Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською або російською мовою навчання Польська моваСторінка1/6
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Лист Міністерства освіти і науки України № 14.1/12-Г-872

від 11.06.2014

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

з українською або російською мовою навчання

Польська мова

1–4, 5–9, 10–11 класи

Автори:

Л. М. Щерба

вчитель польської мови

Заборольської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступеня
М. З. Зелінська

методист

Дрогобицької філії Інституту

інноваційних технологій і змісту

освіти МОНМС України

Слово від авторів


Запропонована програма складена для шкіл з українською або російською мовою навчання, в яких польська мова є варіативною складовою від 1 до 11 класу. Програма передбачає опанування учнями польської мови на рівні достатньому для іншомовного спілкування в різноманітних комунікативних ситуаціях. Вона розроблена з урахуванням Державного стандарту базової і повної середньої освіти та Рекомендацій Ради Європи.

Основною метою програми є комунікативний підхід до навчання польської мови, який зумовлює практичну мету: оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку комунікативної компетенції. Програма включає у себе тематичні сфери спілкування з урахуванням відповідного лексичного мінімуму, чотири складові комунікативної компетенції, а зокрема мовну, мовленнєву, соціокультурну (соціолінгвістичну) і стратегічну та наступні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (монологічне і діалогічне), читання і письмо. Мовна лінія програми включає відомості з таких мовних систем як: фонетика, словозміна, словотвір, синтаксис, лексикологія, стилістика, орфографія та пунктуація.

У процесі вивчення іноземної мови необхідно підходити комплексно до формування в учнів видів мовленнєвої діяльності: умінь і навичок усного і писемного мовлення. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно і взаємопов’язано.

Вивчаючи лексику та граматику, доцільно враховувати принцип випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків через комунікативні завдання, а після цього наступає аналіз та подальше використання матеріалу в мовній практиці. Згідно з комунiкативним підходом до навчання новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) спочатку пред’являється у певному контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань, які повинні мати комунікативне спрямування і сприяти формуванню в учнів знань не тільки про значення нової мовної одиниці, але й про її формоутворення та функції (застосування) у мовленні. На основі цих знань мають формуватися відповідні мовні навички. Такий підхід до сприймання мовного матеріалу сприятиме усвідомленому його засвоєнню і адекватному використанню у практичній мовленнєвій діяльності.

Запропоновані сфери спілкування не тільки задовольнять освітні потреби учнів, а й допоможуть сформувати міцну базу для подальшого самовдосконалення і використання мови у майбутньому. На початковому етапі навчання основний акцент ставиться на опанування літер польського алфавіту, розвиток навичок читання, що сприяє збагаченню словникового запасу учнів та підготовці їх до усного мовлення. Розвинути комунікативні вміння неможливо без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Слід зазначити, що знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його у певних сферах спілкування. У процесі вивчення польської мови необхідно брати до уваги порівняльний аспект, проведення паралелей між близькоспорідненими мовами польською і українською (російською) сприятиме кращому розумінню окремих мовних явищ та позитивному трансферу з рідної мови, знижуючи ймовірність інтерференційних процесів.

Програма не обмежує творчої ініціативи вчителя, дає можливість самостійно розподіляти, доповнювати навчальний матеріал, беручи до уваги рівень оволодіння мовою, потреби і віковий критерій учнів та обрані засоби навчання.

Основними принципами програми є: комунікативна спрямованість, особистісна орієнтація, послідовність навчального матеріалу та інтегрований розвиток видів мовленнєвої діяльності. Метою запропонованої програми є виховання і розвиток творчої, толерантної особистості учня, громадянина України, який шанує традиції, звичаї, культуру та мову іншого народу.

1-й КЛАС

(перший рік навчання – 36 годин; 1 год. в тиждень)Сфери (тематика) спілкування

Я, моя сім’я (я і члени родини) Предмети (предмети, які нас оточують, кольори, розмір, місцезнаходження) Природа (пори року, явища природи )

Мовленнєва компетенція

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки


Привітатися

Cześć! Dzień dobry! Dobry wieczór! Witaj!

Попрощатися

Do widzenia! Do zobaczenia! Bywaj! Cześć! Pa!

Попросити вибачення

Przepraszam. Bardzo mi przykro.

Висловити подяку / відреагувати на них

Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Proszę. Nie ma za co.

Поцікавитися справами / відреагувати на такі запитання


Jak się masz? Świetnie/bardzo dobrze/dobrze/tak sobie/źle.

Називати дні тижня

Jaki jest dziś dzień? Dzisiaj jest poniedziałek.

Представитися, розповісти про себе, свою сім’ю. Вміти запитати друга про його ім’я, вік, його сім’ю

Jak się nazywasz? Jak masz na imię? Mam na imię... . Nazywam się... . Ile masz lat? Mam ... lat. Czy masz rodzeństwo? Jak brat/siostra ma na imię?

Назвати предмети

Co to jest? To jest... To są...

Запитати про місцезнаходження предмета та відповісти

Gdzie jest ...? On/ona/ono jest na/pod/w/obok/przed/za .... One/oni są ....

Запитати про якості предмета та описати його

Jaki jest …? On jest mały/średni/duży. Ona jest czerwona/zielona/niebieska.

Сказати, яка є пора року. Описати погоду

Jest jesień. Jest gorąco/ciepło/chłodno/zimno. Pada deszcz/śnieg. Wieje wiatr. Świeci słońce. Jest pochmurno. Pogoda jest ładna/brzydka.

Мовна компетенція

Лексика


Граматика

Фонетика

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Морфологія

Дієслово: Теперішній час дієслів być, mieć, nazywać się.

Іменник: загальні назви.

Прикметник: якісні прикметники / відносні прикметники (однина).

Займенник: особові та присвійні.

Числівник: кількісні числівники від 1 до 20.

Прийменники: прийменники місця.

Орфографія

Написання літер польського алфавіту, буквосполучень, слів, словосполучень та речень (графічне відтворення на основі взірця).Дотримання вимови з урахуванням особливостей польської мови. Наголос у польській мові.

Лексичний мінімум

Я, моя сім’я (я і члени родини). Matka (mama), ojciec (tato/tata), syn, córka, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka, wujek, ciocia, dziecko/dzieci, brat, siostra, rodzice, rodzeństwo, kuzyn, kuzynka, mąż, żona.

Предмети (предмети, які нас оточують, кольори, розмір, місцезнаходження). Ławka, stół, krzesło, okno, drzwi, tablica, zeszyt, długopis, książka, podręcznik, torba, drzewo, ulica, dom, korytarz, zabawka, piłka, lampa, komputer, rower, samochód, czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny, zielony, pomarańczowy, duży, mały, średni, wysoki, niski, na, pod, w, obok, przed, za, między ... a... .

Природа (пори року, місяці, явища природи). Jesień, zima, wiosna, lato, wrzesień, październik, listopad itd. tęcza, (jest) gorąco, ciepło, chłodno, zimno, pochmurno, słonecznie, wietrznie, burza, mróz, (pada) deszcz, śnieg, (wieje) wiatr, (świeci) słońce.

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Правила етикету та норми мовленнєвої поведінки: • уміння уважно слухати співрозмовника;

 • бути доброзичливим, стриманим, тактовним;

 • шанобливо ставитися до народу – носія польської мови;

 • використовувати у спілкуванні польські увічливі звороти: привітання, прощання, вибачення, подяка.

Культурні реалії, звичаї, традиції України та Польщі:

 • польські та українські звичаї, традиції пов’язані із святкуванням Різдва та Великодня.

Стратегічна компетенція

Уміти користуватися підручником.

Бути здатним працювати в парі, у групі.

Розуміти інструкції вчителя.

Зберігати увагу під час уроку.

Мовленнєва компетенція

На кінець 1-го класу учні повинні уміти:

Аудіювання

Уміти :


 • розрізняти (впізнавати) вимовлені в повільному темпі загальновживані слова;

 • демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні;

 • розуміти і реагувати на запитання, які вимагають відповіді «так / ні»;

 • розуміти прості інструкції, вказівки.

Говоріння

Монологічне мовлення

Уміти:


 • представити за допомогою коротких речень себе, свою сім’ю;

 • вказувати на місцезнаходження об’єкта;

 • описати погоду;

 • коротко переказати зміст прочитаного/почутого тексту, який базується на вивченому мовному матеріалі;

Обсяг висловлювання - не менше 3 речень.

Діалогічне мовлення

Уміти:


 • ставити запитання;

 • відповідати на запитання згідно з мовними та мовно-комунікативними нормами;

 • вести діалог: привітання – відповідь;

 • відповідним чином реагувати на репліки вчителя і однокласників;

Висловлювання кожного співрозмовника повинно містити не менше 2-3 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання

 • знати букви алфавіту;

 • читати вголос та про себе з розумінням слова, словосполучення, речення та короткі тексти, що містять засвоєний матеріал (обсяг – не менше 100 друкованих знаків).

Письмо

Уміти:


 • за взірцем каліграфічно відтворювати букви, склади, слова, словосполучення та прості речення;

 • писати під диктовку прості речення на основі засвоєного матеріалу (обсяг – не менше 3 речень).

2-й КЛАС

(перший рік навчання – 36 годин; 1 год. в тиждень)Сфери (тематика) спілкування

Я, моя сім’я і друзі (родина, друзі, зовнішній вигляд, професії)

Шкільне життя (класна кімната, шкільне приладдя)

Відпочинок і дозвілля (улюблені заняття, вміння)

Мовленнєва компетенція

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Вести діалог етикетного характеру

Dzień dobry. Jak się masz? Dziękuję. Bardzo mi miło. Nic nie szkodzi.

Висловлювати ввічливі прохання

Przepraszam. Mam pytanie. Co to znaczy? Nie rozumiem. Proszę powtórzy

/napisać.

Висловлювати згоду або незгоду

Świetnie, dobrze, masz rację, niestety, nie mogę, nie masz racji.

Представити себе, членів своєї сім’ї, свого друга. Називати професії членів своєї сім’ї. Ставити запитання з метою отримання такої інформації та відповідати

Nazywam się ... . Moja mama jest lekarzem. Mój brat jest studentem. Mam przyjaciela. Mój przyjaciel ma na imię ... . Jak ma na imię twój przyjaciel?

Називати частини тіла і описувати зовнішність людини

Ona jest młoda, wysoka, ładna. Ma ciemne włosy i szare oczy.

Називати меблі, речі, які знаходяться в класній кімнаті, описувати їх та окреслювати їх місце знаходження. Ставити запитання з метою отримання такої інформації та відповідати

Gdzie stoi szafa na książki? Stoi w kącie. Zeszyt jest na ławce. Długopisy są w piórniku.

Описувати погоду, висловлювати свою думку

Dzisiaj jest słoneczny dzień. Pada deszcz. Wieje ... wiatr. (Nie) lubię lato (lata), bo ... .

Запитувати і розповідати про те, що хто вміє/любить робити

Co lubisz/umiesz robić? Umiem/lubię czytać, malować, bawić się, skakać, biegać, tańczyć.Мовна компетенція

Лексика


Граматика

Фонетика


Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.


Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Морфологія

Дієслово: Теперішній час дієслів być, mieć, mieszkać, nazywać się, lubić, umieć, grać

Іменник: Роди іменників.

Займенник: питальні. Прикметник:множина прикметників (нечоловічоособова форма).

Числівник: порядкові числівники від 1 до 10.

Прийменники: прийменники місця.

Орфографія

Написання літер слів, словосполучень та речень (графічне відтворення на основі взірця). Самостійне написання вивчених лексичних одиниць та синтаксичних конструкцій.Дотримання вимови з урахуванням особливостей польської мови. Наголос у польській мові.

Лексичний мінімум

Я, моя сім’я і друзі (родина, друзі, зовнішній вигляд, професії).

(Najlepszy/a) przyjaciel/przyjaciółka, stary, młody, ładny, przystojny, wesoły, wysoki, średniego wzrostu, niski, gruby, szczupły, oczy, uszy, włosy, jasne, ciemne, krótkie, długie; nauczyciel, lekarz, sprzedawca, sekretarz, programista, ekonomista, fryzjer, kelner, student, inżynier.Шкільне життя (класна кімната, шкільне приладдя).

Klasa, uczeń/uczennica, kolega/koleżanka, wychowawca/wychowawczyni, dziennik, wakacje, lekcja, przerwa, kreda, tablica, szafa na książki, regał, podręcznik, tornister, plecak, piórnik, ołówek, flamaster, gumka, linijka.Відпочинок і дозвілля (улюблені заняття, вміння). Lubić, umieć, robić, czytać, malować, bawić się, skakać, biegać, tańczyć, śpiewać, grać w gry komputerowe, grać w piłkę nożną, jeździć na rowerze, sankach, nartach, łyżwach, oglądać telewizję, spacerować, spotykać się z kolegami/koleżankami.

Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція

Правила етикету та норми мовленнєвої поведінки: • уміння уважно слухати співрозмовника;

 • бути доброзичливим, стриманим, тактовним;

 • шанобливо ставитися до народу – носія польської мови;

 • використовувати у спілкуванні польські увічливі звороти, відповідно до ситуації спілкування.

Культурні реалії, звичаї, традиції України та Польщі: • польські та українські звичаї, традиції пов’язані із святкуванням Різдва та Великодня;

 • столиця і найбільші міста Польщі.

Стратегічна компетенція

Уміти користуватися підручником.

Співпрацювати в парі, у групі.

Розуміти інструкції вчителя.

Зберігати увагу під час уроку.

Просити допомоги у вчителя.Мовленнєва компетенція

На кінець 2-го класу учні повинні уміти:

Аудіювання

Уміти :


 • розуміти прості інструкції, вказівки та запитання і відповідним чином на вербальному і невербальному рівнях на них реагувати;

 • розрізняти вивчений мовний матеріал;

 • розуміють короткі, в повільному темпі вимовлені висловлювання;

 • демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні.Говоріння

Монологічне мовлення

Уміти:


 • представити за допомогою коротких речень себе, свою сім’ю, свого друга;

 • коротко описати предмет, зовнішність людини;

 • вказувати на місцезнаходження об’єкта;

 • розповісти про своє улюблене заняття;

 • описати погоду, класну кімнату;

 • коротко переказати зміст прочитаного/почутого тексту, який базується на вивченому мовному матеріалі;

Обсяг висловлювання - не менше 4 речень.

Діалогічне мовлення

Уміти:


 • ставити загальні і спеціальні запитання;

 • відповідати на запитання згідно з мовними та мовно-комунікативними нормами;

 • відповідним чином реагувати на репліки вчителя і однокласників;

 • брати участь у мікродіалозі.

Висловлювання кожного співрозмовника повинно містити не менше 3-4 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання

 • знати букви алфавіту;

 • читати вголос та про себе з розумінням слова, словосполучення, речення та короткі тексти, що містять засвоєний матеріал (обсяг – не менше 100 – 150 друкованих знаків).


Письмо

Уміти:


 • за взірцем каліграфічно відтворювати букви, склади, слова, словосполучення та прості речення;

 • писати під диктовку прості речення на основі засвоєного матеріалу (обсяг – не менше 4 речень).


3-й КЛАС

(перший рік навчання – 36 годин; 1 год. в тиждень)Сфери (тематика) спілкування

Я, моя сім’я і друзі (риси характеру, опис зовнішності, щоденна рутина)

Дозвілля (іграшки, захоплення, проміжки часу)

Природа (тварини, птахи, овочі та фрукти)

Мовленнєва компетенція

Мовленнєві функції


Мовленнєві зразки

Висловлювати своє позитивне або негативне ставлення до чогось

(Nie) lubię... . (Nie) podoba mi się ... . A tobie? Czy lubisz ... ?

Висловлювати радість, незадоволення

Super! Fajnie! Świetnie! No, nie! Dlaczego?

Висловлювати пропозицію

Kiedy masz czas? Co robisz w sobotę? Może pójdziemy na sanki?

Описувати пори року, погоду. Висловлювати своє (не)уподобання щодо погоди.

Teraz jest zima. Pada śnieg i wieje wiatr. Jest bardzo zimno. Podoba mi się zima, bo można jeździć na sankach, lepić bałwana.

Представляти третіх осіб

To jest mój kolega Taras. On ma 9 lat i chodzi do trzeciej klasy. Taras mieszka we Lwowie na ulicy ... . On lubi grać w gry komputerowe.

Описувати в що хто одягнений,-а; хто що носить

Natalia ma na sobie czerwoną spódnicę, białą bluzkę i czarne buty. Lubię nosić dżinsy, podkoszulek albo bluzkę. Czasami noszę ... .

Описувати людину (риси характеру)

To jest moja koleżanka Ania. Ona jest bardzo spokojna, dobra, miła i wesoła.

Розповідати про свій робочий / вихідний день, зазначаючи час виконання дії. Ставити запитання з метою отримання такої інформації та відповідати на них

Wstaję o wpół do ósmej, myję zęby, ubieram się i jem śniadanie. Dwadzieścia po ósmej wychodzę z domu.

Називати частини тіла і описувати зовнішність людини

Ona jest młoda, wysoka, ładna. Ma ciemne włosy i szare oczy.

Називати і описувати іграшки, окреслювати їх місцезнаходження

To jest lalka. Ona jest w pudełku. To są klocki. One leżą na podłodze.

Розповідати про свої улюблені заняття

Lubię/podoba mi się grać na komputerze/czytać książki/jeździć na rowerze/sankach/nartach. Często gram w gry komputerowe.

Називати тварин, птахів, розповідати про своїх улюблених тварин. Складати коротке повідомлення про тварин

To jest tygrys/słoń/lew/bocian/jaskółka. On jest duży, umie szybko biegać. Jest bardzo niebezpieczny. Mam psa. Jest czarny, ma krótki ogon.

Називати овочі і фрукти

Marchewka, cebula, burak to są warzywa. Jabłko, gruszka, śliwka to są owoce.

Мовна компетенція

Лексика


Граматика

Фонетика


Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.


Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Морфологія

Дієслово: теперішній час дієслів. Дієслова, які позначають рух.

Іменник: відмінювання іменників в однині.

Займенник: особові, присвійні та питальні.

Прикметник: якісні і відносні прикметники.

Числівник: кількісні числівники від 1 до 100.

Прийменники: прийменники місця, напрямку і часу.

Прислівник: zawsze, często, czasami, rzadko, nigdy.

Сполучник: i, ale, albo.

Орфографія

Написання літер слів та речень (графічне відтворення на основі взірця). Самостійне написання вивчених лексичних одиниць та синтаксичних конструкцій. Написання ó–u.Дотримання вимови з урахуванням особливостей польської мови. Правильна вимова звуків, в тім носових. Наголос у польській мові.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал