Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка3/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

7 клас


(70 годин; 2 години на тиждень)

(із них: 5 годин – на повторення матеріалу

на початку та наприкінці навчального року; 2 години – резервні)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія (21 год.)


Учень:


Аудіювання

Розвиток навичок сприймання і розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення.
Сприймання на слух і розуміння художнього тексту (обсяг – 500-600 слів; тривалість звучання

– 5-6 хвилин) та інших стилів (обсяг – 400-500 слів; тривалість звучання – 4-5 хвилин). Розвиток навичок аудіювання.

Форми аудіювання:

* з опорою на написаний адаптований, неадаптований текст-монолог і діалог (читання вчителем, використання аудіозапису, читання учнем);

* без опори на написаний текст-монолог і діалог

(читання вчителем, учнем, аудіозапис, радіопередача, відеофільм для дітей, використання комп’ютерних засобів інформації). Аудіювання текстів, різних за:

* жанрами (оповідання, статті, казки, легенди, байки, вірші, прислів’я та приказки, загадки, афоризми, пісні, колядки, ігри, опис картини, інструкція, інтерв’ю);

* стилями (художній, публіцистичний, розмовний, науковий);

*типами (опис, розповідь, міркування), – з формуванням первинного враження про зміст почутого, встановленням причинно-наслідкових зв’язків, визначенням авторської позиції, стильової і художньої своєрідності тексту.


* сприймає на слух і розуміє текст-монолог, діалог розмовного, художнього, публіцистичного, наукового стилів;

* формує певні уявлення про зміст прочитаного;

* оцінює зміст прочитаного;

* сприймає і розуміє причинно-наслідкові зв’язки;

* сприймає на слух, розуміє тексти, різні за жанрами, стилями, типами;

* розуміє авторську позицію, стильову і художню своєрідність тексту;
Говоріння

Усне діалогічне мовлення обсягом 7-8 реплік для двох учнів.
Розвиток умінь і навичок укладання діалогів різного комунікативно-функціонального типу: етикетного діалогу (категорична згода / незгода, впевненість / невпевненість), інформаційного діалогу (розпитування), спонукального діалогу

(порада, рекомендація).

Укладання і розігрування діалогів за заданими параметрами ситуації з продовженням перерваних діалогів, із застосуванням стандартних засобів вираження, в тому числі з використанням усталених етикетних формул.

Інсценування тексту, доповнення відсутніх у діалозі реплік, укладання діалогів за заданими параметрами.
* складає усно, розігрує діалоги різних комунікативно-функціональних типів;

* продовжує перерваний діалог, використовує стандартні засоби вираження, в тому числі усталені етикетні формули;

* перекладає та інсценізує текст;

* добирає доречні мовні засоби з урахуванням ситуації спілкування і конкретного адресата;

* доповнює репліки, відсутні у поданому діалозі;

* правильно інтонує висловлювання і доречно використовує невербальні засоби комунікації;
Розвиток умінь і навичок усного монологічного мовлення
Укладання текстів, різних за комунікативно- функціональними типами мовлення: інформаційного, спонукального, експресивного, розважального.

Типи мовлення – опис, розповідь (оповідання і повідомлення).

Розвиток навичок усного переказування текстів з оцінкою його змісту та художньої своєрідності. Заміна, додавання слів і словосполучень у реченнях (повторення).


* укладає монологічні висловлювання в межах вивчених стилів;

* надає заголовок тексту, переказує його, визначає тему (широку, вузьку), основну думку;

* складає питання до тексту і відповідає на них, витлумачує значення незнайомих слів з опорою на контекст, за допомогою тлумачного словника, коментарів до тексту шляхом добору синонімів або антонімів;


Види і зміст навчальної діяльності

Усне відтворення речень і тексту, імітація зразка, заучування напам’ять (повторення та закріплення вмінь).

Усна трансформація речень.

Усний опис місцевості, природи, а також розповідь про подію (у формі повідомлення / оповідання – за вибором учня або вчителя). Введення поняття вузької і широкої теми. Робота з тлумачним словником для встановлення лексичного значення слів. Усний переклад слів (з української на польську та навпаки), речень, невеличких текстів. Заучування напам’ять крилатих виразів, афоризмів тощо.

Усне виконання завдань з логічним навантаженням (подальший розвиток навичок). Усний твір (навчальний і контрольний) за простим планом.
* усно переказує текст з оцінкою його змісту і художньої своєрідності;

* укладає усне монологічне висловлювання з трансформацією речень;

* усно описує місцевість, природу, розповідає про подію;

* виконує завдання (самостійно або за

допомогою батьків, вдома) з логічним навантаженням (ребуси, шаради, загадки, вправи-кросворди тощо);


Читання

Розвиток техніки читання вголос і мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, що належать до різних типів, стилів, жанрів.
Розвиток та удосконалення навички читання з зрозумінням вголос (100 слів за хвилину) художніх текстів.

Формування навичок оглядового читання.

Розвиток та удосконалення навички читання мовчки з зрозумінням незнайомого тексту. Розвиток умінь і навичок виразного читання вголос. Формування умінь передбачати розвиток подій за допомогою здогадки, спираючись на розуміння заголовку до тексту. Читання мовчки і вголос зі зрозумінням текстів різних типів, стилів, жанрів мовлення з урахуванням лексичних і морфологічних засобів зв’язку речень у тексті.

Жанри для читання: казки, оповідання, повість, новела, стаття, інтерв’ю, інструкція, вірші, байки, легенди, загадки, прислів’я та приказки, афоризми, скоромовки, пісні, колядки.

Стилі мовлення: художній, публіцистичний, науковий.


* виразно читає вголос і мовчки з зрозумінням адаптовані та неадаптовані тексти-монологи й діалоги;

* читає мовчки з зрозумінням незнайомий

текст (швидкість 80 слів за хвилину);

* виразно читає (з дотриманням основних орфоепічних правил і смислових пауз) художні, публіцистичні, адаптовані науково-популярні тексти, розуміє авторську позицію;

* проглядає матеріал і розуміє основний зміст незнайомого тексту;

* передбачає подальший розвиток подій за допомогою заголовка та здогадки;
Письмо

Розвиток навичок грамотного письма:
виконання вправ на формування орфографічних і пунктуаційних навичок. Творче списування, письмо під диктовку слів, текстів з орфографічним промовлянням, навчальні зорово-слухові диктанти; переклад слів і невеличких висловлювань; письмо по пам’яті.

Виконання вправ на поєднання простих речень у

складні; на заміну, вставлення слів і словоформ;

відповіді на питання.

Контрольне списування (70-80 слів; кінець 1-го півріччя). Зорово-слуховий диктант як форма контролю наприкінці року (65-75 слів).


* застосовує на письмі вивчені орфографічні та пунктуаційні правила, в тому числі творчо

переписує текст, перевіряє написане;

* поширює, згортає, трансформує речення, перекладає словосполучення, текст;

* пише відповіді на питання, а також зорово-

слуховий диктант;


Розвиток умінь і навичок укладання писемних невеличких текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів, жанрів.
Написання навчального докладного переказу художнього тексту з елементами опису зовнішності людини.

Формування умінь писати докладний переказ художнього тексту з творчим завданням (роздум на задану тему).

Стислий переказ розповідного характеру з елементами опису праці в художньому стилі. Написання контрольного докладного переказу художнього тексту за укладеним планом, опорними словами і словосполученнями (на тему за вибором учителя).

Формування умінь і навичок укладання на письмі невеличкого твору-опису з попереднім обговоренням змісту (опис зовнішності людини в художньому стилі або за картиною, опис процесу праці за власними спостереженнями).

Написання навчального твору-оповідання за поданим сюжетом.

Формування умінь і навичок укладання листа приятелю (рідним) з елементами розповіді; написання анотації та розписки.* за укладеним планом, опорними словами, словосполученнями пише докладний і стислий переказ;

* пише переказ із додатковим творчим завданням, твір-опис з попереднім обговоренням змісту, твір-оповідання за поданим сюжетом;

* збирає і систематизує матеріал для твору;

* пише листа приятелю (рідним) з елементами розповіді, а також анотацію і розписку;
ІІ. Мовна лінія (47 год.)

Загальні відомості про мову
Мова і мовлення. Культура польського мовлення
(1 год.).


* має поняття про мову і мовлення;

Повторення вивченого в 6 класі та розширення знань (4 год.).

Фонетика. Орфоепія. Графіка.
Удосконалення знань, умінь і навичок за темами:
звуки мовлення; норми вимови голосних і приголосних звуків; вимова середньоязикових приголосних (ź, ś, ń, dź, ć), відсутніх в українській мові; кількісні та якісні розбіжності між звуками і буквами (один звук – кілька букв: czytać, rzeka, два звуки – одна буква: gorąco, męka) (у зіставленні з українською мовою). Ненаголошені слова.

* правильно, з дотриманням орфоепічних норм, вимовляє голосні і приголосні звуки (у тому числі середньоязикові м’які приголосні – ź, ś, ń, dź, ć);

* знає про кількісні та якісні розбіжності між звуками і буквами, між вимовою звуків і написанням;

Лексикологія і фразеологія (5 год.)
Групи слів за значенням, походженням

(повторення, поглиблення знань). Походження (етимологія) слова.

Ознайомлення з етимологічним словником польської мови.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* розмежовує групи слів за значенням і походженням;

* користується різними типами словників, у тому числі етимологічним словником польської мови;

* доречно вживає слова в мовленні, порівнює їх з українськими відповідниками;


Різновиди фразеологізмів (повторення і поглиблення знань).
Походження деяких найуживаніших фразеологізмів, прислів’їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів.

Національно-культурна специфіка польських фразеологізмів у порівнянні з українськими (mieć olej w głowie – укр. бути з головою, robić z igły widły – укр. робити з мухи слона).

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* має уявлення про різновиди фразеологізмів;

* знає походження деяких найуживаніших фразеологізмів, прислів’їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів;

* зіставляє найуживаніші фразеологізми, прислів’я, приказки з українськими відповідниками;


Будова слова. Словотвір (3 год.)
Визначення твірної основи похідного слова та словотворчих морфем (практично).

Основні способи словотворення в польській мові (суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), перехід слів з однієї частини мови в іншу (практично). Перехід прикметників в іменники.

Робота зі словотвірним словником.


* визначає твірну основу похідного слова, словотворчі морфеми;

* визначає спосіб творення слів за вибором учителя;

* укладає речення зі словами, які перейшли з однієї частини мови в іншу, зокрема прикметників в іменники, звертає увагу на забезпечення зв’язності тексту;

* вживає частини мови (самостійні і службові), утворені різними словотвірними способами у власних висловлюваннях, користується словотвірним словником;
Морфологія (14 год.)

Частини мови (повторення вивченого матеріалу та поглиблення знань):


* знаходить у реченні вивчені самостійні і службові частини мови, доводить приналежність слова до певної частини мови;


Іменник як частина мови
Відмінювання іменників, поділ на відміни за родовою приналежністю (І, ІІ, ІІІ відміна). Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини і множини.

Окремі випадки утворення форм однини і множини іменників чоловічого роду (brat, ojciec, syn, pan).

Окремі випадки утворення форм однини і множини іменників жіночого роду (ręka, kość, dłoń).

Особливості відмінювання прізвищ і географічних назв (Warszawa, Kraków, Zakopane). Синтаксична функція іменників у реченні (закріплення знань). Робота з текстом: вплив іменників на стилістичні особливості твору. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* правильно відмінює іменники чоловічого, жіночого, середнього роду І-ІІІ відміни, в тому числі прізвища, географічні назви;

* використовує відмінкові закінчення при складанні речень, правильно вживає потрібні форми іменників у власному мовленні;

* визначає форму іменника в реченні, його синтаксичну роль;

* знаходить іменники в тексті, розуміє їх вплив на стилістичні особливості твору;
Прикметник
Лексико-граматичні розряди прикметників (повторення і поглиблення знань). Особливості відмінювання прикметників на тверду і м’яку основи (dobry, wielki).

Синтаксична роль прикметників. Робота з текстом: вплив прикметників на виразність мовлення та стилістичні особливості тексту. Практичне засвоєння матеріалу: робота з

текстами (за вибором учителя та учня).


* поділяє прикметники на групи за значенням (якісні, відносні, присвійні);

* відмінює прикметники, зокрема твердої і м’якої основ;

* правильно вживає прикметники у словосполученні й реченні;


Займенник
Розряди займенників: іменникові (особові, зворотні.

Особливості відмінювання особових займенників та їх уживання в реченні.

Особливості відмінювання зворотного займенника się.

Робота з текстом: текстотвірна функція займенників.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* поділяє займенники на розряди, вживає їх для зв’язку речень у тексті;

* правильно відмінює особові займенники,

зворотній займенник się;

* помічає і виправляє помилки в написанні займенників;
Дієслово
Дієслова активного і пасивного стану, зворотні дієслова.

Безособові форми дієслова на -no-, -to- (загальне ознайомлення).

Дієслова I-ої (на тематичний голосний ), II-ої

(на тематичний голосний -і /-у), III-ої (на тематичний голосний ) дієвідміни.

Відмінювання дієслів у теперішньому, минулому, майбутньому часі (практично).

Синтаксична роль дієслів у реченні. Робота з текстом: розпізнавання дієслів у мовленні; особливості у відтворенні змісту (відображення часу; вживання в ролі присудка).

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* розпізнає дієслова активного і пасивного стану, зворотні дієслова, безособові форми дієслова на no-, to-;

* правильно сполучає дієслова з іменниками;

* вміє визначити дієвідміну дієслів;

* правильно утворює і записує форми дієслів у теперішньому, минулому, майбутньому часі;

* знаходить дієслова в тексті, аналізує їх морфологічні та синтаксичні ознаки в межах вивченого матеріалу;

* розуміє значення дієслів у тексті;
Числівник
Лексико-граматичні розряди числівників: кількісні, збірні, порядкові (повторення і поглиблення знань).

Кількісні числівники на позначення цілих чисел. Дробові числівники.

Прості i складені числівники (практично).

Особливості відмінювання числівників. Відмінювання простих числівників (jeden, dwa, trzy, cztery). Чоловічо-особові і неособові форми числівників в формах називного і знахідного відмінків (dwa / dwaj, dwa / dwie / dwóch, trzy / trzej, trzy/ trzech, cztery / czterej, cztery / czterech). Синтаксична роль числівників у реченні. Робота з текстом: розпізнавання числівників у мовленні; їх особливості у відтворенні змісту (докладне позначення часу подій і фактів).

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* визначає розряди числівників, морфологічні ознаки числівника;

* утворює і правильно вживає відмінкові форми числівників, поєднує їх з іменниками;

* знає особливості відмінювання простих числівників, зокрема позначення в називному і знахідному відмінках чоловічо-особової і неособової категорій;

* відмінює прості числівники в формах

називного і знахідного відмінків (dwa / dwaj,

dwa / dwie / dwóch, trzy / trzej, trzy/ trzech, cztery / czterej, cztery / czterech);

* укладає речення з числівниками, правильно їх пише;

* знаходить числівники в тексті, аналізує їхні морфологічні і синтаксичні ознаки в межах вивченого матеріалу;


Прислівник
Розряди прислівників: якісні і обставинні (з опорою на українську мову) (повторення і поглиблення знань).

Ступені порівняння прислівників (вищий, найвищий) і способи їх утворення. Прості та описові форми ступенів порівняння.

Синтаксична роль прислівників. Робота з текстом: використання прислівників у художніх, наукових, публіцистичних текстах.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* відрізняє прислівники від інших частин мови, визначає їх розряди (якісні та обставинні);

* вміє утворювати прості й описові ступені порівняння прислівників;

* вживає прислівники у власному мовленні, правильно їх вимовляє і пише;

* знаходить прислівники у тексті, аналізує їх морфологічні, синтаксичні ознаки в межах вивченого матеріалу;

* розуміє значення прислівників у тексті;


Службові частини мови: прийменник, сполучник (повторення).

Частка як службова частина мови.

Вигук і його специфіка (ознайомлення). Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* доцільно вживає прийменники, сполучники в усному і писемному мовленні для зв’язку слів у словосполученні, речень у тексті;

* знаходить у тексті, розрізняє частки і вигуки;

* виразно читає та інтонаційно правильно вимовляє речення з частками й вигуками;


Синтаксис (6 год.)
Поглиблення знань про словосполучення та просте речення
Словосполучення і його будова (повторення). Способи зв’язку в словосполученні: узгодження,

керування, прилягання.

Речення як одиниця мовної комунікації.

Просте речення. Підмет і присудок (повторення і поглиблення знань).

Способи вираження підмета, зв'язок між підметом і присудком.

Способи вираження означень. Прикладка як різновид означення.

Способи вираження додатків.

Види обставин (за значенням).

Повні і неповні речення.

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка.

Речення зі звертанням, з відокремленими членами (розширення знань).

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично).

Робота з текстом: виділення в тексті простих речень зі звертанням, відокремленими членами, вставними словами та відпрацювання поняття про їх роль у тексті.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* розрізняє способи зв’язку в словосполученні

(узгодження, керування, прилягання);

* розпізнає словосполучення і речення, головні та другорядні члени речення;

* знає способи вираження підмета, має уявлення про зв'язок між підметом і присудком;

* розрізняє різні способи вираження означень, у тому числі прикладок, додатків;

* знає види обставин за значенням і знаходить їх тексті;

* конструює і доречно вживає в мовленні повні й неповні речення, односкладні прості речення з головним членом у формі присудка;

* правильно будує, промовляє речення зі звертанням, з відокремленими членами та знаходить їх у тексті;

* має уявлення про найбільш уживані вставні слова;


Стилістика (3 год.)
Повторення і поглиблення поняття про стилі мовлення та їх особливості
Роздум у різних стилях мовлення.

Стилістичні позначки в тлумачних словниках.

Опис зовнішності і вчинків людини, процесів праці.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* визначає стиль прочитаного і прослуханого тексту, його особливості, роздум у різних стилях мовлення;

* знаходить стилістичні позначки в тлумачних словниках;

* розпізнає елементи опису зовнішності і

вчинків людини, процесів праці, мотивує доречність введення їх до тексту;
Повторення і поглиблення знань з орфографії (8 год.)
Правопис буквосполучень ge, gie, ke, kie, gę, kę. Правопис закінчень деяких іменників на -dztwo,
-
ctwo, -śba, -źba, -zca, -żca, -zka.

Правопис закінчень прикметників на -dzki, -cki,


-
wski, -ski.

Правопис j після префіксів.

Правопис простих і складених числівників.

Правопис частки nie з іменниками, прикметниками, прислівниками, числівниками, займенниками.
* правильно пише і обґрунтовує написання буквосполучень ge, gie, ke, kie, gę, kę, закінчення іменників на -dztwo, -ctwo, -śba,
ba, -zca, -żca, -zka, закінчення прикметників на -dzki, -cki, -wski, -ski, j після префіксів;

* правильно пише прості і складені числівники;

* знає правила написання частки nie з іменниками, прикметниками, прислівниками, числівниками, займенниками, перевіряє написане;

* знаходить і виправляє орфографічні помилки

в написанні повнозначних і службових частин мови на вивчені правила;


Повторення і поглиблення знань з пунктуації (3 год.)
Розділові знаки між однорідними членами, при узагальнюючих словах, при звертанні (повторення).
Виділення вставних слів комами на письмі.

Тире між підметом і присудком у простому реченні.


Повторення вивченого матеріалу (1 год.).


* правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки в реченнях з однорідними членами, при узагальнюючих словах, звертанні;

* виділяє на письмі вставні слова комами;

* ставить розділові знаки між підметом і присудком у простому реченні;

* знаходить і виправляє пунктуаційні помилки

на вивчені правила;


ІІІ. Соціокультурна лінія

Орієнтовна тематика спілкування та рекомендовані тексти:
Усна народна творчість. Національно-культурне значення казок, легенд, загадок, прислів’їв, приказок.

Державні мови України і Польщі. Мова – скарбниця духовності народу. Самобутність польського мовленнєвого етикету.

Пригодницькі, фантастичні та детективні твори польських письменників для дітей (К. Макушинський, З. Ненацький, Е. Новацька,

А. Шклярський, С. Лем, І. Хмелевська.


Шкільне життя. Роль школи в освіті й вихованні людини.

Мої вчителі. Майстерність учителя. Зовнішність, духовний світ, характер учня. Моральні цінності.

Поведінка в школі, взаємодопомога учнів. Моя майбутня професія. Оповідання з життя молоді і дорослих (М. Конопницька, Г. Сенкевич,
М. Домбровська, Я. Івашкевич, М. Жулавський тощо).
Моя родина.

Культура сімейних відносин.

Мій вільний час, захоплення (читання, телебачення, кіно, комп’ютер, спорт та ін.). Домашня бібліотека і відеотека.
Рідний край.

Погода і клімат. Природа України та Польщі. Охорона природи.


Польща.

Пам’ятні історичні дати (11 листопада, 3 травня).

Народні та релігійні традиції українців і поляків. Культові споруди.
Польська література для дітей. Польські письменники, поети для дітей і юнацтва
(А. Міцкевич, Ю. Словацький, Ю. Тувім,
Л. Стафф, Я.Твардовський, І. Кулімова,
Т. Ружевич та ін.).

Біографічні оповідання і статті про видатних поляків, зокрема про наших сучасників

(Ю. Хелмонський, Л. Пастер, К. Шимановський, М. Каменський, А. Волшчан і ін.).

Літературне та мистецьке краєзнавство: знайомство з іменами і творами поетів, письменників, художників, скульпторів, видатних учених рідного краю польського походження (за вибором учнів або вчителя).
* має певні знання про національно-культурне значення польської усної народної творчості, народні та літературні твори, які відображають специфіку польської культури, розуміє самобутність польського мовленнєвого етикету (з урахуванням досвіду поляків, що проживають на території України);

* знає тематичні групи слів, що відбивають специфіку польської матеріальної культури;

* сприймає та оцінює почуті, прочитані відомості, відбирає з них інформацію, необхідну для досягнення комунікації;

* читає і розуміє різні за стилями та жанрами тексти, залучені до ознайомлення за темою спілкування;

* бере участь в обговоренні теми, висловлює власні думки, міркування і переживання;

* знає про видатних особистостей у галузі культури, науки, про певні традиції, культуру, звичаї польського народу та поляків, які мешкають на території України (правила поведінки, культуру сімейних відносин, національне мистецтво);

* має певне уявлення про розвиток польської літератури; про дитячу літературу, народні й релігійні традиції поляків, твори про шкільне життя польських дітей, порівнює їх із традиціями українців;

* знає імена відомих поляків, що створювали славу польському народу як у минулі часи, так і сьогодні;

* розуміє значення культури польського мовлення для спілкування;

* сприймає важливість сімейних традицій і своє місце як їх наступника; намагається вивчати свій родовід;

* вказує на основні цінності життя; цінує власне здоров’я і здоров’я інших людей;

*орієнтується у різноманітті професій і розуміє їхнє значення;

* розповідає про кліматичні умови в Україні та Польщі;

* знає імена вчених, видатних діячів мистецтва і літератури рідного краю, відтворює зміст їх творів і наукових робіт (стисло): 1-2 імені (за вибором учня або вчителя);
ІV. Діяльнісна лінія
Подальший розвиток організаційно-контрольних умінь: визначати мету власної пізнавальної діяльності, планувати власні дії для досягнення мети, здійснювати заплановане, оцінювати одержаний результат.

Розвиток та удосконалення (в залежності від етапів навчання) пізнавальних, творчих, естетико- етичних умінь учнів.

Подальше формування та розвиток умінь самостійно знаходити необхідну інформацію для виконання поставлених завдань та обробляти її. Розвиток умінь працювати за комп’ютером для виконання навчальних завдань з предмета. Розвиток навичок роботи в команді, у групах, парах; прийняття колективних рішень і умінь толерантно ставитися до чужої думки, адекватно реагувати на зауваження, враховувати їх при відпрацюванні завдань.

Розвиток аналітичних навичок для виконання завдань порівняльного характеру. Формування навичок обов’язкового і точного виконання поставлених завдань; стимулювання розвитку творчої ініціативи та креативних підходів до виконання завдань.

Формування та розвиток (на основі системних знань з різних наук, мистецтва і культури) навичок адекватного сприйняття культури поляків та інших народів світу; поваги до культурних надбань українського, польського народів та інших етносів, які мешкають на території України, й представників інших країн світу.


*усвідомлює і визначає мету власної пізнавальної та життєвої діяльності;

* планує діяльність для досягнення певної мети, розподіляє її на окремі етапи;

* здійснює накреслений план;

* оцінює одержані на різних етапах результати, коригує плани;

*аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності, порівнює, узагальнює і конкретизує їх, робить висновки;

* виділяє головне з другорядного, моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;

* уявляє словесно описувані предмети, явища, ситуацію, фантазує на основі сприйнятого;

*прогнозує подальший розвиток подій, явищ, переносе засвоєні раніше знання та вміння в нову ситуацію;

* помічає і формулює проблеми в процесі навчання, у життєвих ситуаціях;

* усвідомлює будову предмета вивчення;

* робить припущення щодо способу вирішення певної проблеми;

*добирає аргументи для доведення власної думки;

* спростовує хибні припущення і твердження;

* помічає красу в мовних явищах, вчинках людей, у довкіллі;

* критично оцінює відповідність власних вчинків загальнолюдським цінностям, моральним нормам;

* здатний уявити себе на місці іншої людини;

* толерантно ставиться до чужої думки, до думки вчителів та батьків;

* знайомиться з творами літератури, культурою, традиціями поляків, з повагою ставиться до культурних надбань інших народів;

* вміє працювати самостійно, в групах, парах;

сприймає допомогу дорослих.

Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал