Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка4/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5


9-й клас
Усього − 70 год. На тиждень − 2 год.

Текстуальне вивчення творів − 59 год.

Повторення й узагальнення – 1 год.

Література рідного краю – 2 год.

Позакласне читання – 2 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Резервний час − 6 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП
Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір − нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських цінностей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

Уміти пояснювати відмінність усної словесності від «книжної» літератури (повторення вивченого).

Усвідомлення національного і вселюдського значення мистецтва.

5


УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Українське весілля

Весілля − один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», «Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай мене» (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г.Квітка-Основ’яненко, І.Котляревський, Т.Шевченко, Марко Вовчок, П.Куліш, М.Стельмах, У.Самчук та ін. ).Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько»

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.Українські народні балади
«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.


Знати й уміти розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури.
Мати уявлення про обряд українського весілля. Виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.

Визначати види родинно-побутових пісень. Уміти аналізувати тексти, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.

Уміти розкрити зміст поняття «балада». Розрізняти види балад. Аналізувати тексти за змістом і стильовими особливостями.
Пояснювати драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

Вивчити напам’ять: 1 пісня (на вибір).
Розуміння понять «трагічне – комічне − піднесене» та «оптимістичне-песимістичне», їхнє місце в житті людини.
Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу.

3


ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література

Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

Біблія як Святе письмо. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І.Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.


ТЛ: притча (поглиблено).

Розуміти роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу. Мати уявлення про найдавніші книги Київської Русі. Мати уявлення про біблійні книги в давній Україні, знати перекладачів Біблії українською мовою. Переказувати і тлумачити біблійні легенди, притчі.

Пізнання і засвоєння християнської моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього.
Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємної складової української національної культури.

Усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.

3

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України
Літописи як історико-художні твори. «Повість временних літ», Києво-Печерський Патерик, Повчання Володимира Мономаха.

«Слово о полку Ігоревім» − давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ−ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: ліро-епіка (поглиблено).

Називати основні пам’ятки оригінальної літератури. Уміти пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів.

Знати історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви.


Виразно і усвідомлено читати поему, вміти переказувати і коментувати сюжет «Слова…». Вміти аналізувати, характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору. Розвивати навички визначення основної ідеї. Вміти висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.

Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння «золотої середини» у вчинках людини.

Виховання поваги до історичного минулого нашого народу, до його культурних пам’яток.

4

Українська література доби Ренесансу і Бароко
Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитрій Туптало, Семен Климовський – видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Всякому місту − звичай і права», «De libertate», «Пісня 28» (із «Саду Божественних пісень»)

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад божественних пісень», «Байки харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості зб. «Байки харківські».ТЛ: Ренесанс, Бароко.

Називати перші друковані книги в Україні. Мати уявлення про епохи Ренесансу і Бароко. Розуміти значення видатних діячів української культури цього часу. Мати уявлення про козацькі літописи, «Історію русів», про види мистецтва та вертеп.
Знати і вміти розповісти про життя Г.Сковороди. Вміти проаналізувати зміст його поезій. Уміти сформулювати власне розуміння і актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.

Вивчити напам’ять: «Всякому місту − звичай і права».

Виховання толерантності, почуття патрiотизму.
Осмислення важливості для становлення і реалізації себе як особистості ідей самопізнання та гармонії зі світом.

5


НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська література як нова, новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу − предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»
Творчість І. Котляревського − новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю).

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» − перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки.ТЛ: літературний напрям, течія, травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Силабо-тонічне віршування (поглиблено).

Знати про становлення нової української літератури. Назвати найвизначніших письменників цього часу. Знати про життя і творчість І. Котляревського. Розуміти його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення. Аналізувати розділи «Енеїди»: початок мандрів Енея − І, 1−26; Еней у пеклі − ІІІ, 68−130; Еней на березі Тибру − V, 1−10; оплакування вбитих − VІ, 89−95. Визначати провідні проблеми і мотиви твору. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Висловлювати власні міркування про його вчинки і характер. Коментувати проблему війни: погляд автора і героїв.
Характеризувати головну героїню «Наталки Полтавки», інших персонажів п’єси, аналізувати художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі. Робити порівняльну характеристику Миколи і Петра, їхніх життєвих позицій. Пояснювати роль і функцію пісень у драмі. Вміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні.
Вивчити напам’ять: уривок з «Енеїди» (на вибір).

Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.

3

Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся»
Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалу в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя. П.Куліш про Г.Квітку.

ТЛ: сентименталізм.

Знати основне з життя і творчості письменника. Розуміти причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови. Мати уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся». Уміти охарактеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні особливості та проблематику. Висловлювати міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору. Дискутувати про сенс людського життя, справжнє кохання й вірність. Оцінити значення Г.Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.
Усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.

3

Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»).

Поети-романтики (Л.Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А.Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О.Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич).

Балада «Рибалка» П.Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки). Засоби романтичного зображення («Соловейко» М. Костомарова).

Байкарська творчість поетів-романтиків (П.Гулак-Артемовський, Л.Боровиковський, Є.Гребінка). Петро Гулак-Артемовський − перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»).Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т.Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І.Франком байкарської майстерності Гребінки. Вірш «Човен». Уособлення в образі небезпечної морської плавби життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Черные очи» та ін.).
Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

ТЛ: романтизм, романс.

Знати про розвиток романтизму в Україні, називати його яскравих представників. Уміти виразно читати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою.


Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні.

Знати найголовніше з біографії митця.

Уміти визначити алегорію в сюжеті байки «Ведмежий суд». Пояснити художні засоби змалювання поведінки дійових осіб.

Виразно читати вірш «Човен». Уміти знайти прийом розгорнутого паралелізму, пояснити образ човна у творі та його алегоричність.
3

Микола Гоголь. «Тарас Бульба»

Творчість М.Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю М.Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства.
Знати біографію митця, пов’язану з Україною. Мати уявлення про його основні твори, розуміти місце творчості письменника на порубіжні культур двох народів. Розуміти культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця. Знати думку Т. Шевченка про М. Гоголя.

Уміти переказувати зміст повісті «Тарас Бульба», розуміти пов’язаність сюжету з історією України. Характеризувати образ головного героя. Пояснювати колізію морального і національного вибору в образах синів Тараса Бульби.Усвідомлення того, що Україна − країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів.

2


Тарас Шевченко

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).


ТЛ: послання.

Знати біографію і основні віхи творчості поета. Розуміти його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.

Уміти розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Виразно читати поезію, коментувати її ідейно-художній зміст.2

«Сон» («У всякого своя доля...»)
Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

Коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрастні картини в ньому. Схарактеризувати змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і власне ставлення до таких людей. Визначити фрагменти поеми, що справили найбільше враження, вміти пояснити свій вибір.
Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).

Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується “комедія”: рух у напрямку до демократичного устрою, національного визволення, вільного розвитку особистості.

1

Національна проблематика періоду «Трьох літ».
«Кавказ»
Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми − неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Уміти коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Вміти пояснювати узагальнену ідею твору.
Виховання почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту. Формування світоглядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

2

«Великий льох»

Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральний, політичний та прогностичний сенси «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Оцінка поетом історичних постатей.«Стоїть в селі Суботові...»

Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Зв’язок із «Великим льохом».


ТЛ: поема-містерія.

Уміти співвіднести містерійні образи твору з історичними реаліями. Пояснити суворість авторської позиції щодо найменших відступів од почуття національної єдності. Розкрити символічний образ «великого льоху».

Навчитися визначати в поетичному тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст.Виховання почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації. Розвиток естетичного сприйняття явищ мистецтва.

1

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно й усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації.

Дискутувати про актуальність мотивів твору для нашого часу.Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).
Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

2

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.)

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала...»), символічно-узагальнений («Марія»).«На панщині пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя.

«Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос Шевченкових творів про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.Розуміти становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка. Вміти порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів).

Мати уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміти її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей.

Уміти пояснити поведінку і вчинки героїні «Наймички». Дискутувати про правомірність учинків героїнь, а також про вічну проблему жіночого щастя.

Формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка − уособлення краси на землі, що Свята Мати − джерело добра, яке змінює світ.


1

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього.
«Доля», «Росли укупочці, зросли...»

Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли...»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя.


ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

Уміти розповісти про обставини написання цих творів. Проникнути уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчитися бачити красу особистості. Назвати зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів.

Вивчити напам’ять: «Доля».
Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити треба чесно, у добрі та взаємоповазі.

1

«Давидові псалми». «Блажений муж на лукаву…»

Біблія в житті Т.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього» («Блажений муж на лукаву…»).ТЛ: псалом.

Вміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета. Уміти зiставити переспів Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
Осмислення беззаконня життя «без Бога». Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.

1


Підсумковий урок: Світова велич українського поета
Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, малярського доробку. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

Розуміти великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України. Вміти схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко − гордість України.

4

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»
П. Куліш − відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф.Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»).

Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.


«Чорна рада» − перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.
Уміти розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман. Уміти розрізняти історичну і художню правди у творі. Визначати основний конфлікт у ньому. Уміти розкрити образи й символи, пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит.
Робити порівняльну характеристику героїв. Співвідносити образи твору з художніми образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.
Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети.

Формування рис справедливості, колегiальності, лицарства, щирості, вірності почуттю і обов’язку.

2

Марко Вовчок. «Інститутка»

Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема).

«Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм.


Вміти прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету.

Мати уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміти повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя. Формування думки, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.2

Українська поезія другої половини ХІХ ст..

Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Володимир Самійленко, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький).

Страдницький життєвий шлях і творчість Павла Грабовського, революціонера-народника, борця за українську справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця («Надія»). Зразок громадянської лірики («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою, її образ у поезії «До Н. К. С.».

Михайло Старицький – драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не захвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.

Володимир Самійленко. «Не вмре поезія» Значення мистецтва, літератури в житті народу, ідея їх незнищенності.


Знати і вміти коротко розповісти про українську поезію другої половини ХІХ ст., називати її видатних представників. Уміти визначати жанрові та художні особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-тематичний зміст.

Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини.

4

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко). Її загальна характеристика. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Знати й уміти розповісти про письменника, назвати його основні твори.

Прокоментувати оцінку І. Франком творчого спадку І. Нечуя-Левицького.

Вміти визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення. Вміти порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль. Уміти висловити власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.

Усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.


4

Іван Франко. «Каменярі», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Мойсей»


Письменник, учений, громадський діяч. Життя і творчість митця. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література.

«Каменярі». Зв’язок твору з подвижницькою діяльністю І.Франка у розбудові української культури, піднесенні освітнього рівня народу. Алегоричний образ каменярів.

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, збереження історичної пам’яті. Пролог до поеми − заповіт українському народові.ТЛ: філософська поезія.


Знати біографію митця, уміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності. Називати основні книги і праці. Сформувати власне ставлення до таких особистостей, як І.Франко.

Осмислено читати поезії. Уміти визначити головну думку в них, схарактеризувати художні засоби.

Вміти з’ясувати основну сюжетну лінію поеми «Мойсей», визначати найнапруженіші фрагменти. Пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів. Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів, роздумів. Висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу. Дискутувати про роль видатних осіб в історії народу.

Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії, безмежності перспективи поступу.

На прикладі життєдіяльності І.Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.


2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Знати письменників, які народилися в рідному краї. Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.
Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

1


УРОК-ПІДСУМОК
Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

Уміти робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.
Формування вміння толерантно і переконливо обґрунтовувати свою думку.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал