Програма для проведення вступних випробувань за фахомСторінка4/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.39 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Поняття господарського обліку, статистичний, бухгалтерський і оперативно-технічний обліки. Види обліку за обліковими функціями і сферами діяльності, користувачі бухгалтерського обліку. Диференціація та інтеграція видів обліку. Роль обліку в прийнятті управлінських рішень та контролі за їх виконанням. Мета, завдання, функції та принципи бухгалтерського обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку. Історія розвитку бухгалтерського обліку . Взаємозв’язок та взаємозалежність бухгалтерського обліку як науки і практичної діяльності.

Предмет і об’єкт бухгалтерського обліку: відмінність і спільність. Класифікація господарських засобів за участю в обороті, ліквідністю, формою. Класифікація джерел утворення господарських засобів на власні і залучені. Термінами погашення зобов’язань. Сутність і класифікація господарських процесів.

Елементи методу бухгалтерського обліку. Групування елементів методу за стадіями господарського обліку. Сутність документування і інвентаризації, оцінки та калькуляції, рахунків та подвійного запису, балансу та звітності


Тема 2. Бухгалтерський баланс

Сутність бухгалтерської збалансованості. Поняття та функції балансу. Основне балансове рівняння. Історія балансу як одного з елементів методу бухгалтерського обліку. Структура та зміст балансу інших країн.

Структура та основи побудови балансу. Розділи, статті, валюта балансу. Види балансів. Групування статей активу балансу. Групування статей пасиву балансу.

Типи змін в балансі. Операції, що призводять до зростання валюти балансу. Операції, що призводять до зменшення валюти балансу. Операції, що не змінюють валюту балансу.


Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Поняття бухгалтерських рахунків, їх побудова. Будова активного рахунку. Будова пасивного рахунку. Взаємозв’язок будови рахунку з балансом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку: аналітичні і синтетичні.

Подвійний запис та його значення. Історія розвитку подвійного запису. Форми відображення подвійного запису при різних способах опрацювання облікової інформації. Поняття “стаття” та “контировка” в обліку. Порядок складення бухгалтерських проводок, прості і складні кореспонденції.

Плани рахунків бухгалтерського обліку. Використання планів рахунків для підприємств за видами діяльності. Взаємозв’язок класів рахунків з балансом. Синтетичні рахунки і субрахунки в Плані рахунку і інструкції до його використання.

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками, оборотної відомості за аналітичними рахунками. Порядок складання та перевірки оборотно-сальдової відомості. Шахова відомість. Значення і застосування оборотних відомостей у сучасних умовах використання автоматизованого бухгалтерського обліку.
Тема 4. Оцінювання та калькуляція

Сутність та значення вартісної оцінки. Види облікових оцінок: первісна, справедлива, ліквідаційна вартість.

Оцінка в процесі постачання. Оцінка необоротних активів при придбанні чи іншому надходженні. Оцінка запасів при придбанні чи іншому надходженні. Порядок розрахунку ТЗВ. Оцінка дебіторської заборгованості.

Оцінка в процесі виробництва. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. Види калькуляцій. Позамовний, попередільний метод калькулювання. Фактичні і планова собівартість. Обчислення собівартості незавершеного виробництва та готової продукції.

Оцінка в процесі реалізації. Облік та оцінка собівартості реалізованої продукції. Порядок обчислення фінансових результатів.
Тема 5. Документування та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Відмінність та єдність документа і його матеріального носія. Шляхи удосконалення первинного обліку та бухгалтерської документації. Форма і види матеріальних носіїв документів.

Облікові регістри за формою, будовою, порядком складання.

Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах. Спосіб додаткових записів та «червоного сторно». Коректурний спосіб виправлення помилок. Документи. В яких заборонено виправлення.

Форми ведення бухгалтерського обліку. Характеристика меморіальної форми обліку. Особливості журнально-ордерної форми обліку. Переваги автоматизованої форми обліку.

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку, її значення в управлінні підприємством. Порядок проведення інвентаризації. Обов’язкові випадки проведення інвентаризації. Відображення в обліку результатів інвентаризації.
Тема 6. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості.

Облік коштів на рахунках в банку. . Порядок відкриття рахунків в банках. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України. Розрахунки акредитивами. Порядок складання платіжних доручень і чеків. Банківська виписка.

Облік касових операції. Контроль касової дисципліни, штрафні санкції за порушення касової дисципліни. Поняття каси та ліміту каси. Порядок надходження готівки в касу, використання готівкових коштів підприємства та його документальне оформлення. Інвентаризація каси. Порядок складання касової книги. Складання прибуткових і видаткових касових ордерів, журналу їх реєстрації.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками та іншими дебіторами.

Облік розрахунків з підзвітними особами. Службові відрядження в межах України та за кордон. Порядок складання Звіту про використання коштів: терміни звітування. Штрафні санкції за порушення термінів звітування.


Тема 7. Облік запасів

Економічний зміст і завдання обліку запасів. Визнання та класифікація запасів. Документування операцій з обліку запасів. Порядок складання прибуткового ордера, накладної, вимоги, лімітно-забірної картки.

Оцінка запасів. Способи надходження запасів на підприємство. Методи оцінки запасів при вибутті. Облік вибуття запасів.

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Особливості визнання малоцінних активів, документування операцій з ними.


Тема 8. Облік необоротних активів

Економічний зміст і завдання обліку необоротних активів.

Облік основних засобів. Класифікація і оцінка основних засобів. Облік ремонту основних засобів. Документування операцій з обліку основних засобів. Способи надходження основних засобів. Витрати, пов'язані з експлуатацією основних засобів. Способи вибуття основних засобів.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів. Документування операцій з малоцінними активами та нематеріальними активами.

Облік нематеріальних активів. Особливості визнання нематеріальних активів, їх класифікація. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами.

Облік зносу та амортизації основних засобів. кореспонденції з нарахування амортизації, операції зі зносом. Методи амортизації. Порядок складання відомості нарахування амортизації.Тема 9. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Форми та системи оплати праці. Облік використання робочого часу, облік виробітку. Документування розрахунків з оплати праці. Документування виплати заробітної плати.

Облік відпусток. Кореспонденції з обліку відпусток, створення забезпечення відпусток. Порядок розрахунку відпускних. Документальне оформлення нарахування та видачі відпускних. Оподаткування відпускних.

Облік допомоги з тимчасової непрацездатності. Кореспонденції з обліку допомоги з тимчасової непрацездатності. Порядок розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності. Документальне оформлення нарахування та видачі допомоги з тимчасової непрацездатності. Оподаткування допомоги з тимчасової непрацездатності.

Нарахування на фонд оплати праці та утримання з доходів фізичних осіб. Законодавче регулювання оплати праці та утримань із неї. Єдиний соціальний внесок (ставки, порядок утримань). Податок з доходів фізичних осіб (ставки, порядок утримань).
Тема 10. Облік зобов’язань

Економічний зміст та класифікація зобов’язань.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Види постачальників і підрідників. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками. Кореспонденції з виникнення та погашення заборгованості.

Облік розрахунків за податками й платежами на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок нарахування податку на прибуток, відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок нарахування податку на додану вартість, відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок нарахування податку з доходів фізичних осіб, відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Облік кредитів банків. Довгострокові кредити, короткострокові кредити. Відсотки за кредитами. Облік поточної заборгованості за довгостроковими кредитами.
Тема 11. Облік власного капіталу

Визначення власного капіталу та його складові.

Формування та облік статутного капіталу. Облік неоплаченого та вилученого капіталів. Формування та облік додаткового та резервного капіталів.

Облік нерозподіленого прибутку. Облік розподілу нерозподіленого прибутку, дивіденди. Облік збитку. Порядок оподаткування прибутку підприємств.Тема 12. Облік фінансових інвестицій

Цінні папери і їх види. Сутність акцій, облігацій, векселів і відмінності між ними.

Облік придбання і реалізації акцій. Облік дивідендів. Облік викупу акцій в акціонерів.

Облік облігацій. Облік бланків суворого обліку.

Облік на спільних, дочірніх підприємства. Облік інвестицій за методом участі в капіталі. Облік інвестицій пов’язаним і не пов’язаним сторонам.
Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства

Групування та склад витрат. Витрати за видами діяльності та елементами. Виробничі витрати та їх класифікація. Облік витрат виробничої собівартості продукції.

Облік витрат звичайної діяльності. Виробнича собівартість продукції. Методи калькулювання собівартості продукції. Документування процесу виробництва. Облік виробництва. Брак у виробництві. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік інших витрат.

Облік витрат надзвичайної діяльності. Порядок визнання та документального оформлення надзвичайних витрат


Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Визнання та класифікація доходів підприємства. Види діяльності підприємства. Групування доходів і витрат на рахунках бухгалтерського обліку.

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів. Облік доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.

Облік надзвичайних доходів.

Облік фінансових результатів діяльності підприємства. Напрямки використання прибутку: споживання та накопичення
Тема 15. Фінансова звітність

Сутність бухгалтерської звітності. Основні форми звітності і їх призначення. Терміни складання і подання звітності. Основні користувачі звітності.

Класифікація бухгалтерської звітності.

Склад фінансової звітності та загальні вимоги. Основний зміст та порядок складання Форми 1, Баланс. Основний міст та порядок складання Форми 2, Звіт про фінансові результати. Зв'язок форм фінансової звітності і плану рахунків бухгалтерського обліку.ІІ. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна інформатика» є вивчення теоретичних основ економічної інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування для персональних комп'ютерів і локальних комп'ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв'язування завдань фахового спрямування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:


 • принципи побудови комп’ютерів, їх внутрішньої структури та про принципи виконання програм процесором;

 • призначення операційних систем та їх файлових структур;

 • класифікацію та галузі використання інформаційних систем;

 • методи роботи з файлами;

 • принципи інформаційної безпеки;

 • методи формалiзацiї задач та вміти будувати їх алгоритми;

 • організацію, структуру та методи роботи комп’ютерних мереж;

Студенти повинні вміти:

 • створювати тексти різного формату, таблиці, формули, стилі набору тексту, графічні зображення засобами Microsoft Word;

 • створювати комплексні текстові документи в середовищі Microsoft Word та володіти навичками професійного набору та верстки великих документів;

 • створювати комплексні документи в середовищі Microsoft Excel;\

 • працювати з середовищем програмування Visual Basic;

 • працювати з масивами даних та розв`язувати основні задачі типу пошуку екстремальних елементів, їх сортування i т.п.;

 • обчислювати економічні показники та користуватись ними за допомогою різноманітних програмних продуктів;

 • проектувати структуру бази даних в Microsoft Access;

 • створювати таблиці, запити, форм та звітів в Microsoft Access;

 • володіти основами комп’ютерних мереж та Інтернет;

 • створювати web- проекти засобами Front Page.Тема 1. Системне забезпечення інформаційних процесів

Основні компоненти персонального комп’ютера (ПК). Периферійні пристрої персонального комп’ютера. Програмне забезпечення ПЕОМ. Короткий огляд сучасних операційних систем. Кількісна оцінка інформації і даних.


Тема 2. Введення в економічну інформатику

Предмет і зміст дисципліни. Дані, інформація і знання. Економічна інформація.


Тема 3. Сучасність та перспективи розвитку інформаційних технологій

Класифікація інформаційних систем. Галузі застосування інформаційних систем в економіці. Інтегроване автоматизоване виробництво, планування і управління. Інтегровані економічні інформаційні системи. Основні поняття, компоненти та архітектура експертних систем. Функціональні можливості й характеристика експертних систем (ЕС). Причини виникнення необхідності в захисті інформації. Захист від комп’ютерних вірусів. Особливості захисту інформації у відкритих системах.


Тема 4. Мережні технології та інтернет

Класифікація мереж. Топологія мереж. Організація, структура, принципи роботи та сервіси Internet. Протоколи ІР і TCP. Доменна система імен. World Wіde Web. Електронна пошта. Платіжні системи в Інтернет. Основи електронної комерції.


Тема 5. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

Системи обробки тексту. Основи роботи з текстовим процесором MS Word. Електронні табличні процесори. Робота з даними у Microsoft Excel.


Тема 6. Основи офісного програмування

Редактор VBA. Програмування в Microsoft Excel. Об’єкти VBA Excel. Управління файлами за допомогою VBA. Виконання макросу.


Тема 7. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Основні поняття баз даних (база даних, види моделей даних). Функціональні можливості СУБД. Основи технології роботи в СУБД. Інтерфейс програми Місrosoft Ассеss. Створення, заповнення, редагування, форматування бази даних. Створення форм, запитів на вибірку та звітів. Створення макросів. Обмін даними. Друк таблиць, запитів, форм та звітів.


Тема 8. Основи веб-дизайну

Заголовки документів. Заголовки розділів документів. Абзаци. Поєднання з іншими документами. URL - Uniform Resource Locator. Звернення до певних розділів інших документів. Додаткові можливості форматування. Авторський стиль редагування. Цитати. Адреси. Стилі. Переривання рядка. Горизонтальна лінія. Внутрішні рисунки. Зовнішні рисунки, звуки і мультиплікація.


ІІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Метою дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення студентами найбільш раціональних об’єктивних законів та закономірностей господарювання підприємства в ринкових умовах. Глибоке вивчення студентами теорії та практики організації, управління та планування виробництва, визначення ефективних шляхів його розвитку, встановлення впливу об’ємів робіт, рівня технічної оснастки, якості технологічних процесів експлуатації та ремонту машин та механізмів, рівня організації праці та методів господарювання на економічні показники роботи підприємства, є обов’язковою умовою успішної діяльності фахівця в умовах ринкової економіки.

Завданням вивчення курсу «Економіка підприємства» є отримання знань та навичок з курсу економічної підготовки,що є необхідними умовами для успішного виконання студентом у майбутньому своїх функціональних обов’язків у практичній роботі.

В результаті вивчення предмету студенти повинні знати:


 • дію економічних законів в нових умовах виробничо-господарської діяльності на машинобудівних підприємствах;

 • організацію, методологію та методику розробки перспективних, поточних і оперативних планів машинобудівного підприємства, системи управління ними, виробничу структуру та організацію діяльності окремих служб управління, їх функції та взаємовідносини, функціонування підприємства в умовах ринку, фактори виробництва і підвищення ефективності їх використання;

 • витрати виробництва та економіку технічного переоснащення підприємства, наукові методи організації праці та заробітної праці робітників підприємства і організацію матеріального стимулювання їх роботи.

Студенти повинні вміти:

 • узагальнювати та розробляти шляхи раціональної організації основних і допоміжних виробничих процесів на машинобудівних підприємствах та способи більш повного використання їх матеріальних, технічних і трудових ресурсів;

 • знаходити шляхи підвищення продуктивності праці, скорочення витрат;

 • обґрунтовувати технічне переоснащення підприємства, впровадження нової техніки та технології.


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства та його місце в системі ринкових відносин. Економіко-правові основи функціонування підприємств та нормативи, що регулюють їх діяльність. Класифікація промислових підприємств. Виробнича та загальна структури підприємств.


Тема 2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Характеристика ринкового середовища функціонування підприємств. Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. Формування підприємницького середовища та активізація підприємницької діяльності. Підприємницькі договори (контракти). Партнерські зв’язки та угоди (операції).


Тема 3. Управління підприємствами

Суть управлінської діяльності. Основні принципи та методи управління підприємствами. Типи організаційних структур управління.

Напрямки вдосконалення управління. Визначення економічності апарату управління.
Тема 4. Персонал підприємства

Поняття, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності працівників окремих категорій. Нормування праці на підприємстві.

Поняття й основні елементи системи управління персоналом підприємства. Форми й ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу.
Тема 5. Основні засоби підприємства та ефективність їх використання

Характеристика та склад виробничих фондів. Поняття, класифікація і структура основних фондів. Оцінка основних фондів. Спрацювання (зношування) основних фондів. Види зношування.

Амортизація основних фондів. Норми амортизації. Нематеріальні ресурси та активи підприємств. Показники використання основних фондів.
Тема 6. Оборотні кошти та фонди підприємств

Сутнісна характеристика оборотних коштів підприємств. Оборотні фонди їх матеріальний склад, структура та економічне призначення. Характеристика витрат майбутніх періодів. Фонди обігу їх склад та характеристика. Нормування та джерела утворення оборотних коштів. Кругообіг оборотних коштів. Показники використання та шляхи економії оборотних коштів.


Тема 7. Фінансове забезпечення промислових підприємств

Фінанси підприємств їх характеристика, склад та планування. Інвестиції, їх характеристика, структура і напрямки використання. Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Банківська система. Податкова система та взаємозв’язок з бюджетом. Цінні папери, фондові і валютні біржі.


Тема 8. Прогнозування, планування та регулювання діяльності підприємств

Мета, принципи й методи прогнозування. Види, принципи і методи планування. Сутність та основні етапи стратегічного планування. Бізнес-планування: сутність і призначення. Тактичне й оперативне планування.


Тема 9. Виробнича програма та потужність підприємств

Характеристика та показники виробничої програми. Обґрунтування виробничої програми. Виробничі потужності підприємств: характеристика та види.

Шляхи покращення використання виробничої потужності підприємства. Обґрунтування виробничих програми та потужності підприємства.
Тема 10. Якість продукції та економічна ефективність її підвищення

Технічний рівень продукції. Необхідність підвищення якості продукції. Конкурентоспроможність. Рівні якості продукції. Показники якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Економічна ефективність від поліпшення якості продукції.Тема 11. Продуктивність та оплата праці на підприємстві

Продуктивність праці. Основна і додаткова заробітні плати. Елементи тарифної системи.

Форми оплати праці. Склад загального фонду оплати праці. Доплати та надбавки до заробітної плати.

Тема 12. Поточні витрати підприємств

Поняття витрат підприємства. Види собівартості продукції. Показники собівартості. Ознаки групування витрат. Поділ витрат. Склад витрат на виробництво. Калькулювання.Тема 13. Ціни і ціноутворення в ринкових умовах

Поняття ціни та її складові елементи. Функції цін. Елементи виробничих і споживчих цін. Поділ ціни за способом встановлення. ПДВ і акцизний збір. Методи ціноутворення.Тема 14. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства

Суть фінансової діяльності. Основні завдання фінансової діяльності. Форми фінансування підприємств. Фінансовий план.

Види прибутку. Джерела формування прибутку підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. Рентабельність. Основні фактори підвищення рентабельності. Показники ефективності використання активів.

Тема 15. Реструктуризація і санація підприємств

Поняття реструктуризації та варіанти її проведення. Показники реструкторизації. Види реструкторизації. Етапи реструкторизації. Санація. Етапи реалізації санації.Тема 16. Банкрутство та ліквідація підприємства

Поняття банкрутства підприємства. Ознаки виникнення неплатоспроможності підприємства. Судові процедури банкрутства. Ліквідація і її наслідки. Форми ліквідації. Проблеми сучасних виробничих підприємств.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

  1. Поняття господарського обліку, види обліку.

  2. Вимірники, що застосовуються в обліку.

  3. Мета, завдання, функції та принципи бухгалтерського обліку.

  4. Елементи методу бухгалтерського обліку.

  5. Предмет та об’єкт бухгалтерського обліку.

  6. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення, господарських процесів.

  7. Сутність бухгалтерської збалансованості.

  8. Поняття та функції балансу.

  9. Структура та основи побудови балансу (розділи, статті, валюта балансу).

  10. Види балансів. Типи змін в балансі. Групування статей активу балансу. Групування статей пасиву балансу.

  11. Поняття бухгалтерських рахунків, їх побудова.

  12. Подвійний запис та його значення.

  13. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

  14. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

  15. Плани рахунків бухгалтерського обліку.

  16. Сутність та значення вартісної оцінки.

  17. Види облікових оцінок: первісна, справедлива, ліквідаційна вартість.

  18. Оцінка необоротних активів.

  19. Оцінка запасів.

  20. Оцінка дебіторської заборгованості.

  21. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.

  22. Види калькуляцій. Позамовний, попередільний метод калькулювання. Фактичні і планова собівартість.

  23. Порядок обчислення фінансових результатів.

  24. Облікова оцінка в процесі постачання, виробництва та реалізації.

  25. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

  26. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

  27. Форми ведення бухгалтерського обліку.

  28. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку.

  29. Облік коштів на рахунках в банку.

  30. Облік касових операції.

  31. Облік розрахунків з покупцями і замовниками та іншими дебіторами.

  32. Контроль касової дисципліни, штрафні санкції за порушення касової дисципліни.

  33. Поняття каси та ліміту каси.

  34. Облік розрахунків з підзвітними особами. Службові відрядження в межах України та за кордон. Порядок складання Звіту про використання коштів: терміни звітування.

  35. Облік виробничих запасів та готової продукції.

  36. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

  37. Облік товарів та тари.

  38. Документування операцій з обліку запасів.

  39. Облік основних засобів.

  40. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.

  41. Облік нематеріальних активів.

  42. Облік зносу та амортизації основних засобів.

  43. Витрати, пов'язані з експлуатацією основних засобів.

  44. Облік використання робочого часу, облік виробітку.

  45. Облік відпусток.

  46. Облік допомоги з тимчасової непрацездатності.

  47. Нарахування на фонд оплати праці та утримання з доходів фізичних осіб.

  48. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

  49. Облік розрахунків за податками й платежами

  50. Облік кредитів банків.

  51. Довгострокові кредити, короткострокові кредити. Відсотки за кредитами.

  52. Формування та облік статутного капіталу.

  53. Облік неоплаченого та вилученого капіталів.

  54. Формування та облік додаткового та резервного капіталів.

  55. Облік нерозподіленого прибутку.

  56. Облік придбання і реалізації акцій. Облік дивідендів.

  57. Облік інвестицій за методом участі в капіталі.

  58. Облік витрат за видами діяльності та елементами.

  59. Облік витрат виробничої собівартості продукції.

  60. Облік витрат звичайної діяльності.

  61. Облік витрат надзвичайної діяльності.

  62. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів.

  63. Облік доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.

  64. Облік надзвичайних доходів.

  65. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

  66. Сутність бухгалтерської звітності.

  67. Класифікація бухгалтерської звітності.

  68. Склад фінансової звітності та загальні вимоги.

  69. Основний зміст та порядок складання Форми 1, Баланс.

  70. Основний зміст та порядок складання Форми 2, Звіт про фінансові результати.

  71. Зв'язок форм фінансової звітності і плану рахунків бухгалтерського обліку.

  72. Порядок складання і подання фінансової звітності.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал