Програма державного екзамену з української літератури з методикою навчанняСкачати 400.35 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір400.35 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет української філології

Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

(спеціаліст – денна і заочна форми навчання)


Умань – 2016

Затверджено на засіданні кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання (протокол №6 від «22» лютого 2016 року).


Програма державного екзамену з української літератури з методикою навчання ( спеціаліст – денна і заочна форми навчання). – Умань, 2016. - 28 с.
Укладачі : кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Н.П., кандидат педагогічних наук, доцент Новаківська Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент Пархета Л.П.
Рецензенти : кандидат філологічних наук, доцент Лопушан Т.В., кандидат філологічних наук, доцент Наконечна О.І., кандидат філологічних наук, доцент Козинський Л.В, кандидат педагогічних наук, доцент Павленко М.С.

Завідувач кафедри : проф. Сивачук Н.П.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Державний екзамен з української літератури з методикою її навчання є важливим завершальним етапом у підготовці фахівця. Мета цього екзамену полягає не лише у перевірці знань випускників, їх готовності до практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшої самостійної роботи. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час підготовки до державного екзамену, допомагає систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, отримані в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни.

Державний екзамен для студентів спеціальності 7.02030301 Українська мова і література спеціалізацій: українознавство, російська мова, польська мова, редагування освітніх видань, додаткової спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська) денної і заочної форми навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» проводиться в усній формі за білетами.Програма екзамену охоплює матеріал, пов`язаний з вивченням тенденцій розвитку української літератури різних періодів, теорії літе5ратури, методики навчання української літератури.

Вона спрямована на виявлення рівня знань студентів з усього комплексу літературознавчих дисциплін, а саме: • з основних тенденцій у розвитку українського літературного процесу від найдавніших часів до поч.ХХІ століття;

 • знань про творчість українських письменників;

 • удосконалення навичок аналізу художніх творів у єдності змісту і форми;

 • уміння опрацьовувати літературознавчі розвідки;

 • вміння студентів розкривати сутність явищ в українській літературі, їх зумовленість змінами у житті суспільства та закономірностями розвитку світового літературного процесу;

 • на фоні історичного огляду зриміше відкривати перед майбутніми філологами творчі здобутки національної літератури, її високомистецький характер;

 • вдосконалення навичок наукового аналізу художніх творів, продовжувати формувати у студентів навички самостійної роботи, зокрема, умінь користуватися різними підручниками, посібниками, словниками та монографічними працями;

 • систематизувати відомості з історії та теорії літератури;

 • дати студентам-філологам наукове знання фактів і явищ українського письменства;

 • виробити вміння сприймати життєві факти і події, зображені в літературному творі, давати їм обґрунтовану оцінку з естетичних позицій;

 • вдосконалювати навички самостійної навчальної і науково-дослідної роботи;

 • вміння вести спостереження над способами і прийомами індивідуалізації характерів, майстерністю композиції та сюжету, мовою художніх творів і особливостями віршування;

 • вміння виразно читати напамять художні тексти

 • підготувати студентів до практичної роботи в школі.

Під час відповіді студент повинен продемонструвати навички самостійної навчальної і науково-дослідної роботи, вміння вести спостереження над особливостями поетики художніх творів, аналізувати драматичні, поетичні та прозові тексти; послуговуватися філософськими та літературознавчими термінами.

Серед основних вимог, що ставляться до змісту відповіді, слід назвати: вміння подати наукове знання фактів та явищ українського письменства, висловити власне бачення порушених у художніх творах проблем, показати розуміння досягнень українського та зарубіжного літературознавства у вивченні напрямів, стилів, жанрових модифікацій тощо; знання творів українських авторів, філософських та літературознавчих праць. Питання білетів відображають розмаїття напрямів, методів, стилів, родів, жанрів, тем української літератури різних періодів.

Головними критеріями оцінювання відповіді студента є глибоке знання ним тексту аналізованого твору та розуміння його, усвідомлення родової й жанрової специфіки, особливостей поетики та стильової своєрідності. Важливим також є уміння аналізувати твір у літературно-мистецькому контексті, а також порівнювати з типологічно подібними літературно-мистецькими явищами. Студенти мають виявити глибоке знання історії літератури та вміння ці знання застосовувати під час аналізу конкретного літературного твору.

Студенти мають виявити розуміння сутності методів аналізу художнього твору: культурно-історичного, компаративістичного, біографічного, психологічного, історію їх функціонування в українському літературознавстві, творчо використовувати набуті знання, робити теоретичні узагальнення, давати самостійну оцінку літературному процесу.

Програма також визначає коло професійних знань з методики навчання української літератури, якими мають володіти майбутні спеціалісти.

Особливе місце методики навчання літератури в системі дисциплін навчального плану підготовки учителя-україніста, тісний зв`язок з усіма дисциплінами літературознавчого і психолого-педагогічного циклу зумовлюють необхідність конкретизації змісту кожного питання, що є в програмі, з таких позицій: • вивчення будь-якого історико-літературного явища в школі треба розглядати, спираючись на досягнення сучасного літературознавства;

 • дидактичні вимоги до уроку, до вибору методів і прийомів навчання співвідносити зі специфікою літератури як шкільної дисципліни;

 • конкретні методичні рекомендації давати з урахуванням пізнавально-вікових особливостей учнів.

Формулювання питань програми і передбачає такий підхід до їх реалізації під час екзамену. На державний екзамен виносяться питання, найбільш важливі для виявлення рівня методичної компетенції майбутнього вчителя української літератури.

У програмі не названі практичні уміння, якими має володіти студент: такою перевіркою випускника була педагогічна практика. На державному екзамені оцінка сформованості вмінь проводиться опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень студента про функціональний характер того чи іншого вміння, його роль в організації навчального процесу.Програма покликана сприяти такій організації державного екзамену з української літератури, за якої можлива глибока перевірка ґрунтовних й основоположних знань предмета майбутнім учителем і його вміння самостійно орієнтуватися в певній навчальній ситуації: вибір того чи іншого методичного прийому для вирішення конкретного завдання (організація коментованого читання, аналіз творів різних жанрів тощо) має бути аргументований студентом з позиції ефективності прийому, його переваг у цьому випадку. Програмовий літературний матеріал, на прикладі якого розглядається те чи інше методичне питання, пропонується студентові кафедрою.

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до екзамену: визначити та систематизувати зміст дисципліни методика навчання української літератури, виділити стрижневі питання й акцентувати на них увагу, тим самим забезпечивши систематизацію матеріалу і можливість самоконтролю. Ця програма не передбачає формулювання питань, включених до екзаменаційних білетів. Окрім того, на екзамені можуть бути задані і такі питання (у вигляді додаткових), які, неозначені в білетах, але включені до програми. З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного документа до неї також включені списки рекомендованої літератури і зразки екзаменаційних білетів.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВИПУСКНИКІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Оцінка «5» ( А )»відмінно» ставиться, якщо студент показав:

 • повне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи на синхронічному та діахронічному рівнях;

 • чітке знання жанрових форм, вміння співвідносити типологічно схожі явища сучасної української літератури та зарубіжних літератур;

 • термінологічно точне знання літературознавчих понять, їх правильне застосування;

 • вільно використовує набуті теоретичні знання під час аналізу практичного матеріалу, пов`язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

 • повне знання історії методики навчання української літератури;

 • термінологічно точне знання методичних понять, їх правильне застосування;

 • вміння дати розгорнуту, логічно побудовану відповідь, яка демонструє ерудицію і глибокі знання студента, відповідає вимогам культури мови;

 • вільно використовує набуті теоретичні знання та знання з методики під час аналізу практичного матеріалу, пов`язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.


Оцінка «4,5» (В) «добре» ставиться, якщо студент показав:

 • загальне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи;

 • термінологічно точне знання літературознавчих та методичних понять, але недостатнє вміння їх застосування;

 • вміння висловлювати свої міркування з приводу тих чи інших літературознавчих та методичних проблем, але припускається певних неточностей і помилок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичного;

 • практичні навички, що опираються на теоретичну підготовку з методики навчання української літератури.


Оцінка «4» (С) «добре» ставиться, якщо студент показав:

 • вміння аналізувати текст, проводити порівняльний аналіз творів недостатні, не спираються на літературознавчі знання;

 • вміння дати розгорнуту логічну відповідь, але бракує чіткої аргументації, мають місце мовні огріхи;

 • практичні навички поступаються теоретичній та методичній підготовці; домінує репродуктивний тип відповіді.Оцінка «3,5» (Д) «задовільно» ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи;

 • неповне знання розвитку методики навчання української літератури;

 • у визначенні термінології допущені недоречності і невідповідності, недостатні вміння її застосування на практиці;

 • недостатньо сформовані вміння аналізувати текст, висловлюючи своє ставлення до тих чи інших літературознавчих проблем, проводити порівняльний аналіз творів;

 • відповідь неповна, основні положення недостатньо аргументовані, допущені мовні помилки.


Оцінка «3» (Е) «задовільно» ставиться, якщо студент показав:

 • неточності у знаннях, відсутність вмінь оцінювати факти та явища літературного характеру;

 • слабкі навички самостійного аналізу теоретичних, практичних проблем, запропонованих студенту;

 • задовільні навички ведення наукової дискусії;

 • відповідь неповна, основні положення слабко аргументовані, допущені мовні помилки; неточності у знаннях, відсутність вмінь оцінювати факти та явища методичного характеру.


Оцінка «незадовільно» «2»(F) ставиться, якщо студент показав:

 • слабкі знання змісту літературознавчого курсу, не опанував наукові першоджерела, художні тексти, літературно-критичні матеріали;

 • низький рівень історико-літературних та літературознавчих знань;

 • низький рівень методичних знань;

 • поверхова відповідь, наявність грубих помилок у фактичному матеріалі, мова бідна, невиразна.


Оцінка «незадовільно» «1»(X) ставиться , якщо студент показав:

 • відсутність знань змісту літературознавчого та методичного курсів;

 • відсутність загально-гуманітарного та наукового мислення;

 • відсутність практичних навичок.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал