Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття осСкачати 134.21 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір134.21 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ РЕЖИСУРИ І ШОУ-БІЗНЕСУ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ І МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА

ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ

для вступників на здобуття ОС «Магістр»

на базі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»

за іншою спеціальністю


Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 026 – "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"


Спеціалізація:

«Театральне мистецтво»


Обговорено і схвалено

на засіданні

кафедри режисури і майстерності актора

Протокол № 15

від 29 лютого 2016 року

Київ-2016ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування (додаткового фахового іспиту) розроблена для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста здобутого за іншими спеціальностями для здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності 026 "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО" спеціалізації «Театральне мистецтво».

Додаткове вступне випробування зі спеціалізації «Театральне мистецтво» передує вступному екзамену з фаху і має кваліфікаційний характер. Попередньо вступники мають ознайомитись з умовами вступу на дану спеціальність

Додаткове вступне випробування проводиться у формі теоретично-практичного завдання.

Вступники на спеціалізацію «Театральне мистецтво» повинні мати здібності до науково-практичної діяльності, аналітичного мислення, педагогічні здібності, відчуття й розуміння видів мистецтва та вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального процесу, здатність аналізувати, класифікувати і систематизувати інформацію театрознавчого та історіографічного матеріалу.


Критерії оцінювання знань вступників

На додатковому вступному випробуванні абітурієнт має можливість отримати від 0 до 100 рейтингових балів, що відповідає кількості правильних відповідей на тести. Загальна кількість тестових завдань – 50. Одна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Мінімальний прохідний бал - 61.81-100 балів - склав (відмінно). Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється рівнем творчого, критичного та самостійного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

71-80 балів - склав (добре). Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

61-70 бали - склав (задовільно). Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на середньому рівні, вміння логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

0-60 балів - не склав (незадовільно). Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні знання нормативного матеріалу, відсутній рівень самостійного та критичного мислення та здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.


ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ

Спеціальність – "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Спеціалізація «Театральне мистецтво»

Вимоги до проходження додаткового вступного випробування

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі завдання: 1. подати реферат на попередньо самостійно обрану тему (20-25с.);

Список тем рефератів

 1. Сценічна дія – основний засіб режисерського мистецтва.

 2. Театр як вид мистецтва. Його особливості та компоненти.

 3. Вчення Станіславського про етику і дисципліну.

 4. Конфлікт як джерело драматичної боротьби.

 5. Режисерський аналіз жанру драматичного твору.

 6. Сценічна дія – основний засіб театрального мистецтва.

 1. надати розгорнути письмову відповідь на наступні питання:

Студент повинен продемонструвати засвоєні знання та навички роботи над драматургічним твором: здійснення режисерського аналізу п’єси та створення задуму майбутньої вистави за самостійно обраною п’єсою з рекомендованого списку драматургічних творів.

Режисерський аналіз п’єси складається з:

1. Обґрунтування вибору:


  • ідейно-художні особливості п’єси,

  • мета і завдання постановки,

  • творчі та матеріальні можливості постановки,

2. Автор і п’єса:

- життєвий і творчий шлях драматурга,

- літературно-сценічна історія твору,

3. Специфіка відображеного в п’єсі життя:

- історичні, соціальні та естетичні аспекти епохи,

- побут і звичаї, манери.

4. Аналіз п’єси:

- тема, проблема та ідея; надзавдання драматурга,

- конфліктна система п’єси,

- події,


- сюжет,

- фабула,

- композиція п’єси,

- жанр та стильові особливості,

- характеристика дійових осіб,

- мова п’єси.

Режисерський задум складається із: визначення надзавдання і визначення наскрізної дії майбутньої вистави, визначення загально сценічного образу вистави: образ дії, пластично-просторовий образ, тональний образ, атмосфера вистави, темпоритм, трактування головних дійових осіб.

а) Назвіть та коротко охарактеризуйте основні етапи роботи актора над роллю за К.С. Станіслівським.

б) Обравши самостійно (за рекомендованим списком) п’єсу і дійову особу, виконати перший етап роботи актора над роллю за К.С. Станіслівським. – етап ознайомлення актора з роллю (процес пізнання):


  • визначити тему, ідею, проблематику п’єси та місце дійової особи в системі художніх образів п’єси;

  • визначити головні події та головний конфлікт п’єси та відношення до них дійової особи;

  • зібрати матеріали за п’єсою про персонаж: автор про персонаж, персонаж про себе, інші дійові особи про персонаж.

3) На додатковому вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

- вступник повинен самостійно (за власним вибором) підготувати та виконати репертуар, а саме:

- художнє читання вірша, байки, прозового твору (уривок тривалістю 3-4 хв.),

- виконання монологу з п’єси будь-якого жанру або уривку з моновистави (5 хв.).

Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, які б різнились один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

- в разі необхідності виконати практичне завдання(імпровізацію) на запропоновану комісією тему (вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах з метою виявлення природної здатності імпровізувати).

Список рекомендованих драматургічних творів


 1. Шекспір В. «Річард ІІІ».

 2. Шекспір В. «Гамлет».

 3. Шекспір В. «Ромео і Джульєта».

 4. Шекспір В. «Дванадцята ніч».

 5. Мольєр Ж.-Б. «Тартюф»

 6. Леся Українка «Лісова пісня».

 7. Леся Українка «Камяний гість».

 8. Карпенко-Карий І.К. «Мартин Боруля».

 9. Карпенко-Карий І.К. «Хазяїн».

 10. Карпенко-Карий І.К. «Сто тисяч»

 11. Чехов А.П. Вишневий сад».

 12. Чехов А.П. «Три сестри».

 13. Кропивницький М.Л. «Глитай або ж павук».

 14. Кропивницький М.Л. «Доки сонце зійде, роса очі виїсть.

 15. Шевченко Т.Г. «Назар Стодоля».

 16. Франко І.Я. «Украдене щастя».

 17. Котляверський І. «Наталка Полтавка».

 18. Куліш М. «Мина Мозайло».

 19. Куліш М. «97».

 20. Гоголь М.В. «Ревізор».

 21. Гоголь М.В. «Одруження».


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат підводить підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому. Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться.

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.

Вибір теми реферату. Тема реферату - це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції або семінарського заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення проблеми, достатньо чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання декількох проблем або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання. Важливими критеріями при доборі теми реферату, є її актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією автора праці та його висновками.

Структура реферату: • титульний аркуш;

 • зміст (план);

 • вступ;

 • розділи (вони часто поділяються на параграфи);

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо);

 • перелік умовних позначень.

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх слабкої аргументації.

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть бути розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою. Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату.

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в додатки.

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її вирішення.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.


Рекомендована література для вступників:

1.Акторська майстерність корифеїв (збірник).  К., 1973.

2. Аникст Н.О театре.  М., 1962.

3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980.

4. Бояджиев Г. Душа театра.  М., 1974.

5. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральних вечеров.М., 1969.

6. Бояджиев Г. Поэзия театра.  М., 1960.

7. Борев Ю. Художественный образ  форма художественного мышления // Эстетика.  М., 1975.  С.195-210.

8. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.

9. Гончаров А.Режиссерские тетради. – М., 1980.

10. Горбунова Е. Идеи. Конфликты. Характеры.  М., 1960.

11. Дурилін С. Марія Заньковецька.  К., 1982.

12. Захава Б.Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

13. Калашников Ю. Тетральная етика Станиславского.  М., 1960.

14. Коваленко Г.Ф.Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.

15. Коломієць Р.Пристрасті за Богданом. – К., 2010.

16. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.

17. Курбас Л.Молодий театр. – К., 1991.

18. Макарьев Л. С утра до вечера в театре.  Л., 1977.

19. Марков П. О театре.  М., 1974.

20. Мастерство актера и режиссера в терминах и определениях Станиславского.  М., 1961.

21. Мейерхольд В.Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.

22. Неллі В.Про режисуру. – К., 1977.

23. Саксаганський П. Думки про театр.  К., 1980.

24. Сахновский-Панкеев В. Драма.  М., 1969.

25. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.

26. Станіславський К.Етика. – М., 1961.

27. Товстоногов Г.Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.

28. Эфрос А.Професия – режиссер. – М., 1979.

29. Юра Г.Режисер у театрі. – К., 1967.Рекомендовані драматургічні твори:

1. І. Карпенко-Карий Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. Мартин Боруля.

2. І. Франко Украдене щастя. Лис Микита.

3. Л. Українка Лісова пісня.

4. В. Винниченко Чорна Пантера і Білий Ведмідь.

5. М. Куліш Патетична соната. 97.

6. І. Кочерга Майстри часу. Ярослав Мудрий.

7. О.Пушкін Маленькі трагедії, Борис Годунов

8. М. Гоголь Ревізор. Одруження.

9. О.Островський Безприданниця. Вовки і вівці. Тепленьке місце.

10. Л. Толстой Влада темряви.

11. А. Чехов Чайка. Три сестри. Вишневий сад.

12. О. Вампілов Прощання у червні. Старший син.

13. В.Шекспір Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір. Приборкання норовливої.

14. Ж.-Б. Мольєр Міщанин-шляхтич. Тартюф.

15. Ібсен Г. Ляльковий дім

16. Брехт Б.Матінка Кураж та її діти.

17. Уільямс Т.Трамвай бажання.


Електронний ресурс

1. Актерское мастерство. – Режим доступа : http://acterprofi.ru.

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – 3. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.

4. Каталог : Театр и театральное искусство. – Режим доступа : http://www.art world-theatre.ru.

5. Театральная Энциклопедия. Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

6. Западноевропейский театр. – Режим доступа : http://svr-lit.niv.ru.

7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

8. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : http://www.theatre-enc.ru.

9. История:Кино.Театр.–Режимдоступа http://kinohistory.com/index.php.

10. Театры мира. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat.

11. Театры народов мира. – Режим доступа : http://teatry-narodov-mira.ru/

12. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия.13. Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

14. Хрестоматия актёра. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал