Програма для проведення вступних випробувань за фахомСторінка7/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.39 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

15. Яке з приведених положень не є ознакою підприємства

а) наявність друку з найменування м підприємства

б) має право укладати господарські договори і угоди, несе юридичну і економічну відповідальність за їх виконання

д) прибутки і витрати суб'єкта розраховуються в сукупності з іншими господарюючими суб'єктами.

г) господарюючий суб'єкт має статут, що визначає напрям його господарської діяльності.

16. Які з наступних виразів є найбільш правильним визначенням вільної ціни :

а) вільні ціни визначаються виходячи з кон'юнктури ринку і споживчих якостей продукції.

б) вільною ціною є ціна, в яку включається собівартість виробництва, прибуток, без обмеження рівня рентабельності, ПДВ іноді акциз

в) вільні ціни - це ціни, які встановлюються виготівником за погодженням н на рівноправних умовах із споживачем і застосовуються при розрахунках виготівників зі своїми покупцями.


17. Ринкова вартість усіх кінцевих благ, вироблених в усій країні впродовж року це:

а) валовий національний продукт

б) чистий національний продукт

в) національний дохід


18. У оборотні кошти не входять засоби, вкладені в, :

а) виробничі запаси;

б) залишки НЗП і витрати майбутніх періодів;

в) патенти, торговельні марки;

г) МБП;
19. Основні фонди підприємства класифікуються за наступними ознаками.

а) по місцю в процесі виробництва;

б) за призначенням;

в) по приналежності;

г) по участі в технологічному процесі;

д) за джерелами фінансування;

е) усі попередні відповіді вірні.
20. Ринки класифікуються за наступними ознаками:

а) по національній приналежності;

б) по товарних групах;

в) по регіонах;

г) по формах власності;

д) усі відповіді правильні;


21. Показник продуктивності праці рівноцінний поняттям економічної теорії :

а) середній продукт праці;

б) граничний продукт праці;

в) замещаемостъ виробничих чинників;

г) виробнича функція.

22. Якщо ціна товару нижча за точку перетину кривої попиту і кривої пропозиції, то виникає:

а) надлишок;

б) дефіцит;

в) росте безробіття;

г) усі варіанти вірні.
23. Сучасними формами матеріального стимулювання праці працівників є:

а) почасова оплата праці;

б) безпосередній розподіл між працівниками частини прибули;

в) винагорода за працю в натуральній формі;

г) матеріальні блага з громадських фондів споживання.
24. Податок на додану вартість це:

а) частина знову створеної вартості, яка вноситься до бюджету на кожному етапі реалізації товарів, виконання робіт і послуг;

б) елемент вільної ціни (відпускний) промислового підприємства, за рахунок якого утворюється прибуток підприємства-виготівника;

в) складова частина вільної відпускної ціни оптового підприємства,призначена, : для покриття витрат оптових організацій.


25. Перевагами малих підприємств є:

а) можливості отримання кредитів банків;

б) можливості забезпечення матеріально-технічними ресурсами;

в) можливості пристосування до змін кон'юнктури ринку;

г) усі відповіді вірні.
26. Сприятлива кон'юнктура товарного ринку має місце, коли:

а) попит перевищує пропозицію;

б) пропозиція значно перевищує попит;

в) пропозиція перевищує попит на величину нормального товарного запасу;

г) усі відповіді рівні.
27. Фондовіддача основних фондів залежить:

а) від віддачі пасивної частини і її долі в загальній вартості основних фондів;

б) від віддачі активної частини і її долі в загальній вартості основних фондів;

в) від фондомісткості продукції;

г) усі відповіді вірні.
28. Процес планування охоплює наступні етапи;

а) прогнозування, розробка програми дій, складання графіку робіт;

б) прогнозування, з'ясування і вибір варіантів розвитку;

в) прогнозування, формування цілей і бюджету;

г) прогнозування, вибір варіантів розвитку, формування цілей, програми дій і бюджету;

д) усе перераховане вище вірно.


29. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту?

а) смаків н переваг споживачів :

б) розміру або розподілу національного доходу;

в) ціни товару :

г) чисельності або віку споживачів.
30. Яким з показників застосовуємося для оцінки ефективності використання оборотних коштів :

а) середня сума оборотних коштів;

б) сума оборотних коштів на певну дату;

в) тривалість одного обороту оборотних коштів в днях.


31. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється:

а) в зростанні пропозиції;

б) в зниженні пропозиції;

в) в зростанні об'єму пропозиції;

г) в падінні об'єму пропозиції


32. Початковим елементом відпускної ціни промислового підприємства є:

а) прибуток, що є основним джерелом формування власних засобів підприємства;

б) собівартість продукції, що відбиває витрати підприємства по виробництву і реалізації продукції;

в) акцизний збір, який є непрямим податком на високорентабельні і монопольні товари.


33. Граничні витрати розраховуються як різниця:

а) між попереднім і наступним значеннями загальних витрат;

б) між загальними і постійними витратами;

в) між змінними і постійними витратами;

г) жодна з відповідей не вірна.
34. До податків на товари не відносяться:

а) податок на додану вартість;б) акцизний збір;

в) податки на прибутки юридичних осіб :

г) митні збори.
35. Если однопроцентне скорочення ціни на товар призводить до двопроцентного збільшення об'єму попиту на нього, то цей попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно нееластичний;

д) абсолютно еластичний.


36. В склад матеріально-технічної бази підприємства включають:

а) засоби праці;

б) предмети праці;

в) вживані технології;

г) організація виробничих процесів;

д) енергетичне і інформаційне забезпечення;

е) усі відповіді вірні.
37. До складу споживчого ринку входять:

а) ринок землі;

б) ринок цінних паперів

в) ринок товарів народного споживання


38. Яке визначення є якнайповнішим визначенням поняття ризику?

а) ризик - це можлива небезпека матеріальних й інших втрат;

б) ризик - це дії, в результаті яких мета не досягнута;

в) ризик - це витрата зусилля, засобів при невизначеному співвідношенні виграшу і втрат.


39. Щорічні дивіденди по акції складають 100 у.од. Необхідний рівень прибутковості цих акцій - 15% річних. Поточна ринкова вартість цих акцій - 600 у.од. Чи має сенс придбавати ці акції :

а) так;


б) немає;
40. Основні фонди втрачають свою первинну вартість в процесі:

а) фізичного зносу;

б) морального зносу;

в) фізичного і морального зносу;41. Економічна ефективність використання трудових ресурсів в підприємстві визначається:

а) продуктивність праці;

о) витратами на оплату праці;

в) сукупними витратами виробництва і звернення, относяпшмпсм безпосередньо до трудових ресурсів;

г) податками і нарахуваннями на заробітну плату;

д) усі відповіді вірні.


42. Закон попиту припускає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе підвищення ціни;

б) якщо прибутки у споживачів ростуть, вони зазвичай купують більше товарів;

в) крива попиту зазвичай має позитивний нахил;

г) коли ціна товару знижується, об'єм планованих покупок росте.
43. Виберіть кращого вимірника рівня життя в країні:

а) грошовий дохід на душу населення;

б) реальний дохід на душу населення;

в) рівень безробіття;

г) рівень інфляції.
44. Какая з перерахованих заходів не є фіскальною (бюджетною)?

а) введення податкових пільг для підприємств, що здійснюють інвестиції в нове виробництво;

б) зміна НБУ норми банківського резерву

в) введення податкових пільг для підприємств, здійснюваних інвестиції в нове виробництво;

г) збільшення соціальних виплат незаможним з держбюджету;
45. Хто, швидше за все, виграє в умовах раптового зростання темпу інфляції :

а) інженер, що отримав безвідсоткову позику в 2 тис. грн.;

б) студент, що має 150 грн. на терміновому рахунку в комерційному банку;

в) лікар, що позичив приятелеві 500 грн. без відсотків;

г) колишній службовець, одержуючий пенсію в 70 грн.
46. Збільшення попиту на гарячі домашні пиріжки, що продаються біля станції метро, викликало однозначну реакцію - випікати і продавати пиріжки стали у великій кількості, в результаті ціна на пиріжки;

а) впала;

б) могла не змінитися:

в) підвищилася;

г) подвоїлася.
47. Для забезпечення економічного зростання країна, що розвивається, повинна.

а) збільшити капітальні вкладення;

б) збільшити споживання;

в) використовувати ринкову систему господарювання;

г) використовувати централізоване планування.

48. У ринковій економіці інтереси суспільства в цілому будуть дотримані навіть у тому випадку, якщо кожен прагне до досягнення своїх власних цілей. Це досягається в результаті..

а) того, що ринкова економіка побудована на принципах конкуренції;

б) соціальної відповідальності лідерів ділових кіл;

в) ретельного планування і координації діяльності ринку.

г) розуміння кожним громадянином, в чому полягають громадські інтереси.
49. Спеціалізація і міжнародний розподіл праці, які супроводжуються розвитком світової торгівлі зазвичай:

а) збільшують вірогідність безробіття у світі;

б) збільшують загальносвітове виробництво матеріальних благ;

в) призводять до зниження рівня життя в бідних країнах світу;

г) знищують відмінності в рівнях життя між країнами.
50. Хто має більший вплив на управління підприємством?

а) власники звичайних акцій;

б) власники привілейованих акцій;

в) і ті і інші мають рівний вплив;г) і ті і інші ніяк не впливають на управління підприємством.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал