Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінамиСкачати 497.53 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.12.2016
Розмір497.53 Kb.
ТипПрограма
1   2

2

Тема 8. Історія рідного краю


(1900 -1938 рр.)1

Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст. Зміни у повсякденному житті населення. Політичне життя. Духовне життя, звичаї, традиції, побут.


Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне життя. Події української революції на території краю. Ставлення населення до політичних подій. Руйнація традиційного способу життя.

Вплив військово-політичних подій 1917 -1921 рр. на становище в краї. Зміни влади, перерозподіл власності і ставлення населення до цих процесів. Повсякденне життя мешканців краю. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.


Особливості адміністративно-територіального устрою, економічного і соціального розвитку краю у 1921-1938 рр. Зміни у повсякденному житті населення. Політичне життя. Духовне життя, звичаї, традиції, побут.


Особливості процесів культурного і духовного життя. Здобутки діячів культури краю.

І.Володіючи предметними уміннями, учень /учениця:

називає основні події і процеси історії краю і співвідносить їх з подіями і процесами вітчизняної та європейської історії;

показує на карті просторові межі краю, місця основних подій регіональної історії.

На основі різних джерел інформації (текстів, фрагментів історичної літератури, письмових та речових історичних джерел, Інтернет – ресурсів, ілюстрацій, фондів та експонатів музеїв, історичних пам’яток):

описує головні події та явища історії краю у 1900-1938 рр., побут, повсякденне життя людей краю;

характеризує особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівнюючи з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.

складає характеристики та політичні портрети видатних діячів історії краю;

готує доповіді, повідомлення, реферати про важливі події та діяльність відомих жителів краю та виступає перед класом, батьками, місцевою громадою.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень/учениця: бере участь у групових та індивідуальних дослідженнях, проектах, краєзнавчих походах, презентаціях та конференціях, діяльності місцевих музеїв, виготовленні засобів навчання для уроків історії, інформаційній краєзнавчій роботи серед населення, діяльності зі збереження пам’яток історії культури краю.


1

Узагальнення

1

Підсумкове узагальнення

2

Резерв


11-Й КЛАС

(52 ГОДИНИ)


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

8

Вступ.

Завдання і структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами. Форми і методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Державні вимоги до рівня підготовки учнів.Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.).

Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР.

Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр.

Початок німецько-радянської війни. Проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року. «Похідні групи». Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр.

Окупація України. Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації. Колабораціонізм.

Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА. Діяльність ОУН. ІІІ надзвичайний Великий збір. Українська головна визвольна рада. Трагедія Волині.

Початок визволення України. Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР кримських татар, греків, вірмен.

Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Другої світової війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни.

Наш край у 1939-1945 рр.


Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн початкового їх періоду та його основні етапи й співставляє зміст означених понять.

Спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризує геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, показує на карті території, де відбувались воєнні події Другої світової війни і розгортався рух опору.

На основі різних джерел інформації:порівнює ставлення до війни різних верств населення та політичних сил в українських землях;

описує героїчні події Другої світової війни;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з війною;характеризує та порівнює діяльність національного та партизанського антифашистських рухів, дає їм власну оцінку;

порівнює різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, дає їм власну оцінку;складає характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни;

порівнює різні точки зору, що існують в історичній науці, відносно подій та етапів Другої світової війни та визначає власну позицію;

розповідає про ціну перемоги та висловлює власну позицію щодо ролі війн у житті людства.


4

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)

Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Операція «Захід». «Велика блокада». Національно-визвольний рух 1944 – 1950-х рр. Партизанські дії УПА. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Операція «Вісла».

Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.

Наш край у 1945-на початку 50-х рр.


Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду.

Пояснює на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості.

На основі різних джерел інформації:характеризує зовнішньополітичну діяльність УРСР,

співставляє різні точки зору щодо цього питання та дає їй власну оцінку;

визначає умови і особливості відбудовчих процесів в Україні у порівнянні з загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови;

розповідає про життя населення західних областей в умовах опору радянській владі;

порівнює першу та другу хвилі радянізації західних областей;

характеризує протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України.

співставляє різні точки зору щодо цього питання та дає їм власну оцінку;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з відбудовчими процесами;

визначає зв'язки між відбудовчими процесами, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя.

1

Узагальнення
7

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953—1964 рр.)

Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр.

XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсякденному житті населення.

Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба. Релігійна політика.

Наш край у 1953-1964 рр.Учень/учениця:

на основі різних джерел інформації:характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.;

описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, співставляє різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає сутність і значення дисидентського руху, характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з процесами лібералізації суспільства;

аналізує явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ;

характеризує основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство;

визначає зв'язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя;

доводить, що процеси лібералізації здійснили вплив на зростання національної самосвідомості.

1

Узагальнення
1

Резервний час
8

Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-х — ПОЧАТОК 80-х рр.)

Ідеологічні орієнтири партійно- радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.

Зміни в соціальній та у національній структурі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних течій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.


Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність та зв'язки між головними подіями періоду «застою» в Україні.

Пояснює на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60—80-ті роки XX ст.

На основі різних джерел інформації:характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.;

порівнює реформи за часів М. Хрущова з реформами другої половини 60-х рр., визначаючи їх причини та наслідки;

визначає, пояснює на прикладах поняття «застій», дає власну оцінку цьому періоду життя України;

характеризує та порівнює основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60-х — в 70-ті рр., співвідносить його прояви з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини»того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з кризовими процесами у суспільстві періоду застою;

аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні;

визначає власну позицію щодо питання про системну кризу радянського суспільства, зв'язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.;

висловлює і аргументує власну точки зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства.

1

Узагальнення
1

Резервний час
6

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.

Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.

Активізація національного руху у другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.

Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.

Наш край у 1985-1991 рр.


Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності, складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, в світі.

Показує на карті кордони незалежної України.

На основі різних джерел інформації:характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х — на початку 90-х рр. XX ст.;

аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення;

співставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументує власну позицію;

визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;

порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з процесами «перебудови» суспільного життя, розпаду СРСР та утворення незалежної України;

визначає зв'язки між процесами «перебудови» радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства.

1

Узагальнення
1

Резервний час
10

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті (ВІД 1991 РОКУ ДО СЬОГОДЕННЯ)

Вихід України на міжнародну арену. Початок державотворчих процесів в незалежній Україні. Затвердження державної символіки. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України

Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.

Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 1994 р. Прийняття Конституції України 1996 р.

Стан економіки України у 1991 – 1998 рр. та спроби її реформування. Реформування відносин власності. Запровадження національної валюти. Включення населення у ринкові відносини. Соціальна диференціація суспільства. Демографічні процеси. Еміграція.

Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі.

Становлення олігархічної системи. Основні тенденції економічного розвитку України у 1998 – 2008 рр. Вплив світової економічної кризи на розвиток України.. Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції української економіки у європейській та світовий економічний простір.

Екологічні проблеми України наприкінці ХХ – початку XXI ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Л.Кучма. Протестні рухи початку 2000-х рр. Парламентські вибори 2002 р.

Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р. Помаранчева революція 2004 – 2005 рр. В. Ющенко. Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України у 2005–2013 рр. Конституційна реформа 2010 р. В. Янукович.

Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів. Загострення відносин з Російською Федерацією. Конфронтація навколо о.Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією.

Особливості культурного розвитку. Література, мистецтво. Релігійне життя

Зміни в системі національної освіти. Болонський процес. Закон України «Про вищу освіту» (2014). Стан української науки. Освоєння космічного простору.

Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан: його вимоги. Революція Гідності 2013 – 2014 рр. Небесна сотня. Анексія Криму Російською Федерацією. Агресія РФ проти України. Початок Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Дострокові президентські вибори 2014 р. П. Порошенко. Угода про асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 – 2015 рр). Реакція світової спільноти на агресію РФ. Процес мирного врегулювання: Мінські домовленості та «нормандська четвірка». Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014-2015 рр.

Розвиток рідного краю в умовах незалежності України.Учень/учениця:
Показує на карті адміністративний устрій сучасної України: території України, регіони електоральних вподобань основних політичних сил під час виборчих компаній; терени, навколо яких періодично виникали напружені відносини з сусідніми державами; території окуповані Росією; зону АТО.

Характеризує політичний, соціально-економічний, культурний та релігійний розвиток України у 90-ті роки — на початку XXI ст., співставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку; зміни у повсякденному житті; зміст і основні напрямки зовнішньої політики України; шлях та здобутки інтеграції України у світове співтовариство та дає їм власну оцінку;

Визначає основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та релігійні процеси цього періоду;

Порівнює ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури з

сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців; оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;Називає головні події, що відбулися від проголошення незалежності України до наших днів.

Дає власну позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови

незалежної держави в Україні, зв'язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;Висловлює і аргументує власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

Пояснює і застосовує поняття: «державотворчий процес», «приватизація», «корупція», «тіньова економіка», «багатовекторність», «торгівельні війни», «Помаранчева революція», «Євромайдан», «Небесна сотня», «революція Гідності», «сепаратизм», «антитерористична операція», «анексія», «тимчасово окупована територія», «кіборги», «волонтерський рух», «люстрація» , «поліконфесійність».

.
1

Узагальнення

1

Резервний час
1


 Провідні ідеї до тем «Історія рідного краю» формулюються вчителями відповідно до особливостей історичного розвитку регіону й місцевості у контексті загальноукраїнських, європейських та світових тенденцій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал