Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
уміє
пояснювати алегоричність образу коня
Шептала;
характеризувати
його,
давати власну оцінку його поведінці;
дискутувати про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність.
Уміння зберегти власну індивідуальність
у
сучасному
жорстокому
світі,
залишатися
людиною
в
будь-яких
ситуаціях.

3
Юрій Винничук. «Місце для
дракона»
Повість – казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.
Учень / учениця удосконалює навички коментувати сюжет, уміє переказувати найвагоміші епізоди; пояснити підтекст твору, алегоричність образів дракона
Грицька, Пустельника та князя.
Розвиток естетичного смаку, уміння
бачити красу і силу художнього слова.
4
УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР
Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька +
Галя, або Повість про перше
кохання»
Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі
Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і
Учень / учениця: удосконалює навички виразного читання, проблемно-образного аналізу твору;
уміє переказувати гумористичні ситуації, характеризувати образи Вітька
Горобця, Федька Котигорошка, Галі
Козачок.
Поетизація першого почуття, виховання
перше побачення. Дитячі проблеми в культури спілкування підлітків,
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів дорослому житті, передані засобами гумору.
підготовка їх до реалій життя.
4 (упро-
довж
року)
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з творами письменників-земляків.
Учень / учениця: знає про письменників, які народилися в рідному краї; читає їхні твори (на вибір); уміє прокоментувати
їхні
ідейно-художні особливості,
висловити власні судження і враження про ці твори.
Шанобливе ставлення до талановитих
земляків.
2
УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивча- лися упродовж року й викли- кали найбільше роздумів, су- перечок, зацікавлення
Учень / учениця:
згадує про письменників і твори, що вивчалися упродовж року;
закріплює вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.
Усвідомлення того, що власна думка і
власна позиція — важливі риси характеру
особистості

9 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — 1 год Література рідного краю — 2 год Позакласне читання — 4 год
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Резервний час — 4 год
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП Роль і місце літератури в житті нації.
Розвиток літератури.
Творча ндивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час
і
є носієм загальнолюдських цінностей.
ТЛ: контекст, естетика
Учень / учениця: уміє пояснювати відмінність усної словесності від
«книжної» літератури
(повторення
вивченого).
Усвідомлення
національного
і
вселюдського значення мистецтва.
6
Родинно-побутові пісні «Місяць на небі,
зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте
терен»,
«Сонце
низенько»
Процес виникнення фольклору.
Багатство
і розмаїття українського фольклору (по-
вторення і узагальнення ви-вченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя).
Культ романтизованих почуттів, сенти- ментальний пафос, традиційна символіка.
Українські народні балади «Ой летіла
Учень / учениця: знає й уміє
розрізняти види й жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури; має
уявлення про обряд українського весілля; виразно читає весільні пісні,
уміє їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.
Учень / учениця: визначає види родинно-побутових пісень;
уміє

стріла», «Ой на горі вогонь горить»
аналізувати тексти, визначати їхні
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої укра-їнських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.
мотиви, тематику, худож-ньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи. Учень
/ учениця: уміє розкрити зміст поняття
«балада»;
розрізняє види балад;
аналізує тексти за змістом і стильовими особливостями; пояснює драматизм колізії, спе-цифічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.
Вивчає напам’ять: 1 баладу (на вибір).
Розуміння понять «трагічне — комічне
— піднесене» та «оптимістичне —
песимістичне», їхнє місце у світогляді й
житті людини. Усвідомлення значення
давньої культурної спадщини свого
народу.
3
ДАВНЯ
ЛІТЕРАТУРА
Українська
середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-
України (988 р.). Найдавніші рукописні книги
Київської
Русі
(Остромирове
Євангеліє,
Ізборник
Святослава).
Перекладна
література
Біблія
(фрагменти). Легенди: про Вавилонську
вежу, про Мойсея. Притча про блудного
сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. У
країнські переклади Біблії (П.
Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І.
Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.
ТЛ: притча
Учень / учениця: розуміє роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу;
має
уявлення про найдавніші книги
Київської Русі,про біблійні книги в давній Україні; знає перекладачів Біблії українською мовою;
переказує і
тлумачить біблійні легенди, притчі.
Пізнання і засвоєння християнської
моралі: ідеалів правди, чесності,
патріотизму, скромності, любові до
ближнього. Зацікавлення й повага до
літератури інших народів, зокрема
стародавнього Сходу як невід’ємного
чинника у становленні української
національної культури. Усвідомлення
універсальності євангельсь ких істин
людського буття.
4
Пам’ятки оригінальної літе-ратури
княжої Руси-України
Літописи як історико-художні твори.
«Повість временних літ», «Поученьє
Володимира
Мономаха»,
«Києво-
Печерський Патерик».
«Слово
о
полку
Ігоревім»

давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ—
ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.
Учень / учениця: називає основні пам’ятки оригінальної літератури;
уміє пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів; знає історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспів; виразно й усвідомлено читає поему,
уміє переказувати і коментувати сюжет
«Слова…»;
уміє

Образи руських князів у творі.
характеризувати образи руських
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Наскрізна ідея патріотизму. Символічно- міфологічні образи та їхнє значення.
Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу
Ярославни.
ТЛ: літописи, ліро-епіка
князів, княгині Ярославни, образ
Руської
(української) землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору;
розвиває
навички визначення основної ідеї; уміє висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час. Усвідомлення того, що любов
до рідної землі, вірність у коханні —
вічні
загальнолюдські
цінності.
Розуміння «золотої середини» у вчинках
людини.
Виховання
поваги
до
історичного минулого нашого народу,
до його культурних пам’яток.
3
Українська література доби Ренесансу і
доби Бароко Розвиток книгодрукування.
Перші друковані книги в Україні. Іван
Вишенський, Іван Величковський, Дмитро
Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Історично- мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи
(Самовидця,
Г.
Грабянки, С. Величка) та «Історію русів».
Вертеп як вид лялькового театрального дійства.
Григорій
СКОВОРОДА.
«Бджола та Шершень», «Всякому місту
— звичай і права», «De libertate» (із
«Саду Божественних пісень») Життя і творчість філософа, просвітителя, поета.
Його християнські морально-етичні
ідеали. «Сад Божественних пісень»,
«Байки Харківські», філософські трактати.
Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про само пізнання і «сродний труд».
Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості зб. «Байки Харківські».
ТЛ: Ренесанс, Бароко.
Учень / учениця: називає перші друковані книги в Україні; має
уявлення про епохи Ренесансу і
Бароко; розуміє значення видатних діячів української культури цього часу;
має уявлення про козацькі літописи,
«Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва.
Учень / учениця: знає і вміє
розповісти про життя Г. Сковороди;
уміє про аналізувати зміст його поезій; уміє сформулювати власне розуміння й актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.
Вивчає напам’ять: «Всякому місту — звичай
і права».
Виховання
толерантності,
почуття
патрiотизму. Осмислення важливості
для становлення і реалізації себе як
особистості ідей самопізнання та
гармонії зі світом.
5
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська література як нова, новочасна.
Суспільно-історичні, культурні обставини.
Літературний процес кінця ХVIII — першої половини ХІХ ст. Духовне
Учень / учениця: знає про становлення нової української літератури; називає найвизначні ших письменників цього часу.
Учень / учениця:
знає про життя
і творчість
поневолення нації. Життя народу —
І.Котляревського; розуміє його роль у

К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів предмет художнього зображення.
Актуальність фольклорної традиції.
Розвиток фольклористики, етнографії.
Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.
Іван
КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.
«Енеїда»,
«Наталка
Полтавка»
Творчість
І.
Котляревського — новий етап у розвитку націо-нального самоусвідомлення.
Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній.
Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі
(картини пекла).
Соціально-побутова драма
«Наталка
Полтавка»
— перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис укра-їнської жінки.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія

розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення; аналізує розділи
«Енеїди» (на вибір учителя); визначає провідні проблеми і мотиви твору;
характеризує героїв поеми, образ Енея;
висловлює власні міркування про його вчинки і характер; коментує проблему війни: погляд автора
і героїв;
характеризує головну героїню
«Наталки Полтавки», інших персо- нажів п’єси, аналізує художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі; робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси, їхніх життєвих позицій;
пояснює роль і функцію пісень у драмі;
уміє розкрити значення творчості І.
Котляревського в українському культурному відродженні.
Вивчає
напам’ять: уривок з «Енеїди» (на
вибір). Формування активної життєвої
позиції, розвиток уміння відстоювати
людську гідність, власні принципи,
усвідомлення можливості вибороти
власне щастя.

2
Григорій
КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО.
«Маруся»
Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І.
Франко).
Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні
(Василь). Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя. П. Куліш про Г. Квітку.
ТЛ: сентименталізм.
Учень / учениця: знає основне з життя і творчості письменника;
розуміє причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови; має
уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті
«Маруся»;
уміє
характеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні особливості та проблематику;
висловлює міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору;
дискутує про сенс людського життя, справжнє кохання й вір ність; оцінює значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духов ності.
Усвідомлення необхідності соціально

активної позиції в житті.
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
2
Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму.
Зв’язок
із
ідеями
Просвітництва, з національним рухом.
Осередки романтичного руху на
Слобожанщині,
Чернігівщині й
Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»).
Поети-романтики
(Л.Боровиковський,
П.
Гулак-
Артемовський,
Є.
Гребінка,
М.Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла,
М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський,
М. Шашкевич).
Учень / учениця: знає про розвиток романтизму в Україні, уміє виразно
читати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у зв’язку з художніми особливостями
і народнопісенною лірикою.
Усвідомлення того, що романтик —
духовно багата, творча людина.
Виховання шанобливого ставлення до
засад народної моралі й етики:
працелюбності, щирості, любові й
поваги до батьків. Краса вірності в
коханні.
3
Байкарська творчість поетів-романтиків
(П.
Гулак-Артемовський,
Л.
Боровиковський, Є. Гребінка та ін.).
Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ — перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки
(«Пан
та
Собака»).
Собака як алегоричний, узагальнюючий образ.
Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»). Балада «Рибалка» П. Гулака-
Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки).
Засоби романтичного зображення Євген ГРЕБІНКА. Збірка байок
«Малоросійські приказки».
Педагогічна
і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т.
Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий
суд».
Викриття несправедливості кріпосницького судочинства.
Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю
«панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»).
Висока оцінка І. Франком байкарської майстерності Гребінки. Вірш «Човен».
Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини.
Пісенна
(романсова) лірика поета
Учень / учениця:
знає найголовніше з біографії митця;
уміє визначити алегорію в сюжеті байки «Ведмежий суд»; пояснює художні засоби змалю-вання поведінки дійових осіб.
Учень / учениця: виразно читає вірш «Човен»; уміє
знайти прийом розгорнутого паралелізму, пояснити образ чов-на у творі та його алегоричність.
Вивчає напамять: 1 вірш (на вибір).
українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чѐрные
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів очи» та ін.). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.
ТЛ: романтизм, романс.

4
Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба»
(переклад М. Садовського і М. Рильського, за ред. І.Малковича). Творчість М.
Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «Тарас Бульба».
Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України.
Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального і національно- культурного вибору в образах синів Тараса
Бульби. Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю
М. Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства.
Учень / учениця: знає біографію митця, пов’язану з Україною; має уявлення про його основні твори, розуміє місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів;
розуміє культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця; знає
думки Т. Шевченка про М. Гоголя; уміє
переказувати зміст повісті «Тарас
Бульба»; розуміє пов’язаність сюжету з
історією України; характеризує образ головного героя; пояснює колізію морального і національного вибору в образах синів
Тараса
Бульби.
Усвідомлення того, що Україна —
країна визначних мистецьких талантів,
які зробили великий внесок у культуру
інших народів.
2
Тарас ШЕВЧЕНКО. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).
Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності
історичного часу («До Основ’яненка»).
ТЛ: послання.
Учень / учениця: знає біографію й основні віхи творчості поета; розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.; уміє розрізняти лірику й ліро-епіку,
визначати жанрову групу, до якої належить твір; виразно читає поезію, коментує її
ідейно-художній зміст;
2
«Сон» («У всякого своя доля…») Поема
(«комедія») «Сон» і тогочасна суспільно- політична дійсність. Композиційний при йом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.
Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
ТЛ: гротеск, контраст, умовність.
коментує зміст твору, визначає головні
ідеї, контрастні картини в ньому;
характеризує змалювання поетом морально звироднілих
«землячків» і
висловлює власне ставлення до таких людей; визначає фрагменти поеми, що справили найбільше враження,
уміє
пояснити свій вибір. Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір). Усвідомлення гнітючої
долі
народу,
підкореного
імперією.
Розуміння конструктивних засад, на яких
ґрунтується «комедія»: рух у напрямку до
демократичного


К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
устрою,
національного
визволення,
вільного розвитку особистості.
2
Національна проблематика періоду «Трьох літ». «Кавказ» Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку
імперську політику. Продовження теми національно- визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми
неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.
Учень / учениця: уміє коментувати
фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іроніч ним, інвективним забарвленнями;
уміє
пояснювати узагальнену ідею твору. Виховання
почуття солідарності з боротьбою
інших народів за визволення від гніту.
Формування світоглядних переконань
неприйняття
насильства,
осуду
загарбницьких воєн.
2
«І
мертвим,
і
живим,
і


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал