Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка2/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

6 клас


(70 годин; 2 години на тиждень)

(із них: 5 годин – на повторення матеріалу

на початку та наприкінці навчального року; 2 години – резервні)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія (21 год.)


Учень:

Аудіювання

Сприймання і розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення.
Сприймання на слух і розуміння художнього тексту (обсяг – 400-500 слів; тривалість звучання

– 4-5 хвилин) та інших стилів (обсяг – 300-400 слів; тривалість звучання – 3-4 хвилин). Розвиток навичок аудіювання:

* з опорою на написаний адаптований, неадаптований текст – монолог і діалог (читання

вчителем, використання аудіозапису, читання учнем);

* без опори на написаний текст-монолог і діалог

(читання вчителем, аудіозапис). Аудіювання текстів, різних за:

* жанрами (оповідання, статті, казки, байки, вірші,

прислів’я та приказки, загадки, пісні, колядки, ігри);

* стилями (художній, розмовний);

*типами (опис, розповідь, роздум),– з дотриманням вимог щодо розуміння з першого прослуховування, виокремлення і запам’ятовування головної думки тексту,

укладання первинного враження про зміст почутого, висловлювання власної думки про зміст прослуханого тексту і розпізнавання

художнього, розмовного стилів мовлення та типу тексту.
* сприймає на слух, розуміє фактичний зміст художнього тексту з одного прослуховування;

* відповідає на питання за змістом тексту;

* формулює тему, основну думку тексту, розуміє його зміст;

* сприймає на слух, розуміє публіцистичний текст, формулює його тему, основну думку, сприймає мікротеми відповідно до теми;

* сприймає головну думку аудіотексту;

*має загальні уявлення про стилі мовлення, сприймає ї відрізняє їх на слух;

* сприймає і розуміє на слух розмовний, художній, стилі мовлення;

* сприймає на слух і розрізняє різні типи мовлення (опис, роздум, розповідь);
Говоріння

Усне діалогічне мовлення обсягом 6-7 реплік для двох учнів.
Укладання діалогу (ввічливий запит інформації, прохання, поздоровлення, згода і незгода; діалогу-розпитування, типового в стандартних комунікативних ситуаціях (вираження радості, захвату, похвали тощо) за поданим початком і узагальненим змістом, за поданою ситуацією.


* укладає усно, розігрує діалоги етикетного, інформаційного та експресивного характеру відповідно до запропонованих ситуацій;

* дотримується теми висловлювання, правил спілкування, етикетних норм польської мови;

* вживає формули мовленнєвого етикету (6-7 реплік для двох учнів);

* слідкує за логічністю, послідовністю, точністю, доцільністю мовлення, використовує різноманітні мовні засоби;

* усно укладає діалог за поданим початком і узагальненим змістом;

* розігрує діалогічний текст, доповнюючи його самостійно 2-3 репліками, використовує невербальні засоби спілкування (погляд, міміку, жести);

* бере участь у редагуванні тексту, відтворює пропущені ланки діалогу;

*перекладає діалоги з дотриманням точності висловлювання;

* правильно інтонує висловлювання, проявляє ввічливість, толерантність;

* витлумачує окремі слова і ситуації, наявні в тексті;

* оцінює почутий текст відповідно до норм польської мови;


Усне монологічне мовлення різних типів, стилів і жанрів (повторення і поглиблення знань)
Загальні відомості про процес спілкування і роль у ньому мовлення.

Комунікативна ситуація та її складові – тема, адресат, місце, мета.

Відомості про види мовленнєвої діяльності

(аудіювання, говоріння, читання, письмо). Монологічне і діалогічне мовлення, усне і писемне мовлення.

Типи мовлення – опис, розповідь (оповідання). Введення поняття про інформаційний та експресивний монологи. Укладання монологічних висловлювань різних стилів і типів (з опорою на ключові слова, вирази, за малюнками). Розвиток умінь давати назву тексту, відповідати на питання, тлумачити лексичне значення слів і словосполучень за допомогою контексту, добору синонімів (антонімів). Укладання усних невеличких висловлювань-описів (опис одягу, інтер’єру, природи тощо), висловлювань-розповідей (оповідання про подію.

Подальший розвиток умінь і навичок усно переказувати текст, вставляти слова та вирази; перекладати слова, тлумачити значення нових слів у тексті за допомогою словника, спираючись на коментарі до тексту, усно виправляти деформований текст; імітувати зразки, заучувати напам’ять невеличкі висловлювання та вірші.
* розрізняє монолог, діалог, усне і писемне мовлення, типи мовлення (опис, розповідь);

* знає основні вимоги до мовлення і

дотримується правил спілкування, формул мовленнєвого етикету;

* розрізняє поняття спілкування та мовлення, розуміє значення мовлення в комунікації;

* сприймає частини комунікативної ситуації (тему, адресата, місце, мету);

* має поняття про інформаційний і експресивний монологи, вміє укладати їх з опорою на малюнки, ключові слова, вирази;

* вміє добирати заголовки, спираючись на головну думку тексту;

* тлумачить лексичне значення слова з огляду на контекст, за допомогою синонімів (антонімів);

* усно укладає монолог-розповідь, монолог-опис на певну тему за вибором учителя;

* читає напам’ять висловлювання відомих людей, невеличкі вірші за темою (за вибором учителя або учня);
Текст, його основні ознаки. Поділ тексту на абзаци. Простий план готового тексту. Тема, мікротема, основна думка висловлювання. Культура спілкування. Основні вимоги до мовлення, правила спілкування. Мовленнєвий етикет (повторення і поглиблення знань).


* знає основні ознаки тексту, ділить текст на абзаци;

* усно укладає простий план готового тексту, визначає тему, мікротему, основну думку висловлювання, відтворює зміст тексту за відповідями на питання;

* помічає характерні стильові ознаки прослуханого тексту, висловлює власну думку про зміст тексту;


Види і зміст навчальної діяльності
Усний переказ тексту з заміною слів, вставленням слів і словосполучень у речення.

Усний переклад слів, словосполучень, нескладних текстів.

Усне тлумачення слів, словосполучень за допомогою перекладного словника і коментарів до тексту.

Усне переказування (докладне, стисле, вибіркове) від 3 до 4 хвилин.

Докладне переказування невеликого художнього тексту розповідного характеру і науково-популярного тексту.

Усне вибіркове переказування та укладання висловлювань на лінгвістичну тему, роздум на основі переказаних фрагментів наукового тексту. Усне повідомлення інформаційного характеру про події з життя класу, школи, міста.
* укладає усне монологічне висловлювання різних стилів і типів у межах вивченого матеріалу, в тому числі за опорними словами, словосполученнями, малюнками;

* надає заголовок і переказує текст;

* витлумачує значення незнайомих слів за допомогою тлумачного словника, коментарів до тексту, з опорою на контекст, синоніми, антоніми;

* укладає в логічній послідовності опис одягу, знарядь праці, а також оповідання про події, в тому числі за укладеним планом;

* заучує напам’ять невеликі за обсягом тексти в формі монологу або діалогу, вірші, байки;

* перекладає слова, словосполучення і нескладні тексти з української мови на польську;

* відтворює речення і цілісність тексту, добирає потрібні за змістом слова;

* імітує зразок, трансформує текст, бере участь у грі;

* відповідає на завдання з логічним

навантаженням (ребуси, шаради, кросворди тощо), в тому числі за допомогою батьків;

* усно переказує художній текст-розповідь і науково-популярний текст; розкриває тему, основну думку, висловлює власне ставлення до змісту, зберігає основні характеристики авторського мовлення;

* виявляє помилки у власному та чужому мовленні, виправляє їх, обґрунтовує свою думку;

* підпорядковує висловлювання темі і основній думці (з урахуванням мети та адресата);

* усно вибірково переказує і укладає висловлювання на лінгвістичну тему, роздум на основі переказаних фрагментів наукового тексту;

* підбирає аргументи відповідно до теми та основної думки, формулює в тезах або висновках основну думку;

* усно укладає повідомлення інформаційного характеру про події з життя класу, школи, міста;

* оцінює свою відповідь і мовлення інших учнів за поданим планом;

* дотримується точності мовлення, виразності, правильно інтонує;
Читання

Розвиток техніки читання вголос і мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів.
Читання вголос з розумінням художніх текстів із достатньою швидкістю (100 слів за хвилину).


* читає вголос і розуміє фактичний зміст художнього та публіцистичного тексту з одного прослуховування;

* інтонаційно виділяє логічно завершені частини;

* відповідає на питання, що стосуються змісту прочитаного;


Закріплення навичок плавного читання, з правильно оформленою дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм. Формування навичок читання, відповідних до змісту, стилю тексту та авторського задуму, в необхідному темпі, тембрі та гучності читання.

Виразне читання вголос зі зрозумінням основного змісту текстів публіцистичного стилю про вчинки людей з урахуванням лексичних засобів зв’язку речень у тексті, з дотриманням основних орфоепічних правил і змістових пауз у кінці й середині речення.

Читання мовчки та розуміння текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення, адаптованих і неадаптованих, що співвідносяться з особистісною, публічною, освітньою сферами спілкування, в тому числі з елементами опису приміщення або природи.
Жанри для читання: казки, оповідання, стаття, інтерв’ю, вірші, байки, загадки, прислів’я та приказки, афоризми, скоромовки, пісні, колядки. Стилі мовлення: художній.


* виразно читає текст із дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм вимови (швидкість 100 слів за хвилину), смислових пауз у кінці та в середині речення, сприймає і розуміє тему, мікротеми, основну думку, дає власну оцінку прочитаному тексту;

* формулює питання до логічно завершених частин тексту, виділяє абзаци;

* сприймає і розуміє прочитаний текст, що співвідноситься з особистісною, публічною, освітньою сферами спілкування, а також з елементами опису приміщення, предметів або явищ природи, встановлює значення незнайомих слів на основі контексту і словника;

* має початкові навички перегляду незнайомого тексту;
Письмо

Формування навичок грамотного письма:
виконання вправ на формування орфографічних і пунктуаційних навичок. Списування, письмо під диктовку слів, текстів з орфографічним промовлянням, переклад слів і невеличких висловлювань. Письмо по пам’яті невеличких віршованих творів.

Контрольне списування (65-75 слів; кінець 1-го півріччя). Зорово-слуховий диктант як форма контролю наприкінці року (60-70 слів).
* застосовує на письмі вивчені орфографічні та пунктуаційні правила;

* списує текст, перевіряє написане;
Подальше формування навичок і умінь укладання писемних невеличких текстів різних типів (монолог, діалог), стилів і жанрів:
Списування за зразком і написання невеличких діалогів за темою спілкування (за вибором учня або вчителя).

Докладний переказ навчального характеру художнього тексту-розповіді, що містить ситуацію спілкування (на основі опорних слів, за укладеним планом).

Вибірковий (навчальний) переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення або природи.

Стислий (навчальний) переказ науково- популярного тексту розповідного характеру. Замітка-роздум у газету про вчинки людей. Збирання матеріалів для замітки-роздуму та його систематизація.

Написання оголошення.
Контрольний писемний переказ як форма контролю наприкінці навчального року (обсяг тексту – 80-100 слів).*пише навчальний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру, який містить ситуацію спілкування (на основі опорних слів, за укладеним планом), з максимальним збереженням авторських засобів;

* пише навчальний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення або природи, з дотриманням абзаців, розкриває тему і мікротеми;

* пише навчальний стислий переказ науково-популярного тексту розповідного характеру;

* обирає для замітки цікаву, актуальну тему;

* збирає матеріал, для чого проводить спостереження над вчинками людей, робить виписки, систематизує зібрану інформацію;

* відновлює, поширює, скорочує речення, переставляє частини речення, дає писемні відповіді на питання;

* вміє укладати план до тексту за допомогою вчителя та самостійно;

* пише контрольний переказ за наданим вчителем планом (обсяг переказу – 0,25 сторінки);

* перекладає слова, словосполучення, речення, нескладний текст у писемній формі;

* визначає структуру оголошення, укладає та пише оголошення на задану тему;
ІІ. Мовна лінія (47 год.)
Загальні відомості про мову
Різноманіття мов світу. Польська мова серед слов’янських і інших мов світу.

Відомості про багатство польської мови (1 год.).
* знає про різноманіття мов світу, визначає місце польської мови серед слов’янських і інших мов світу;

* оперує конкретними відомостями про мову як найважливіший засіб спілкування й пізнання навколишнього середовища, знаннями про багатство польської мови (слова в переносному значенні, синоніми, антоніми, омоніми, фразеологізми тощо);
Повторення вивченого в 5 класі та розширення знань (4 год.)
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Носові (ą, ę) і неносові голосні звуки. Приголосні звуки:

тверді, м’які, дзвінкі, глухі. Основні орфоепічні норми вимови голосних і приголосних звуків (повторення і закріплення знань).

Органи мовлення, їх участь у творенні звуків.

Вимова дзвінких приголосних у кінці слів. Вимова звуків, що позначаються на письмі за допомогою диграфів (повторення). Звуковий зміст букв ł, l.

Склад. Наголос (повторення).

Випадки відхилення від місця постійного наголосу

(закріплення і розширення знань).

Робота з орфоепічним словником.
* розрізняє носові й неносові голосні звуки, приголосні тверді, м’які, дзвінкі, глухі;

* дотримується основних орфоепічних норм вимови голосних і приголосних звуків;

* знає назви найважливіших органів мовлення, розуміє їхню функцію у продукуванні звуків;

* правильно вимовляє дзвінкі приголосні в кінці слів, звуки, що позначаються на письмі за допомогою диграфів і букв ł, l;

* виділяє наголошений склад, правильно наголошує і переносить слова (в тому числі із наголосом на 3 або 4 складі від кінця слова);

* уміє користуватися орфоепічним словником;
Лексикологія і фразеологія (5 год.)

Використання синонімів, антонімів у текстах різних типів і стилів (повторення вивченого). Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів. Групи слів за походженням: власне польські й запозичені слова. Введення понять: застарілі слова та неологізми. Формування вмінь виділяти їх у тексті.

Робота з тлумачним словником польської мови. Ознайомлення зі словником іншомовних слів польської мови.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* визначає лексичне значення слова, уточнює його за допомогою контексту;

*виділяє в тексті синоніми, антоніми, омоніми, іншомовні слова, застарілі слова та неологізми; точно і доречно використовує їх у власному мовленні;

*перекладає слова з рідної мови польською і навпаки;

* вміє користуватися різними типами словників

(тлумачним, перекладним, словниками синонімів, антонімів, омонімів, іншомовних слів);


Фразеологія. Джерела польської фразеології.

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як засоби збагачення мови (практично). Робота з фразеологічним словником, його призначення. Значення фразеологізмів та їх використання в усному і писемному мовленні.


Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* визначає фразеологізм, його ознаки, використовує фразеологізми у мовленні відповідно до значення й стилістичної забарвленості, в окремих випадках встановлює походження фразеологізму;

* пояснює значення деяких фразеологічних зворотів;

*знає характерні ознаки прислів’їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів;

* зіставляє окремі прислів’я, приказки у польській і українській мовах;

* знає призначення фразеологічного словника, знаходить у ньому інформацію про значення фразеологізмів;


Будова слова. Словотвір (5 год.)

Словотвір як розділ науки про мову, який вивчає структуру слів, способи їх творення.

Змінювання й творення слів.

Розвиток умінь і навичок знаходити мінімальні значимі частини слова (морфеми) (корінь, префікс, суфікс, закінчення), твірну основу.

Введення поняття про словотвірну будову слова.* виділяє в слові твірну основу і закінчення, розрізняє форми одного й того самого слова та спільнокореневі слова;

* свідомо добирає слова з різними морфемами і використовує їх у мовленні;

* має поняття про словотвірну будову слова;

* розпізнає слова з чергуванням голосних і приголосних у коренях слів;

* зіставляє вимову й написання слів;Морфологія (12 год.)

Поглиблення знань про частини мови.
Загальна характеристика частин мови.


* знає та розпізнає загальні граматичні ознаки самостійних і службових частин мови, використовує різні частини мови у власному мовленні;


Іменник як частина мови (повторення і розширення знань):

Лексико-граматичні розряди іменника – назви істот / неістот, власні й загальні назви, чоловічо-особові і неособові назви. Число іменників. Формування понять про:

іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини;

іменники, число яких не збігається з числом їхніх українських відповідників (dzieje, skrzypce – історія, скрипка).


Повторення і поглиблення знань: відмінки іменників, їхнє значення. Варіантні закінчення при відмінюванні іменників чоловічого, середнього і жіночого родів.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
*виокремлює основні лексико-граматичні розряди іменника (назви істот / неістот, власні і загальні назви, чоловічо-особові і неособові назви);

* розпізнає деякі іменники, число яких не збігається з числом їх українських відповідників;

* правильно вимовляє, пише відмінкові закінчення іменників чоловічого, середнього і жіночого роду;


Розширення знань про прикметник як частину мови.

Групи прикметника за значенням (якісні, відносні, присвійні).

Відмінювання прикметників і узгодження граматичних категорій (рід, число, відмінок,

Істота / неістота, чоловічо-особова категорія) з граматичними формами іменника (практично). Синтаксична роль прикметників. Використання прикметників для виразності описів предметів, явищ, подій (література, живопис, архітектура, наука тощо).

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


*знаходить прикметник у тексті, знає його загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксичну роль;

* визначає групи прикметників за значенням (якісні, відносні, присвійні);

* відмінює прикметники, правильно їх вимовляє і пише;

* укладає речення з прикметниками, вживає їх у власному мовленні в залежності від комунікативної ситуації;
Поглиблення знань про займенник як частину мови.
Особливості відмінювання особових займенників (ja, ty, my, wy, on, ona, ono, oni, one) в однині і множині.

Відмінювання зворотного займенника się.

Синтаксична роль займенників. Текстотвірна функція займенників.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* розпізнає займенник, знає його загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксичну роль;

* відмінює особові займенники та зворотній займенник się;

* укладає речення з займенниками, вживає їх у власному мовленні;


Дієслово як частина мови.
Особові форми дієслова і неозначена форма (інфінітив). Доконаний і недоконаний вид дієслова (повторення і поглиблення знань). Дієвідмінювання у теперішньому, минулому, майбутньому часі (практично).

Простий і складений майбутній час дієслів.

Чоловічо-особова категорія в дієслівних формах множини минулого й майбутнього часів. Синтаксична роль дієслів. Використання дієслів у художніх, наукових текстах. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієслова;

* відмінює дієслова в теперішньому, минулому, майбутньому часі;

* утворює форми простого і складеного майбутнього часу дієслів;

* відображає чоловічо-особову категорію у формах множини дієслів минулого і майбутнього часів;

* уміє повідомляти про події в минулому, теперішньому і майбутньому часі;


Числівник як частина мови.
Розряди числівників: кількісні, порядкові, збірні. Синтаксична роль числівників. Використання числівників у художніх, наукових текстах.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівників;

* укладає речення з кількісними, порядковими, збірними числівниками, вживає їх у власному мовленні;
Прислівник як частина мови.
Розряди прислівників (якісні та обставинні) (практично).

Синтаксична роль прислівників. Використання

прислівників у художніх, наукових, текстах.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знаходить прислівники в реченні, визначає їх морфологічне значення, розряди, синтаксичну роль;


Службові частини мови
Прийменник як службова частина мови, засіб зв’язку в словосполученні.

Сполучник як службова частина мови та його функція.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знаходить прийменники в реченні, дотримується норм правильної вимови прийменників;

* виокремлює і розрізняє сполучники в реченні, усвідомлює їх функцію;
Синтаксис (6 год.)

Повторення і розширення поняття про словосполучення

Словосполучення лексичні і фразеологічні (практично).


* визначає лексичні і фразеологічні словосполучення, види словосполучень за приналежністю головного слова до певної частини мови;


Повторення і розширення поняття про просте речення.
Види висловлювань (речення, еквівалент речення). Види простих речень за метою висловлювання. Речення як одиниця мовної комунікації та його головні частини (підмет і присудок) .

Група підмета і група присудка.

Головні і другорядні члени речення (додаток, означення, обставина).

Узагальнюючі слова при однорідних членах речення без сполучників і зі сполучниками i, ale, lecz. Виділення в тексті однорідних членів речення, узагальнюючих слів при них. Звертання.

Пряма і непряма мова, діалог (практично). Виділення звертань, прямої мови, діалогу в тексті.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* укладає різні за синтаксичною структурою висловлювання (речення, еквівалент речення), знає відмінність словосполучення від слова і речення;

* правильно інтонує прості речення різних видів;

* змінює порядок слів у реченні для виділення основної думки, вживає поширені й непоширені речення з застосуванням головних і другорядних членів речення;

* розрізняє однорідні члени речення, узагальнюючі слова при них;

* правильно інтонує речення зі звертанням, однорідними членами без сполучників, зі сполучниками i, ale, lecz, з узагальнюючим словом при однорідних членах речення;

* будує діалог, речення з прямою і непрямою мовою з використанням дієслів-синонімів, що передують прямій мові для докладного виразного передавання почутого і прочитаного;
Стилістика (2 год.)

Стилістика як розділ науки про мову, що вивчає функціональні стилі і мовні засоби їхнього вираження.

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий) (повторення). Публіцистичний стиль, його особливості. Публіцистичні жанри (інформаційне повідомлення, замітка в газету про вчинки людей тощо).

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* має загальні уявлення про стилі мовлення і сферу їхнього використання;

* визначає належність тексту до певного функціонального стилю;

* сприймає фактичний зміст публіцистичного тексту, знаходить мовні засоби, характерні для нього, обґрунтовує доцільність їх вживання;

* укладає текст у жанрі замітки в газету з урахуванням композиційних і мовностилістичних особливостей;
Орфографія (9 год.)
Повторення вивченого матеріалу:
Головні правила переносу слів із рядка в рядок . Велика буква у власних назвах.

Правопис частки nie з іменниками, дієсловами.

Правопис частки nie з прикметниками і прислівниками.

Правопис слів з буквами u–ó, ż–rz, chh, ji.

Поглиблення знань учнів:

Правопис неозначеної форми дієслів (-ść, -źć).

Правопис закінчень дієслів минулого часу. Правопис кількісних і порядкових числівників.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* правильно переносить слова, самостійно перевіряє написане;

* правильно пише велику букву у власних назвах, частку nie з іменниками, дієсловами, прикметниками і прислівниками;

* правильно пише і обґрунтовує написання слів з буквами u–ó, ż–rz, chh, ji, неозначеної форми дієслів, закінчення дієслів минулого часу;

*правильно пише кількісні і порядкові числівники;
Пунктуація (3 год.)
Повторення вивченого матеріалу:
Розділові знаки в простому реченні.

Розділові знаки при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами, в реченнях зі звертанням.

Розділові знаки при прямій мові і діалозі.

Поглиблення знань учнів:

розділові знаки при записуванні дат. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).Повторення вивченого матеріалу (1 год.)


*правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки в простому реченні, у реченнях з однорідними членами при узагальнюючих словах і в реченнях зі звертанням;

* ставить і обґрунтовує розділові знаки

при прямій мові, діалозі, при записуванні дат;

* знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
ІІІ. Соціокультурна лінія

Орієнтовна тематика спілкування та рекомендовані тексти:
Усна народна творчість. Слово як духовна святиня. Колискові та обрядові пісні. Польські і слов’янські легенди, легенди інших народів. Грецька і слов’янська міфологія, фрагменти з Біблії. Байки польських письменників

(І. Красицький, А. Міцкевич, Я. Бжехва).


Шкільне життя. Мій клас. Розклад занять. Улюблений предмет, підготовка до уроків.

У шкільній бібліотеці. Ставлення до книги.

Світ моїх захоплень (класична і сучасна поезія: Я. Кохановський, А. Міцкевич, В. Хотомська,

Т. Кубяк, Ю. Тувім, Д. Вавілов;

проза, фрагменти класичних і сучасних творів: Б. Прус, М. Домбровська, З. Налковська,

Я. Парандовський, С. Шмаглевська, М. Мусерович та ін.).


Моя родина, мій рід. Сімейні традиції. Етика спілкування.

Їжа та національні традиції в їжі. Листування з друзями.

Праця і знаряддя праці. Професія. Ставлення до праці.

Дозвілля.


Рідний край. Рослинний і тваринний світ. Єдність людини і природи.

Планета Земля. Космос і людина. Подорожі. Заняття туризмом і спортом.


Польща. Побут поляків.

Збереження традицій. Правила поведінки. Національний костюм, його символіка. Національне мистецтво (декоративно-прикладне, плетіння, мереживо тощо).

Польська література для дітей. Польські письменники – лауреати Нобелівської премії та їх внесок у світову літературу (Г. Сенкевич, В. Реймонт, Ч. Мілош, В. Шимборська). Видатні поляки (М. Склодовська-Кюрі, Т. Костюшко, С. Монюшко та ін.). Літературне та мистецьке краєзнавство: знайомство з іменами і творами поетів, письменників, художників, скульпторів, видатних учених рідного краю польського походження (за вибором учнів або вчителя).


* має певні знання про польську усну народну творчість; народні і літературні твори, які відображають специфіку польської культури, з урахуванням досвіду поляків, що проживають на території України;

* знає тематичні групи слів, що відбивають специфіку польської матеріальної культури;

* сприймає та оцінює почуті, прочитані відомості, відбирає з них інформацію, необхідну для досягнення комунікації;

* сприймає інформацію, читає і розуміє різні за стилями та жанрами тексти, залучені до ознайомлення за темою спілкування;

* бере участь в обговоренні теми, висловлює власні думки, міркування й переживання;

* знає про видатних особистостей у галузі

культури, науки, про певні традиції, культуру, звичаї польського народу і поляків, які мешкають на території України (правила поведінки, національні страви, символіку національного костюму, національне мистецтво);

* має певне уявлення про розвиток польської літератури; про дитячу літературу, твори про шкільне життя польських дітей, про рідний край, Польщу та її природу, рослинний і тваринний світ, про поляків – лауреатів Нобелівської премії, про родинні свята і традиції поляків та порівнює їх із традиціями українців;

* знає імена відомих поляків, що створювали славу польському народу як у минулі часи, так і сьогодні;

* розуміє значення культури польської мови для спілкування;

* сприймає важливість сімейних традицій і своє місце як їх наступника;

* розуміє значення праці у житті людини;

орієнтується у різноманітті професій;

* знає імена вчених, видатних людей мистецтва і літератури рідного краю та відтворює в усному мовленні зміст їх творів і наукових робіт (стисло): 1-2 ім’я за вибором учня або вчителя;
ІV. Діяльнісна лінія

Формування і розвиток організаційно-контрольних умінь: визначати мету власної пізнавальної діяльності, планувати власні дії для досягнення мети, здійснювати заплановане, оцінювати одержаний результат. Формування, розвиток та удосконалення (в залежності від етапів навчання) пізнавальних, творчих, естетичних, етичних умінь учнів. Розвиток умінь самостійно знаходити необхідну інформацію для виконання поставлених завдань та обробляти її самостійно або за допомогою вчителя (батьків).

Подальше формування вмінь працювати за комп’ютером для виконання навчальних завдань з предмета.

Розвиток навичок роботи в групах, парах, у команді; прийняття колективних рішень; виховання толерантного ставлення до чужої думки, навичок адекватного реагування на зауваження, намагання враховувати їх при відпрацюванні завдань.

Формування початкових аналітичних навичок для виконання завдань порівняльного характеру. Формування навичок обов’язкового виконання поставлених завдань і творчої ініціативи у їх виконанні.

Формування та розвиток (за допомогою реалізації міжпредметних зв’язків і соціокультурних аспектів) початкових навичок адекватного сприйняття культури поляків та інших народів; поваги до культурних надбань українського, польського народів, інших етносів, які мешкають на території України, й представників інших країн світу.


*вміє визначити мету власної пізнавальної діяльності;

* планує свої дії для досягнення певної мети;

* здійснює заплановане, оцінює одержаний результат;

* аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності, порівнює їх і узагальнює;

* виділяє основне з другорядного та моделює мовні і позамовні поняття, явища, закономірності;

* уявляє словесно описувані предмети, явища, ситуацію, переносить засвоєні знання і вміння до нової ситуації;

* визначає і формулює проблеми, що виникають у процесі навчання, пробує їх вирішити, зокрема знає про перешкоди в спілкуванні і вміє відповідно реагувати на них;

* використовує тактику перепитування, уточнення, прохає про допомогу;

* знає, що неправдива інформація може ввести в оману, викликати непорозуміння;

* усвідомлює, що до думки співрозмовника треба ставитися толерантно для уникнення конфліктних ситуацій;

* розуміє структуру предмета вивчення та

добирає аргументи для доведення власної думки;

* помічає в мовних явищах, природі, мистецьких творах, у вчинках людей добро, красу;

* критично оцінює власні вчинки;

* толерантно ставиться до чужої думки, до думки вчителів та батьків;

* знайомиться з творами літератури, культурою, традиціями поляків та толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

* вміє працювати самостійно, в групах, парах, команді; сприймає допомогу дорослих.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал