Програма дисципліни "Охорона праці" розроблена з урахуванням того, що студенти вищих закладів освіти при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного



Скачати 72.29 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір72.29 Kb.
ТипПрограма
ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Мета та завдання курсу


Забезпечення здорових умов праці є проблемою загальнодержавного значення. З метою запобігання травматизму держава здійснює ряд заходів, однак у багатьох сферах виробничої діяльності рівень виробничого травматизму залишається високим, що є наслідком дії ряду чинників. До них можна віднести недоліки в організації праці, порушення трудової і технологічної дисципліни, недостатню навченість персоналу, відсутність нагляду й контролю за безпечним виконанням робіт і дотриманням норм законодавчої бази.

Необхідність вирішення питань безпеки зумовлює формування цілісної системи знань з проблем охорони праці, необхідних для прийняття за будь-яких умов обґрунтованих рішень щодо безпеки на рівні людини, колективу, підприємства, галузі, регіону й суспільства в цілому.

Програма дисципліни "Охорона праці" розроблена з урахуванням того, що студенти вищих закладів освіти при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр вивчають загальні питання безпеки людини в умовах її життя та діяльності в побуті, на виробництві тощо в курсі нормативної навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності". Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять.

Мета нормативної дисципліни - формування у майбутніх фахівців знань щодо стану й проблем охорони праці, вироблення вмінь та навичок в сфері управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.

Головні завдання курсу:

1) засвоєння студентами знань з охорони праці та розвиток вмінь щодо їх застосування в діяльності підприємств, організацій;

2) розвиток у студентів навичок науково-дослідницької діяльності в галузі охорони праці;

3) ознайомлення студентів з нормативно-правовими засадами системи охорони праці.


2. Зміст курсу
Тема 1. Предмет і завдання курсу "Охорона праці".

Предмет, місце і значення курсу "Охорона праці". Завдання та структура курсу.

Історія розвитку науки про охорону праці. Міжнародна співпраця в галузі охорони праці, Міжнародна організація праці (МОП)

Взаємодія із суміжними дисциплінами. Рівні застосування охорони праці. Основні терміни та визначення, що застосовуються в курсі.


Тема 2. Виробниче середовище, важкість і напруженість.

Фактори виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Оцінка чинників виробничого середовища та їхнього впливу на здоров'я та працездатність людини.

Умови праці як соціально-економічна категорія. Управління умовами праці. Важкість (тяжкість) і напруженість праці. Категорії важкості праці.
Тема 3. Умови праці на виробництві, їх класифікація та нормування.

Класифікація чинників, які впливають на формування умов праці. Елементи умов праці. Оптимальні, шкідливі й небезпечні умови праці.

Санітарні норми, їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні виробничих факторів (ГДР). Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі. Допустимий рівень виробничих чинників.

Застосування санітарних норм для аналізу та поліпшення умов праці. Визначення ступеня шкідливості та небезпечності праці, а також її характеру за гігієнічною класифікацією. Обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії залежно від рівня умов праці.

Пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці.
Тема 4. Шкідливість виробництва, методи захисту людини.

Визначення та класифікація виробничих шкідливостей. Хімічні, фізичні, біологічні та психофізичні види шкідливих факторів.

Характеристика небезпечних психофізіологічних виробничих чинників. Вплив втоми та стресу на безпеку праці.
Тема 5. Мікроклімат виробничих приміщень.

Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату та практичне їх визначення. Промисловий пил, шкідливі хімічні речовини та їх вплив на людину. Методи визначення запиленості повітря. Особливості газового та парового забруднення повітря.


Тема 6. Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці.

Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці робітників. Розрахунок показників впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці. Методи захисту від негативного впливу шкідливого виробництва.


Тема 7. Основи фізіології, гігієни праці. Виробнича санітарія.

Фізіологічні особливості різних видів діяльності.

Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень. Призначення та класифікація систем вентиляції. Природна та штучна вентиляція. Основні вимоги до систем вентиляції. Системи опалення: місцеві та центральні. Переваги та недоліки водяного, парового, панельного, повітряного та комбінованого опалення. Освітлення виробничих приміщень: значення та основні вимоги. Природне та штучне освітлення. Види виробничого освітлення.

Вібрація, шум, ультразвук та інфразвук, їх вплив на здоров'я людини. Гігієнічні характеристики та нормування вібрацій. Нормування шумів. Методи та засоби колективного індивідуального захисту від шуму.


Тема 8. Електромагнітне випромінювання, оптичне випромінювання. Охорона праці користувачів ПК.

Визначення та природа іонізуючого випромінювання, його дія на організм людини. Норми радіаційної безпеки. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону. Електромагнітні випромінювання комп'ютера. Захист від іонізуючого та електромагнітного випромінювання. Випромінювання оптичного діапазону.


Тема 9. Психологічні аспекти охорони праці

Індивідуальні якості працівників та дія на них психофізичних чинників. Мотивація безпеки праці. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці.

Тема 10. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму.

Виробничі травми та профзахворювання. Основні причини їх виникнення, показники для оцінки. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. Моделювання виробничих ситуацій при розслідуванні нещасного випадку. Методи аналізу визначення матеріальних наслідків травматизму та профзахворювань. Основні технічні та організаційні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Тема 11. Основи техніки безпеки, безпека праці.

Науково-технічний прогрес і безпека праці. Поняття і завдання техніки безпеки. Вплив санітарно-гігієнічних чинників виробництва на безпеку праці. Загальні умови безпеки виробничих процесів. Основні вимоги безпеки до виробничого устаткування.

Система стандартів безпеки праці (ССБП ДСТУ).Аналіз стану безпеки на робочих місцях. Відповідність технологічного процесу, будівель, споруд і обладнання до нормативно-технічної документації, характеру й обсягу робіт, що виконуються, та оптимальних технологічних режимів. Оцінка технологічної оснащеності робочого місця. Відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інструментів до вимог стандартів безпеки й норм охорони праці.

Система захисту працівника на виробництві. Забезпеченість робітників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до стандартів безпеки праці і встановлених санітарних норм.


Тема 12. Пожежна безпека.

Основні поняття та значення пожежної безпеки. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами.

Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів. Система попередження пожеж. Пожежна безпека будівель і споруд. Евакуація людей. Способи й засоби пожежегасіння. Державний пожежний нагляд. Завдання та види пожежної охорони.
Тема 13. Правове та нормативне регулювання охорони праці.

Закон України "Про охорону праці", інші законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці.

Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони праці.

Особливості охорони праці жінок і молоді.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Тема 14. Державне управління охороною праці в Україні.

Суть, завдання та функції управління охороною праці.

Органи державного управління охороною праці та їх повноваження. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці.

Планування та фінансування робіт з охорони праці. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці.


Тема 15. Організація охорони праці на виробництві.

Суть й основні завдання охорони праці на виробництві. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві. Служби охорони праці на підприємствах, їх права та обов'язки.

Організація громадського контролю за станом охорони праці. Колективний договір підприємства та його значення для охорони праці. Аналіз та оцінка стану охорони праці. Планування та організація виконання заходів з охорони праці. Комплексний план поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів.

Навчання працівників з питань охорони праці.


Тема 16. Економічні аспекти охорони праці.

Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання.

Показники витрат й ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві. Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов й охорони праці.

Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці.


Тема 17. Перша долікарська допомога при нещасних випадках.

Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги. Надання долікарської допомоги при порушенні дихання, серцевої діяльності, опіках і обмороженні та ураженні струмом.


Тема 18. Стан охорони праці в Україні та інших країнах

Динаміка травматизму на виробництві в Україні. Оцінки охорони праці Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ) та Міжнародної організації праці МОП. Невиробничий та виробничий травматизм, професійні захворювання та їх причини.


Література
1. Бедрій Я. І. Охорона праці: Навчальний посібник. - Львів: К.К.К., 1997. - 258 с.

2. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник для студ. вищих навч. закладів, 3-те вид., За ред. Гандзюка М. П. - К.: Каравела, 2005. - 392 с.

З. Гаврик Є.О. Охорона праці. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

4. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вузів. - Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

5. Законодавство України про охорону праці: 36. нормат. документів. - К.: Основа, 1997. –576 с.

6. Зеркалов Д. В. Основи охорони праці: Навч. посіб. - К.: Науковий світ, 2000. -278 с.

7. Керб Л. П. Основи охорони праці: навч.-метод. посібник. - К, 2001. - 252 с.

8. Кодекс законів про працю України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 1040 с.

9. Москальова В. М. Основи охорони праці: Підручник. – К.: ВД Професіонал, 2005. – 672 с.

10. Основи охорони праці / За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П. - К.: Основа, 2000. - 416с.

11. Охорона праці: Навч. посіб. / За ред. Гаврика Є.О. - Львів, 2000. - 279 с.

12. Охорона праці: опорний конспект лекцій. /Уклад. Бублик Г.А. - К.: КНТЕУ, 2002. - 72 с.

13. Пістун І. П. та ін. Охорона праці. Практикум: Навч. посіб. - Суми, 2000. - 241 с.

14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 11 листопада 1999 р.



15. Про охорону праці: Закон України від 21 листопада 2002 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал