Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка1/3
Дата конвертації02.02.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України


dog001


Основи медсестринства

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”

Київ

2011


ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА
Укладачі:
Л.П. Бразалій — викладач-методист, викладач вищої категорії, голова опорної циклової комісії сестринської справи Черкаського медичного коледжу;

В.Г. Апшай — викладач вищої категорії, старший викладач опорної циклової комісії сестринської справи Черкаського медичного коледжу;

І.В. Радзієвська — викладач-методист Черкаського медичного коледжу, заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії;

І.Я. Губенко — директор Черкаського медичного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. мед. наук, Заслужений лікар України.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії сестринської справи Черкаського базового медичного коледжу (протокол № 2 від 10 жовтня 2011 р.) та рекомендовано до затвердження опорною циклової комісією ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації МОЗ України сестринської справи (протокол № 1 від 26 жовтня 2011 р.).

Рецензенти:
Т.М. Павлова — викладач-методист, викладач вищої категорії, голова циклової комісії “Сестринська справа” Житомирського інституту медсестринства;

І.М. Духонченко — викладач-методист, викладач вищої категорії Донецького базового медичного коледжу;

П.С. Бебешко — викладач-методист, викладач вищої категорії, директор Уманського медичного коледжу, спеціаліст вищої категорії.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму з дисципліни “Основи медсестринства” складено для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації відповідно до галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” затвердженого МОН та МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів (2011 р.).

На вивчення курсу відводиться — 432 год; з них: 34 год — теоретичні заняття, 248 год — практичні заняття та 150 год — самостійна робота.

Загальною метою вивчення цього предмета є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь при здійсненні медсестринського процесу.

Програма містить чотири розділи, послідовне вивчення яких формує у майбутніх медичних сестер холістичне бачення своєї майбутньої професії.

Завдання розділу «Вступ до предмета “Основи медсестринства”. “Медсестринські теорії і процес”» — вивчити історію та філософію медсестринської справи в нашій країні і за кордоном, різні моделі медсестринської справи і засвоїти медсестринський процес, а також навчити студентів техніці спілкування та методиці медсестринської педагогіки.
Формування власного погляду на професію, ознайомлення з моральними концепціями, принципами й традиціями медсестринської справи дасть змогу студентам краще зрозуміти сутність майбутньої професії.

Заняття з філософії медсестринської справи рекомендується проводити у формі ділових ігор, під час яких студенти повинні самостійно розкрити зміст основних етичних елементів філософії медсестринської справи.

Медсестринський процес розглядається як метод організації та надання догляду за пацієнтом, спрямований на задоволення фізичних, психологічних і соціальних потреб людини, сім’ї та суспільства.

Ознайомлення студентів з медсестринським процесом має починатися з першого семестру, оскільки медсестринський процес виховує у студентів здатність до чіткого розуміння проблем пацієнта і самостійного прийняття рішень у межах своєї компетенції; є серед основних практичних умінь медичної сестри і навчає навичкам спілкування. Заняття рекомендується проводити переважно в кабінетах доклінічної практики шляхом моделювання клінічних ситуацій.

Завдання розділу “Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка” — набути уміння та навички виконання різних медсестринських маніпуляцій. Рекомендується приділяти увагу не лише оволодінню маніпуляційною технікою, а й майстерності спілкування медичної сестри з пацієнтами та їх оточенням, навчанні пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах.

Враховуючи, що дисципліна “Основи медсестринства” є початковим етапом навчання, то щоб виключити ризик для здоров’я пацієнта, програма передбачає в основному фантомний цикл. Оснащення кабінетів доклінічної практики має відображати реальні умови та імітувати робоче місце медичної сестри.

Студенти відпрацьовують одне на одному маніпуляції в тому разі, якщо останні не супроводжуються ризиком для здоров’я або не зачіпають почуття власної гідності (наприклад, заходи особистої гігієни, годування пацієнта, транспортування, відпускання найпростіших фізіотерапевтичних процедур тощо).

Обговорення медсестринських втручань при можливих проблемах пацієнта сприяє формуванню професійного мислення при оволодінні медсестринськими маніпуляціями, дає студентам змогу уникнути хибного уявлення про медсестринську діяльність як механічне виконання завдань, закріплює знання, уміння та навички, об’єднуючи їх у гнучку систему догляду.

Розділ “Основи санології” висвітлює основні принципи здорового способу життя, можливості втручання медичної сестри задля зміцнення здоров’я хворого та збереження здоров’я здорових людей.

Розділ “Підсумкова практика” передбачає проведення практичних занять в умовах відділень лікувально-профілактичних закладів та практичної діяльності студента під керівництвом викладача основ медсестринства. Студенти щоденно відпрацьовують практичні навички, передбачені програмою, виконують лікарські призначення, ведуть робочі щоденники та медсестринську документацію.

Застосовуючи активні форми навчання при викладанні дисципліни (індивідуальні завдання, тести, створення та розв’язання проблемних ситуацій, ділові ігри тощо), доцільно застосовувати різні форми самостійної роботи, які формують санітарно-освітнє мислення майбутнього фахівця, спонукають до самостійного набуття знань, умінь та навичок.

Під час навчання слід акцентувати увагу на основних наказах та інструктивних документах МОЗ України, сучасному стані захворюваності в регіоні, Україні та світі, необхідності гарантувати інфекційну безпеку медичного персоналу.


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теорію і філософію медсестринської справи;

 • основні потреби людини;

 • роль медичної сестри у збереженні індивідуального та громадського здоров’я;

 • структуру лікувально-профілактичних закладів;

 • функціональні обов’язки медсестри стаціонару;

 • основні види медичної документації приймального і соматичного відділень, правила їх оформлення;

 • визначення поняття медсестринської справи, її основні функції;

 • історію розвитку і становлення медсестринської справи;

 • роль медичної сестри, як спеціаліста в системі охорони здоров’я, її основні завдання, права та обов’язки;

 • визначення санітарно-протиепідемічного режиму, його призначення, засоби досягнення;

 • види і методи дезінфекції та стерилізації, їх характеристики;

 • лікувально-охоронний режим: визначення, шляхи забезпечення;

 • основні принципи лікувального харчування;

 • особливості спостереження і догляду за пацієнтами в гарячці;

 • особливості спостереження і догляду за пацієнтами з порушеннями функціонального стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечової системи;

 • догляд за тяжкохворими та агонуючими;

 • основні методи лабораторних досліджень, їх принципи, підготовку пацієнтів до лабораторного обстеження;

 • характеристику рентгенологічного та ендоскопічного методів дослідження, особливості підготовки пацієнта до обстеження за допомогою цих методів;

 • основи санології;

 • необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику;

 • характеристику етапів медсестринського процесу;

 • чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, Головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій України.


Студенти повинні вміти:

 • здійснювати медсестринський процес;

 • документувати медсестринський процес;

 • забезпечити інфекційну безпеку пацієнта і медсестри;

 • навчити пацієнта та членів його сім’ї навичкам само- і взаємодогляду;

 • професійно спілкуватися;

 • виконувати санітарне оброблення пацієнта;

 • готувати і застосовувати дезінфекційні розчини;

 • проводити стерилізацію;

 • складати добове меню та виписувати порційну вимогу;

 • годувати тяжкохворих;

 • вимірювати температуру тіла, визначати пульс, артеріальний тиск, добовий діурез, водний баланс;

 • ставити газовивідну трубку, клізми;

 • проводити катетеризацію і промивання сечового міхура м’яким катетером;

 • виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури;

 • застосовувати лікарські засоби: зовнішньо, ентерально і парентерально;

 • готувати пацієнта до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового методів дослідження;

 • оформляти медичну документацію;

 • давати рекомендації щодо здорового способу життя, загартування, рухової активності, раціонального харчування, активного довголіття, планування сім’ї;

 • проводити санітарно-освітню роботу (оформлювати санітарні бюлетені, бесіди, лекції).


Студенти мають бути поінформовані про:

 • досягнення медицини, що втілюються в практику охорони здоров’я;

 • нові лікарські засоби і методи їх застосування, нові методи діагностики захворювань;

 • екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/п

Тема

Кількість годин

Загальний

обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота
Розділ 1. Вступ до предмета Основи медсестринства. Медсестринські теорії і процес

1

Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі20

2

126

2

Медсестринський теорії (моделі)4

22

3

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу26

2

168
Розділ 2. Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка

4

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів46

4

2814

5

Прийом пацієнтів8

44

6

Типи лікувально-профілактичних закладів. Безпечне лікарняне середовище16

2

86

7

Особиста гігієна пацієнта14

86

8

Харчування та годування пацієнтів14

86

9

Спостереження за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта50

2

3216

10

Втрата, смерть і горе4

22

11

Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія14

2

84

12

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів52

2

3218

13

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідження28

2

1610

14

Зондові маніпуляції8

44
Розділ 3. Основи санології

15

Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань4

2

-2

16

Формування здорового способу життя і профілактика захворювань4

2

-2

17

Рух і здоров’я9

2

43

18

Раціональне харчування9

2

43

19

Загартовування організму. Психічна саморегуляція8

2

42

20

Сім’я та здоров’я. Активне довголіття4

22
Розділ 4. Підсумкова практика

21

Медсестринський процес. Медсестринська педагогіка9

63

22

Профілактика внутрішньолікарняної інфекції9

63

23

Прийом пацієнтів9

63

24

Особиста гігієна пацієнтів. Харчування та годування пацієнтів9

63

25

Спостереження за пацієнтами9

63

26

Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія9

63

27

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів9

63

28

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях9

63

29

Зондові маніпуляції9

63

30

Основи санології9

63

Усього__43_2__34__248__15_0'>Усього

432

34

248

150
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з/п

Тема

Кількість годин

1

Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі6

2

Медсестринські теорії (моделі)2

3

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу11

4

Інфекційна безпека. Інфекційний контроль5

5

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів12

6

Безпечне лікарняне середовище13

7

Особиста гігієна пацієнта8

8

Харчування та годування хворих пацієнтів7

9

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта19

10

Втрати, смерть та горе2

11

Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія7

12

Застосування лікарських засобів21

13

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних методах дослідження13

14

Зондові маніпуляції7

15

Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань3

16

Формування здорового способу життя, профілактика захворювань3

17

Рух і здоров’я3

18

Раціональне харчування3

19

Загартовування організму. Психічна саморегуляція3

20

Сім’я та здоров’я. Активне довголіття2
Усього

150
ЗМІСТ
Розділ 1. Вступ до предмета “Основи медсестринства”. Медсестринські теорії і процес
Тема 1. Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі
ЛЕКЦІЯ

Визначення поняття “медсестринська справа”. Значення медсестринської справи для охорони здоров’я, її функції. Медсестринська справа як предмет; мета, завдання, її місце серед інших дисциплін у системі медичної освіти. Філософія, теорія, суть медсестринської справи.

Історія розвитку медсестринської справи в Україні (організація шпиталів у Запорізькій Січі, догляд за хворими і пораненими в монастирях). Міжнародне визнання діяльності Ф. Найтінгейл (1820—1910). Товариство Червоного Хреста, його значення в створенні шкіл сестер милосердя.

Положення про медичну освіту, медичні школи, училища, медичні коледжі. Система підготовки медсестер в Україні сьогодні.

Кваліфікаційна характеристика медичної сестри (призначення, вимоги до особистості, професійні вимоги).

Значення самовиховання і самоосвіти в житті та діяльності медсестри. Система підвищення кваліфікації. Атестація кваліфікаційного рівня. Кваліфікаційні категорії.

Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник. Права та обов’язки медичної сестри.

Медсестринська етика та деонтологія. Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання в медсестринській справі. Медсестринська педагогіка.

Поняття про потреби, теорію і класифікацію потреб людини. Ієрархія потреб по Маслоу, її значення для медсестринської справи. Характеристика життєво-важливих потреб.

Охорона праці в галузі. Професійні шкідливості в роботі медсестри, їх профілактика. Дотримання правил техніки безпеки.


НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Етичні елементи філософії медсестринської справи; обов’язки, цінності та чесноти медичної сестри.

Основні принципи медсестринської деонтології, викладені в клятві Флоренс Найтінгейл і Етичному кодексі Міжнародної ради медичних сестер.

Структура навчальної сестринської історії хвороби.

Спілкування як ефективний засіб допомогти людям в адаптації до змін в житті у зв’язку із захворюванням.

Фактори, що сприяють і перешкоджають спілкуванню.

Майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, в яких спостерігається порушення гостроти слуху.

Підтримка комунікативного зв’язку з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування.

Самоконтроль медичної сестри при невербальному спілкуванні (вираз обличчя, міміка, жести).

Навчання в медсестринській справі. Сфери навчання: пізнавальна, емоційна, психомоторна.

Умови ефективного навчання. Етапи навчального процесу.

Основні життєво-важливі потреби пацієнта (визначення й основні характеристики). Роль медичної сестри в задоволенні фізіологічних потреб пацієнта.

Можливі проблеми пацієнта, наприклад: дефіцит знань, зниження слуху, зору, порушення сну, рухової активності, відсутність апетиту тощо.

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.
Практичні навички:


 • спілкування з пацієнтом з метою допомогти адаптуватися до змін у житті у зв’язку із захворюванням;

 • вміння проводити бесіду з пацієнтом для виявлення проблем;

 • ведення карти спостереження за пацієнтом;

 • оцінювання здатності до навчання;

 • мотивація навчання;

 • організація навчання;

 • визначення змісту навчання;

 • оцінювання вихідного рівня знань, умінь пацієнта;

 • складання індивідуального плану навчання, реалізація його;

 • оцінювання якості й ефективності навчання;

 • виявлення проблем пацієнта;

 • допомога задовольняти фізіологічні потреби пацієнта.


Тема 2. Медсестринські теорії (моделі)
ЛЕКЦІЯ
Визначення поняття “модель (теорія) медсестринської справи”. Медична та медсестринська модель догляду. Ф. Найтінгейл — основоположниця медсестринської справи. Модель поведінкової системи Д. Джонсон, адаптаційна модель К. Рой, модель дефіциту самодогляду Д. Орем, вдосконалена модель здоров’я М. Аллен. Модель В. Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн, що здійснюють реформу медестринської освіти та практики.
Тема 3. Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу
ЛЕКЦІЯ
Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу. Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику.

Перший етап медсестринського процесу: медсестринське обстеження пацієнта.

Методи обстеження пацієнта: суб’єктивний, об’єктивний.

Суб’єктивне обстеження: розпитування пацієнта, бесіда з родичами пацієнта.

Об’єктивне обстеження пацієнта: фізичне обстеження, знайомство з медичною картою, бесіда з лікарем, вивчення спеціальної літератури з догляду.

Реєстрація відомостей про пацієнта в навчальній медсестринській історії хвороби.

Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика.

Формулювання проблем пацієнта. Різниця між проблемою пацієнта і медичним (лікарським) діагнозом.

Класифікація проблем пацієнта. Визначення пріоритетних проблем.

Формулювання медсестринського діагнозу, документування.

Третій етап медсестринського процесу: планування медсестринського догляду.

Складання індивідуального плану догляду за пацієнтом, його значення. Використання стандартних планів клінічного догляду за пацієнтом при написанні індивідуального плану.

Погодження плану догляду з пацієнтом та членами його сім’ї.

Документування плану догляду в навчальній медсестринській історії хвороби.

Четвертий етап медсестринського процесу: реалізація (виконання) плану медсестринських втручань.

Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні.

Визначення об’єму медсестринських втручань, документування.

П’ятий етап медсестринського процесу: оцінювання результатів і корекція догляду.

Аналіз причин отриманих результатів і формулювання висновків.

Документація оцінювання в навчальній медсестринській історії хвороби.


НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Значення медсестринського обстеження для виявлення проблем пацієнта і їх розв’язання.

Джерела інформації.

Суб’єктивні методи обстеження пацієнта.

Фактори, що сприяють і заважають спілкуванню.

Об’єктивні методи обстеження пацієнта.

Медсестринська діагностика, визначення цілей догляду.

Складання плану догляду та/або плану навчання, узгодження плану з пацієнтом та членами його сім’ї.

Реалізація плану догляду.

Оцінювання результатів догляду та його корекція у разі необхідності.

Ведення навчальної медсестринської історії хвороби.

Можливі проблеми пацієнта, наприклад: дефіцит знань, ситуаційно низька самооцінка, порушене вербальне спілкування, незгода до співпраці.

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • проведення опитування пацієнта та його родичів;

 • аналіз отриманих даних;

 • оцінювання даних фізичного обстеження пацієнта: зовнішній вигляд, положення в ліжку, забарвлення і вологість шкіри і слизових оболонок, притомність/непритомність;

 • визначення набряків;

 • уміння навчити пацієнта і членів його сім’ї навичкам само- і взаємодогляду;

 • реєстрації даних стану здоров’я пацієнта в навчальній медсестринській історії хвороби;

 • виявлення, формулювання проблем пацієнта, визначення їх першочерговості;

 • визначення цілей медсестринських втручань;

 • визначення об’єму медсестринських втручань;

 • складення індивідуальних планів медсестринського догляду та навчання пацієнтів;

 • використання стандартних планів догляду під час складання індивідуального плану медсестринських втручань;

 • погодження плану догляду з пацієнтом і членами його сім’ї;

 • визначення термінів досягнення цілей, оцінювання результату;

 • внесення корективів у цілі і (або) план догляду в разі потреби;

 • розписування етапів медсестринського процесу в навчальній медсестринській історії хвороби.


Розділ 2. Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал