Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації10.12.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 1. Історія створення карт. Формування уяви людей про Землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу. Картографія в епоху середньовіччя. Картографія нового часу.
Розвиток картографії в Україні. Перший атлас України.
Перспективи розвитку картографії і топографії.
Тема 2. Види географічних карт. Класифікація карт.
Види географічних карт: загальногеографічні, тематичні.
Класифікація карт за їхніми основними ознаками.
Картографічні зображення Землі: профілі, рельєфні карти, атласи, глобуси, блок-діаграми. Карти спеціального змісту: для спортсменів, туристів, медичних працівників, карти-
ілюстрації тощо.
Тема 3. Картографічні проекції. Види картографічних проекцій. Умовні проекції. Властивості карт. Використання карт у практичній діяльності людини.
Тема 4. Топографічні карти і прийоми роботи з ними.
Суть топографічної карт, її особливості, сфери застосування.
Масштаб довжин і площ.
Географічні координати і об’єкти топографічної карти.
Визначення прямокутних координат точок за топографічною картою. Кути напрямів і зв‘язок між ними. Визначення кутів напрямів на топографічній карті. Опис місцевості за топографічною картою.
Тема 5. Способи зображень на географічних картах.
Спосіб якісного фону, кількісного фону, ареалів, значків, крапковий, ізоліній, значків, локалізованих діаграм, лінійних знаків, знаків руху. Картодіаграми, картограми.
Розв’язування завдань за оглядовими загальногеографічними
і тематичними картами.
Складання опису карт.
Розв’язування завдань за соціально-економічними картами.
Рельєфні карти та прийоми роботи з ними.
Тема 6. Карти та інші картографічні твори. Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт. Вплив комп’ютеризації на географію.
Зародження геоінформатики, епоха «зрілості», етапи розвитку геоінформаційної системи.
Учень:
називає історичні відомості про створення карт;
користується різними картами;
складає маршрути подорожі, карти уявного об’єкта;
будує профіль за ма- теріалами топокарти;
уміє працювати з усіма видами карт;
розв’язує картографічні завдання;
описує місцевість за картами;
складає опис карт;
порівнює різні види карт;
класифікує карти;
аналізує і порівнює картографічні проекції;
визначає масштаб карт;
оцінює роль карт у життєдіяльності людини;
вміє розв’язувати задачі;
користується елек- тронними картами.

36

Електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти- консультанти, карти-гіди. Штучний інтелект географії.
Практикум:
практична робота № 14. «Аналіз карт побудованих у різних картографічних проекціях»;
робота математичної лабораторії № 15. «Розв’язування задач на визначення азимутів, координат, відстаней за топографічною картою»;
практична робота № 16. «Побудова профілю між об’єктами за топографічною картою»;
практична робота №17. «Складання картосхеми з використанням різних способів картографічних зображень»;
практична робота №18. «Розробка легенди для тематичних карт своєї області (за вибором) з курсу соціально- економічної географії».
№19. творча робота «Складання маршруту історико- культурних об’єктів України або пам’яток природи за допомогою картографічних джерел»;
практична робота № 20. «Робота з електронними картами»;

37 2
5
РОЗДІЛ VІІІ. Географічна культура – 6 год
Тема 1. Світові цивілізації
Формування поняття «цивілізація». Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична.
Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-
історичним напрямком теорії цивілізації. Систематика цивілізацій. Регіональні цивілізації. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу.
Тема 2. Світові культури
Зародження і становлення культури. Культура: зміст і функції поняття. Складові елементи культури. Географія культури.
Практикум:
№ 21. семінар на тему: «Калейдоскоп світових культур»;
№ 22. написання есе на тему: «Географічна культура випускника».

Учень:
розрізняє поняття
«цивілізація», «культура»;
називає періоди форму- вання географічної культури;
характеризує головні напрямки теорії цивілізації;
готує доповіді для виступу;
складає план творчої роботи;
порівнює розвиток географічної культури за певний період; добирає самостійно
інформацію;
готує есе;
бере участь у семінарах та конференціях.
РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-економічна географія України - 22
2
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
Українська державна і національна територія України. Ет- нічні землі. Формування сучасної української держави.
Політико-географічне положення України. Глобальне і регіональне положення України. Положення України на
Євразійських геополітичних осях. Сусідське положення.
Кордони. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика. Київ – столиця України.
Учень:
характеризує політико- географічне положення
України;
називає розміри України;
показує на карті держави- сусіди;
пояснює вплив географічного положення на місце України в Європі та світі;
називає адміністративно- територіальні одиниці
України.

38
5
Тема 2. Населення України
Проблеми демографії України. Демографічна політика
України.
Етнічний склад населення держави.
Етнографічне районування.
Розселення українців у світі. Українська діаспора.
Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал.
Сучасні міграційні процеси в Україні.
Учень:
аналізує демографічні проблеми України;
характеризує етнічний склад населення;
показує на карті етно- графічні райони;
пояснює причини не- рівномірного розміщення населення;
характеризує міграційні процеси на території
України.
5
Тема 3. Економічна географія України
Сучасні риси національного господарства. Реструктуризація господарського комплексу України. Показники соціально- економічного розвитку держави. Показники якості життя населення. Структура національного господарства. При- родно-ресурсний потенціал та його вплив на розвиток господарства. Економіко-географічні відмінності регіонів, їх спеціалізація.
Учень:
характеризує особливості структури господарського комплексу України;
пояснює трансформаційні процеси в господарському комплексі України;
порівнює рівень соціально- економічного розвитку
України з іншими країнами;
аналізує статистичні дані.
4
Тема 4. Соціальна географія України
Становлення соціальної географії України. Соціальна
інфраструктура. Культурно-освітній комплекс України.
Науковий комплекс. Соціально-побутовий комплекс.
Рекреаційне господарство. Сучасна релігійна ситуація в
Україні.
Учень:
називає складові соціальної
інфраструктури;
аналізує і показує на карті рекреаційні зони України;
характеризує сучасну релігійну ситуацію в
Україні

39
3
Тема 5. Соціально-економічне районування
Склад, структура і типи соціально-економічних районів.
Характерні ознаки соціально-економічних регіонів України.
Рівні соціально-економічного розвитку регіонів.
Проблеми депресивності в Україні.
Учень:
називає типи соціально- економічних районів;
визначає характерні ознаки соціально-економічних районів;
показує на карті соціально- економічні райони;
порівнює рівні розвитку соціально-економічних районів.
3
Тема 6. Зовнішні зв’язки України
Загальні риси зовнішніх зв’язків. Види зовнішніх зв’язків, їх класифікація.
Форми міжнародного співробітництва
України. Інтеграція України у світовий економічний простір.
Практикум:
№ 23. практична робота «Характеристика політико географічного положення України»;
№ 24. практична робота «Нанесення на контурну карту етнографічних районів України та їх характеристика»;
№ 25. практична робота «Нанесення на контурну карту країн з найбільшою українською діаспорою»;
№ 26. практична робота «Оцінка показників якості життя населення України»;
№ 27. практична робота «Складання характеристики освітнього комплексу України»;
№ 28. практична робота «Складання порівняльної ха- рактеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)»;
№ 29. круглий стіл «Форми міжнародного співробітництва
України».
Учень:
називає риси зовніш- ньоекономічних зв‘язків;
характеризує різні види зв‘язків;
визначає проблеми і перспективи розвитку різних видів зв’язків.
РОЗДІЛ ІV. Географія своєї області – 23 год.

40 3
Тема 1. Економіко-географічне положення. Історико-
географічні аспекти заселення і розвитку території
області
Економіко-географічне положення регіону.
Історія формування регіону. Масове заселення краю. Розвиток виробничих сил, науки та культури. Розвиток регіону у XX столітті. Сучасний стан розвитку. Видатні дослідники краю.
Місце області в сучасному господарському комплексі
України.
Учень:
показує і аналізує економіко-географічне положення регіону;
знає історію утворення регіону;
називає видатних дослідників краю.
6
Тема 2. Природні умови і природні ресурси області
Тектонічна і геологічна будова, корисні копалини. Рельєф.
Клімат і агрокліматичне районування. Поверхневі і підземні води.
Ґрунти. Рослинний і тваринний світ. Природні явища.
Фенологічні дослідження.
Ландшафти і фізико-географічне районування. Природно- заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристсько- рекреаційні ресурси.
Учень:
характеризує тектонічну та геологічну будову краю;
називає корисні копалини своєї місцевості;
характеризує клімат краю; аналізує родючість ґрунтів;
називає основні види рослинного та тваринного світу свого краю; порівнює основні ландшафти своєї місцевості;
оцінює туристсько- рекреаційні ресурси краю.
6
Тема 3. Економіко-географічна характеристика області
Адміністративно-територіальний устрій.
Природно- ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал. Населення.
Сучасні демографічні тенденції. Статево-вікова структура та національний склад. Міграції. Трудові ресурси.
Структура господарства. Галузева структура промисловості.
Територіальна організація промисловості.
Сільське господарство, його структура і спеціалізація. Головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво.
Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства.
Транспортний комплекс і його територіальна організація.
Соціальна інфраструктура: стан, проблеми і перспективи.
Місце області в господарському комплексі України.
Зовнішньоекономічні зв‘язки регіону.
Учень:
знає адміністративно- територіальний устрій краю;
характеризує природно- ресурсний потенціал своєї місцевості;
аналізує демографічні тенденції в краї;
характеризує господарство краю;


41
4
Тема 4. Освіта, наука і культура регіону
Культурна спадщина і народні звичаї. Релігія. Система освіти та її територіальна організація. Зміни в системі освіти та науки за роки незалежності України. Стан і перспективи розвитку науки. Культура і спорт. Обласний центр як історичний, науковий, культурний і освітній центр.
Пам‘ятки історії і культури області.
Учень:
знає культурну спадщину та народні звичаї краю;
характеризує систему освіти в регіоні;
складає характеристику обласного центру.
4
Тема 6. Екологічний стан, екологічні проблеми області
та шляхи їх вирішення
Стан навколишнього природного середовища.
Антропогенний вплив на природне середовище. Відходи.
Природно-заповідний фонд. Регіональні екологічні про- блеми. Моніторинг навколишнього природного середовища. Ядерна та радіаційна безпека. Вплив забруднення навколишнього природного середовища на стан здоров‘я населення. Роль освіти в галузі навколишнього середовища на стан вирішення екологічних проблем.
Учень:
аналізує стан навколишнього природного середовища;
характеризує екологічну ситуацію своєї місцевості;
робить висновки щодо екологічної грамотності та екологічної культури населення краю.

Практикум:
№ 30. практична робота «Характеристика економіко- географічного положення області»
№31. міні-дослідження «Оздоблювальне каміння в архітектурі населеного пункту»;
№ 32. робота на місцевості «Опис яру, кар’єру, терикону, долини річки (за вибором учителя)»;
№ 33. практична робота «Мій родовід»;
№ 34. екскурсія на промислове виробництво «Складання комплексної характеристики промислового підприємства за планом»;
№ 35. практична робота «Складання комп‘ютерної презентації однієї із пам‘яток історії і культури»;
№ 36. практична робота «Заповнення санітарного паспорта звалища побутового сміття».42
РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства16 год.
2

Тема 1. Глобальні проблеми людства. Геоглобалістика
Поняття
«глобальні проблеми»,
«глобалістика».
Глобалізація. Форми глобалізації: економічна, політична, культурна. Позитивні і негативні наслідки глобалізації.
Глобальний інформаційний простір.
Класифікації глобальних проблем. Взаємозв‘язок глобальних проблем людства. Послідовні рівні вивчення глобальних проблем: глобальний, регіональний і локальний.
Учень:
розрізняє поняття «гло- бальні проблеми»,
«глобалістика»,
«глобалізація»;
аналізує наслідки гло- балізації;
називає
рівні вивчення глобальних проблем.

2
Тема 2. Глобальні проблеми політичного і соціально-
економічного характеру
Проблема війни і миру. Проблема біженців.
Розширення НАТО у східному напрямку. Суть, причини, географічні аспекти, шляхи вирішення.
Учень:
характеризує проблеми;
визначає шляхи вирішення глобальних проблем.
4
Тема 3. Глобальні проблеми природо-економічного
характеру
Екологічна проблема. Територіальний аналіз екологічних проблем світу. Енергетична проблема. Сировинна проблема.
Продовольча проблема і її географічні аспекти. Проблема
Світового океану. Конвенція ООН з морського права. Суть проблем, причини виникнення та шляхи вирішення.
Учень:
розумує суть глобальних проблем;
називає причини вини- кнення глобальних проблем та шляхи їх вирішення.
2
Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру
Демографічна проблема. Демографічні прогнози. Проблема міжнаціональних відносин. Проблеми відсталості країн, дефіциту демократії, охорони здоров‘я населення і довголіття, їх географічний аспект. Гендерне насильство.
Насильство над дітьми. Хвороби цивілізації.
Учень:
пояснює причинно-на- слідкові зв‘язки вини- кнення демографічних проблем;
складає демографічні прогнози;
називає хвороби цивілізації.

43
1
Тема 5. Глобальні проблеми змішаного характеру
Проблеми регіональних конфліктів, тероризму, технологічних аварій, стихійних лих, злочинності та інші.
Учень:
аналізує причини ло- кальних і регіональних конфліктів;
показує на карті регіони конфлікту;
визначає наслідки кон- фліктних ситуацій;
пов’язує причини відсталості країн з іншими глобальними проблемами.
1
Тема 6. Глобальні проблеми наукового характеру
Глобальні проблеми освоєння космосу, дослідження внутрішньої будови Землі, довгострокове прогнозування клімату та інші.
Учень:
розуміє суть проблем наукового характеру;
називає причини ви- никнення та поширення їх у різних регіонах.
2
Тема 7. «Малі проблеми»
Проблеми бюрократії, геоцентризму, наркоманії, націоналізму.
Учень:
називає причини «малих проблем»;
пропонує шляхи вирішення
«малих проблем».

44
2
Тема 8. Глобальна освіта
Поняття «глобальна освіта», її мета та масштаби. Реформи освіти. Характерні риси сучасної глобальної освіти.
Учень:
називає реформи освіти, риси сучасної глобальної освіти;
порівнює якість освіти країн різних типів роз- витку;
бере участь у дискусіях.

Практикум:
№ 37. практична робота «Розробка проекту рішення однієї з глобальних проблем людства»;
№ 38. круглий стіл «Реформи української освіти».

29
8
РОЗДІЛ VІІ. Стратегія сталого розвитку
Тема 1. Екологічна криза
Поняття «глобальна екосистема». Етапи впливу людини на природу: неолітичний, індустріальний, науково-технічний.
Техногенний вплив на географічну оболонку Землі та його наслідки.
Учень:
називає наслідки впливу господарської діяльності на природу;
знає головні показники погіршення стану довкілля;
підбирає самостійно
інформацію відповідно до теми;

45

Основні види забруднення: фізичне, хімічне, біологічне, радіаційне. Біологічне забруднення наземних екосистем, причини виникнення і наслідки. Біологічне забруднення прісноводних і морських екосистем: причини виникнення, наслідки. Екологічні проблеми і політика. Явище
«національного егоїзму». Небезпека наслідків впливу людини на біосферу – одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку.
Середовище існування людини та його якість. Класифікація природного середовища за ступенем його комфортності для населення.
Практикум:
№ 39. «круглий» стіл «Державний земельний кадастр в
Україні»;
№ 40. дискусія «Причини виникнення озонових дірок.
Парниковий ефект»;
№ 41. практична робота «Нанесення на картосхему свого населеного пункту санкціонованих і несанкціонованих сміттєзвалищ, аналіз і розробка пропозицій»;
№ 42. «круглий» стіл «Проблеми адаптації людини в умовах постійної зміни навколишнього середовища».
№ 43. практична робота «Оцінювання комфортності природного середовища для життя людей».
оцінює середовище
існування людини;
аналізує причини екологічного стану території;
обґрунтовує вплив ді- яльності людини на се- редовище життя та наслідки цієї діяльності;
бере участь у екологічних акціях.

46
7
Тема 2. Соціальна криза
Сутність соціальної кризи та її складові: зростання чисельності голодних і бідних, безробітних, розшарування суспільства на бідних і багатих.
Поглиблення демографічної кризи: зростання соціальної напруги, проблеми забезпечення населення питною водою, харчами та інфраструктурою. Здоров’я людини – фізичне і психічне. Зростання захворюваності на туберкульоз, серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, алергічні прояви. Проблема ВІЛ/СНІДу; пташиного грипу;
Ебола. Духовна криза: зростання суїциду, стресів, нервових потрясінь, наркоманії, алкоголізму. Загроза існування людини – одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку.
Практикум:
№ 44. моніторинг фізичного розвитку учнів школи та аналіз захворюваності;
№ 45. дискусія «Здоров’я людини – багатство в усі часи»;
№ 46. міні-дослідження «Тютюнокуріння серед школярів
(анкетування)»;
№ 47. підготовка доповіді «Туберкульоз – соціальна хвороба»;
№ 48. творча робота «Складання списку змін у власному способі життя»;

Учень:
знає сутність соціальної кризи;
аналізує наслідки де- мографічної кризи;
порівнює статистичні матеріали;
характеризує причини зростання захворюваності у світі та шляхи подолання соціальної кризи;
обґрунтовує значення концепції сталого розвитку для існування людства;
проводить моніторингові міні-дослідження.

47
7
Тема 3. Економічна криза

Сутність поняття «економічна криза»: спад виробництва, зростання обсягу ВВП тощо. Торгово-економічні війни в різних країнах світу.
Зростання обсягів виробництва та вичерпні ресурси. Низька ефективність використання природних ресурсів у країнах світу, особливо у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною еконо- мікою. Нераціональні підходи до організації природокористування.
Енергоємність, водомісткість як важливі показники розвитку економіки.
Проблема екстенсивного розвитку економіки у країнах світу.
Країни аграрно-сировинні, проблеми розвитку економіки.
Бідність і нееквівалентність розподілу. Занепад економіки у більшості країн світу – одна з головних причин переходу до концепції сталого розвитку.
Практикум:
№ 49. практична робота «Характеристика проблем екстенсивного розвитку економіки у країнах світу»;
№ 50. творча робота «Складання пам’ятки «Правила по- ведінки під час техногенної аварії»;
№ 51. творча робота «Розробка проекту безвідходного
(сільськогосподарського, промислового) виробництва» (за вибором учня);
№ 52. проект «Енергетичний паспорт моєї квартири
(будинку)».
Учень:
знає сутність економічної кризи;
називає показники, що характеризують ви- робництво;
аналізує проблеми екс- тенсивного розвитку господарства;
визначає рівень розвитку країн;
порівнює країни світу за економічними по- казниками;
наводить приклади нераціонального при- родокористування.

48
7
Тема 4. Сталий розвиток – найефективніший шлях
виходу з кризи
Наукові передумови взаємодії людини і природи. Роботи
Б.Комонера, В.І.Вернадського про біосферу та її еволюцію.
Стокгольмська конференція з проблем навколишнього середовища, конференція голів держав і влади з питань навколишнього середовища і сталого розвитку в Ріо-де-
Жанейро і Йоханесбурзі. Рамкова конвенція про зміни клімату.
Показники сталого розвитку: природокористування, природоохоронні території, стан довкілля, економічний розвиток, раціональне господарювання, соціальна справедли- вість, здоров’я, тривалість життя людини. Історія формування критеріїв. Сутність економічного, екологічного та соціального сталого розвитку. Два підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку. Перший шлях – шлях екологічно чистої енергетики, безвідходних технологій, технологій замкнутого циклу. Труднощі впровадження цього напрямку в різних типах країн. Другий шлях – стратегія обмеженого споживання. Труднощі і проблеми впровадження.
Досвід розробки стратегії сталого розвитку
Національні моделі, концепції, програми сталого розвитку, риси, особливості. Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах.
Учень:
дає визначення поняття "сталий розвиток";
розуміє механізм за- безпечення сталого розвитку;
формулює загальні причини виникнення проблем су- часності;
називає індикатори сталого розвитку;
характеризує підходи до розв’язання проблем сталого розвитку;
виділяє підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку;
аналізує територіальні відмінності у розв’язанні проблеми;
порівнює різні моделі сталого розвитку країн світу;
розуміє поняття опти- мізації, гармонізації, гуманізації взаємовідносин суспільства і природи;

49

Територіальний підхід у розв’язанні проблеми сталого розвитку на рівні окремих країн: Нідерланди, Китай, США.
Глобальний рівень впровадження стратегії сталого розвитку.
Проблеми і перспективи сталого розвитку
Сучасний погляд на проблему сталого розвитку і нові варіанти майбутнього розвитку:
інтеграційний, ультратоталітарний, трансформаційний. Міжнародні органи й організації в галузі сталого розвитку. Завдання наукового забезпечення збалансованого розвитку.
Розробка міжнародних документів, обов’язкового дотримання правил, визначених у цих документах. Оцінювання реальності критичних проблем і можливості короткотермінових етапів забезпечення сталого розвитку.
Можливі джерела фінансового забезпечення сталого розвитку. Роль географії в забезпеченні сталого розвитку.
Концепція переходу України на модель збалансованого розвитку
Сучасний розвиток України. Основні показники розвитку, динаміка. Україна в світі. Країни Європи і Україна. Основні проблеми розвитку і причини їх виникнення. Стратегія збалансованого розвитку України. Їх розробка, зміст, пози- тивні і негативні риси. Механізм забезпечення зба- лансованого розвитку. Оцінка вартості переходу на збалансований розвиток.
характеризує сучасні погляди на проблему;
готує тези виступу;
розробляє проекти;
обґрунтовує власне ставлення до збалан- сованого розвитку;
вміє аналізувати кон- цептуальні підходи до визначення екологічних стратегій людства, принципи та напрямки сталого розвитку;
використовує конкретні приклади;
називає можливі джерела фінансового забезпечення сталого розвитку;
оцінює роль географії в забезпеченні сталого розвитку;
характеризує основні проблеми сталого розвитку в Україні.

50

Практикум:
№ 53. дискусія «Реальні тенденції розвитку територій – протиріччя концепції сталого розвитку. Чи правильна думка?»;
№ 54. «круглий» стіл «Кіотський протокол: «за» і «проти».

10
2
РОЗДІЛ VІІІ. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези
Тема 1. Глобальні прогнози
Поняття «глобальний прогноз», «глобальне моделювання».
Моделі світового розвитку: соціально-економічні, демографічні, екологічні.
Наукові організації, що займаються моделюванням: Стенфордський дослідницький
інститут, суспільство з виявлення майбутнього світу – США.
Інститут проблем майбутнього, Римський клуб – Європа.
Інші установи.
Зародження та розвиток досліджень глобалістики, мета, пошук шляхів розв’язання глобальних проблем. Внесок Дж.
Форрестера, Д. Медоуза у розробку першої кібернетичної моделі розвитку людства.
Учень:
називає проблеми світового розвитку;
знає основні установи, що займаються вивченням проблеми прогнозів;
визначає головні особ- ливості сценарію розвитку людства;
характеризує концепцію розвитку країн за різними джерелами;
пояснює основні критерії розвитку людства;

Третя доповідь Римського клубу та її сутність: поступовий розвиток країн, що розвиваються, і підняття їх рівня розвитку до рівня високорозвинених країн.
Глобальні геополітичні прогнози:
«ядерна зима», взаємовідносини «Багата Північ» і «Бідний Південь», діалог цивілізацій тощо. Роботи вітчизняних науковців у галузі геополітики і геостратегії.
наводить приклади робіт вітчизняних науковців у га- лузі геополітики і геостратегії.
4
Тема 2. Глобальні проекти
Поняття «глобальний проект». Класифікація глобальних проектів: глобальні проекти у Світовому океані, інженерні проекти на річках, проекти створення транспортних кори- дорів тощо.
Глобальні проекти в світовому океані. Основні напрямки робіт: створення гігантських гребель у морських протоках, використання морських течій. Проект Г.Загреля «Будів- ництво греблі через Гібралтарську протоку». Проекти створення штучних островів для розміщення заводів, електростанцій, міст.
Учень:
знає класифікацію глобальних проектів;
характеризує головні проекти;
аналізує наслідки впливу проектів на навколишнє середовище;
визначає позитивні і не- гативні риси створення міжнародних коридорів;

51

Проекти використання енергетичного потенціалу океанічних течій:
Гольфстріму,
Куросіо.
Інженерні проекти перетворення річкових систем.
Проекти створення міжнародних транспортних коридорів: головні транспортні коридори Євразії. Проект «Трасек» – Європа – Кавказ – Азія.
Проект транснаціональної залізничної магістралі – Росія –
США – Канада.
Практикум:
№55.екологічна експертиза проекту комплексної ре- конструкції гідрографічної сітки Африки.
оцінює роль проектів для господарської діяльності людини;
наводить приклади найбільших світових проектів;
показує на карті регіони реалізації найбільших проектів світу.
4
Тема 3. Глобальні гіпотези
Поняття "глобальна гіпотеза". Гіпотеза глобальної зміни клімату Землі. Показники зміни клімату. Причини потепління: парниковий ефект, кліматичні оптимуми і мінімуми. Прогнозування майбутніх кліматичних змін; по- зитивні і негативні наслідки для розвитку господарства, стану здоров’я людини, для територій окремих країн, які мають невеликі висоти над рівнем моря: Нідерланди, Бангла- деш тощо.
Гіпотеза стабілізації чисельності населення Землі. Історія виникнення і розвитку гіпотези, тривалість стабілізації, черговість переходу до стабілізації окремих великих регіонів
Землі. Прогнози стабілізації населення окремих країн: Індія,
Китай, Нігерія, Пакистан, Індонезія, Бангладеш тощо.
Учень:
називає основні глобальні гіпотези;
характеризує сутність гіпотез;
аналізує статистичні матеріали;
обґрунтовує причини потепління клімату;
виділяє відмінності стабілізації населення в різних країнах;
підбирає матеріал до дискусії;
порівнює поняття "гіперурбанізація",
"мегалополізація",
"ейкуменополіс".

52

Гіпотеза
Ейкуменополіса.
Поняття: гіперурбанізація, мегалополізація, ейкуменополіс.
Глобальний каркас урбанізації. Зміна частки великих регіонів у населенні Землі.
Програма К. Доксіадіса «Місто майбутнього».
Практикум:
№ 56. дискусія «Глобальне потепління. Міф чи реальність?»;
№ 57. дискусія «Бесето – перший ейкуменополіс: місто для людини чи людина для міста?».

2
Узагальнення: конференція «Наше спільне майбутнє».

11
Резерв часу
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал