічних завдань. Права підприємців. Обов’язки підприємців. Підприємництво та бізнес. Міжнародний бізнес.
Державне регулювання маркетингової підприємницької діяльності. Суть і мета державного регулювання. Функції та основні напрями державного регулювання підприємницької діяльності.

3
Тема 3. Маркетингове планування, організація і контроль
Мета, завдання та види планування. Суть планування. Завдання планування маркетингу. Принципи планування.
Оперативне планування. Поняття бізнес-плану. Типи оперативного планування. Стратегічне планування. Передумови стратегічного планування.
Організація стратегічного планування. Моделі стратегічного планування.
Процес стратегічного планування. Проблеми розробки маркетингового плану та його якість.
Організація управління маркетинговими заходами. Суть управління маркетингом.
Види організаційних структур маркетингу.
Системи маркетингової інтеграції.
Маркетинговий контроль. Мета маркетингового контролю. Стадії та види маркетингового контролю. Форми маркетингового контролю. Поняття маркетингового аудиту.
Тема 4. Теорія маркетингових досліджень
Роль маркетингових досліджень у підтримці управлінських рішень.
Поняття інформаційної системи. Значення маркетингової інформації. Суть маркетингових досліджень. Основні напрями маркетингових досліджень.
Кількісні й якісні маркетингові дослідження.
Методика маркетингових досліджень. Методологія та інструментарій досліджень. Суб’єкти маркетингових досліджень. Методика досліджень, спрямована на виконання стратегічних завдань. Методика дослідження, спрямована на виконання тактичних завдань.
Процес організації маркетингових досліджень. Аналіз теоретичних підходів маркетингових досліджень до організації процесу. Визначення проблеми та формування мети. Розробка плану досліджень. Збір інформації.
Подання звітів про проведені дослідження.
Дослідження маркетингового середовища. Маркетингове внутрішнє середовище. Зовнішнє мікросередовище. Соціальне макросередовище.
Економічне макросередовище. Технологічне макросередовище. Політико- правове макросередовище.
Тема 5. Теорія сегментування ринку, позиціювання та виявлення
конкурентних переваг

Роль маркетингового сегментування у підтримці управлінських рішень.
Необхідність сегментування та його суть. Основні поняття теорії сегментування. Рівні сегментування. Ефективність сегментування.
Етапи проведення сегментної політики та цільових ринках. Передумови сегментування. Аналіз можливостей сегментування. Вибір принципів
(критеріїв) сегментування. Вибір методів сегментування. Вибір цільового сегменту ринкую Визначення позиції товару на ринку.

4
Маркетингова стратегія використання конкурентних переваг. Діагностика конкурентного середовища в процесі сегментування.
Дослідження співвідношення якості товару та конкурентоспроможності фірми. Вплив
інновацій на конкурентне позиціювання.
Тема 6. Аналіз поведінки покупців на споживчих і ділових ринках

Теорія поведінки споживача. Теоретичні засади споживчої поведінки.
Економічні теорії поведінки споживача. Неекономічні теорії поведінки споживача.
Аналіз процесу прийняття споживчого рішення про купівлю.
Усвідомлення проблеми та формування потреби. Пошук інформації. Оцінка варіантів. Рішення про купівлю та її здійснення. Поведінка після купівлі.
Чинники впливу на прийняття споживчого рішення. Соціокультурні чинники. Психологічні чинники. Особистісні чинники.
Дослідження поведінки споживачів на ділових ринках. Структура ділових ринків. Характеристика ринку товарів промислового призначення. Процес купівлі товарів для потреб підприємства. Типи купівельних рішень.
Удосконалення взаємовідносин між покупцями та постачальниками.
Тема 7. Товар у системі маркетингу
Суть товару та його характеристики. Поєднання товару. Єдність товару та послуги. Характеристики товару. Гранична корисність товару та споживчий вибір. Рівні товару.
Характеристики товарів в Україні. Класифікація товарів в Україні.
Споживчі товари. Товари промислового призначення.
Життєвий цикл товару. Етап розробки нового товару. Етап виведення товару на ринок. Етап зростання. Етап зрілості. Етап занепаду. Поняття, які характеризують етапи життєвого циклу.
Тема 8. Товарна політика фірми
Розробка та впровадження нового товару. Суть і критерії визначення нового товару. Пошук нового і причини невдач. Маркетингові аспекти
інноваційної діяльності в Україні. Концепція нового товару (загальний підхід).
Розроблення стратегії нового товару.
Використання торгівельних марок. Суть торгівельної марки. Функції торгівельної марки. Поняття бренда. Марочна стратегія. Марочний капітал.
Проведення товарної політики фірми. Зміст і мета товарної політики.
Упаковка товару. Товарно-асортиментна політика.

5
Тема 9. Маркетинг послуг
Суть послуг та їхнє місце в сучасній економіці. Поняття сфери послуг.
Причини зростання сфери послуг. Типи послуг.
Характеристики послуг. Невідчутність послуги. Невіддільність послуги.
Мінливість якості послуги. Нездатність до збереження послуги.
Роль маркетингу в розвитку сфери послуг. 4 «Р» маркетингу послуг.
Управління маркетингом послуг. Конкуренція на ринку послуг.
Сервіс та гарантійне обслуговування. Поняття сервісу та його форми.
Функції та принципи організації сервісу.
Тема 10. Ціни в механізмі ринкової економіки
Теоретичні засади ринкового ціноутворення. Основні теорії ціни.
Особливості ринкових цін. Функції ринкових цін. Адміністративні ціни.
Концепції цінової еластичності. Роль інформації в механізмі ціноутворення.
Ціноутворення на товарних ринках. Поняття цінової та нецінової конкуренції. Ціноутворення на різних ринках (загальний підхід). Ціноутворення на ринку досконалої конкуренції. Ціноутворення в умовах монопольного ринку.
Ціни на монополістичному ринку. Ціноутворення в умовах олігополії.
Місце ціни в системі комплексу маркетингу. Концепція маркетингового ціноутворення. Сприйняття ціни споживачами. Поняття «справедливої ціни».
Сприйняття ціни продавцями або співвідношення ціна-прибуток. Концепція співвідношення ціни й якості.

Тема 11. Система цін, класифікація та порядок встановлення

Система цін та їхня структура. Поняття системи цін. Структура ціни.
Визначальні чинники формування системи цін.
Класифікація цін. Ознаки класифікації. Класифікація за характером торгівельно-економічного обороту. Класифікація цін за часом і територією дії.
Класифікація цін за ступенем і способом державного регулювання. Інші класифікації цін.
Порядок встановлення ціни. Встановлення мети ціноутворення. Аналіз попитую оцінка взаємозв’язку витрат, обсягів випуску та прибутку. Вибір орієнтованої ціни. Вибір базової (прейскурантної) ціни. Коригування та встановлення кінцевої ціни.

Тема 12. Політика ціноутворення і роль держави

Маркетингові стратегії ціноутворення. Поняття цінової стратегії.
Стратегія цінового рівня. Стратегія ціноутворення на нові товари. Товарні цінові стратегії. Стратегія дискримінаційних цін. Стратегія ціноутворення з врахуванням географічного чинника. Змішані маркетингові цінові стратегії.

6
Цінове дослідження та сегментування ринку. Методи дослідження цін.
Цінове сегментування ринку. Дослідження цінових ризиків.
Роль держави в системі ціноутворення. Державне регулювання цін на макрорівні. Методи прямого державного регулювання цін. Методи непрямого державного регулювання цін.

Тема 13. Вибір каналів розподілу товарів і послуг

Суть і цілі політики розподілу. Місце як елемент комплексу маркетингу.
Суть процесу розподілу. Канали розподілу та їхні функції.
Структура каналів розподілу. Доцільність використання каналів розподілу. Рівні каналів розподілу. Маркетингові канали споживчих товарів і послуг. Маркетингові канали розподілу промислових товарів.
Дослідження каналів прямого маркетингу. Суть прямого маркетингу.
Переваги прямого маркетингу. Психологічні аспекти концепції прямого маркетингу.
Вибір посередників. Учасники процесу розподілу від підприємства.
Типізація посередників: загальний підхід. Незалежні посередники. Залежні посередники. Кількість торгівельних посередників.
Механізм організації системи розподілу. Система функціонування каналів розподілу. Взаємовідносини між учасниками каналів розподілу. Мотивація суб’єктів розподільчих відносин.

Тема 14. Маркетингова логістика у сфері розподілу
Маркетингова логістика як інструмент системи розподілу. Логістика та її цілі. Історія поняття. Основні поняття логістики. Розподільча логістика.
Логістичний ланцюг руху товарно-матеріальних потоків. Логістичний ланцюг і матеріальний потік. Закупівля та опрацювання замовлень.
Формування товарних запасів та управління ними. Упаковка в логістичному ланцюгу. Транспортування. Складування.

Тема 15. Стратегія розподілу в торгівлі
Маркетингова стратегія на підприємствах торгівлі. Суть торгівлі. Види торгівлі. Роль торгівлі у формуванні споживчих потреб. Зміст торговельної стратегії. Конкуренція в торгівлі. Потенціал торгівельних підприємств.
Державне регулювання та управління торгівлею. Роль торгових палат.
Гуртова та роздрібна торгівля. Суть і функції гуртової торгівлі.
Організаційні форми гуртової торгівлі. Місце роздрібної торгівлі у системі розподілу. Поняття роздрібного товарообороту. Маркетингові рішення продавців у сфері торгівлі.
Класифікація торгівельних організацій. Класифікація за формами власності. Класифікація за обсягами діяльності та кількості працівників.
Класифікація за організаційно-правовою формою ведення підприємницької

7
діяльності. Класифікація за рівнем торгівельного обслуговування. Класифікація за типом товарного асортименту.
Торгівельна діяльність сучасного супермаркету. Історія появи супермаркетів в
Україні.
Ефективність супермаркетів в
Україні.
Місцерозташування супермаркетів. Внутрішнє планування та дизайн приміщень. Формування персоналу й управління. Цінова, асортиментна та рекламна політика.

Тема 16. Реклама в системі маркетингових комунікацій
Роль та значення реклами. Суть реклами. Роль реклами, її функції та принципи. Соціально-етичні аспекти рекламної діяльності.
Види реклами. Класифікаційні ознаки реклами. Товарно-комерційна реклама. Соціальна реклама. Політична реклама.
Суб’єкти рекламної діяльності. Замовник реклами. Рекламні агентства.
Засоби масової інформації. Рекламні посередники. Цільові споживачі.
Механізм організації рекламування. Рекламні дослідження. Визначення мети реклами. Затвердження бюджету. Розробка стратегії реклами. Оцінка ефективності рекламної діяльності. Реклама на етапах споживчої готовності покупця. Організація реклами та стадіях життєвого циклу товару. Рекламування в сучасному супермаркеті.
Тема 17. Комунікації в системі управління збутом

Стратегія комунікативного менеджменту. Роль комунікацій в управлінсько-збутовій діяльності. Структура управління збутом. Планування продажу. Навики управлінських комунікацій. Психологічні аспекти комунікаційно-збутової діяльності.
Роль персонального продажу у збутовій діяльності. Суть персональних продажів. Еволюція персональних продажів. Роль персональних продажів.
Форми персонального продажу. Багаторівневі комунікації. Підбір кадрів для персонального продажу.
Процес організації персональних продажів. З’ясування потреб потенційних покупців. Планування та підготовка до візиту. Домовленість про зустріч і підхід до клієнта. Презентація товарів і послуг. Реакція на зауваження та пропозиції. Отримання замовлення. Розвиток співробітництва та довготривалих відносин. Контроль за ефективність роботи торгівельних агентів та їх мотивація.
Стимулювання збуту. Суть стимулювання збуту. Роль стимулювання збуту у маркетингово-комунікаційній діяльності. Стимулювання збуту, спрямоване на споживачів. Стимулювання збуту, спрямоване на посередників.
Проблеми стимулювання збуту та шляхи вирішення.


8
Тема 18. Особливі маркетингові комунікації

Зв’язки з громадськістю (паблік рілейшин – PR). Суть та історія розвитку
PR. Принципи та функції PR. Відмінності між PR та рекламою. Напрями організації PR-компаній. Товарна пропаганда. Інструменти PR. Особливості організації сучасних PR-компаній.
Прямі маркетингові комунікації. Суть і функції прямих маркетингових комунікацій. Форми прямих комунікацій. Особливості розвитку сучасних прямих комунікацій.
Спонсорування. Спонсорування як синтетичний засіб маркетингових комунікацій. Класифікація спонсорських компаній зі спонсорування.
Упаковка в системі комунікаційної політики. Місце упаковки в комунікаційній політиці фірми. Упаковка як засіб товарної пропаганди.
Комунікативна роль інформаційних знаків.

Список рекомендованої літератури
1.
Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства / Л.В. Балабанова, В.В.
Холод, І.В. Балабанова. – К: ЦУЛ, 2012. – 612 с.;
2.
Владимирська А.О. Реклама: Навч. посібник. / А.О. Владимирська,
П.О. Владимирський. – К.: Кондор, 2009. – 334 с.;
3.
Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Підручник. / А.В. Войчак,
А.В. Федорченко. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 c. ;
4.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник / С.С. Гаркавенко. – К.:
Лібра, 2006;
5.
Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. Посібник / С.М. Гончаров. –
Рівне: НУВГП, 2007;
6.
Гончаров С.М. Практикум з маркетингу. Навч. посібник / С.М.
Гончаров, Н.Б. Кушнір. – К.: ЦУЛ, 2012. – 208 с.;
7.
Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник / Пер. з англ. Д. Ядін – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 565 c.;
8.
Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. Посібник / С.І.
Дугіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.;
9.
Кальченко А.Г. Логістика: Підручник /А.Г. Кальченко. – К.: КНЕУ,
2003. – 284 с.;
10.
Котлер Ф. Основы маркетинга, 9-е изд.: Пер. с англ. / Ф. Котлер, Г.
Армстронг. – М., 2005. – 1200с;
11.
Крикавський Є. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / 2- ге вид. / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. – Львів:
Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 276 с.;
12.
Крикавський Є.В. Промисловий маркетинг / Є.В. Крикавський, Н.І.
Чухрай – Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка»,
2004. – 472 с.;

9 13.
Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник /
Є.Й. Майовець. – Львів: Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2013. – с. 292-310.
14.
Майовець Є. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник /
Є.Майовець, О.Кузик. Львів: Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2013. – 192 с.
15.
Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга»,
2004;
16.
Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007;
17.
Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л.В.
Балабанової – К.: Знання, 2004. — 354 с.;
18.
Москвітіна Т.Д. Торговельна логістика: Навч. Посібник /Т.Д.
Москвітіна. – К.: КНЕУ, 2007. – 161 c.;
19.
Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій /
Н.І. Норіцина. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.;
20.
Ортинська В.В. Маркетингові дослідження: Підручник / В.В.
Ортинська, О.М. Мельникович. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.;
21.
Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. - К.: КНЕУ,
2005. – 408 с.;
22.
Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, А.В.
Войчак.—К.:КНЕУ, 2003;
23.
Примак Т.О. Маркетинг: Навч. Посібник / Т.О. Примак. – К.:
МАУП, 2004;
24.
Скибінський С.В. Поведінка споживачів: Навч. Посібник / С.В.
Скибінський – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 268 c.;
25.
Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, В.А. Кравченко.
– К.: Знання, 2005. – 764 с.;
26.
Чухрай Н. Інновації та логістика товарів: Навч. Посібник /
Н.Чухрай, Р.Патора. – Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 262 с.;
27.

Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу: Навч. Посібник /
В.Г. Щербак. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2004. — 175 с.

Типові тестові завдання з курсу
«Маркетинг»
1. В якій країні світу виник термін «маркетинг?
1) Японія;
2) Австрія;
3) США;

1 0
4) Китай.
2. Залежно від мети та виду діяльності, маркетинг поділяють на:
1) національний, міжнародний;
2) комерційний, некомерційний;
3) мікро-, макро-, мегамаркетинг;
4) всі відповіді правильні.
3. Підприємець має право:
1) здійснювати діяльність у сферах, що обмежуються діючим законодавством;
2) не сплачувати податки;
3) затримувати зарплату (виплачувати не в повному обсязі) працівникам;
4) забезпечувати підприємство всіма потрібними ресурсами.
4. Етапами формування ідеї розвитку підприємництва є:
1) вибір сфери та виду діяльності;
2) вибір організаційної форми бізнесу;
3) розробка стратегії бізнесу (бізнес-план);
4) всі відповіді правильні.
5. Визначення чіткої відповідальності та розмежування функцій між
підрозділами відповідає:
1) централізації;
2) децентралізації;
3) диференціації;
4) інтеграції.
6. Яку із стратегій обирає фірма, виходячи з існуючим товаром на нові
ринки:
1) глибше проникнення на ринок;
2) розробка нового товару;
3) розширення меж ринку;
4) диверсифікація.
7. За своєю періодичністю інформація буває:
1) постійною;
2) змінною;
3) епізодичною;
4) усі відповіді правильні.
8. Групи людей, які виявляють потенційний чи реальний інтерес до
фірми та її товару, розповсюджуючи позитивну або негативну інформацію:
1) фокус-групи;
2) панель;
3) когорта;
4) контактні аудиторії.
9. Моніторинг якості повинен мати:
1) тактичний характер;
2) поточний характер;
3) стратегічний характер;
4) правильної відповіді немає.

1 1
10. Внутрішня сила, що спонукає суб’єкта до дії, називається:
1) диференціацією;
2) мотивацією;
3) потребою;
4) нестачею.
11. Дії економічної людини як споживача підкоряються:
1) закону попиту;
2) соціальним законам;
3) цінностям суспільства;
4) потребам людини.
12. Що таке мотив?
1) першочергова потреба;
2) опредмечена потреба;
3) усвідомлена потреба;
4) сукупність потреб людини.
13. Крива життєвого циклу характеризує:
1) зміну рівня виробництва товару;
2) зміну попиту на товар;
3) зміну ціни на товар;
4) зміну рівня споживання товару.
14. Стиль, який розповсюджений упродовж нетривалого періоду
називається:
1) захопленням;
2) модою;
3) флагманом;
4) трендом.
15. До функцій торгівельної марки належать:
1) інформативна, сервісна;
2) ідентифікативна, гарантійна;
3) сервісна, гарантійна;
4) гарантійна, інформативна.
16. До характеристик товарного асортименту належать:
1) функціональність, насиченість;
2) глибина, насиченість;
3) диференційованість, функціональність;
4) насиченість, функціональність.
17. Найефективнішим способом комунікативного впливу на ринку
послуг є:
1) реклама;
2) пропаганда;
3) особистий продаж;
4) стимулювання збуту.
18. Основним інструментом нецінової конкуренції є:
1) якість надання послуг;
2) імідж фірми;

1 2
3) спосіб комунікації;
4) конкурентна стратегія.
19. На співвідношення ціна-якість впливає:
1) зміна смаків і уподобань споживачів;
2) поява нової інформації;
3) конкуренція;
4) усі відповіді правильні.
20. Ціна виступає визначальним індикатором, коли:
1) продукт складний для оцінки;
2) високий ризик купівлі;
3) недостатня інформація про товар;
4) всі відповіді правильні.
21. Ціни, які встановлюються державними органами управління для
регулювання співвідношення цін між деякими групами товарів називають:
1) регульованими;
2) фіксованими;
3) паритетними;
4) соціальними.
22. Як називається знижка, що надається виробниками своїм


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал