Програма для проведення вступних випробувань за фахомСторінка6/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.39 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.


ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахування на навчання на 2-3 курс за напрямами підготовки

економічного факультету

Схвалено вченою радою факультету

протокол № ЕК-5 від "18" лютого 2016 р.


Декан ___________ Перерва П. Г.

Харків 2016МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА

НИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

Декан ЕК факультету НТУ "ХПІ"П.Г. Перерва

"____" __________ 2016 р.ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

"бакалавр" на 2-3 курс за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Економічного факультету

Затверджено

кафедрою економічного аналізу та обліку

протокол № 6 від "16" лютого 2016 р.

Зав.кафедрою___________ Манойленко О.В.

Харків 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра економічного аналізу та обліку

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для абітурієнтів, які закінчили повний курс навчання в технікумі

для вступу на 2-й курс за спеціальністю «Облік і аудит»

кафедри економічного аналізу та обліку

Прізвище, ім’я по-батькові абітурієнта

Затверджено

на засіданні кафедри:

протокол №_ ___від_ 201 р.

зав. кафедрою економічного аналізу

та обліку, проф. Манойленко О.В.Харків 2016 `

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для абітурієнтів, які закінчили повний курс навчання в технікумі

для вступу на 2-й курс за спеціальністю «Облік та аудит» 1. Користувачі бухгалтерського обліку поділяються на:

А) зацікавлених i незацікавлених;

Б) приватних i державних;

В) зовнішніх i внутрішніх;

Г) незалежних i залежних. 1. Які вимірники використовуються в господарському обліку:

А) натуральні, тpyдові, вapтіснi;

Б) матеріальні, нематеріальні, трудові;

В) нематеріальні, трудові, вартісні;

Г) матеріальні, нематеріальні, вартісні.


 1. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку:

А) тільки натуральні;

Б) тільки трудові;

В) тільки вартісні;

Г) натуральні, трудові, вартісні. 1. Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства — це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) автономності;

Г) відповідності доходів і витрат. 1. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства — це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) автономності;

Г) відповідності доходів і витрат. 1. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів—це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) повного висвітлення;

Г) відповідності доходів і витрат.
 1. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики — це принцип:

А) послідовності;

Б) обачності;

В) автономності;

Г) відповідності доходів і витрат. 1. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі:

А) послідовності;

Б) безперервності;

В) повного висвітлення;

Г) періодичності. 1. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

А) міністерство фінансів України;

Б) національний банк України;

В) державне казначейство України;

Г) державний комітет статистики України. 1. Ведення бухгалтерського обліку українськими підприємствами є:

А) бажаним;

Б) обов'язковим;

В) необов'язковим;

Г) доречним.


 1. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

А) інформаційна;

Б) контрольна;

В) науково-пізнавальна;

Г) динамічна. 1. Перші згадки про застосування повної системи подвійної бухгалтерії були знайдені в:

А) Іспанії;

Б) Франції;

В) Італії;

Г) Німеччині. 1. «Батьком» бухгалтерського обліку вважається:

А) Х. Колумб;

Б) Л. Пачолі;

В) М. Копернік;

Г) І. Ньютон.
 1. Готова продукція, товари це:

А) предмети праці;

Б) предмети обігу;

В) засоби, що обслуговують сферу обертання;

Г) джерела надходження виручки. 1. Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:

А) необоротних активів;

Б) оборотних активів;В) джерел власних засобів;

Г) предметів сфери обігу. 1. Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:

А) необоротних активів;

Б) оборотних активів;

В) вилучених активів;

Г) активів невиробничої сфери. 1. Згідно класифікації господарських засобів підприємства довгострокові фінансові інвестиції відносять до:

А) необоротних активів;

Б) оборотних активів;

В) нематеріальних активів;

Г) власного капіталу. 1. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до:

А) кредиторської заборгованості;

Б) власного капіталу;

В) джерел залучених коштів;

Г) резервів. 1. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резерви відносять до:

А) джерел власних засобів;

Б) джерел залучених коштів;

В) прибутку нерозподіленого;

Г) зобов'язань за розподілом. 1. Вкажіть, які з наведених не є принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

А) безперервність;

Б) превалювання сутності над формою;

В) планова собівартість;

Г) єдиний грошовий вимірник. 1. Які з активів не відносяться до необоротних:

А) автомашина;

Б) комп'ютер;

В) незавершене будівництво;

Г) паливо. 1. Вкажіть, які з наведених джерел відносяться до власних?

А) заборгованість бюджету;

Б) прибуток;

В) короткострокова позика банку;

Г) кредиторська заборгованість. 1. Вкажіть, які з приведених видів джерел відносяться до власних?

А) статутний капітал;

Б), короткострокова позика банку;

В) кредиторська заборгованість постачальникам за товари;

Г) кредиторська заборгованість перед пенсійним фондом. 1. Вкажіть, які з приведених видів джерел відносяться до позикових?

А) резервний капітал;

Б) прибуток;

В) короткострокова позика банку;

Г) кредиторська заборгованість. 1. За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється первинне спостереження в бухгалтерському обліку?

А) документування;

Б) інвентаризація;

В) рахунки;

Г) подвійний запис.

 1. За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється вартісне вимірювання господарських засобів та процесів?

А) оцінка;

Б) калькуляція;

В) документування;

Г) баланс.

 1. За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформації в бухгалтерському обліку?

А) рахунки;

Б) подвійний запис;

В) баланс;

Г) документування.

 1. До активу балансу входить розділів:

А) 3;

Б) 5;

В) 2;

Г) 4.

 1. До пасиву балансу входить розділів:

А) 4;

Б) 6;

В) 5;

Г) 3.

 1. II розділ активу балансу називається:

А) поточні зобов'язання;

Б) оборотні активи;

В) витрати майбутніх періодів;

Г) грошові кошти.

 1. III розділ пасиву балансу називається:

А) необоротні активи;

Б) власний капітал;

В) довгострокові зобов'язання;

Г) поточні зобов'язання.

 1. IV розділ пасиву називається:

А) доходи майбутніх періодів;

Б) забезпечення наступних витрат і платежів;

В) поточні зобов'язання;

Г) оборотні активи.

 1. Стаття балансу «запаси» відноситься до:

А) I розділу активу;

Б) IV розділу пасиву;

В) II розділу активу;

Г) II розділу пасиву.

 1. Cтаття балансу «векселі видані» відноситься до:

А) IV розділу пасиву;

Б) III розділу пасиву;

В) II розділу активу;

Г) II розділу пасиву.

 1. Стаття балансу «цільове фінансування» відноситься до:

А) I розділу пасиву;

Б) I розділу активу;

В) II розділу пасиву;

Г) IV розділу пасиву.

 1. Стаття балансу «незавершене будівництво» відноситься до:

А) II розділу активу;

Б) IV розділу пасиву;

В) I розділу активу;

Г) IV розділу активу.

 1. Яка з наведених нижче статей не входить до I розділу активу:

А) готова продукція;

Б) фінансові інвестиції;

В) незавершене будівництво;

Г) основні засоби.

 1. Яказ наведених нижче статей не входить до II розділу активу:

А) грошові кошти та їх еквіваленти;

Б) дебіторська заборгованість за розрахунками;

В) основні засоби;

Г) незавершене виробництво.

 1. Яка з наведених нижче статей не входить до I розділу пасиву:

А) статутний капітал;

Б) резервний капітал;

В) нерозподілений прибуток;

Г) векселі видані.

 1. До якого типу балансових змін відноситься господарська операція:

Надійшли кошти з розрахункового рахунку в касу:

А) 1;

6) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін відноситься господарка операція:

Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заборгованості із заробітної плати:

А) 1;


Б) 2;

В) 3;Г) 4.

 1. Скільки типів балансових змін існує:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: списані будівельні матеріали на будівництво офісу:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: перераховано з розрахункового рахунка платежі зі страхування:

A) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. До якого типу балансових змін можна віднести таку

операцію: нарахована заборгованість за придбання трактора

у агротехсервісу:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. Вказати тип балансових змін: списані з балансу основні засоби, які прийшли в непридатність

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. Вказати тип балансових змін: отримана і оприбуткована від цегельного заводу цегла:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. Вказати тип балансових змін: оплачено рахунок постачальника за рахунок короткострокового кредиту:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 1. III розділ активу балансу називається:

А) поточні зобов'язання;

Б) оборотні активи;

В) витрати майбутніх періодів;

Г) доходи майбутніх періодів.

 1. I розділ пасиву балансу називається:

А) необоротні активи;

Б) власний капітал;

В) довгострокові зобов'язання;

Г) поточні зобов'язання.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.ПРОГРАМА

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "бакалавр" на 2-3 курс за напрямами підготовки

факультету

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Схвалено вченою радою факультету

протокол № 8 від "18" квітня 2016 р.

Декан ___________ Перерва П.Г.

Харків 2016МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

Декан ЕК факультету НТУ "ХПІ"П.Г. Перерва

"____" __________ 2016 р.
ПРОГРАМА

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

"бакалавр" на 2-3 курс за напрямом підготовки 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки.

Економічного факультету

Затверджено

кафедрою економічного аналізу та обліку

протокол № 9 від "17" березня 2016 р.

Зав.кафедрою___________ Матросов О.Д.

Харків 2016Тести

для оцінки рівня знань абітурієнтів з технікумів на 2,3-ий курс НТУ "ХПІ"


1. Цінний папір, що свідчить про долю її власника в капіталі (майні) підприємства що не надає право на участь в його прибутках.

а) облігація

б) вексель

в) акція


г) приватизаційний сертифікат
2. Підрозділ - це:

а) частина підприємства або організації

б) частина підприємства того, що виконує конкретне завдання

в) частина підприємства або організації, створена для досягнення певної мети

г) частина підприємства, відособлена в результаті горизонтального розподілу праці для вирішення конкретних завдань і досягнення специфічних цілей.
3. До основних функцій маркетингу не відносяться:

а) збір інформації

б) збут і розподіл

в) реклама

г) усі відповіді не вірні
4. Що може викликати падіння попиту на товар?

а) зниження цін на товар-замінник

б) очікування зростання цін на товар

в) падіння пропозиції на товар


5. Преміювання працівників здійснюється на основі

а) норм вироблення

б) виконання плану АЛЕ усім показникам господарської діяльності

в) положення про преміювання працівників підприємства

г) за рішенням керівника підприємства
6. Витрати виробництва класифікують за наступними ознаками

а) за економічним змістом

б) по відношенню до обтъему виробництва

в) по галузях діяльності

г) усі відповіді вірні
7. Що слід відносити до форм роздержавлення в промисловості?

а) оренда державної власності

б) державне стимулювання розвитку малого бізнесу

в) акціонування державних підприємств

г) аукціонний продаж державних підприємств

д) усі відповіді вірні


8. Три основні чинники виробництва - природні, рудовые, капітальні ресурси. Яка з груп включає ці три чинники?

а) рента, робітники, гроші

б) нафта, водії таксі, облігації

в) поклади залізняку

г) фермери, інвестори, виробники

д) жодна не включає9. У ринковій економіці високий рівень зарплати залежить від:

а) узаконеного рівня мінімальної зарплати

б) дій уряду

в) рівня продуктивності праці працівників

г) соціальної відповідальності лідерів ділового світу
10. Проблему обмеження ресурсів можна розв'язати.

а) якщо люди економитимуть ресурси

б) якщо усі добровільно обмежать свої потреби

в) лише в майбутньому, коли рівень розвитку павуки і техніка дозволить істотно збільшити виробництво товарів.

г) немає вірної відповіді
11. Виробники в ринковій економіці випускають саме те, чого потребують люди, тому що..

а) виробники домовилися і поділили між собою ринки товарів і послуг.

б) взаємодія координується урядом.

в) діє механізм конкуренції

г) ці товари і послуги традиційно виробляються
12. Середня зарплата визначається

а) діленням об'єму виробленої продукції на облікову чисельність тих, що працюють

б) діленням прибутку на среднесписочную чисельність тих, що працюють

в) діленням річного фонду оплати праці усіх працівників на середньосписочну чисельність тих, що працюють.

г) немає можливості визначити
13. Економічна ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві визначається:

а) продуктивністю праці

б) витратами на оплату праці

в) сукупними витратами виробництва і звернення. Що відносяться безпосередньо до трудових ресурсів

г) податками і нарахуваннями на заробітну плату

д) усі відповіді вірні


14. Праця як чинник виробництва це:

а) доцільна діяльність людини, в процесі якої він видозмінює дану природою речовину для задоволення своїх потреб

б) безпосередня участь у виробничому процесі або управлінні, докладання певних фізичних або психологічних зусиль при виконанні певної роботи або виконанні певних обов'язків

в) доцільна координація трудових зусиль для здійснення основної функції підприємства по раціональному веденню усієї господарської діяльності

г) доцільна діяльність, для виконання якої суб'єктові потрібні певні уміння, знання і навички, що придбавалися, шляхом спеціальної підготовки і досвіду роботи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал