Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власностіСкачати 228.56 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір228.56 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Програма навчальної дисципліни

для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту,


за напрямом «Українська мова та література»

Інститут післядипломної освіти та заочного

(дистанційного)навчання

2016 рік


Програму обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«24» червня 2016 року, протокол № 8

Розробники програми:

Хомік О. Є., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (професійний блок);

Зуєв І. О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (психолого-педагогічний блок);

Татаринов М. В., начальник методичного відділу заочного (дистанційного) навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України (суспільно-гуманітарний блок, загальна редакція).

Програму схвалено на засіданні Вченої ради Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання


Протокол від «31» травня 2016 року № 11

Директор Інституту В. Г. ЛевчукНавчальна програма

для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації,
що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Українська мова та література»

Форма навчання. Очно-дистанційна.
Загальна кількість навчальних годин і кредитів. 180 годин.
6 кредитів.
Пояснювальна записка
Мета навчальної програми. Визначення змісту, особливостей, нормативно-правового, науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації слухачів (вчителів і педагогів із навчальних предметів «Українська мова», «Українська література») на базі Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Завдання навчальної програми.

 • Забезпечити якість навчання вчителів і викладачів української мови та української літератури закладів системи загальної середньої освіти під час проходження ними курсів підвищення кваліфікації в умовах підвищення власної професійної компетентності та підготовки до чергової / позачергової атестації.

 • Ознайомити з сучасним станом розвитку філологічної науки (напрям «Українська філологія»), досягненнями, відкриттями у них.

 • Модернізувати професійні компетентності та предметну (літературну) компетентність щодо методики навчання учнів (студентів) мовного та літературного компонентів відповідних предметів («Української мови», «Української літератури»).

 • Надати адресну науково-методичну та практичну допомогу вчителям / викладачам української мови та української літератури щодо якісного навчання учнів 5-х–11-х (12-х вечірньої або змінної (заочної) форм навчання) класів предметів «Українська мова», «Українська література», підготовки їх до інтелектуальних змагань (олімпіад, турнірів, конкурсів, захисту робіт Малої академії наук України), зовнішнього незалежного оцінювання.


Актуальність навчальної програми. Необхідність проведення курсової перепідготовки вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності, вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають загальну середню освіту, з метою стимулювання добровільного та цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності педагогів, обізнаності їх із сучасним станом розвитку відповідної галузі науки, модернізації професійної майстерності вчителів, розвитку творчої педагогічної ініціативи та підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках української мови та української літератури, ефективної підготовки до проходження чергової / позачергової атестації.
Особливості проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури на базі Каразінського університету.

Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури розроблена з урахуванням проблемних теоретичних, практичних і методичних питань в галузі філології, а також новітніх змін у шкільних навчальних програмах. Репрезентовані теми відзначаються новизною, зазвичай є авторськими науковими винаходами, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах і мають достатнє навчально-методичне забезпечення.

Запропонована Програма, з одного боку, ґрунтується на навчальних програмах для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчально-виховних комплексів, затверджених Міністерством освіти і науки України, а з іншого, містить актуальні інноваційні особливості, що дозволять учителям:


 • оволодіти методами семасіологічного, ономасіологічного та лінгвостилістичного дослідження, знання стилю у всіх його варіаціях, словникового складу мови, словотвору, стилістичних ресурсів мови і закономірностей їх функціонування у тексті і дискурсі;

 • розібратися в проблемних питаннях словотвору, морфеміки, морфології та синтаксису;

 • систематизувати знання про особливості системної організації фонетичного аспекту мови, поглибити вивчення сучасного стану наукового знання у галузях теоретичної граматики, теоретичної фонетики та історії мови;

 • краще познайомитися із сучасною постмодерною українською літературою, її жанровими модифікаціями, гібридизацією, інтермедіальністю, явищами претексту; осмислити постмодерні і традиційні явища у широкому культурному контексті, зокрема в інтернет-просторі, із застосуванням новітніх теоретичних і методологічних підходів;

 • зрозуміти духовний зміст Святого Письма, з’ясувати жанровий склад Книги Книг, її наративної моделі, способів комунікативної поведінки в ній, аналіз значення і функції біблійних образів у творах української літератури різних культурних епох, специфіки інтертекстуального діалогу певного автора з Біблією;

 • використовувати сучасні методи та методики при опануванні учнями (студентами) предметного матеріалу у навчальному закладі;

 • застосовувати широке коло методів і методик аналізу художніх текстів.

Форма підсумкового контролю за результатами навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від


19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» передбачено створення слухачами (вчителями / викладачами) курсів підвищення кваліфікації випускної роботи з її оцінюванням (пункт 7 «Примірного переліку інформації, яка міститься в документі про підвищення кваліфікації»). Назву теми підсумкової творчої роботи слухач обирає самостійно під час перших трьох днів навчання (перший тиждень) або шляхом обирання запропонованої йому, Каразінським університетом, тематики таких творчих робіт, або самостійно визначеної після консультації з провідним викладачем факультету із відповідного фаху та спеціалізації. Після обрання теми творчої підсумкової роботи слухач до кінця першого (очного) тижня навчання надає до Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформаційний лист із проставленою датою та номером, за підписом директора (виконувача обов’язки директора відповідного навчального закладу), щодо зацікавленості та узгодження теми підсумкової творчої роботи вчителя / викладача.

Залікова робота проводиться у вигляді захисту-презентації проведеного дослідження (творчої роботи).


Навчально-тематичний план

для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації,
що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Українська мова та література»

Тематичний план

Назва

блоку

Зміст навчального блоку

Розподіл годин

Всього

Лекційні

Самостійна робота

Практичні

Дистанційне навчання

Суспільно-гуманітарарний

А

Установче заняття

1

_

1

_

Філософія сучасної освіти

1

1

1
_

Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу на уроках (заняттях) української мови та української літератури

2

2

2

_

_

Усього за блоком

4

3

3

1

_

Психолого-педагогічний

А

Сучасні способи розвитку пізнавальної діяльності учнів

2

1

_

1

_

Можливості розвитку пізнавальних процесів учнів

1

0,50,5Можливості розвитку способів опрацювання інформації учнями

1

0,50,5Усього за блоком

2

11Професiйний

А

Основні поняття семасіології. Зміни в структурі лексичного значення слова.

Основні типи лексичних помилок3

3

2

-

10

Орфоепічні норми української мови. Складні випадки наголошення

2

2

2

-

10

Складні випадки морфемного й словотвірного аналізу.

2

2

412

Проблемні питання морфології. Основні типи граматичних помилок.

2

2

2

-

10

Складні випадки синтаксичного розбору та пунктуації простого речення

2

2

4

-

10

Складне речення: проблемні питання структурно-семантичного аналізу. Синтаксичний розбір речення

2

2

2

-

10

Шляхи аналізу літературного твору.

Інноваційні методи навчання3

3

4

-

12

Українська поезія 1920–1930-х років (профільний рівень)

2

2

2

-

12

Українська література для дітей та юнацтва

2

2

2

-

10

Постмодернізм в українській літературі

2

2

2

-

12

Творчість Василя Стуса

2

2

2

-

12

Усього за блоком

24

24

28

-

120

Підсумкове заняття. Залікова робота

2

_

_

2

_

Разом за планом

32

28

28

4

120


Навчальний план

для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації,
що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Українська мова та література»Назва

блоку

Змiст навчального блоку

Розподiл годин

Всього

Лекційні

Самостійна робота

Практичні

Дистанційне навчання

Суспільно-гуманітарарний

А

Установче заняття

1

_

1

_

Філософія сучасної освіти

1

1

1
_

Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу на уроках (заняттях) української мови та української літератури

2

2

2

_

_

Усього за блоком

4

3

3

1

_

Психолого-педагогічний

А

Сучасні способи розвитку пізнавальної діяльності учнів

2

1

_

1

_

Можливості розвитку пізнавальних процесів учнів

1

0,50,5Можливості розвитку способів опрацювання інформації учнями

1

0,50,5Усього за блоком

2

11Професiйний

А

Основні поняття семасіології (лексема, семема, сема, лексико-семантичний варіант, звуження, розширення та зміщення значення). Зміни в структурі лексичного значення слова. Структура лексичного значення слова. Критерії виділення типів лексичних значень. Типи лексичних значень та їх характеристика. Основні типи лексичних помилок

3

3

2

_

10

Орфоепічні норми української мови. Причини порушення орфоепічних норм. Вимовні помилки: фонетичні та фонологічні. Орфоепічні варіанти, місце їх у літературній вимові.


Складні випадки наголошення іншомовних слів, власних назв

2

2

2

_

10

Складні випадки морфемного й словотвірного аналізу. Історичні зміни в морфемній структурі слова (опрощення, ускладнення, перерозклад, декореляція). Поняття словотвірного гнізда, словотвірної парадигми, словотвірного ланцюжка. Способи словотворення. Правила словотвірного аналізу слова. Реалізація способів словотворення у різних частинах мови. Морфонологічні зміни при словотворенні. Сучасні тенденції українського словотвору.

2

2

4

_

12

Проблемні питання морфології. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Погляди мовознавців на виділення частин мови. Принципи класифікації частин мови. Перехідні явища в системі частин мови. Основні типи граматичних помилок

2

2

2

_

10

Просте речення, просте ускладнене речення. Головні члени речення. Другорядні члени речення. Односкладні та неповні речення. Просте ускладнене речення. Відокремлені другорядні члени речення. Синтаксичний розбір речення.

2

2

4

_

10

Складне речення: проблемні питання структурно-семантичного аналізу. Питання про структурну схему складного речення. Складні речення мінімальної конструкції й ускладненого типу. Синтаксичні зв’язки в складному реченні. Сполучниковий і безсполучниковий звязок у складному реченні. Сурядність і підрядність у складному реченні. Принципи класифікації складних речень у синтаксичній традиції і в сучасній науці. Синтаксичний розбір речення

2

2

2

_

10

Шляхи аналізу літературного твору. Інноваційні методи навчання. Принципи аналізу літературного твору. Основні етапи вивчення художнього твору. Методичні засади аналізу художнього твору. Загальний зміст розбору літературного твору
в 5–8-х класах. Шляхи аналізу літературного твору в старших класах

3

3

4

_

12

Українська поезія 1920–1930-х років (профільний рівень). Михайль Семенко («Бажання», «Місто», «Запрошення»); Микола Зеров («Київ – традиція», «Чистий Четвер»); Євген Плужник («Для вас, історики майбутні…», «Вчись у природи творчого спокою…», « Ніч… а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок…»); Володимир Свідзінський («У рідній моїй стороні…», «Ти увійшла нечутно, як русалка…»); Богдан-Ігор Антонич («Автопортрет», «Вишні», «Зелена Євангелія», «Дороги», «Пісня про незнищенність матерії»).


2

2

2

_

12

Українська література для дітей та юнацтва. Зміст поняття «Українська література для дітей та юнацтва».

Джерела української літератури для дітей та юнацтва: міфологія, усна народна творчість, Біблія.

Українська літературна казка.

Пригодницька література для дітей.

Фентезі та фантастична література для дітей та юнацтва.

Жанр детективу.

Історичні твори для дітей та юнацтва.


2

2

2

_

10

Постмодернізм в українській літературі. Постмодернізм як епоха. Постмодернізм як мистецький напрям. Постмодернізм в українській та світовій літературах. Загальна характеристика творчості Ю. Андруховича. Загальна характеристика творчості О. Забужко. Загальна характеристика творчості С.Жадана.

2

2

2

_

12

Творчість Василя Стуса. Загальний огляд творчого шляху В. Стуса. Біографія митця.

Загальна характеристика збірки «Зимові дерева». Загальна характеристика збірки «Веселий цвинтар». Загальна характеристика збірки «Час творчості».Загальна характеристика збірки «Палімпсести». Загальна характеристика збірки «Птах душі».

2

2

2

_

12

Усього за блоком

24

24

22

_

120

Підсумкове заняття. Залікова робота

2
_

2

_

Разом за навчальною програмою

32

28

28

4

120


Всього за тематичним планом: 180 годин (6 кредитів).


Орієнтовна тематика індивідуальних творчіх робіт слухачів
Індивідуальна творча робота може бути виконана і захищена у формі наукової статті (тез), методичної розробки, тестів, наукової доповіді на семінарі, конференції тощо.
Аналіз художнього твору. Методика викладання української літератури

 1. Цілісний шлях аналізу художнього твору, його методичне забезпечення.

 2. Пообразний шлях аналізу твору в основних і старших класах.

 3. Проблемно-тематичний шлях аналізу твору і проблемність у навчанні.

 4. Композиційний шлях аналізу літературного твору в системі факультативних занять.

 5. Послідовний шлях аналізу твору на уроках літератури в 5-х–8-х класах.

 6. Змішаний шлях аналізу епічного твору.

 7. Змішаний шлях аналізу поетичного твору.

 8. Варіативність шляхів аналізу художнього твору.

(Примітка: До кожної теми 1-8 додати відповідний план-конспект уроку з літератури).

Українська література для дітей і юнацтва

 1. Художній простір та система образів у творчості Всеволода Нестайка.

 2. Фентезі в творчості Сергія та Марини Дяченків.

 3. Ідейно-естетичні особливості творчості Володимира Рутківського.

 4. Світ «чудовиськ» Олександра Дерманського.

 5. Детективні «таємниці» Андрія Кокотюхи.


Синтаксис

 1. Структурно-семантичні та функціональні особливості неузгоджених означень в українській мові (на матеріалі творів художньої літератури).

 2. Особливості вираження і функції відокремлених обставин в українській мові (на матеріалі творів художньої літератури).

 3. Структура, семантика та функції односкладних речень (на матеріалі творів малої прози).

 4. Структура, семантика та функції односкладних речень (на матеріалі поезії).

 5. Неповні речення: структура та функції в художньому тексті (на матеріалі творів художньої літератури).

 6. Структурно-семантичні особливості вставних конструкцій у мові художніх творів (за вибором).

 7. Структурно-семантичні особливості вставлених конструкцій у мові художньої літератури (твір за вибором).

 8. Структурно-семантичні особливості вставлених конструкцій у мові художньої літератури (твір за вибором).

 9. Парцеляція як засіб експресивного синтаксису української художньої літератури (на матеріалі твору за вибором).

 10. Структура, семантика й функції порівнянь у структурі простого (на матеріалі художніх текстів).

 11. Структура, семантика й функції порівнянь у структурі складного речень (на матеріалі художніх текстів за вибором).

 12. Функціональні різновиди складнопідрядних речень у художньому стилі (твір за вибором).

 13. Функціонально-семантичні різновиди безсполучникових складних речень з однотипними частинами (на матеріалі твору художньої літератури за вибором).

 14. Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами: структурно-семантичні та функціональні особливості (на матеріалі твору художньої літератури за вибором).

 15. Зіставно-протиставні відношення та їх вираження в українській мові (на матеріалі текстів різних стилів).

 16. Функціональні різновиди складнопідрядних речень у художньому стилі (твір за вибором).

 17. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних синтаксичних конструкцій в українській мові (на матеріалі творів за вибором).

 18. Стилістико-синтаксична організація художнього тексту (твір за вибором).

 19. Стилістико-синтаксична організація діалогу (на матеріалі творів художньої літератури за вибором).

 20. Засоби експресивного синтаксису в художньому стилі (твір за вибором).

Творчість Василя Стуса

 1. Верлібр як версифікаційна стратегія у творчості В. Стуса.

 2. Фольклорні джерела поезії В. Стуса.

 3. Сюрреалістичні елементи у збірках В. Стуса «Зимові дерева» та «Веселий цвинтар.

 4. Іронія та сарказм у збірці В. Стуса «Зимові дерева».

 5. Полісемантизм образу України в поезії В. Стуса.

 6. Маски ліричного героя у збірці «Зимові дерева» В. Стуса.

 7. Антитоталітарна спрямованість збірки «Веселий цвинтар» В. Стуса.

 8. Мотив долі у збірці «Час творчості» В. Стуса.

 9. Античні мотиви в поезії В. Стуса.

 10. Образ матері у збірках «Час творчості» та «Палімпсести» В. Стуса.

 11. В. Стус і Т. Шевченко в полі інтертексту.

 12. Мотив дороги у збірці «Палімпсести» В. Стуса.

 13. Космогонічні образи в поезії В. Стуса.

 14. Мотив вогню у збірці «Палімпсести» В. Стуса.

 15. Мотив крові у збірці «Палімпсести» В. Стуса.

 16. Мотив сонця у збірці «Палімпсести» В. Стуса.

 17. Колористика збірки «Палімпсести» В. Стуса.

 18. Гіпногагічні галюцинації в поезії В. Стуса.

 19. Мотив неба в поезії В. Стуса.

 20. Мотив серця у збірці«Палімпсести» В. Стуса.

 21. Мотив води у збірці«Палімпсести» В. Стуса.

 22. Образи птахів у поезії В. Стуса.

 23. Екзистенційні мотиви в поезії В. Стуса.

 24. Творчість В. Стуса в полі інтертексту.

 25. Трагічне в поезії В. Стуса: філософські виміри.

 26. В. Стус в оцінці критиків і літературознавців.

 27. Мотив свічі в поезії В. Стуса.

 28. Предметний світ збірки «Час творчості» В. Стуса.

 29. Мотив чорного кольору у збірці «Час творчості» В. Стуса.

 30. Мотив білого кольору у збірці «Час творчості» В. Стуса.

 31. Загальна характеристика літературно-критичних праць В. Стуса.

 32. Онірична парадигма у творчості В. Стуса.

 33. Містичні мотиви у творчості В. Стуса.

 34. Жанр медитації в поезії В. Стуса.

 35. Мотив болю в поезії В. Стуса.

 36. Профетичні мотиви в поезії В. Стуса.

 37. Коди природи в збірці «Зимові дерева» В. Стуса.

 38. Герметична поезія В. Стуса.


Постмодернізм в українській літературі

 1. Інтертекстуальність як провідна ознака постмодерних текстів.

 2. Пастиш як прийом у постмодернізмі.

 3. Концепція смерті автора.

 4. Специфіка симулякрів у світовому постмодернізмі.

 5. Постмодернізм та постколоніалізм.

 6. Постмодернізм та мультикультуралізм.

 7. Розкрийте значення терміна «ризома».

 8. Карнавалізація як провідна риса прозової творчості Ю. Андруховича.

 9. Постмодерні тексти С. Жадана та мас-культура.

 10. Провідні мотиви поезії Оксани Забужко.


Морфеміка. Словотвір

 1. Особливості аломорфів.

 2. Граматичні й словотвірні афікси.

 3. Синонімія афіксів.

 4. Омонімія та полісемія афіксів.

 5. Опрощення як історична зміна в морфемній будові слова.

 6. Перерозклад як історична зміна в морфемній будові слова.

 7. Ускладнення як історична зміна в морфемній будові слова.

 8. Декореляція як історична зміна в морфемній будові слова.

 9. Синхронія та діахронія в словотворі.

 10. Явище подвійної мотивації.

 11. Неморфологічні способи словотворення.

 12. Узуальні способи продукування оказіоналізмів.

 13. Іменникові оказіоналізми.

 14. Прикметникові оказіоналізми.

 15. Дієслівні оказіоналізми.

 16. Комбіноване словотворення.

 17. Неузуальні способи словотворення.

 18. Творення складних слів.

 19. Морфонологічні зміни під час словотворення.


Морфологія

 1. Засоби вираження граматичних значень.

 2. Основні граматичні категорії української мови.

 3. Критерії поділу на частини мови.

 4. Рід невідмінюваних іменників.

 5. Хитання в роді іменників. Іменники подвійного роду.

 6. Система словозміни іменників.

 7. Проміжні лексико-граматичні розряди прикметників.

 8. Стилістичне використання прикметників.

 9. Дієслова неповної особової парадигми.

 10. Перехіднв явища в системі частин мови.


Лексикологія

 1. Сучасна вітчизняна лінгвістика про типологію лексичних значень. Критерії виділення типів лексичних значень. Лексичне значення з точки зору парадигматики, синтагматики та епідигматики, значення прямі й переносні, первинні і вторинні, вільні, фразеологічно зв’язані та синтаксично зумовлені, значення синонімічні, антонімічні, омонімічні, паронімічні, стилістично марковані і стилістично нейтральні.

 2. Види переносів. Зміст і обсяг понять метафора і метонімія, звуження, розширення та зміщення значення.

 3. Метафора і символ у художньому творі (твір за вибором).

 4. Значення і вживання слова. Метафора мовна і мовленнєва. Індивідуально-авторська метафора (твір за вибором). .

 5. Семантичний варіант та інваріант. Семантична структура олова. Ланцюжкова і радіальна полісемія.

 6. Мовні і контекстуальні лексичні синоніми. Художні функції синонімів (твір за вибором).

 7. Омонімія як явище лексико-семантичної організації мови. Омонімія як результат випадковості й закономірності у мові.

 8. Лексична омонімія та її різновиди в сучасній українській мові (твір за вибором).

 9. Паронімія в українській мові. Явище паронімічної атракції. Широке і вузьке розуміння паронімії. Структурні типи паронімів.

 10. Причини і шляхи розвитку лексичної синонімії. Функції мови і синонімія. Розвиток функціональних стилів і динаміка лексичної синонімії.

 11. Оксюморон. Енантіосемія: ознаки, структурні типи, функції (твір за вибором).

 12. Стратифікація лексичного складу сучасної української мови за походженням. Основні проблеми визначення незапозиченої лексики.

 13. Індоєвропейська лексика в українській мові: тематичні групи, місце в структурі і системі лексики.

 14. Східнословянська лексика в українській мові: шари лексики, тематичні групи.

 15. Спільносхіднословянська лексика в українській мові: тематичні групи, семантичні ознаки.

 16. Власне українська лексика: тематичні групи. Специфічно українська лексика як відображення особливостей світобачення і світорозуміння народу (твір за вибором).

 17. Роль і місце старослов'янізмів у розвитку лексики української мови. Ознаки старослов'янізмів (твір за вибором).

 18. Запозичена лексика в українській мові. Причини і шляхи запозичення лексики.

 19. Стратифікація української лексики з погляду її вживання. Загальновживана лексика і лексика обмеженого вжитку.

 20. Стилістично маркована лексика в українській мові. Мовні засоби конотації (твір за вибором).

 21. Розмовна та просторічна лексика в українській мові (твір за вибором).

 22. Емоційна та експресивна лексика в українській мові. Мовні засоби експресії (твір за вибором).

 23. Розвиток лексичного складу української мови в сучасну епоху: основні тенденції і напрямки, чинники і джерела розвитку.


Фонетика

 1. Звуки – національна коди.

 2. Наголос – душа слова

 3. Процес уподібнення приголосних.

 4. Складні випадки наголошення.


Українська поезія 1920–1930-х років (профільний рівень)


 1. Риси футуризму у творчості М. Семенка.

 2. Своєрідність реалізації урбаністичних мотивів у лирці М. Семенка.

 3. Жанрова своєрідінсть лірики М. Зерова.

 4. Історія і сучасність у ліриці М. Зерова.

 5. Образ ліриного героя поезій Є. Плужника.

 6. Провідні художні засоби в ліриці Є. Плужника.

 7. Мрія і дійсність у ліриці В. Свідзінського.

 8. Своєрідність образу ліричного героя поезій В. Свідзінського.

 9. Образ України в ліриці Б.І. Антонича.

 10. Поєднання християнських і язичницьких мотивів у творчості
  Б. І. Антонича.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал