Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛЬСЬКА МОВА
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням українською мовою

(5-9 класи)

2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс сучасної польської мови для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою передбачає вивчення мовної системи як засобу комунікації, пізнання та впливу і можливість долучитися до надбань культури, звичаїв і традицій поляків. Він призначений для навчання школярів, для яких польська мова є рідною, та учнів, зацікавлених в опануванні мовою для задоволення власних освітніх потреб і амбіцій у навчанні.

Навчальну програму розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392).

Основна мета навчання – досягнення вільного рівня володіння польською мовою в усіх видах мовлення (аудіювання, читання, говоріння, письмо), формування комунікативної компетентності та розкриття за допомогою мовних засобів загальнолюдських цінностей, сприяння становленню гуманістичного світогляду учнів, розширенню їх культурно-пізнавального потенціалу, вихованню потреби в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя.

Досягнення мети реалізується за допомогою таких завдань:

вироблення стійкої мотивації до вивчення польської мови, поваги до рідної й інших мов і культур;

оволодіння комунікативною компетентністю, вміннями та навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності, у різних сферах спілкування, культурою ведення діалогу;

формування мовної компетентності, ознайомлення з системою сучасної польської мови, з базовими фонетичними та орфоепічними, лексичними і фразеологічними, граматичними й правописними, стилістичними знаннями, уміннями, навичками;

засвоєння соціокультурної компетентності, розвиток гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина і патріота України, який усвідомлює належність до європейської та світової спільноти;

формування діяльнісної компетентності, стратегічних загальнонавчальних умінь і досягнень учнів, критичного мислення та естетичних смаків.

Основними принципами укладеної програми є:

– комунікативна спрямованість;

– особистісна орієнтація;

– інтегроване навчання різним видам мовлення;

– спирання на системні знання про мову, вміння й навички мовленнєвої діяльності, набуті у процесі засвоєння української та інших мов;

– наступність у навчанні (врахування змісту вивченого матеріалу з польської мови в початковій школі).

Зміст і структуру програми укладено на засадах особистісно зорієнтованого (забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів), компетентнісного (сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей), а також діяльнісного підходів (розвиває уміння, навички, здобуті в практичних ситуаціях). До ключових компетентностей, закладених у програмі, належать: соціальна, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна, проектно-технологічна, здоров’язбережувальна.

Комунікативно-діяльнісний підхід надає можливість учням оволодіти польською мовою як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомити особливості мовної системи та культури поляків. Мовний компонент предметної комунікативної компетентності містить наскрізні змістові лінії: мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну.

Зміст мовленнєвої лінії вміщено в І розділі програми. Вона формує мовленнєву компетентність у процесі відпрацювання основних видів мовлення – від слухання, розуміння, говоріння, читання – до письма. Програма містить також конкретні вимоги, що стосуються роботи з культури мовлення.

Призначення змістової мовної лінії, відображеної у ІІ розділі програми, полягає в оволодінні мовною компетентністю, засвоєнні знань про мову як засобу вираження думок, почуттів, а також впливу. Ця частина містить системні лінгвістичні знання, які стосуються значення мови як засобу комунікації, структури і норм сучасної польської мови, утворюють базу для розвитку, вдосконалення мовленнєвих умінь, збагачують словниковий запас учнів, розширюють їх знання в галузі розуміння стилістичної ролі номінативних одиниць. До складу мовної лінії входять ключові питання фонетики, лексикології та фразеології, словотвору, морфології, синтаксису, стилістики, орфографії і пунктуації. Ці знання є основою для формування правильного уявлення про мовну структуру в усій сукупності її проявів.

Призначення соціокультурної змістової лінії (розділ ІІІ) полягає в опануванні соціокультурною компетентністю, як-от: засвоєння школярами культурних і духовних цінностей польського та українського народів, моральних норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між націями, сприяють естетичному, морально-етичному становленню особистості.

Реалізація цієї лінії відбувається за допомогою підібраних прозових і віршованих текстів, дидактичних матеріалів, спеціально орієнтованих завдань, що містять відомості про культуру, звичаї, традиції, державну символіку, географічне положення, свята, головні історичні події, про видатних діячів польського народу (майстрів слова, музикантів, художників, науковців) тощо. Програма містить орієнтовний перелік тематики спілкування, художніх творів для використання на уроці і вдома.

Діяльнісна змістова лінія (розділ ІV) має на меті сформувати діяльнісну компетентність, опанувати стратегії, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку, допомагають виконати навчальні завдання і розв’язати життєві проблеми. Вона передбачає розвиток загальнонавчальних компетенцій засобами предмета: застосовувати набуті знання, об’єктивно оцінювати свої та чужі досягнення, виправляти власні помилки, усувати недоліки в самостійній роботі на уроці та вдома; вдосконалювати навички читання, слухання, говоріння й письма.

Заняття з польської мови сприятимуть розвиткові логічного мислення учнів, умінь аналізувати, зіставляти, порівнювати, узагальнювати мовні явища; наводити потрібні приклади, докази, робити висновки; добирати, систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки тексту; будувати логічно правильне й композиційно завершене висловлювання; складати план виступу, писати тези, конспектувати.

При доборі практичних завдань чільне місце мають посідати конструктивні та творчі вправи, пов’язані з розвитком мовлення учнів, роботою з відновлення деформованого тексту, редагування, виправлення допущених мовленнєвих недоліків, помилок, двосторонній переклад. Формулювання вчителем завдань проблемного характеру спрямовує розвиток пізнавальної активності й самостійності учнів.

Навчання має бути інтенсивним, а головне – продуктивним, таким, що забезпечує досягнення вищого кінцевого результату – міцного засвоєння школярами знань, практичних умінь і навичок з предмета. Досягненню цього сприятиме використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) (комп’ютерні навчальні завдання, уроки, тести; Інтернет: аудіо-, відеоматеріали, електронні книги, навчально-ігрові програми), а також прослуховування декламувань майстрів слова, музики і демонстрацій репродукцій творів мистецтва, відеокліпів, фільмів, інтерв’ю з відомими людьми; віртуальних подорожей (екскурсії до музеїв світу); музейних уроків тощо.

Зміст програмового матеріалу забезпечує реалізацію міжпредметних зв’язків для поглибленого розуміння мовних явищ, розширення світогляду учнів, формування умінь застосовувати знання, засвоєні на уроках з української мови, а також суміжні знання з інших предметів.

Оскільки навчання в основній школі є продовженням курсу польської мови і читання (1–4 класи), вчитель повинен володіти обсягом відомостей про знання та уміння, набуті учнями в попередні роки.

Програма містить орієнтовний розподіл годин на вивчення розділів і тем. У разі потреби вчитель може вносити певні корективи, не скорочуючи, утім, кількість годин, призначених на розвиток зв’язного мовлення. Також зміст програми не обмежує творчої ініціативи вчителя, оскільки дозволяє з орієнтовного переліку самостійно відбирати тексти для опанування мовними темами, доповнювати запропоновану тематику спілкування додатковим змістом, обирати для читання, навчальної діяльності на уроці та вдома уривки з наданих у програмі художніх творів, враховуючи при цьому потреби учнів, зумовлені їхніми віковими особливостями.

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з польської мови проводиться відповідно до норм і вимог, закладених у програмі, критеріїв, затверджених Міністерством освіти і науки,

Програму укладено відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямукраїнською мовою. Крім того, її можна використовувати й у загальноосвітніх закладах з навчанням російською або іншими національними мовами, у яких польська мова вивчається як предмет (в інваріантній або варіативній частинах навчального плану).

5 клас


(70 годин; 2 години на тиждень)

(із них: 5 годин – на повторення матеріалу

на початку та наприкінці навчального року; 2 години – резервні)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія (21 год.)


Учень:


Аудіювання

Сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення.
Сприймання на слух і розуміння художнього тексту (обсяг 300-400 слів; тривалість звучання 3-4 хвилини) та текстів інших стилів (обсяг 200-300 слів; тривалість звучання 2-3 хвилини). Форми аудіювання:

* з опорою на написаний адаптований / неадаптований текст – монолог, діалог, полілог (читання вчителем, використання аудіозапису,

читання учнем);

* без опори на написаний текст-монолог і діалог (читання вчителем, аудіозапис). Аудіювання текстів, різних за:

* жанрами (прислів’я та приказки, казки, байки, вірші, пісні, оповідання),

* стилями (художній, публіцистичний, розмовний),

* типами (описання, розповідь, міркування),– з дотриманням вимог щодо розуміння з другого прослуховування загального змісту невеличкого за обсягом тексту, головної думки тексту;

* висловлювання власної думки про зміст прослуханого тексту, сприймання на слух і розуміння стилю та типу тексту.
* сприймає на слух, розуміє фактичний зміст художнього тексту з одного прослуховування;

* відповідає на питання за змістом тексту;

* оцінює почутий текст, визначає причинно-наслідкові зв’язки;

* сприймає на слух, розуміє науково-популярний, художній і розмовний тексти, виявляє розуміння ознак типу та стилю тексту;

*розуміє основну думку, помічає окремі мовленнєві особливості (образні вирази, переносне значення), використовуючи лінгвістичну та контекстуальну здогадки;

* прогнозує тип і стиль мовлення на основі заголовку;

* сприймає і розуміє характерні стильові ознаки прослуханого тексту,


Говоріння

Усне діалогічне мовлення обсягом 5-6 реплік для двох учнів.

Закріплення та подальший розвиток набутих у початкових класах умінь і навичок діалогічного мовлення: розвиток умінь укладати діалоги комунікативно-функціонального типу: етикетні (контактні: звертання і залучення уваги; привітання та прощання; знайомство; подяка, вибачення), інформаційні (за визначеною вчителем тематикою (діалог-розпитування). Укладання діалогу за поданим початком і узагальненим змістом, за поданою ситуацією з елементами опису предметів або тварин.

Інсценування діалогічного тексту, ігрових діалогів. Укладання діалогів за планом до теми, яку обрав учитель (або учень).
* укладає усно, розігрує діалоги етикетного характеру відповідно до запропонованих ситуацій;

* дотримується теми висловлювання, правил спілкування, норм польської мови;

* вживає формули мовленнєвого етикету (5–6 реплік для двох учнів);

* слідкує за логічністю, послідовністю, точністю, доцільністю мовлення, використовує різноманітні мовні засоби;

* усно укладає діалог за поданим початком і узагальненим змістом, утворює діалогічний текст, розігрує його, доповнює 1-2 репліками;

* усно складає діалог із залученням додаткової інформації з прочитаних текстів на основі власного досвіду;

* розрізняє монолог, діалог, усне і писемне мовлення;


Усне монологічне мовлення різних типів, стилів і жанрів
Загальні відомості про процес спілкування і роль у ньому мовлення.

Комунікативна ситуація та її складові – тема, адресат, місце, мета.

Відомості про види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Формування та вдосконалення вмінь і навичок переказувати текст, вставляти слова та вирази; перекладати слова, тлумачити значення нових слів у тексті за допомогою словника, спираючись на коментарі до тексту; укладати речення і тексти за допомогою ключових слів, виправляти деформований текст; імітувати зразки та заучувати напам’ять.

Типи мовлення – розповідь, опис, роздум (міркування).
* знає основні вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, використання різноманітних мовних засобів, точність, виразність, правильність, доречність), правила спілкування (ввічливість, толерантність, доброзичливе ставлення до співрозмовника, заохочення його до висловлювання власної думки; уникнення грубих слів, підвищеного тону);

* дотримується основних правил спілкування, формул мовленнєвого етикету;

* розрізняє поняття спілкування, мовлення, розуміє значення мовлення в комунікації;

* виділяє складові частини комунікативної ситуації (тема, адресат, місце, мета);

* розрізняє різні типи мовлення (розповідь, опис, роздум);

* має загальні уявлення про стилі мовлення та сферу їхнього вживання;

* вирізняє розмовний, художній, науковий стилі мовлення;


Текст, його основні ознаки. Поділ тексту на абзаци.

Простий план готового тексту. Тема, мікротема, основна думка висловлювання. Засоби зв’язку речень і мікротем у тексті.

Помилки у мовленні.

Загальні уявлення про стилі мовлення, сферу їхнього вживання. Ознайомлення з розмовним, художнім, науковим стилями мовлення.

Культура спілкування. Основні вимоги до мовлення, правила спілкування.

Мовленнєвий етикет.
* знає основні ознаки тексту, ділить текст на абзаци;

* формулює тему, основну думку тексту, переказує його зміст, укладає до тексту питання;

* витлумачує окремі слова і ситуації, наявні в тексті;

* усно укладає простий план готового тексту;

* знаходить змістові частини тексту, називає тему, мікротему, основну думку висловлювання;

* уникає у власному мовленні типових помилок (повтори слів, недоречне вживання окремих слів і зворотів, мовленнєвих засобів);

* знаходить засоби зв’язку в тексті й доводить доцільність їхнього використання, розпізнає засоби зв’язку речень у частинах тексту;

* виділяє абзаци, формулює питання до логічно завершених частин тексту;
Види і зміст навчальної діяльності
Усне переказування (докладне, стисле, вибіркове) від 1 до 2 хвилин.

Докладне переказування невеличкого художнього тексту розповідного характеру.

Докладне переказування нескладних текстів художнього стилю з елементами опису предметів, тварин.


* усно переказує невеличкий художній текст- розповідь близько до тексту, розкриває тему, основну думку, висловлює власне ставлення до змісту, зберігає основні ознаки авторського мовлення;

* виявляє помилки у власному та чужому мовленні, виправляє їх, обґрунтовує свою думку;
Усне вибіркове переказування (з елементами опису людей, тварин, предметів) та укладання власних висловлювань – описів предметів або тварин за малюнками, на основі власного життєвого досвіду

Усний стислий переказ з творчим завданням (міркування) та укладання власних висловлювань-роздумів за темою спілкування або пов’язаних з життєвим досвідом учнів.

Усний відгук про прослухане, прочитане, побачене або на чуже висловлювання відповідно до теми спілкування.


* усно докладно переказує вибраний учителем невеличкий художній текст з елементами опису предметів або тварин за наданим або самостійно укладеним планом з урахуванням мети й адресата мовлення, авторських мовних засобів;

* усно складає висловлювання з описом предметів або тварин за малюнком або на основі власного життєвого досвіду;

* підпорядковує висловлювання темі та основній думці (з урахуванням мети й адресата) висловлювання;

* укладає стислий переказ із творчим завданням (міркування), складає висловлювання-роздум до запропонованої ситуації і теми спілкування, пов’язаної з особистим досвідом;

* підбирає докази відповідно до теми та основної думки, виокремлює в тезах або висновках основну думку;

* оцінює свою відповідь і мовлення інших учнів за поданим планом, вказує на недоліки й помилки, виправляє їх, обґрунтовує власну думку;
Читання

Розвиток техніки читання вголос і мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, що належать до різних типів, стилів, жанрів.
Читання вголос художніх текстів із достатньою швидкістю (60-90 слів на хвилину) та їх розуміння. Формування навичок плавного читання, з правильно оформленою дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм польської мови. Формування навичок читання у необхідних відповідно до змісту і стилю тексту, авторського задуму, темпу, тембру, гучності читання.

Читання мовчки та розуміння незнайомого тексту. Читання мовчки та розуміння текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення, що співвідносяться з особистісною, публічною та освітньою сферами спілкування (з використанням словника).Жанри для читання: казки, розповідь, стаття, інтерв’ю, вірші, байки, загадки, прислів’я та приказки, афоризми, скоромовки, пісні.

Стилі мовлення: художній, публіцистичний.


* виразно читає вголос і розуміє фактичний зміст художнього тексту з одного прослуховування;

* інтонаційно виділяє логічно завершені частини; дотримується інтонації розповіді, питання, оклику;

* виразно читає текст із дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм вимови (швидкість 60-90 слів на хвилину), розуміє тему, мікротеми, обґрунтовує основну думку, має власне сприйняття прочитаного тексту;

* встановлює значення незнайомих слів на основі контексту і словника;

* сприймає заголовок, розуміє його відповідність темі або основній думці тексту;


Письмо

Формування елементарних навичок грамотного письма:
виконання вправ на формування орфографічних і пунктуаційних навичок. Списування, письмо під диктовку слів, текстів з орфографічним промовлянням, переклад слів і невеличких висловлювань. Записування по пам’яті невеличких віршованих творів.
Контрольне списування (кінець 1, 2 півріччя).


* вміє писати слова під диктовку з орфографічним промовлянням;

* уміє правильно списувати текст;
Формування умінь і навичок укладання писемних невеличких текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів, жанрів.

Докладний переказ художнього тексту-розповіді навчального характеру (невеличкого за обсягом).
* пише за планом докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з максимальним збереженням авторських засобів;

* самостійно укладає простий план тексту, розкриває в ньому тему і мікротеми, розуміє зв'язок мікротем у тексті;Вибірковий переказ навчального характеру розповідного художнього тексту з елементами опису тварин.


* пише навчальний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з описом тварини за самостійно укладеним планом, з дотриманням абзаців, розкриває тему і мікротеми;

Навчальний стислий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Збирання матеріалів для твору на запропоновану вчителем тему та його систематизація.


* пише навчальний стислий переказ художнього тексту з елементами роздуму;

* самостійно відбирає матеріал з прочитаних і прослуханих текстів, систематизує його, укладає на його основі план висловлювання;Укладання твору за планом (розповідь, роздум) на основі власного досвіду (за допомогою вчителя).


* укладає текст розповідного характеру на основі власного досвіду з використанням засвоєних засобів зв’язку речень, передає зміст і використовує мовні засоби згідно з темою та основною думкою висловлювання;

* укладає писемний навчальний текст-роздум з використанням зібраного матеріалу, враховує тему та основну думку, мету, адресата висловлювання;Перевірка та редагування невеликих учнівських текстів.


* перевіряє, редагує написані учнями тексти, знаходить і виправляє помилки та недоліки;

Написання адреси, листа.


* пише адресу одержувача і відправника на конверті;

* укладає особистий лист рідним, друзям із дотриманням норм мовлення і формул мовленнєвого етикету;

ІІ. Мовна лінія (47 годин)

Загальні відомості про мову

Польська мова – державна мова Польщі. Мова як найважливіший засіб спілкування і пізнання

довкілля. Місце польської мови серед інших слов’янських мов в Україні (1 год.).


Повторення вивченого в початковій школі та розширення знань (4 год.):


* має загальне уявлення про національну мову польського народу;

* розуміє значення мови в житті людини та суспільства;

* оперує конкретними відомостями про мову як важливий засіб спілкування і пізнання навколишнього середовища;


Фонетика. Орфоепія. Графіка (повторення і поглиблення знань)
Звуки і букви.

Введення поняття про фонетику, орфоепію, графіку.

Звуки мови і мовлення. Голосні та приголосні, основні орфоепічні норми їх вимови.

Неносові (a, o, e, u / ó, y, i) та носові голосні (ą, ę). Вимова носових голосних перед щілинними приголосними, губними, зімкненими, задньоязиковими k, g, губними p, b, перед l, ł.

Дзвінкі і глухі, сонорні приголосні. Тверді, м’які, пом’якшені приголосні.

Вимова середньоязикових м’яких приголосних

(ź, ś, ń, dź, ć).

Позначення м’якості приголосних на письмі. Звукове значення букв. Алфавіт (повторення). Звукове значення букв, що позначаються за допомогою диграфів і діакритичних знаків (rz, sz, cz, ch, dz, dź, dż).

Склад. Поділ слів на склади. Складове значення голосних звуків. Наголос (динамічний, постійний на другому складі від кінця слова). Випадки відхилення від місця постійного наголосу (на 3 і 4 складі від кінця слова).

Уподібнення глухих і дзвінких приголосних у мовленні.

Спрощення груп приголосних.

Випадки відхилення від місця постійного наголосу

(практично).

Орфоепічні норми. Орфоепічний словник (поглиблення знань).
*знає про звуки мови і букви;

* має поняття про фонетику, орфоепію, графіку;

* виділяє звуки в словах, характеризує звук у межах вивченого матеріалу (голосні і приголосні);

* вміє визначати голосні та приголосні звуки;

*дотримується орфоепічних норм вимови неносових і носових голосних, дзвінких і глухих, сонорних приголосних, твердих і м’яких, у тому числі середньоязикових (ź, ś, ń, dź, ć) і пом’якшених приголосних (b', p', m', w', f');

* вимовляє звуки мовлення відповідно до орфоепічних норм польської мови, позначає їх на письмі, правильно переносить слова;

* розташовує слова в алфавітному порядку, визначає склади, фіксований наголос у словах

(на передостанньому складі, а в деяких словах і формах – на 3 і 4 складі від кінця слова);

* розрізняє на слух тверді та м’які приголосні, правильно позначає їх на письмі;

* позначає звуки мовлення за допомогою букв з діакритичними знаками, диграфів (rz, sz, cz, ch, dz, dź, dż);

* поділяє слова на склади, виділяє наголошений склад;

* вимовляє відповідно до орфоепічних норм уподібнені приголосні, спрощені групи приголосних;

* помічає і виправляє типові орфоепічні помилки у власному мовленні й мовленні інших учнів;

* користується орфоепічним словником;
Лексикологія і фразеологія (5 год.)
Введення поняття про лексику і лексикологію. Початкові відомості про розвиток словникового складу польської мови.

Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми) (повторення і поглиблення поняття).

Багатозначність слів (повторення). Способи перенесення значення слова.

Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях (практично).

Ознайомлення з тлумачним словником, прийомами тлумачення лексичного значення слова.

Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* визначає лексичне значення слова, уточнює його за допомогою контексту;

* розрізняє однозначні й багатозначні слова, визначає значення багатозначного слова та способи перенесення значення;

* знаходить у словнику слова з переносним значенням, пояснює їх, розуміє різні значення;

*виділяє у тексті синоніми, антоніми, загальновживані та стилістично забарвлені слова, добирає до слів синоніми, антоніми;

* використовує синоніми (як стилістичний засіб, з метою зв’язку речень у тексті, для вираження відношень, уникнення повторів), антоніми (з метою створення контрасту);

* має поняття про лексичну помилку;

* вміє користуватися тлумачним, перекладним словниками та словниками синонімів, антонімів;

* перекладає слова з української мови польською і навпаки за допомогою словника;
Поняття про фразеологію і фразеологізм, його семантику.

Прислів’я, приказки, крилаті вислови та афоризми, їх характерні ознаки (повторення і поглиблення знань).

Ознайомлення з фразеологічним словником.
Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


*визначає фразеологізм, пояснює (в нескладних випадках) значення фразеологічних зворотів за допомогою контексту та словника;

*сприймає характерні ознаки прислів’їв, приказок, крилатих висловів і афоризмів;

*уміє користуватися фразеологічним словником, знаходити в ньому інформацію про лексичне значення фразеологізмів;


Будова слова. Словотвір (5 год.)
Поняття про будову слова, словотвір як розділ науки про мову, що вивчає структуру слів, способи їх творення.

Словотвірні елементи (основа слова, корінь, закінчення) і частини слова (префікс, суфікс). Спільнокореневі слова та їх утворення (повторення і поглиблення знань).

Похідні і непохідні слова.

Морфема як мінімальна значуща частина слова. Виділення в словах морфем (корінь, префікс, суфікс, закінчення) з опорою на українську мову (практично).

Спільнокореневі слова і форми слова.


* виділяє в слові корінь, префікс, суфікс, закінчення;

* розрізняє форми одного й того самого слова і спільнокореневі слова;

* використовує спільнокореневі слова й форми слів для зв’язку речень у тексті;

* виділяє окремі морфеми, позначає їх умовними знаками;

* підбирає спільнокореневі слова і слова з однаковими суфіксами, префіксами;

* визначає похідні й непохідні слова, структуру

похідного слова шляхом витлумачення;

* свідомо відбирає слова з різними морфемами і використовує їх у власному мовленні;Морфологія (12 год.)
Лексичне і граматичне значення слова.

Частини мови (самостійні та службові), їх загальна характеристика (повторення).


* виокремлює лексичне і морфологічне значення у словах;

* розпізнає самостійні та службові частини мови, визначає граматичні ознаки вивчених частин мови;

* розрізняє самостійні та службові частини мови у власному мовленні;


Поглиблення знань про частини мови з опорою на українську мову
Іменник, його загальне значення, граматична характеристика, синтаксична роль.

Іменники власні і загальні, назви істот і неістот. Відмінювання іменників за відмінками і числами;

відмінки та відмінкові питання.

І (чоловіча) відміна іменників. Твердий і м’який різновиди. Відмінювання чоловічо-особових іменників у множині.

ІІ (середня) відміна іменників. Твердий і м’який різновиди.

ІІІ (жіноча) відміна іменників, що закінчуються на голосний. Твердий і м’який різновиди. Особливості відмінювання іменників жіночого роду на нульову флексію.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* знає загальне значення, морфологічні ознаки іменника, його роль у побудові висловлювань, виділяє власні та загальні іменники, назви істот і неістот, чоловічо-особові іменники;

* знаходить іменники в реченні;

* встановлює основне значення відмінків,

ставить відмінкові питання;

* відмінює іменники за І-ІІІ відмінами з урахуванням твердого і м’якого різновидів, чоловічо-особової категорії (в множині);

* використовує відмінкові закінчення при укладанні речень, вживає іменники у власному мовленні;
Прикметник, його загальне значення, граматична характеристика, синтаксична роль. Відмінювання прикметників (практично). Узгодження граматичних категорій (рід, число, відмінок, істота / неістота, чоловічо-особова категорія) з граматичними формами іменника. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* знає загальне значення, морфологічні ознаки прикметника, його роль у побудові висловлювань;

* розуміє залежність роду, числа, відмінка, категорії істота / неістота, чоловічо-особової категорії прикметника від граматичних форм іменника;

* відмінює прикметники, узгоджує їх граматичні категорії, зокрема категорію істота / неістота в однині (dobrego konia, dobry zegarek), чоловічо-особову категорію в множині (dobrzy ludzie, dobrych ludzi) з граматичними формами іменника;

* розуміє залежність роду, числа, відмінка, категорії істота / неістота, чоловічо-особової категорії прикметника від граматичних форм іменника;

* знаходить у реченні прикметники, вживає їх у власному мовленні;


Займенник, його загальне значення, граматична характеристика, синтаксична роль.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
*знає загальне значення, морфологічні ознаки займенника, його роль у побудові висловлювань;

* знаходить у реченні займенники, вживає їх у власному мовленні;
Дієслово, його загальне значення, граматична характеристика, синтаксична роль.

Особова та неозначена форма дієслова. Доконаний і недоконаний вид дієслова.

Форми теперішнього, минулого, майбутнього часу дієслів.

Дієвідмінювання дієслова być у теперішньому,

минулому і майбутньому часі.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знає загальне значення, морфологічні ознаки дієслова, його роль у побудові висловлювань;

* знаходить у реченні дієслова, вживає їх у власному мовленні;

* розпізнає особову і неозначену форми дієслів, засоби творення доконаного і недоконаного виду дієслів;

* має знання про форми теперішнього, минулого, майбутнього часу дієслів;

* конструює речення з дієсловами І-ІІІ дієвідміни, в тому числі з дієсловом by

у теперішньому, минулому, майбутньому часі;

* знаходить у реченні дієслова, вживає їх у власному мовленні;


Числівник, його загальне значення, морфологічна характеристика, синтаксична роль. Кількісні і порядкові числівники.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знає загальне значення, морфологічні ознаки числівника, його роль у побудові висловлювань;

* укладає речення з кількісними і порядковими числівниками, вживає їх у власному мовленні;
Прислівник, його загальне значення, морфологічна характеристика, синтаксична роль. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* знає загальне значення, морфологічні ознаки прислівника, його роль у побудові висловлювань;


Службові частини мови: загальне поняття про прийменник, сполучник.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня; з опорою на українську мову).
* знаходить прийменники і сполучники в реченні, поєднує прийменники з іменниками, використовує прийменники та сполучники у власному мовленні;


Синтаксис (6 год.)
Словосполучення, його значення в мові, відмінність від слова і речення (повторення і поглиблення знань).

Головне і залежне слово у словосполученні. Речення як вид висловлювання з особовою формою дієслова в функції присудка, його граматична основа (підмет і присудок).

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

Види простих речень за метою висловлювання:

розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення.


* знає відмінність словосполучення від слова і речення;

* утворює словосполучення, розпізнає головне і залежне слово, правильно обирає форму залежного слова у словосполученні;

* розрізняє в мовленнєвому потоці основні одиниці спілкування, зокрема речення з особовою формою дієслова ;

* знає про граматичну основу речення, вміє її виділяти у реченні;

* визначає речення з одним головним членом;

* розпізнає на слух тип речення за метою висловлювання і за емоційним забарвленням, розрізняє головні та другорядні члени речення;Просте непоширене речення. Просте поширене речення.

Речення з однорідними членами (практично). Пряма і непряма мова.

Діалог.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* виділяє прості непоширені і прості поширені речення;

* розрізняє слова автора, пряму мову, речення з непрямою мовою;

* складає висловлювання, для чого використовує речення з прямою і непрямою мовою, діалогом для докладного виразного передавання почутого й прочитаного;


Стилістика (2 год.)
Поняття про стилістику.

Загальне ознайомлення з функціональними стилями.

Використання звертань, вставних слів у розмовному і художньому стилях.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* визначає належність тесту до певного стилю;

* складає висловлювання, використовуючи пряму і непряму мову для виразного передавання змісту тексту;
Орфографія (9 год.)
Основні правила переносу слів.

Орфографічна помилка, її умовне позначення

(практично).

Велика буква в іменниках (іменах, прізвищах, географічних назвах, іменуваннях за національністю).

Правопис слів з буквами ę, ą, em, en, om, en. Правопис слів з буквами u–ó, ż–rz, chh, ji. Правопис префіксів z- (s-, ś-), wz-, weź- (ws-, wes-), roz, bez.

Правопис nie з іменниками i дієсловами (повторення).

Правопис неозначеної форми дієслів.

Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).
* знає правила переносу слів, має поняття про орфографічну помилку, перевіряє написане;

* правильно пише велику букву у власних назвах;

* правильно пише cлова з буквами ę, ą, em, en,

om, en, u–ó, ż–rz, ch–h, j–i;

* правильно пише і обґрунтовує написання префіксів z- (s-, ś-), wz-, weź- (ws-, wes-), roz, bez; частки nie з іменниками, дієсловами;

* правильно пише закінчення неозначеної форми дієслів;

* знаходить і виправляє орфографічні помилки;
Пунктуація (3 год.)
Розділові знаки в кінці речення (повторення). Пунктуаційна помилка, її умовне позначення (практично).

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

Розділові знаки при прямій мові, тире при діалозі. Практичне засвоєння матеріалу: робота з текстами (за вибором учителя та учня).


* ставить і обґрунтовує розділові знаки в кінці речення;

* має уявлення про пунктуаційну помилку та її умовне позначення;

* розставляє знаки при прямій мові, тире при

діалозі;


* обґрунтовує записані розділові знаки за допомогою вивчених правил;


Повторення вивченого матеріалу (1 год.)

ІІІ. Соціокультурна лінія
Орієнтовна тематика спілкування та рекомендовані тексти:
Усна народна творчість. Польські та світові традиції, звичаї, відображені у фольклорі. Народні казки, пісні, колядки, казки письменників, зокрема: М. Конопницької, Я. Корчака тощо.

Шкільне життя. Моя школа. Класний колектив, вчителі, мій друг (подруга). Культура поведінки. Цінність науки і знань.

Творчі й наукові інтереси учнів (оповідання про

життя сучасних дітей М. Яворчакової, М. Крюгер,

М. Орлоня, Я. Поразинської та ін.).
Здоров’я і його збереження. Режим дня. Правила особистої гігієни.

Моя родина, члени родини, їхні професії, улюблені заняття. Історія мого роду. Стосунки між батьками і дітьми. Родинні

свята і традиції (дні народження, іменини).

Домашні обов’язки. Дозвілля (поезія і проза для дітей Я. Бжехви, К. Іллаковічувни, Л. Керна,

Й. Кулімової, Ю. Тувіма, Д. Вавілов, М. Ратайчака, Е. Шельбург-Зарембіни, Я. Корчаковської та ін.).
Рідний край, його історія. Моє місто, село. Моє помешкання.

Міжособистісні стосунки. Праця людей у місті, селі.

Контакти з природою, рослинним і тваринним світом. Охорона природи (художні тексти, зокрема польських класиків А. Міцкевича, Ю. Словацького, І. Красицького тощо).
Польща та її столиця. Національна польська символіка (гімн, прапор, герб). Державні і народні польські свята. Народне польське мистецтво. Польський народ. Видатні поляки (оповідання про Івана Павла ІІ, М. Коперника, Ф. Шопена,

Я. Матейка та ін.).

Польська література для дітей.


* має певні знання про польську усну народну творчість; народні і літературні твори, які відображають специфіку польської культури, з урахуванням досвіду поляків, що проживають на території України;

* знає тематичні групи слів, що відбивають специфіку польської матеріальної культури;

* сприймає інформацію, читає і розуміє різні за стилями та жанрами тексти, залучені до ознайомлення за темою спілкування;

* бере участь в обговоренні теми, висловлює власні думки, міркування та переживання;

* знає про певні традиції, культуру, звичаї польського народу та поляків, які мешкають на території України;

* має певне уявлення про розвиток польської літератури; про дитячу літературу, твори про шкільне життя польських дітей, про родинні свята і традиції поляків, порівнює їх із традиціями українців; твори про рідний край, про Польщу та її природу, рослинний і тваринний світ тощо;

* має уявлення про Польщу, її столицю, пам’ятки Варшави; національну польську символіку; державні й народні свята;

* знає імена відомих поляків, що створювали славу польському народу як у минулі століття, так і на сьогодні;
ІV. Діяльнісна лінія
Формування і розвиток організаційно-контрольних умінь: визначати мету власної пізнавальної діяльності, планувати власні дії для досягнення мети, здійснювати заплановане, оцінювати одержаний результат. Формування, розвиток та удосконалення (в залежності від етапів навчання) пізнавальних, творчих, естетичних, етичних умінь учнів. Формування та розвиток умінь самостійно знаходити необхідну інформацію для виконання поставлених завдань та обробляти її (за допомогою вчителя, батьків і самостійно).

Формування та розвиток умінь працювати за комп’ютером для виконання навчальних завдань (за допомогою дорослих і самостійно).

Розвиток навичок роботи в парах, групах;

прийняття колективних рішень;

виховання толерантного ставлення до чужої думки, розвиток умінь адекватно реагувати на зауваження, враховувати їх при виконанні завдань.

Формування аналітичних навичок для виконання завдань порівняльного характеру.

Формування навичок обов’язкового та творчого виконання завдань.

Формування (засобами предмета) навичок толерантного ставлення до традицій і культур різних народів.
* вміє визначити мету власної пізнавальної діяльності;

* планує свої дії для досягнення певної мети;

* здійснює заплановане, оцінює одержаний результат;

* уявляє словесно описувані предмети, явища, ситуацію, переносить засвоєні знання і вміння до нової ситуації;

* визначає і формулює проблеми, які виникають у процесі навчання, намагається їх вирішити;

* помічає у мовних явищах, природі, в мистецьких творах, у вчинках людей добро, красу;

* критично оцінює власні вчинки;

* толерантно ставиться до чужої думки, до думки вчителів і батьків;

* знає окремі твори літератури, знайомий з культурою, традиціями поляків, толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

* розуміє необхідність дотримуватися режиму дня для збереження власного здоров’я, з повагою ставиться до здоров’я оточуючих його людей;

* уміє працювати самостійно, в групах, парах,

сприймає допомогу дорослих.

Поділіться з Вашими друзьями:

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал