Професійно важливі якості майбутнього перекладача авіаційної галузіСкачати 73.43 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір73.43 Kb.
Наталія Білоус, Тетяна Семигінівська

м. Київ, Україна
ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Для успішного виконання професійної діяльності людина повинна мати низку характеристик, що у науці отримали назву професійно важливі якості – Professional and Personal Attributes (ПВЯ). ПВЯ спеціаліста є передумовою і гарантом успішної професійної діяльності.

Під професійно-особистісними якостями розуміють інтегровану сукупність професійних і особистісних якостей, яка виникає внаслідок трансформації професійно важливих знань, вимог і вмінь в особистісно значущі та виявляється у більш ефективній професійній діяльності.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що професійно важливими якостями можна вважати такі, наявність яких впливає на ефективність професійної діяльності спеціаліста. Деякі дослідники вважають, що ці якості повинні бути поліпрофесійними, а саме: професійна спрямованість, а також сенсорні (відчуття), перцептивні (сприйняття), атенційні (увага), мнемічні (пам’ять), імажетивні (уява), мисленнєві й вольові властивості. Рівень їх розвитку має різний ступінь впливу на успішність діяльності спеціаліста.

У запропонованій статті закцентуємо увагу на ПВЯ майбутніх перекладачів авіаційної галузі. «ПВЯ перекладача – це індивідуальні властивості суб’єкта професійної перекладацької діяльності, які потрібні й достатні для її реалізації на нормативно заданому рівні і які значущо та позитивно корелюють з її основними результативними параметрами – якістю, продуктивністю та надійністю перекладу» [1, с. 25]. Вони відповідають за такі життєво важливі прояви, як: самоактуалізація, самостійність, здатність розв’язувати проблеми, усвідомлювати своє професійне Я, визначати власну життєву позицію, долати труднощі, регулювати поведінку та управляти діяльністю.

До загальних ПВЯ перекладача відносимо:

- відповідальність за обов'язки перед суспільством;

- позитивне ставлення до професії;

- стійкість інтересу до своєї сфери діяльності;

- фізичну та розумову дієздатність;

- спеціальні здібності, навички, знання, досвід.

Усі перелічені якості потрібно враховувати під час професійної підготовки майбутніх перекладачів. Головною якістю гарного перекладача є його безмежна любов до своєї професії, що виявляється у безперервному науковому та практичному пошуку. ПВЯ майбутнього перекладача поділяємо на психологічні, особистісні та морально-духовні.

Конкретизуємо психологічні ПВЯ на прикладі майбутніх перекладачів авіаційної галузі. Для визначення психологічних ПВЯ послуговуємося класифікацією за сферами людини, запропонованими Л.М. Макаровою та Й.М. Гахом [2]. У потребово-мотиваційній сфері важливими для перекладача згаданої галузі є професійні інтереси, нахили та мотиви. З-поміж характерологічних особливостей виділяємо лідерство, готовність до співпраці, ініціативність. В емоційно-вольовій сфері важливу роль для майбутніх перекладачів авіаційної галузі відіграє емоційна стійкість, вольові якості та чіткість у прийнятті рішень. Неабияке значення відіграє також інтелектуальна сфера, адже у перекладача обов'язково повинна бути гарна пам'ять, розвинена увага, чітке мислення. Комунікативна сфера – це віддзеркалення стосунків не лише з замовниками, але й з колегами, установою-роботодавцем. Завдання перекладача полягає у тому, аби виявити вміння міжособистісного спілкування, неконфліктність, вміння знайти спільну мову. Психічні процеси – сприйняття, пам'ять, увага – слугують інструментом планування і регулювання перекладацької діяльності. Резюмуємо психологічні ПВЯ майбутнього перекладача авіаційної галузі:  • пластична та гнучка психічна організація майбутнього фахівця, здатна забезпечити швидке перемикання уваги, перехід з однієї мови на іншу;

  • здатність мобілізувати ресурси пам'яті;

  • спроможність адекватно сприймати вихідний текст та породжувати новий.

Спробуємо описати особистісні якості перекладача з огляду на вимоги до професійної поведінки перекладача. Правило № 3 перекладацької етики за П. Р.Палажченком та А. П. Чужакіним звучить так: «потрібно дотримуватися витримки та холоднокровності навіть в екстремальних умовах, бути завжди коректним, ввічливим, охайно і доречно одягненим, зібраним і чітким, пунктуальним і люб'язним [3, с. 13-14].

Охайність – риса характеру, що виражається в умінні пунктуально (точно, ретельно) виконувати умови тієї чи іншої діяльності [4]. Охайність тісно пов'язана з відповідальністю, внутрішньою дисципліною, вправністю, терплячість. Охайність охоплює найважливіші компоненти перекладацької етики майбутнього перекладача авіаційної галузі: відповідальність, дисциплінованість, терплячість.

Впевненість у собі, як правило, виявляється в окремих видах діяльності, в яких людина перевірила відповідність своїх можливостей завданням, що до неї висуваються. Але впевненість може поширюватися і на ті види діяльності, в яких у людини ще немає досвіду, якщо ця особистісна якість стає стійкою. Цей факт потрібно враховувати при особистісній підготовці майбутніх перекладачів, оскільки виховання впевненості у собі має важливе значення як для розвитку здібностей, так і для формування всіх сторін особистості людини і, перш за, все її емоційної сфери.

Дисциплінованість визначається як важлива моральна якість, що характеризується відповідальним ставленням до справи, розвиненим відчуттям обов'язку, високими вимогами до поведінки – власної та інших людей [4]. Дисциплінованість перекладача повинна включати чітке усвідомлення своїх обов'язків, вимогливість до якості своєї роботи, слухняність та звичка виконувати замовлення вчасно та точно. Дисциплінованість передбачає ініціативність, винахідливість, творчість.

«Ініціативність – творча здібність, яка полягає в постійному прагненні до самостійних дій, активної життєвої позиції особистості» [4]. Ініціативність розвиває вміння вирішувати проблемні професійні ситуації (згладжувати конфлікти з колегами, замовниками або між комунікантами під час переговорів), гнучкість мислення, творчу самостійність. Вона тісно пов'язана з такими ПВЯ, як діловитість, надійність, ентузіазм. Формуванню ініціативності у майбутніх перекладачів сприяють активні форми навчальної діяльності майбутніх перекладачів авіаційної галузі (написання творів, виступи на диспутах, вибір способу вирішення проблемної ситуації).

«Принциповість – одне з проявів впевненості людини як якості його особистості» [4]. Принциповість високо цінується у суспільстві та в стосунках між людьми, бо дозволяє бути впевненим у людині, покладатися і розраховувати на неї. Вона асоціюється з надійністю – професійно-ціннісною якістю перекладача, враховуючи його роль як транслятора невідомої для реципієнта інформації і підвищених моральних вимог до її передачі.

До списку особистісних ПВЯ перекладача авіаційної галузі можна також додати впевненість, організованість, точність, вміння вирішувати поставлені завдання, тактовність, гнучкість, доброзичливість, самовдосконалення. Аналізуючи соціально-психологічні аспекти сучасної професійної діяльності спеціаліста науковці підкреслюють важливість такого системоутворювального компонента цінних професійних якостей особистості як моральність (morality). Гідність та інтереси спеціаліста утверджуються тим, наскільки послідовно він втілює у своїй діяльності загальнолюдські норми та принципи, такі як совість, порядність, чесність та інші; наскільки глибоко він усвідомлює свою моральну відповідальність; виконує професійний обов’язок.

До моральних якостей перекладача авіаційної галузі зараховуємо: моральну волю (вміння досягати мети, завоювати повагу людей; самоконтроль); професійну гідність (ділову вимогливість, самовіддачу у роботі); колективізм (організованість, товариськість); мужність (сміливість, вміння переборювати особисті неприємності і службові невдачі); принциповість (повагу до думок інших, вміння відстоювати свою позицію та ін.). Специфічні моральні якості – працелюбність, скромність, відповідальність, щедрість (надання допомоги людям), оптимізм (віра у себе і людей), великодушність (терпимість до недоліків людей, вміння прощати образи).

На основі принципів професійної етики ми виділили моральні ПВЯ, якими має володіти перекладач авіаційної галузі:

- обов’язковість, серйозність та відповідальність (точність і повнота перекладу);

- дискретність, тактовність (конфіденційність);

- стриманість, скромність (нейтральність позиції);

- вихованість, ввічливість, коректність, (етикет);

- делікатність, толерантність (об'єктивність);

- саморозвиток (самоосвіта).

Перекладач авіаційної галузі несе повну відповідальність за якість своєї роботи та негативні наслідки, які можуть виникнути у результаті несерйозного ставлення до неї. Загальновідомо, що особливо гостро у галузі авіації постає проблема, пов'язана з людським життям. Сьогодні авіація є складним, самоорганізованим комплексом, кожна складова якого може стати точкою біфуркації, тобто елементом нестабільності, джерелом проблемної ситуації, небезпеки. Відповідальність перекладача у такій ситуації – це вміння врахувати людський фактор, не спотворити інформацію.

Робота перекладача кожної галузі має стресовий характер, який провокує людину на грубість, нестриманість тощо. Тому потрібно вміти зберігати холоднокровність, коректність у різних ситуаціях.

У перекладацькій практиці неабияке значення має вміння зав'язати довірчі стосунки із замовником. У цьому випадку на перший план виходить здатність людини викликати в оточуючих почуття надійності та впевненості. Ця здатність забезпечується природністю поведінки людини, його скромністю.

Однією з найважливіших передумов кар'єрного зростання є самоосвіта та самовиховання. Перекладач повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію, професійну майстерність, розширювати та поглиблювати ерудицію у різноманітних галузях знань.

Отже, до морально-особистісних якостей, які повинні формуватися у майбутніх перекладачів авіаційної галузі, ми відносимо: конфіденційність, витримку, спокійність, нейтральність позиції, об’єктивність, скромність, коректність, тактовність, ввічливість, охайність, естетизм, чіткість, рішучість, пунктуальність, серйозність, сумлінність, відповідальність, порядність, принциповість, гуманність, доброзичливість, толерантність, солідарність, взаємодопомогу та самовдосконалення.ЛІТЕРАТУРА

1. Прозорова М. И. Формирование профессионально важных качеств переводчика у студентов-лингвистов в процессе обучения в вузе : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / М.И. Прозорова. – Калининград, 2004. – 215 с.

2. Макарова Л. І. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / Й. М. Гах, Л. І. Макарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 116 с.

3. Чужакин А. П. Мир перевода – 1. Introduction to Interpreting XXI. Протокол, поиск работы, корпоративная культура, 6-е изд. доп./ А. П. Чужакин, П. Р. Палажченко. – М. : «Р. Валент», 2004. – 224 с.4. Тлумачний словник психологічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smerfero.com/dictionary/dystsyplinovanist/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал