Програма „ Спеціальні системи документуванняСкачати 148.4 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір148.4 Kb.
ТипПрограма
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВИЩИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО”Подворнюк О.О.

ПРОГРАМА

Спеціальні системи документування»(для спеціальності 5.02010501 „Діловодство”)

м. Володимир-Волинський

2013


Укладач: Подворнюк О.О., викладач дисципліни „Спеціальні системи документування”

Програма складена у відповідності до Галузевого стандарту освіти спеціальності 5 02010501 „Діловодство”.


Рекомендовано викладачам спеціального діловодства ВНЗ I-II рівня акредитації.
Розглянуто на засіданні Ц(П)К „Діловодства та інформаційної діяльності”.

Протокол №____ від ___________

Голова комісії ____________ Н.І. Просова

Пояснювальна записка

Життя сучасної ділової людини постійно змінюється, наповнюється новим інформаційним змістом. В останні роки в нашій державі, як і в усьому світі відбулося усвідомлення ролі інформації в розвитку суспільства в цілому та окремої особистості зокрема. Одним із напрямів цього процесу є формування знань, умінь і навиків пошуку, збирання та аналізу інформації, вміння орієнтуватися в системі документопотоку.

Розвиток сучасних інформаційних технологій є відображенням активності людини як пізнавального суб'єкта, її вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, продуктивно використовувати інформаційні ресурси у процесі самовдосконалення як особистості та професіонала.

Однією з суттєвих складових сучасної інформаційної культури є культура документування, що формується у процесі вивчення дисциплін практичного діловодного спрямування, зокрема спеціального діловодства.

Навчальна дисципліна «Спеціальні системи документування» розглядає системи документів у різних галузях діяльності.

Спеціальні системи документування” – вивчає роботу зі специфічними групами документів, які обслуговують ту чи іншу сферу практичної діяльності: документаційне забезпечення комерційної діяльності, організацію роботи з документами з обмеженим доступом інформації, нормативні документи, що регулюють захист інформації та інформаційну безпеку; розглядає документи з господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності, обліково-фінансові документи, документацію щодо особового складу, документацію пенсійного забезпечення.

Курс вивчається протягом трьох семестрів.

Метою курсу є всебічне вивчення теоретичних та практичних питань, пов'язаних зі складанням документів з метою їх практичного використання в господарській діяльності.

Об'єктом дослідження навчального курсу є організаційно-господарська діяльність суб'єктів господарювання.

Предметом розгляду як сфери практичної діяльності є документування процесу організації і здійснення господарської діяльності різних видів суб'єктів господарювання.

Для глибшого дослідження окремих тем використовується самостійна робота, завданням якої є детальне опрацювання лекційного викладу матеріалу, виконання практичних завдань. Метою самостійної роботи є опанування студентами знань з навчальних модулів та використання їх у практичній професійній діяльності.Завдання курсу:

Пізнавальні - програмою передбачено оволодіння студентами теоретичних засад ведення діловодних процесів, створення архіву організації для збереження найбільш цінних документів.

Методичні – оволодіння найбільш ефективними, виробленими вітчизняною та світовою практикою методами і прийомами, що забезпечують ритмічну роботу закладів щодо організації діловодного процесу.

Практичні – практична частина курсу передбачає складання студентами документів відповідно до правил та положень, нормативних актів, систематизацію наявного матеріалу з окремих питань, комп’ютеризацію діловодних процесів, оволодіння функціями секретаря-діловода.

Програма складається з таких частин:

 • орієнтовного розподілу навчальних годин;

 • теоретичного і практичного навчального матеріалу;

 • переліку основної літератури для вивчення курсу.

Базові терміни: конфіденційна інформація, комерційна таємниця, захист інформації, скарга, заява, пропозиція, господарсько-договірна документація, акт, доручення, акцепт, заявка, заявка-зобов’язання, гарантійний лист, накладна, квитанція, відомість, таблиця, протокол розбіжностей, комерційні акти, претензійний лист, лист-відповідь на претензію, позовна заява, господарський договір, договір поставки, договір міни, договір дарування, договір найму, зайнятість населення, державна служба зайнятості, додаткова угода, контракт, документування пенсійного забезпечення.


Орієнтований тематичний план

Всього годин – 216, з них: аудиторних – 112, що включають 70 лекцій, 16 практичних, 26 лабораторних; на самостійне опрацювання –104.

Розділи і теми

програми

Всього

годин


Всього

аудиторних


ЛекціїПрак-

тичні


Лабора-

торні


Самост.

вивч.


Поняття про

спеціальне

діловодство


9

4

4

-

-


5

Організація роботи з документами з

обмеженим

доступом

інформації16

8

4

2

2

8

Документаційне

забезпечення

комерційної

діяльності


22

12

8

2

2

10

Технологічні

роботи із

забезпечення

захисту


інформації

20

10

6

2

2

10

Організація роботи зі зверненнями

громадян29


14


8


2


4


15


Законодавчі,

нормативні,

інструктивні акти, що регулюють

спеціальні

функції


24

14

8

2

4

10

Обліково-

фінансові

документи


22

12

8

-

4

10

Документаційне

оформлення

трудової

зайнятості
20

10

6

2

2

10

Документація з кадрово-контрактних питань


18

10

6

2

2

8

Особисті офіційні документи16

8

6

-

2

8

Документу-вання пенсійного забезпечення

20

10

6

2

2

10

Всього годин


216

112

70

16

26

104


Поняття про спеціальне діловодство

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Структура курсу. Суть спеціального документування. Нормативна база. Принципи організації роботи. Форми організації роботи з документами.Студенти повинні знати:

 • об’єкт, предмет, мету та завдання курсу, терміносистему спеціального діловодства;

 • зв’язок спеціального діловодства з іншими галузями знань;

 • принципи документування;

 • нормативну базу спеціального діловодства;

 • форми організації роботи з документами.


Студенти повинні вміти:

 • організовувати процес документування;

 • знаходити зв’язок спеціального діловодства з іншими галузями знань;

 • здійснювати класифікацію документів.


Організація роботи з документами

з обмеженим доступом інформації

Органзаційно-розпорядча документація з обмеженим доступом інформації. Звіти і довідки з обмеженим доступом інформації. Керування упорядкуванням довідкового апарату. Реєстрація і облік.Теми практичних занять

 1. Аналіз організаційно-розпорядчої документації з обмеженим доступом (2 год)


Тема лабораторного заняття

1. Конфіденційна інформація в роботі секретаря-референта (2 год.)Студенти повинні знати:


Студенти повинні вміти:

 • класифікувати інформацію за рівнем доступу;

 • організовувати конфіденційне діловодство;

 • визначати склад конфіденційних документів;

 • здійснювати облік конфіденційних документів.


Документаційне забезпечення

комерційної діяльності

Поняття про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні. Умови забезпечення захисту. Відомості, що не становлять комерційної таємниці. Документаційне забезпечення комерційних нарад, презентацій, переговорів.Теми практичних занять

 1. Аналіз комерційної документації (2 год.)


Тема лабораторного занятя

1. Створення переліків відомостей інформації з обмеженим доступом інформації (2 год.)


Студенти повинні знати:

 • особливості організації конфіденційного діловодства;

 • поняття про „комерційну таємницю”;

 • документаційне забезпечення комерційних нарад, презентацій, переговорів;

 • правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні.


Студенти повинні вміти:

 • створювати перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію;

 • оформлювати та реєструвати документи, що містять конфіденційну інформацію;

 • вести облік документів з грифом „ДСК”;

 • формувати справи документів з грифом „КТ”


Технологічні роботи із забезпечення

захисту інформації

Порядок використання та збереження бланків, печаток, штампів, штемпелів. Захист інформації, що містить комерційну таємницю. Нормативні документи, що регулюють захист інформації та інформаційну безпеку.


Теми практичних занять

1. Захист інформації (2 год.)


Тема лабораторного занятя

1. Захист інформації, що містить комерційну таємницю. Формування справ (2 год.)


Студенти повинні знати:

 • склад та спрямування захисту документної інформації;

 • порядок використання та збереження бланків, печаток, штампів, штемпелів;

 • нормативно-методичні документи, які регулюють захист інформації.


Студенти повинні вміти:

 • використовувати і зберігати бланки, штампи, штемпелі;

 • організовувати роботу з документами, які містять цінну інформацію;

 • використовувати технологію захисту документної інформації.


Організація роботи зі зверненнями громадян

Технічні засоби та технологія опрацювання інформації. Документування діяльності зі зверненнями громадян. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян.Теми практичних занять

1. Документування діяльності за зверненнями громадян (2 год.)


Теми лабораторних занять

1. Робота з листами, заявами, скаргами громадян (2 год.)

2. Реєстрація звернень громадян (2 год.)
Студенти повинні знати:


 • форми звернень громадян;

 • правила організації роботи за зверненнями громадян.


Студенти повинні вміти:

- організовувати діловодство за зверненнями громадян.


Законодавчі, нормативні, інструктивні акти,

що регулюють спеціальні функції

Документи з господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності в умовах нових інформаційних технологій. Договір, предмет договору, права та зобов’язання сторін, режим роботи з розрахунковими документами, відповідальність сторін, „форс-мажор”, строк дії договору, порядок вирішення спорів. Трудова угода. Контракт.


Теми практичних занять

1. Договір. Типи договорів (2 год.)Теми лабораторних занять

1. Укладання договору поставки і підряду (2 год.)

2. Комерційні акти, претензійні листи (2 год.)
Студенти повинні знати:


 • типи договорів та їх реквізити.


Студенти повинні вміти:

- укладати й редагувати договір різного типу.


Обліково-фінансові документи

Акт. Доручення. Розписка. Таблиця. Накладна.


Теми лабораторних занять

1. Накладна.Акт (2 год.)

2. Доручення, розписка (2 год.)
Студенти повинні знати:


 • ознаки та призначення таблиці, списку, переліку, розписки, накладної доручення;

 • типи актів та вимоги до їх складання.

Студенти повинні вміти:

 • складати й редагувати списки, переліки, розписку, доручення, накладну;

 • оформляти акт.


Документаційне оформлення трудової зайнятості та кадрово-контрактних питань

Організація підготовки кадрів. Участь у розробці перспективних і річних планів роботи з кадрами. Підготовка матеріалів для атестаційної комісії, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій. Форми і методи роботи з кадрами. Розробка заходів поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу. Складання звітної форми обліку особового складу, роботи з кадрами. Розробка посадової інструкції, положення про структурні підрозділи.Теми практичних занять

1. Організація підготовки кадрів (2 год.)


Теми лабораторних занять

1. Документування конкурсів, атестацій, нагород (2 год.)


Студенти повинні знати:


Студенти повинні вміти:

 • організовувати кадрове діловодство;

 • укладати й редагувати договір, трудову угоду, контракт.


Особисті офіційні документи.

Заяви. Вимоги до їх оформлення. Укладання резюме. Рекомендаційний лист


Теми лабораторних занять

1. Укладання резюме. Рекомендаційний лист (2 год.)


Студенти повинні знати:

 • склад та призначення особистих офіційних документів;

 • склад реквізитів особистих офіційних документів і порядок їх розташування.


Студенти повинні вміти:

 • складати й редагувати заяву, автобіографію, резюме, характеристику, рекомендаційний лист;

 • дотримуватись стилістичних норм під час оформлювання цих документів.


Документація пенсійного забезпечення.

Пенсійне забезпечення: основні поняття і правове регулювання. Солідарна система пенсійного страхування. Порядок оформлення документів про призначення пенсій.


Теми практичних занять

1.Оформлення документів про призначення пенсій (2 год.)


Тема лабораторного занятя

1. Оформлення документів про призначення пенсій (2 год.)


Студенти повинні знати:

 • які документи необхідні для призначення пенсії;

 • які документи додаються до заяви при призначення пенсії;

 • які документи додаються до заяви при призначення соціальної пенсії;

 • процес підготовки державної статистичної звітності.


Студенти повинні вміти:

 • оформляти документи для призначення пенсій

 • оформляти статистичну звітність.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Блощинська В.А Сучасне діловодство. – Донецьк, 2005.

 2. Беспянська Г. В. Організація роботи з документами: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 244 с.

 3. Беспянська Г. В.Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

 4. Голован А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк, 1997.

 5. Гончарова М.І. Документаційне забезпечення менеджменту. – К.: Либідь, 2006.

 6. Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря: Практичний посібник. (2-ге вид., стереотип.). – К.: КНТ, 2007. – 280 с.

 7. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.

 8. Діденко А. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2000. – 325с.

 9. Документоведения: Учеб. Для вузов. -2-е изд., перераб. И доп./ Кушнаренко К. – К.: „Знання”, 2000. – 460.

 10. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., виправлене. - Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – 448 с.

 11. Ломачинська І.М. Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Ломачинська І.М., Лоскутова С.А.; За наук. ред. Т.Г. Горбаченко: В 2 ч.. – Ч. 2. – К.: Університет „Укоаїна”, 2006. – 445 с.

 12. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. 220 с.

 13. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 143 с.

 14. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 1997.

 15. Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 194 с.

 16. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства: Навч. посібник. – К.: Ліра-К. - 2009. – 458 с.

 17. Патушинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства. (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – 272 с.

 18. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

 19. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

 20. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

 21. Сморжанюк Т.П. та ін. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. За ред. Ф. Б. Рогальсього. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

 22. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с.

 23. Чорненький Я.Я. Організація діловодства та навчальна практика: Навчальний посібник / За ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – К.: Алерта, 2006. – 600 с.

 24. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Нав. Посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

 25. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник / 4-те, вид. доп. і перероб.– К.: Арій, 2007. – 576 с.

 26. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3-тє вид. – К.: Арій., 2008. – 448 с.

Додаткова

 1. Про інформацію: Закон України // Правда України. – 1992. – 2 жовт.

 2. Закон України „Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №16. – ст.94

 3. Про Національний стандарт на організаційно-розпорядчу документацію// Довідник кадровика. – 2003.

 4. ГОСТ 6.38-90 УСД. Система организационно-распорядительной докуметации. Требования к оформлению документов.

 5. Баглей В. Реєстрація наказів з особового складу. // Секретар-референт. – 2008. - №10. – С. 10

 6. Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на підприємстві. // К4адровик України. – 2007. - №9. – С. 93-104.

 7. Видиборець Ю. Трудовий договір чи трудова угода: що обрати? // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №2. – С. 33-41.

 8. Локшин А. Комерційна таємниця. // Секрета-референт. – 2007. - №9. – С. 14

 9. Нілова І. Правове регулювання загального діловодства. //Секретар-референт. – 2008. - №3. – С. 9-11.

 10. Письменна Л. Посадові інструкції. // Секретар-референт. – 2008. - №6. – С.14-18

 11. Рева Л. Застосування посадових інструкцій на практиці. // Секретар-референт. – 2008. - №11. – С. 22-23

 12. Сельченкова С. Конфіденційне діловодство // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2008. - №11. – С. 11-21.

 13. Сельченкова С. Формування справ та забезпечення їх збереженості у діловодстві. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №2. – С. 12-23

 14. Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №3. – С. 10-14.

 15. Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №4. – С. 8-12.

 16. Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №5. – С. 9-22


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал