Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка4/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

8 клас


(70 годин; 2 години на тиждень)

(із них: 5 годин – на повторення матеріалу

на початку та наприкінці навчального року; 2 години – резервні)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія (21 год.)


Учень:


Аудіювання
Розвиток навичок сприйняття і розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних типів, стилів, жанрів мовлення.
Сприймання на слух, розуміння художнього тексту (обсяг 600-700 слів; тривалість звучання 6-7хвилин) і текстів інших стилів (обсяг 500-600

слів; тривалість звучання – 5-6 хвилин). Форми аудіювання:

* з опорою на написаний текст – монолог, діалог або полілог (читання вчителем, аудіозапис);

* без опори на написаний текст-монолог, діалог або полілог (читання вчителем, учнем, використання сучасних інформаційних технологій – телебачення, Інтернету). Аудіювання текстів, різних за:

* жанрами (байки, легенди, притчі, прислів’я, афоризми, вірші, оповідання, повість, новела, стаття, нарис, інструкція, гра);

* стилями (розмовний, художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий);

*типами (опис, розповідь, роздум), – з дотриманням вимог щодо визначення теми, основної думки тексту та її розвитку, визначенням авторської позиції, стильової і художньої своєрідності тексту.


* сприймає на слух і розуміє з першого прослуховування діалог, полілог, текст-монолог різних жанрів і стилів;

* формує первинні враження про зміст почутого, прочитаного;

* сприймає зміст і причинно-наслідкові зв’язки;

* розуміє тему, авторську позицію, основну думку та її розвиток;
Говоріння
Усне діалогічне мовлення обсягом 8-9 реплік для двох учнів.
Удосконалення умінь і навичок укладання діалогів, різних за комунікативно-функціональними типами (запрошення, непряме прохання, нейтралізація конфлікту, розпитування, повідомлення, домовленість, наказ, попередження, співчуття, похвала, задоволення). Укладання і розігрування діалогів, у тому числі дискусійного характеру, на задану тему і ситуацію.

Інсценування тексту, відновлення діалогів з пропущеними репліками, продовження незавершених діалогів та їх розігрування.

Типи мовлення – опис, розповідь (повідомлення і оповідання), міркування (переконання).

Усне монологічне мовлення.
* усно складає, розігрує діалоги різних комунікативно-функціональних типів;

* усно компонує діалог, дискусію на задану тему і ситуацію;

* інсценізує текст і відновлює діалоги з пропущеними репліками;

* продовжує й розігрує незавершені діалоги, заучує їх напам’ять;
Види і зміст навчальної діяльності
Усне і вибіркове переказування тексту з оцінкою його змісту, структури, художньої своєрідності. Відновлення цілісної структури тексту.

Усне заучування текстів.

Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

Усний опис, розповідь, міркування з метою переконання за самостійно укладеним планом (або запропонованим учителем).

Усний стислий переказ розповідного художнього тексту з елементами опису місцевості.

Усний вибірковий переказ тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі.

Усний твір (навчальний та контрольний) на тему за вибором учителя.


* усно будує монологічні висловлювання різних стилів і типів мовлення, у тому числі за самостійно укладеним або спільно розробленим планом;

* докладно або вибірково переказує текст, визначає його тему (широку, вузьку), основну думку;

* пояснює значення незнайомих слів за допомогою словника, контексту, синонімів або антонімів;

* усно укладає в логічній послідовності опис, розповідь (з метою переконання);

* стисло переказує розповідний художній текст з елементами опису місцевості;

* усно вибірково переказує текст з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі;

* заучує напам'ять поетичні і прозаїчні твори монологічного характеру;

* характеризує стильову та художню своєрідність тексту;

* складає усне контрольне монологічне висловлювання на тему, запропоновану вчителем;


Читання
Удосконалення техніки читання вголос і мовчки та розуміння самостійно прочитаних текстів, що належать до різних типів, стилів, жанрів.
Виразне читання зі зрозумінням вголос текстів – монологів і діалогів з достатньою швидкістю (100-120 слів за хвилину).

Читання мовчки і розуміння незнайомого тексту зі швидкістю 90 слів за хвилину.

Оглядове читання та вдумливе читання навчальних текстів з переглядом матеріалу.
Жанри для читання: стаття, інтерв’ю, оповідання, повість, новела, нарис, п’єса, замітка, легенди, байки, вірші, пісні, прислів’я та приказки. Стилі мовлення: художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий.


* виразно читає вголос, мовчки знайомі та незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення;

* читає вголос з достатньою швидкістю відповідно до орфоепічних і інтонаційних норм польської мови;

* за допомогою темпу читання, тембру, гучності відображає особливості змісту, стилю, авторський задум тексту;

* переглядає матеріал, розуміє основний зміст незнайомого тексту;

* передбачає подальший розвиток подій у тексті;

* вчить напам'ять або близько до тексту невеликі твори;
Письмо

Розвиток навичок грамотного письма:
виконання вправ на формування орфографічних і пунктуаційних навичок. Творче списування, письмо під диктовку слів, текстів, вправи на орфографічне промовляння, навчальні зорово- слухові, слухові диктанти; переклад слів і невеличких висловлювань, розгортання та згортання речень, писемні відповіді на питання. Виконання вправ на з’єднання простих речень у складні; на заміну, вставлення слів і словоформ; відповіді на питання.

Контрольне списування (70-80 слів; кінець 1-го півріччя). Зорово-слуховий диктант як форма контролю в 1-му півріччі (80-90 слів) і слуховий диктант (70-80 слів) наприкінці навчального року.Розвиток умінь і навичок укладання писемних невеличких текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів і жанрів.

Формування умінь писати:

переказ із додатковим творчим завданням, твір- опис, твір-міркування з епіграфом, інтерв’ю, текст розгорнутої відповіді; стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі; вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі. Контрольний твір на тему за вибором учителя (кількість сторінок – 0.75-1.0)

Формування навичок конспектування та тематичних виписок.
* застосовує на письмі вивчені орфографічні й пунктуаційні правила;

* поширює, згортає, трансформує речення;

* пише зорово-слуховий і слуховий диктанти;

* виконує умовно-комунікативні й комунікативні вправи в писемній формі;

* докладно переказує в писемній формі прослухані та прочитані тексти, зокрема з елементами опису місцевості, пам’яток історії, культури в науковому стилі;

* самостійно укладає складний план, конспект, робить тематичні виписки;

* знаходить, виправляє помилки та недоліки в змісті, побудові, мовному оформленні укладеного висловлювання;


ІІ. Мовна лінія (47 годин)

Загальні відомості про мову
Мова як найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу (1 год.).


* усвідомлює значення мови як найважливішого засобу спілкування, пізнання і впливу;

Повторення вивченого в 7 класі та розширення знань (2 год.)

Фонетика. Орфоепія. Графіка
Чергування голосних і приголосних звуків у коренях іменників і дієслів (поглиблення знань). Сполучення приголосних, їх спрощення та вимова (практично).


* правильно вимовляє голосні й приголосні;

* усвідомлює, що сполучення приголосних при вимові спрощуються, правильно їх вимовляє;
Лексикологія і фразеологія (5 год.)
Повторення і поглиблення знань: лексика загальновживана, нейтральна, емоційно і стилістично забарвлені слова, терміни, професіоналізми, діалектні слова.

Офіційно-ділова лексика.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* розпізнає загальновживану і нейтральну лексику, емоційно та стилістично забарвлені слова, терміни, професіоналізми, діалектні, слова;

* виділяє і вживає у власному мовленні офіційно-ділову лексику згідно з комунікативним завданням;

* пояснює мету використання емоційно та стилістично забарвлених слів, спеціальних і діалектних слів у художньому творі;


Засвоєння фразеологізмів, прислів’їв, приказок. Зіставлення окремих прислів’їв, приказок у польській і українській мовах (Trzymaj język za zębami – укр. Язику волі не давай, Kopę lat! – укр. Скільки літ, скільки зим!)

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* зіставляє найуживаніші фразеологізми, прислів’я, приказки з українськими відповідниками, розуміє національно- культурну специфіку українських і польських фразеологізмів;


Будова слова. Словотвір (5 год.)

Складні слова.
Сполучні морфеми (-о-, -ø-, -u-, -i- / -y-) в складних словах.

Утворення складноскорочених слів. Робота зі словотвірним словником.
* розмежовує слова й форми слів, виділяє морфеми, основу слова;

* знає і вживає складні та складноскорочені слова у власному мовленні, правильно узгоджує їх з іншими частинами мови;

* вживає частини мови (самостійні та службові), утворені різними словотвірними способами, у власних висловлюваннях, користується словотвірним словником;


Морфологія (14 год.)

Частини мови (повторення вивченого матеріалу та поглиблення знань)


* визначає в реченні частини мови, доводить приналежність слова до певної частини мови;


Іменник
Рід іменника, особливості відмінкових закінчень (повторення і поглиблення знань).
Іменники спільного роду (sierota, sługa, gapa).

Відмінювання іменників середнього і жіночого роду.

Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

Синтаксична роль іменників у реченні (закріплення знань). Робота з текстом: знаходження іменників, що мають лише форму множини, та іменників середнього і жіночого роду.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* визначає рід іменника, в тому числі іменників спільного роду;

* правильно відмінює іменники чоловічого, середнього, жіночого роду і іменники, що мають лише форму множини;

* визначає форму іменника в реченні та його синтаксичну роль;

* знаходить іменники у тексті, розуміє їх вплив на стилістичні особливості твору;
Прикметник
Ступені порівняння прикметників, їх утворення.

Вищий ступінь порівняння, його творення (проста і складна форми). Чергування звуків в основі прикметників.

Прикметники, утворені від інших основ (dobrylepszy, złygorszy).

Найвищий ступінь порівняння (проста і складна форми).

Синтаксична роль прикметників. Робота з текстом: вплив прикметників на виразність мовлення.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знає морфологічні ознаки, синтаксичну роль прикметника;

* визначає способи утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників, утворює просту та складну форми ступенів порівняння;

* знає особливості утворення ступенів порівняння прикметників від інших основ (dobrylepszy, złygorszy);

* правильно вживає форми ступенів порівняння, зокрема в функції головних і другорядних членів речення;
Займенник
Розряди займенників за значенням, їх відмінювання (повторення і поглиблення знань). Відмінювання займенників різних розрядів.

Робота з текстом: знаходження займенників в тексті та аналіз їх функції в мовленні.Дієслово

* визначає займенники в тексті, встановлює розряди займенника;

*відмінює займенники різних розрядів;

* помічає та виправляє помилки в написанні і вживанні займенників;


Дієслова активного і пасивного стану, зворотні дієслова (повторення і поглиблення знань). Перехідні і неперехідні дієслова.

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) (з опорою на українську мову).

Утворення дієслів умовного і наказового способу. Наголос у формах умовного способу дієслів.

Синтаксична роль дієслів у реченні. Робота з текстом: розпізнавання дієслів у тексті; аналіз їх особливостей у відтворенні змісту (відображення часу; вживання у ролі присудка) та вплив на стилістичні ознаки тексту.
* розпізнає дієслова активного і пасивного стану, зворотні, перехідні та неперехідні дієслова;

* знаходить у тексті дієслова, утворює форми дійсного, умовного, наказового способу;

* повідомляє про події у формах дійсного, умовного, наказового способу, правильно їх наголошує;

* правильно сполучає дієслова з іменниками;

* аналізує морфологічні та синтаксичні ознаки дієслів у межах вивченого матеріалу;

* розуміє значення дієслів у тексті;
Числівник
Відмінювання простих і складених числівників.

Збірні і дробові числівники (з опорою на українську мову).

Відмінювання збірних числівників dwoje, czworo.

Функціонування кількісних числівників у стандартних висловлюваннях при позначенні часу.

Позначення за допомогою порядкових числівників дати.

Синтаксична роль числівників у реченні.

Робота з текстом: розпізнавання числівників у тексті; їх особливості у відтворенні змісту (точне відображення часу подій і фактів); вплив на стилістичні ознаки тексту.


* визначає морфологічні ознаки числівника, утворює відмінкові форми числівників, поєднує їх з іменниками;

* відмінює прості та складені числівники, збірні (dwoje, czworo), дробові;

* позначає за допомогою кількісних числівників час, за допомогою порядкових числівників – дату;

* укладає речення з числівниками, правильно їх пише;

* знаходить числівники у тексті, аналізує їх морфологічні та синтаксичні ознаки в межах вивченого матеріалу;


Прислівник
Розряди прислівників (з опорою на українську мову) (повторення).

Ступені порівняння прислівників (вищий, найвищий), прості та описові форми ступенів порівняння (практично).

Синтаксична роль прислівників. Робота з текстом:

використання прислівників у художніх, наукових, публіцистичних текстах.
* визначає розряди прислівників з опорою на українську мову;

* утворює вищий і найвищий ступені порівняння прислівників (прості та складені форми);

* вживає прислівники у власному мовленні, правильно їх вимовляє і пише;

* знаходить прислівники у тексті, аналізує їх морфологічні і синтаксичні ознаки в межах вивченого матеріалу;

* розуміє значення прислівників у тексті;


Службові частини мови
Прийменник
Прості й складні прийменники.


* доцільно вживає прості й складні прийменники в усному та писемному мовленні для зв’язку слів у словосполученні, порівнює окремі прийменники в польській і українській мовах;


Сполучник
Загальні відомості про сполучники сурядності і підрядності.

Уживання сполучників у простому і складному реченні.
* знаходить і розрізняє сполучники сурядності та підрядності в реченні;

* вживає сполучники для зв’язку однорідних членів речення, частин складного речення, речень у тексті;
Частка: загальні відомості про функції, розряди часток (емоційні, модальні, оцінні тощо).


* знаходить у тексті частки, знає про їхні функції, розрізняє розряди часток;

* складає словосполучення і речення з модальними частками;
Вигук, його значення, роль у реченні. Інтонаційне виокремлення вигуків.
Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* знаходить вигуки в тексті, виразно читає і інтонаційно правильно вимовляє речення з частками та вигуками;


Синтаксис (6 год.)

Поглиблення знань про словосполучення та просте і складне речення.
Поняття про синтаксис як розділ граматики. Словосполучення та його будова.

Види словосполучень за способами вираження головного слова (повторення і поглиблення знань).

Речення як одиниця мовної комунікації. Прості і складні речення (повторення). Порядок слів у реченні.

Головні члени речення: підмет і присудок. Другорядні члени речення: означення, додаток, обставина.

Способи вираження підмета (повторення, практично).

Простий і складений (іменний і дієслівний) присудок.

Речення зі звертанням, вставними словами (повторення і поглиблення знань).

Повні і неповні речення. Двоскладні та односкладні речення.

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка.

Робота з текстом: виділення в тексті простих речень зі звертанням, відокремленими членами, вставними словами; повних і неповних, односкладних і двоскладних речень; відпрацювання поняття про їх роль у тексті.
* має поняття про синтаксис як розділ граматики;

* розрізняє види словосполучень за способами вираження головного слова;

* знаходить прості й складні речення в тексті;

* визначає прямий і непрямий порядок слів у реченні, поширює їх другорядними членами речення (обставинами, додатками, означеннями);

*розрізняє головні й другорядні члени;

* розпізнає підмет і присудок, виражені різними мовними засобами;

* конструює і доречно вживає у мовленні речення зі звертанням, вставними словами;

* розпізнає повні і неповні, двоскладні та односкладні речення, в тому числі односкладні прості речення з головним членом у формі присудка;
Стилістика (3 год.)
Повторення і поглиблення поняття про стилі мовлення та їх особливості
Публіцистичний стиль: сфера використання, функції, адресат.

Мовні особливості публіцистичного стилю і жанру інтерв’ю.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* знає сферу використання публіцистичного стилю;

* використовує публіцистичні мовні засоби впливу на співрозмовника;

* продукує текст-міркування в публіцистичному стилі, підбирає переконливі аргументи для обґрунтування власної позиції;


Орфографія (8 год.)

Повторення і поглиблення знань з орфографії

Позначення звука j на письмі.
Правопис закінчень прикметників (-szy) після приголосних у вищому і найвищому ступенях.

Правопис деяких прийменників (naprzód, wkrótce, po cichu).

Правопис часток bym, byś, byśmy, byście.


* знає правила позначення на письмі звука j;

* правильно пише і обґрунтовує написання закінчення прикметників (-szy) після приголосних у вищому і найвищому ступенях;

* правильно пише прийменники, частки bym, byś, byśmy, byście, частки з іншими частинами мови;

* знаходить і виправляє орфографічні помилки в написанні самостійних і службових частин мови на вивчені правила;
Повторення і поглиблення знань з пунктуації (3 год.)
Розділові знаки в простому реченні, а також у реченнях з однорідними членами, звертанням, вставними словами, з прямою мовою, при діалозі (повторення).

Тире між підметом і присудком.
* правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки в реченнях з однорідними членами, звертанням, вставними словами, з прямою мовою, при діалозі;

* обґрунтовує і правильно ставить тире між підметом і присудком;

* знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;


Повторення вивченого матеріалу (1 год.)

ІІІ. Соціокультурна лінія

Орієнтовна тематика спілкування та рекомендовані тексти:
Усна народна творчість.

Роль художньої літератури у формуванні світогляду людини (твори класиків польської літератури І. Красицького, А. Міцкевича, Ю. Словацького, А. Фредро, Б. Пруса, В.С. Реймонта, Е. Ожешко, С. Жеромського). Біблія та її значення.

Міфи слов’ян та їх історія.

Відомості про історію польської мови. Життя і загадки слів.


Шкільне життя. Система освіти України і Польщі. Права людини, учня.

Наука і нові відкриття. Технології майбутнього.

Позакласні заходи (олімпіади, конкурси, художня самодіяльність).
Моя родина. Людина і пам'ять про неї. Стосунки з людьми (близькими, друзями, сусідами, незнайомими особами)

(твори А. Камінського, М. Ваньковича, Я. Ліберта, Я. Штаудінгера тощо).

Мої друзі.

Рідний край.

Музеї України і Польщі. Природа, її екологічний стан. Заповідники природи.
Польський народ як представник західних слов’ян, його походження.

Польські історичні пам’ятки, пам’ятки архітектури і природи. Внесок поляків у світову культуру. Відомі поляки (вчені – М. Копернік,

М. Склодовська-Кюрі, діячі мистецтв – Ф. Шопен, А. Міцкевич, Б. Прус, Г. Сенкевич, С. Лем,
Є. Гофман, А. Вайда, релігійні діячі – Станіслав Костка, Папа Римський Іван Павло ІІ (Кароль Войтила), військові і політичні діячі –
Т. Костюшко, Ю. Пілсудський, Л. Валенса та ін.).

Афоризми видатних людей. Література для дітей і юнацтва. Майстри польського художнього слова (К. І. Галчинський, Ю. Тувім, Б. Лесьмян,


М. Бялошевський, З. Херберт, Р. Капусцінський, С. Ружевич і ін.) Літературне та мистецьке краєзнавство: знайомство з іменами і творами поетів,письменників, художників, скульпторів, видатних учених рідного краю польського походження (за вибором учнів або вчителя).


* має певні знання про національно-культурне значення польської усної народної творчості, роль художньої літератури, Біблії, міфів у формуванні світогляду людини (з урахуванням досвіду поляків, що проживають на території України);

* знає тематичні групи слів, що відбивають специфіку польської матеріальної культури;

* сприймає та оцінює почуті, прочитані відомості, добирає з них інформацію, необхідну для досягнення комунікації;

* читає і розуміє різні за стилями і жанрами тексти, залучені до ознайомлення за темою спілкування;

* бере участь в обговоренні теми, висловлює власні думки, міркування та переживання;

* знає про видатних особистостей у галузі культури, про певні традиції, культуру, звичаї польського народу та поляків, які мешкають на території України (стосунки між людьми, національне мистецтво);

* має уявлення про розвиток польської літератури; про дитячу літературу, твори про шкільне життя польських дітей, порівнює їх з традиціями українців;

* знає імена відомих поляків, що створювали славу польському народу як у минулі часи, так і сьогодні;

* сприймає важливість сімейних традицій і знає своє походження; намагається вивчати свій родовід;

* розуміє внесок поляків у світову культуру;

* знає 2-3 афоризми напам’ять;

* знає імена вчених, видатних людей мистецтва та літератури рідного краю, відтворює зміст їх творів і наукових робіт (стисло): 1-2 імені (за вибором учня або вчителя);
ІV. Діяльнісна лінія

Подальший розвиток організаційно-контрольних умінь: визначати мету власної пізнавальної діяльності, планувати власні дії для досягнення мети, здійснювати заплановане, оцінювати одержаний результат.

Формування, розвиток та удосконалення (в залежності від етапів навчання) пізнавальних, творчих, естетичних та етичних умінь учнів. Розвиток та удосконалення умінь самостійно знаходити необхідну інформацію для виконання поставлених завдань та обробляти її. Вдосконалення умінь працювати з комп’ютером для виконання навчальних завдань з предмета. Закріплення умінь працювати в команді, в групах, парах, приймати колективні рішення та умінь толерантно ставитися до чужої думки, адекватно реагувати на зауваження, враховувати їх при відпрацювання завдань.

Подальший розвиток аналітичних навичок для виконання завдань порівняльного характеру. Розвиток навичок обов’язкового і точного виконання поставлених завдань, розвиток творчої ініціативи та креативних підходів до виконання поставлених завдань.

Розвиток навичок адекватного сприйняття культури поляків та інших народів світу; поваги до культурних надбань українського, польського народів та інших представників етносів, зокрема тих, що мешкають на території України.
* усвідомлює і визначає мотив, мету власної пізнавальної та життєтворчої діяльності,

* планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на окремі етапи;

* здійснює намічений план за допомогою дібраних методів і принципів;

* оцінює проміжні та кінцеві результати пізнавальної діяльності, вносить необхідні корективи;

* аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності, порівнює, узагальнює та

конкретизує їх, робить висновки на основі спостережень;

* виділяє головне з другорядного, моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;

* уявляє словесно описувані предмети, явища;

* прогнозує подальший розвиток явищ;

* переносе раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;

* помічає і формулює проблеми в процесі навчання й життєтворчості;

* усвідомлює будову предмета вивчення;

* робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;

* добирає аргументи для доведення власної думки;

* спростовує хибні припущення і твердження;

* помічає і цінує красу в мовних явищах, у природі, творах мистецтва, вчинках людей і результатах їхньої діяльності;

* спроможний критично оцінити відповідність власних вчинків загальнолюдським моральним нормам, усувати помічені невідповідності;

* здатний уявити себе на місці інших людей;

* має переконання, що творити добро словом і ділом є обов’язком кожної людини.

* толерантно ставиться до чужої думки та досвіду;

* знайомиться з творами літератури, культурою, традиціями поляків, толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

* вміє працювати самостійно, в групах, парах;

сприймає допомогу дорослих.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал