Програма для проведення вступних випробовувань (співбесіди) з абітурієнтами за спеціальністю 060101 «Правознавство»Скачати 74.43 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір74.43 Kb.
ТипПрограма
«Затверджую»
Ректор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

________________ Губерський Л.В.

 

ПРОГРАМА

для проведення вступних випробовувань (співбесіди)


з абітурієнтами за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» 
(друга вища освіта)

 

ОСНОВИ  ПРАВОЗНАВСТВА” 

Розділ  1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Походження (виникнення) держави. Поняття і визначення держави. Поняття і класифікація функцій держави. Характеристика внутрішніх функцій Української держави. Характеристика зовнішніх функцій Української держави.

Поняття і загальна характеристика державного ладу. Поняття і за-гальна характеристика форм правління. Поняття, види і характеристика монархій. Поняття, види і характеристика республік. Поняття, види і характеристика державно-політичних режимів. Поняття, види і характеристика державно-територіального устрою. Поняття і суть правової держави.

Поняття і види соціальних норм. Поняття, основні ознаки і визна-чення правових норм. Право і мораль: порівняльна характеристика. Поняття, основні ознаки і визначення права. Форми (джерела) права. Види і загальна характеристика нормативно-правових актів. Поняття закону і їх види. Поняття і види підзаконних нормативно-правових актів. Система права України. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права України.

Поняття і види правовідносин. Поняття і ознаки правопорушення. Види правопорушень. Поняття, види і мета юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності.

Розділ 2.КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Правонаступність України.

Передумови прийняття та загальна характеристика Конституції України.

Поняття громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Правовий статус особи і види прав та обов'язків громадян.

Поняття і характеристика прав і свобод людини і громадянина. Конституційні соціально-економічні права громадян України. Конституційні політичні права та свободи громадян України. Конституційні особисті права громадян України. Конституційні культурні (духовні) права громадян України. Конституційні обов'язки людини та громадя-нина. Рівність конституційних прав і свобод громадянина. Держава - гарант забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

Право на освіту за законодавством України. Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації за законодавством України. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання за законодавством України.

Конституційний обов'язок захисту Вітчизни. Порядок проходження військової служби за законодавством України.

Права і обов'язки громадян в умовах надзвичайного стану.

Правовий статус іноземців в Україні. Статус біженців в Україні. Державна мова в Україні, статус мов національних меншин України.

Поняття і види референдумів в Україні. Порядок призначення і проведення всеукраїнських і місцевих референдумів в Україні.

Виборча система України. Принципи виборчого права. Порядок і організація проведення виборів народних депутатів України. Порядок обрання Президента України. Порядок обрання депутатів місцевих рад.

Система органів державної влади України. Верховна Рада України, її склад та повноваження. Право законодавчої ініціативи. Правовий статус народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Президент України, його повноваження. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Місцеві органи виконавчої влади України.

Місцеве самоврядування в Україні.

Система судових органів України. Конституційний Суд України. Сучасна система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Правовий статус суддів в Україні.

Прокуратура України в системі державних органів та її функції за Конституцією України. Адвокатура України: завдання та організаційні форми діяльності адвокатури. Права та обов'язки адвоката. Місце і роль адвокатури у захисті прав людини в Україні.Розділ 3. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Трудове законодавство. Конституційні основи права на працю. Поняття і зміст трудових правовідносин. Поняття, сторони і зміст трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

Загальні підстави припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Поняття і види робочого часу. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види часу відпочинку. Відпустка, як вид відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

Охорона праці неповнолітніх.

Поняття трудової дисципліни. Права та обов'язки працівника. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень. Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Розгляд індивідуальних трудових спорів.

Законодавство про соціальний захист. Право громадян на соціальний захист. Види пенсій за законодавством України.

Екологічне законодавство. Загальна характеристика екологічного законодавства України. Екологічні права та обов'язки громадян. Права і обов'язки власників природних ресурсів і природокористувачів. Право природокористування та його види. Право загального і спеціального природокористування. Правові форми відшкодування збитків за порушення екологічного законодавства. Правові форми екологічної експертизи. Правові засади забезпечення екологічної безпеки.

Земельне законодавство. Загальна характеристика Земельного кодексу України. Право державної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право приватної власності на землю. Земельні приватизаційні правовідносини. Правові засади плати за землю. Правові основи оренди землі. Правові форми та підстави набуття та придбання права власності на землю. Право землекористування та його види. Порядок вирішення земельних спорів.

Цивільне законодавство. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Предмет цивільно-правового регулювання.

Суб'єкти цивільних правовідносин. Громадяни як учасники цивільних правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності громадян. Співвідношення понять "правоздатність", "дієздатність", "суб'єктивне право".

Юридичні особи як суб'єкти правовідносин. Представництво та його види. Довіреність. Оформлення довіреності.

Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права громадян і юридичних осіб.

Поняття строку позовної давності. Значення строку позовної давності. Види строків позовної давності. Зупинення та перерив строку позовної давності.

Поняття права власності за законодавством України. Захист права власності. Поняття приватної власності за законодавством України.

Поняття цивільного договору. Договір купівлі-продажу, його види. Договір майнового найму та його види. Договір доручення. Договір комісії.

Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкування за цивільним законодавством. Особливості спадкування за законом. Поняття заповіту, спадкування за заповітом.

Розгляд цивільних спорів в судах. Принципи здійснення правосуддя у цивільному процесі. Законне представництво в цивільному процесі. Види судочинства в цивільному процесі.

Житлове законодавство. Право громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму жилого приміщення. Права і обов'язки наймача. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

Сімейне законодавство. Поняття шлюбу, порядок його укладення. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя.

Особисті та майнові права і обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав. Усиновлення та удочеріння. Опіка та піклування.

Фінансове законодавство. Відносини, що регулюються фінансовим правом. Суб'єкти фінансових правовідносин.

Поняття податку та його види. Прибутковий податок з громадян.

Адміністративне законодавство. Загальна характеристика джерел адміністративного права. Державна служба в Україні. Поняття адміністративного проступку. Поняття та підстави адміністративної відповідальності. Поняття і види адміністративних стягнень.

Кримінальне законодавство. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Підстава кримінальної відповідальності. Поняття і види злочину. Співучасть у вчиненні злочину. Поняття осудності та неосудності. Поняття та мета покарання. Види покарань за Кримінальним кодексом України. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Злочини проти життя: поняття та види. Відповідальність за викрадення чужого майна. Відповідальність за хуліганство.

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України. // Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.

 2. Котюк В.О. Основи держави і права. Навчальний посібник. –3-тє вид., доп. і пероб. – К.: Атіка, 2001. –432 с.

 3. Костенко О.Б. Основи правознавства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. –332 с. 

 4. Основы права: Учебно-методическое пособие./ Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1996. – 296 с.

 5. Основи правознавства. Навчальний посібник //Воронянський О. В., Борисов Г. В., Зайончковський Ю. В.–Х.: Парус, 2008. – 368с.

 6. Основи правознавства. Навчальний посібник для учнів спеціалізованих навчальних закладів. //За редакцією проф. В.В. Копейчикова, – К.: Юрінком.- 2007.

 7. Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Наум М.Ю. Основи правознавства: Навч. посібник. -К.: “Знання”, КОО, 2000.-426с.

 8. Правознавство. Навчальний посібник. За редакцією проф. В.В. Копейчикова, –Київ: Юрінком Інтер, 2000.

 9. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник – М.: “Проспект”, 1999. – 304с.

 10. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч.посібн.// За заг.ред. І.П. Лаврінчук. –К.: Каравела, 2004. –376 с.

 

ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ:

  Білет №1      1. Поняття і види соціальних норм.

 2. Договір доручення.

 3. Право державної власності на землю.

   Білет №2

 1. Конституційні обов'язки людини та громадянина.

 2. Право загального і спеціального природокористування.

 3. Співучасть у вчиненні злочину.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал