Програма 1: стійкий розвиток економікиPdf просмотр
Сторінка1/16
Дата конвертації13.02.2017
Розмір7.07 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1

Проект


ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації у 2015 – 2017 роках
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року

(УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ІНІЦІЙОВАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ОБЛАСТІ)

2015
2

Зміст
1.
Вступ .......................................................................................................................... …5 1.1.
Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року ....................... 5 1.2.
План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської на період до 2020 року ................................................................................................................... 6 1.3.
Принципи розробки та впровадження Плану реалізації Стратегії ................................ 8 2.
Програми Плану заходів з реалізації Стратегії ..................................................... 10 2.1.
Програма 1: СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ....................................................... 10
Структура Програми .......................................................................................................... 11
Напрям 1.A. Сприяння залученню інвестицій ..................................................................... 12
Напрям 1.В. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу................................... 13
Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності ................................................................ 14
Напрям 1.D.Удосконалення управління регіональним розвитком……………………….….14
Напрям 1.E. Забезпечення екологічної безпеки регіону………………………………………14
Часові рамки і засоби реалізації .......................................................................................... 15
Очікувані результати та показники ...................................................................................... 15
Орієнтовний фінансовий план ............................................................................................. 16
Припущення та ризики ......................................................................................................... 17
Рекомендації ........................................................................................................................ 18 2.2.
Програма 2: РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ........................... 20
Структура програми ............................................................................................................. 21
Напрям 2.A.
Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу
.............................................. 22
Напрям 2.B.
Маркетинг туристичного потенціалу
.................................................................... 22
Часові рамки і засоби реалізації .......................................................................................... 22
Очікувані результати і показники ......................................................................................... 23
Орієнтовний фінансовий план ............................................................................................. 23
Припущення та ризики ......................................................................................................... 24
Рекомендації ........................................................................................................................ 24 2.3.
Програма 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ................................................... 26
Структура Програми ............................................................................................................. 26
Напрям 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції .................... 27
Напрям 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст................... 27
Часові рамки і засоби реалізації .......................................................................................... 28
Очікувані результати та показники ...................................................................................... 28
Орієнтовний фінансовий план ............................................................................................. 29
Припущення та ризики ......................................................................................................... 29
Рекомендації ........................................................................................................................ 30 2.4.
Програма 4: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ................................................... 32
Структура програми ............................................................................................................. 32
Напрям 4.А. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці ....................... 33
Напрям 4.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю ................... 33
Часові рамки і засоби реалізації .......................................................................................... 34
Очікувані результати та показники досягнення цілей ........................................................ 34
Орієнтовний фінансовий план ............................................................................................. 35
Припущення та ризики ......................................................................................................... 36
Рекомендації ........................................................................................................................ 37 3.
Основні суб’єкти реалізації Стратегії ..................................................................... 38 4.
Додаток 1. Каталог проектів .................................................................................... 39 4.1.
Проекти програми 1. Стійкий розвиток економіки ................................................. 39
Проекти напряму 1.А. Сприяння залученню інвестицій ..................................................... 39
Проекти напряму 1.В. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу ................... 44
Проекти напряму 1.С. Забезпечення енергоефективності ................................................ 48
Проекти напряму 1.D.Удосконалення управління регіональним розвитком……………………………………………………………………………………………...56
Проекти напряму 1.Е. Забезпечення екологічної безпеки регіону .…………………………63

3

4.2.
Проекти програми 2. Підвищення туристично-рекреаційноїсфери..................... 75
Проекти напряму 2.A. Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу ....................... 75
Проекти напряму 2.B. Маркетинг туристичного потенціалу ............................................... 88 4.3.
Проекти програми 3. Розвиток сільських територій ............................................. 92
Проекти напряму 3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції .... 92
Проекти напряму 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст ... 98 4.4.
Проекти програми 4. Розвиток людського потенцалу ........................................ 103
Проекти напряму 4.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці ...... 103
Проекти напряму 4.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю . 109 5. Додаток 2. Проектні пропозиції щодо реалізації проектів соціального спрямування………………………………………………………………………………………... 118


4

Перелік скорочень
SWOT– аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз
АПК – агропромисловий комплекс
АРР – агенція регіонального розвитку
АТО – адміністративно-територіальна одиниця
ВВП – валовий внутрішній продукт
ВДВ – валова додана вартість
ВДЕ – відновлювані джерела енергії
ВРП – валовий регіональний продукт
ЄС – Європейський Союз
ЖКГ – житлово-комунальне господарство
ЗУ – Закон України
МСБ – малий та середній бізнес
МТД – міжнародна технічна допомога
НГК – нафтогазовий комплекс
НУО – неурядова організація
ОДА – обласна державна адміністрація
ОМС – органи місцевого самоврядування
ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади
ППРР – проект підтримки регіонального розвитку
РДА – районна державна адміністрація
СЕО – стратегічна екологічна оцінка
СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
ТПВ – тверді побутові відходи


5

1.
Вступ
1.1.
Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку Прикарпаття.
Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально- економічного розвитку регіону і спрямована на вирішення його нагальних проблем.
У Стратегії використано напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, практичні пропозиції незалежних фахівців і представників регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування, а також бачення проблем, напрямів і цілей розвитку регіону неурядовими організаціями і його мешканцями.
Соціально-економічний аналіз розвитку регіону показує, що, незважаючи на дещо краще економічне становище області у порівнянні з регіонами-сусідами, за окремими показниками соціальної та екологічної сфери, які суттєво впливають на якість життя громадян, ситуація в області потребує покращення. Відтак, оскільки головним об‘єктом спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя, було ухвалено рішення сформувати нове стратегічне бачення розвитку області (далі – Бачення):
ПРИКАРПАТТЯ – самобутній та самодостатній край, у якому поєднуються
європейські цінності з віковими національними традиціями, відкритий до співпраці культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України; регіон інноваційної економіки з комфортним та безпечним життєвим середовищем і високим рівнем соціально-духовного життя
Метою Стратегії є досягнення стабільного зростання якості життя населення області на основі збалансованого та узгодженого розвитку регіональної економіки, базованої на
інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, збереження природної системи розселення в області, а також з урахуванням стратегічних інтересів держави.
Схема Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
Стратегічна місія
Забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю
Стратегічні цілі (програми)
1. Стійкий розвиток економіки
2. Розвиток туристично- рекреаційної сфери
3. Розвиток сільських територій
4. Розвиток людського капіталу
Операційні цілі (напрями)
1.1. Стимулювання залучення інвестицій
2.1. Підвищення туристично- рекреаційного потенціалу
3.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції
4.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці
1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу
2.2. Маркетинг туристичного потенціалу
3.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ
4.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю
1.3. Забезпечення енергоефективності
1.4. Удосконалення управління регіональним розвитком

6

1.5. Забезпечення екологічної безпеки регіону

Стратегія є документом, який має покладатись в основу регіонального планування та який реалізується через середньостроковий План її реалізації, програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти розвитку. В основі досягнення цілей Стратегії
є створення Плану її реалізації на новій, інноваційній для української системи регіонального розвитку, основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів і заходів регіонального розвитку.
Впровадження Стратегії розвитку області має допомогти перетворити економіку області з досить повільно зростаючої, базованої на великих енергозатратах та виснаженні навколишнього природного середовища економіки з великою асиметрією розвитку окремих територій області у модерну, базовану на інноваціях, активності підприємців економіку, що
ґрунтується на оптимальному розміщенні економічних суб’єктів та ощадливому використанні природних ресурсів регіону.
1.2.
План заходів з реалізації у 2015 - 2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (далі – План реалізації Стратегії) було підготовлено робочою групою за участі різноманітних суб‘єктів регіонального розвитку шляхом семінарів-практикумів і обговорень, котрі відбувалися у вересні-грудні 2014 року.
Упродовж часу, коли розроблялася Стратегія, в Україні відбулись революційні політичні зміни: перемога Майдану взимку 2013-2014 років назавжди закріпила зовнішній вектор розвитку країни у бік європейської інтеграції. Вперше в новітній історії України розроблено
Стратегію розвитку України – «Стратегію реформ 2020». Вперше ідентифіковано національну ідею та її головні складники - гідність, свобода, майбутнє – та основні вектори руху: розвиток, безпека, відповідальність, гордість. Вперше сформовано базовий пакет 60-ти необхідних реформ та визначено 8 пріоритетних, серед них – децентралізація і реформа державного управління.
Ще 12 січня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (№ 4318-VI), яким запроваджено новий механізм фінансування регіонального розвитку – через Державний фонд регіонального розвитку.
У серпні 2014 року ухвалено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року, яка по суті визначає бачення державної регіональної політики на наступний період. Її розроблення здійснено з врахуванням змін, які відбулися у розвитку регіонів країни за останні роки. Вони характеризувалися двома взаємопов’язаними тенденціями. Перша з них – поступово зростаюча концентрація економічної активності як на національному, так і регіональному рівнях. На загальнодержавному рівні це проявляється у зосереджені основних ресурсів розвитку в місті Києві, де виробляється понад 20 % ВВП країни, акумулюється половина усіх прямих іноземних інвестицій, зростає чисельність його населення за рахунок міграції з інших регіонів. На регіональному рівні проявляється доволі стійка тенденція підвищення концентрації економічної діяльності в обласних центрах та оточуючих їх районах, у більшості яких концентрується понад 60 % будівництва, інвестицій та виробництва. Друга тенденція – подальша нерівномірність розвитку територій, зростання у зв’язку з цим міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій, що свідчить про триваючі дивергентні процеси серед регіонів. Ще більш контрастнішою є диференціація розвитку на рівні адміністративних районів та невеликих міст, в третині з яких тривалий час зменшується як економічна активність, так і чисельність населення.

7

Відтак, засади реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року визначені, виходячи з реальних повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Івано-Франківській області, фінансових та інших ресурсних можливостей, а також змін у законодавстві, що відбулись впродовж 2011-2014 років.
При підготовці Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та Плану реалізації у 2015-2017 роках враховувались основні положення Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.
Враховуючи те, що Стратегія є дуже великим та амбітним документом, реалізація якого потребує значних ресурсів, а термін, на який розрахована Стратегія, є досить довгим, План реалізації Стратегії готувався на нових концептуальних підходах:
 додаткового вивчення соціально-економічної ситуації в області та уточнення на цій основі SWOT-матриці;
 визначення пріоритетних операційних цілей для середньострокового планування (3 роки);
 реальності коштів, які можуть бути залучені для реалізації Стратегії;
 використання процесу підготовки Стратегії та проектів регіонального розвитку як навчального ресурсу до впровадження проектного підходу на наступний довгостроковий період.
Підготовка Плану реалізації Стратегії здійснювалась робочою групою, під керівництвом комітету з розробки Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та формування Плану її реалізації у 2015-2017 роках, затверджених відповідними розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 15.05.2014 № 265 та від 18.04.2014 року № 202, з використанням висновків із соціально-економічного аналізу
Івано-Франківської області за 2003-2013 роки із врахуванням стратегічних цілей, визначених у Стратегії.
Широка група представників сторін, зацікавлених у регіональному розвитку, активно залучалась до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми.
Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів (державний, обласний і місцеві бюджети, можливі ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції тощо).
План реалізації Стратегії підготовлено для всієї території області, однак відповідно до бачення розвитку області, поставлених стратегічних цілей, значна увага приділяється вирішенню проблем сільських територій, які мають мінімальні ресурси при значних економічних та соціальних проблемах.
У Стратегії розвитку Івано-Франківської області визначено 4 стратегічні цілі:
 розвиток економічного потенціалу,
 розвиток туристично-рекреаційної сфери,
 розвиток сільських територій,
 розвиток людського капіталу.
Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій перспективі, тому План реалізації Стратегії, який розроблявся на середньостроковий термін, у рамках цих стратегічних цілей визначив операційні цілі, досягнення яких наближатиме вирішення стратегічних.
При підготовці Плану реалізації Стратегії робочою групою враховувався вихідний соціально- економічний стан Івано-Франківської області на 2014 рік, ідентифіковані критично важливі для перспективного розвитку галузі економіки, перспективні сегменти для місцевого бізнесу, значний туристичний потенціал регіону тощо.

8

Окремою проблемою області, характерною для більшості українських регіонів, є значні диспропорції у розвитку адміністративно-територіальних одиниць, а також складна демографічна ситуація.
План реалізації Стратегії є документом середньострокового планування, який побудовано, відповідно до Стратегії, на основі аналізу соціально-економічної ситуації в області, з урахуванням кращих практик країн-членів Європейського Союзу, які використовуються при плануванні регіонального розвитку.
1.3.
Принципи розробки та впровадження Плану реалізації
Стратегії
При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори:
1. Наявність політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у
Стратегії реформ - 2020.
2. Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України до 2020 року, а відтак – виникла необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною стратегією.
3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
4. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку, що пропонуються у
Плані реалізації Стратегії, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.
В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії максимально застосовувалися принципи ЄС, методологія та інструменти для стратегічного і операційного планування з незначними поправками для відображення особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання, передбачали:
 партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін;
 участь та спільну зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;
 сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);
 інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню
їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;
 інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
 узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня.
План реалізації Стратегії підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням
європейської практики, враховуючи несформованість українського правового середовища та практики щодо юридичної, організаційної, інституційної і фінансової підтримки політики розвитку, механізмів розподілу коштів та їх резервування для пріоритетів регіонального розвитку.
Партнером процесу підготовки Плану реалізації Стратегії є Проект підтримки політики регіонального розвитку в Україні (ППРР), що впроваджується консорціумом організацій:

9

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), GFA Consulting Group та Асоціація
Агенцій Регіонального Розвитку України (AAРРУ).
Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання та основних пріоритетів розвитку як головних елементів Стратегії і Плану її реалізації.
Виконання Плану реалізації Стратегії відбуватиметься на основі реалізації проектів регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є його складовою частиною.
При формуванні річних бюджетів Івано-Франківської області мають бути передбачені кошти, необхідні для реалізації проектів, а також розроблені необхідні процедури для відбору проектів, їх оцінки, ухвалення рішень щодо фінансування, способу фінансування та моніторингу досягнення цілей проектів.
При підготовці планувальних документів, зокрема, обласної програми соціально- економічного розвитку, окремих обласних цільових програм, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів, що передбачені цими документами через проекти регіонального розвитку, визначені у Плані реалізації Стратегії.
Важливою інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом реалізації Стратегії, є запровадження проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та реалізації проектів.
Будь-яка організація, що відповідає критеріям можливих виконавців проекту регіонального розвитку, може підготувати та подати у визначеному форматі власний проект на отримання фінансування. Отримає фінансування той проект, який найбільш повно відповідатиме меті програми розвитку, міститиме найбільш реальні цілі і заходи з їх досягнення при більш низьких затратах.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал