Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка1/11
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Професійно-технічна освіта

УкраїниПрофесійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах
щомісячний методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): вересень 2011 р.

за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
ink

Випуск 4 (8), квітень 2012 р.Відділення змісту ПТО ІІТіЗО МОНМС України

Відповідальний за випуск

Бугай Н.І. –методист вищої категорії відділу відділення змісту ПТО ІІТіЗО МОНМС України

Погоджено:

Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Паржницький В.В.


Рукописи не рецензуються і не повертаються.
За зміст і правдивість інформації перед третіми особами несуть відповідальність автори.
Матеріали подаються в авторській редакції

Методичний веб-журнал „Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах” розміщується лише на веб-порталі професійно-технічної освіти МОНМС України

www.proftekhosvita.orq.uaПрофесійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах

методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): вересень 2011 р.

за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту УкраїниВипуск 4 (8), квітень 2012 р.
Зміст
Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу

«Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах»

2010-2011 навчального року

Колесник О.М., Маринкевич А.І., Зарудніцька А.О.

Нормативно-правове забезпечення професійної

підготовки інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах і шляхи

його удосконалення, оновлення, доповнення ………………..3Орлова В.А. Із досвіду роботи практичного психолога

з дітьми з особливими потребами ……………………………14


Бірюкова Н.М. Системний підхід до професійної освіти

інвалідів та осіб з особливими потребами ……………………24

Ушеренко Г.М. Педагогічний досвід з питань професійної підготовки інвалідів, осіб з особливими потребами у

професійно-технічних навчальних закладах …………………28


Тараненко О.М. Комплексно-методичне забезпечення

професійної підготовки інвалідів, осіб з особливими

потребами у професійно-технічних навчальних закладах

і шляхи його удосконалення …………………………………..29Коваль О.А. Характерні методичні особливості підготовки

сліпих та слабозорих дітей за професією «оператор

комп»ютерного набору» ………………………………………32

Слизьконіс М.О., Коваль О.А.Професійна освіта інвалідів,

осіб з особливими потребами у Міжрегіональному

вищому професійному училищі зв’язку м. Києва …………..38

Галат І.П.Застосування тестових видів контролю для учнів з особливими потребами під час проведення уроків

виробничого навчання з професії «Складальник верху

взуття» …………………………………………………………42

Орлова В.А. Досвід роботи з дітьми з особливими потребами …68


Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах і шляхи його удосконалення, оновлення, доповнення
Колесник О.М. - практичний психолог;

Маринкевич А.І.- бібліотекар;

Зарудніцька А.О. - соціальний педагог

Професійно-технічного училища №40

м. Новоукраїнка Кіровоградської області


  1. Професійно-технічне навчання – основа професійної реабілітації інвалідів.

Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів. Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів і установ професійно-технічної освіти.

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою: забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках; сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. ( Частина третя статті 3 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі. ( Частина друга статті 5 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками. ( Частина друга статті 13 в редакції N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статут професійно-технічного навчального закладу розробляється навчальним закладом, його засновником і затверджується: спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти стосовно підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній власності; міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній власності, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти; місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов'язані надавати учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів оплачувані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики. Порядок надання робочих місць визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 ).  1. Забезпечення конституційних прав інвалідів на профорієнтацію.

Сьогодні соціальна політика держави зорієнтована на реалізацію конституційних гарантій понад 2,4 млн. інвалідів, створення середовища рівних можливостей для їхньої повної адаптації у соціумі.

Суттєвим фактором у вирішенні проблем інвалідів є щорічне зростання їхньої частини в загальній структурі населення.

Саме для фінансування державних соціальних програм, для підтримки і захисту найбільш незахищених верств населення (інвалідів) 18 липня 1991 року згідно постанови Кабінету Міністрів України №92 було створено Фонд соціального захисту інвалідів України.

Із 11 липня 2002 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №954, Фонд соціального захисту інвалідів реорганізовано в урядовий орган державного управління у складі Міністерства праці та соціальної політики України.

Головними завданнями Фонду є:

- реалізація у межах своєї компетенції державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

- здійснення контролю за виконанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю (далі - підприємства), нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- фінансування заходів щодо соціального захисту інвалідів.

Пріоритетними напрямками діяльності Фонду є забезпечення ефективності використання бюджетних коштів шляхом надання адресної допомоги; участь у створенні та реалізації концепції реабілітації інвалідів , в комплекс якої входить: реабілітація інвалідів, в тому числі дітей-інвалідів, профнавчання або навчання, працевлаштування, створення належних умов праці.

В сучасних соціально-економічних умовах дуже важливою є наявність в інваліда професійної підготовки, адекватної потребам ринку праці, що в значній мірі визначає його шанси знайти своє достойне місце. Здобуття інвалідами освіти, професії є надзвичайно важливим фактором, який визначає активність їхнього соціального життя.

Територіальні відділення Фонду разом із обласними державними адміністраціями, органами соціального захисту населення та громадськими організаціями інвалідів проводять заходи щодо забезпечення для інвалідів рівних з іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній та соціальній сферах життя країни, умов для реалізації потенційних можливостей інвалідів, їхньої соціально-трудової реабілітації, повернення до повноцінного життя.

Фондом здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями встановленого законом 4-х відсоткового нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також сплати ними коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання цього нормативу. На сьогодні це основний чинник, який не тільки забезпечує існуючий рівень зайнятості інвалідів, а також є джерелом фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів.

Однією з умов забезпечення зайнятості інвалідів є професійна реабілітація, що включає психологічну підтримку, професійну орієнтацію, професійне навчання.

Одним із перших кроків на шляху побудови системи професійної реабілітації в Україні стало відкриття Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, на яких покладено координуючу та методологічну функції мережі установ професійної реабілітації. За державні кошти у Центрі створено всі необхідні умови для проходження професійної реабілітації інвалідів. Щороку 355 випускників отримують свідоцтва про здобуття професії.

Сьогодні в Україні створено та функціонує доволі розгалужена мережа центрів професійної реабілітації інвалідів.

Сформована система реабілітаційних установ для дітей-інвалідів, яка зорієнтована на дитину і поєднує соціальну, загальноосвітню, фізичну та технічну допомогу дітям-інвалідам та їх сім’ям, щорічно, в середньому, забезпечує реабілітацію понад 13,8 тис. дітей-інвалідів. Вікова категорія дітей-інвалідів, які перебувають в реабілітаційних установах, від 2 до 18 років. Близько 120 дітей-інвалідів, випускників центрів, щорічно ідуть в загальноосвітні школи.

З метою координації роботи всієї мережі реабілітаційних закладів та методологічної допомоги діє Державний комплекс ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (із річним обсягом набору дітей-інвалідів – 160 осіб. За час його існування біля 70% дітей, які отримали реабілітаційні послуги, пішли до загальноосвітніх шкіл.


    1. Законодавство України для реалізації інвалідами права на освіту.

Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів у порядку, встановленому законодавством України.

Держава забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

Міністерство освіти і науки України, за дорученням Кабінету Міністрів, розробило Комплексну програму освіти та фахової підготовки інвалідів, що спрямована на створення сприятливих педагогічних, психологічних, соціально-економічних, медичних, організаційних і правових умов та гарантій для реалізації прав інвалідів на отримання освіти відповідно до їх інтелектуальних, психологічних і фізичних можливостей.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення конституційних прав інвалідів на профорієнтацію, освіту, професійне навчання;

- широке сприяння інтеграції інвалідів у суспільство;

- створення сприятливих умов для фізичного, психічного та духовного розвитку дітей-інвалідів, забезпечення їх правового та соціального захисту;

- психологічна адаптація дітей-інвалідів у суспільстві і формування в населення позитивного ставлення до інвалідів;

- забезпечення освіти та фахової підготовки дітей-інвалідів з метою їх підготовки до трудової діяльності, самообслуговування, самозабезпечення та сімейного життя;

- розроблення й удосконалення системи функціонування освітніх закладів різних форм власності з метою інтеграції інвалідів у навчальний процес;

- розроблення системи фінансової підтримки і кредитування освіти дітей-інвалідів і членів їх сімей;

- проведення заходів щодо профілактики форм поведінки серед дітей-інвалідів;

- здійснення інформаційної і профілактичної роботи серед населення з метою попередження інвалідності та процесів депопуляції;

- підтримка і реалізація наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем освіти інвалідів;

- забезпечення дітей-інвалідів підручниками, навчальними посібниками та іншими засобами навчання.

З метою виконання завдань Президента України Віктора Януковича, відображених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та згідно з Концепцією Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, схваленої Урядом України, у 2010 році розпочато розроблення та впровадження сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, що користуються попитом на сучасному ринку праці.

Так, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у січні 2011 року вже розроблено 18 державних стандартів професійно-технічної освіти, а саме: «Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)», «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», «Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування», «Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування», «Квітникар», «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)», «Машиніст (кочегар) котельні», «Монтер колії», «Озеленювач», «Оператор котельні», «Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм», «Охоронець», «Охоронник», «Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів», «Фермер», «Формувальник ковбасних виробів», «Ювелір (ювелір-модельєр)», «Ювелір-закріпник».

На всіх етапах розроблення нових стандартів налагоджено тісну співпрацю з роботодавцями, керівниками провідних підприємств, місцевими органами влади, галузевими міністерствами.

Слід зазначити, що професійно-технічні навчальні заклади до цих пір користувалися кваліфікаційними характеристиками та державними стандартами з робітничих професій, які затверджувалися ще у 70-80-х роках минулого століття.

Крім того, для 22-х професій сфери послуг, торгівлі, туризму, громадського харчування, ресторанно-готельного сервісу розроблено експериментальні навчальні плани та програми за модульним принципом. У 2010/2011 навчальному році розпочалось їх впровадження у професійно-технічних навчальних закладах .За ініціативи Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника та Президента НАН України Бориса Патона, підготовлено пілотний проект з організації у 2011 році навчання за широкопрофільною професією «Зварник» і вже лютому поточного року на базі Міжгалузевого навчально-атестаційного центру Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона відбудеться засідання робочої групи з розроблення державного освітнього стандарту з цієї професії.

Наразі в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту триває інтенсивна робота з розроблення ще 18 державних стандартів з професій, які впроваджуватимуться у навчально-виробничий процес з вересня 2011 року, серед них: «Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції», «Асистент референта», «Виробник художніх виробів з металу», «Гірник з ремонту гірничих виробок», «Діловод», «Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення», «Електрогазозварник судновий», «Електрик судновий», «Касир (на підприємстві, в установі, організації)», «Контролер ощадного банку», «Кухар судновий», «Машиніст електровоза (підземний)», «Машиніст компресорних установок», «Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин», «Оператор технологічних установок», «Прокатник гарячого металу», «Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування», «Флорист».

Однак - і це треба брати до уваги - система освіти в Україні завжди мала суттєві недоліки, що не дозволяли або значно ускладнювали навчатися громадянам з обмеженими фізичними можливостями.

Тож які недоліки системи освіти це спричиняють?

1. Відсутність безбар'єрної архітектури - інваліди з порушенням опорно-рухового апарату практично позбавлені можливості відвідувати аудиторії.

2. Відсутність відповідних санітарно-гігієнічних умов у ВНЗ і школах.

3. Відсутність відповідної медичної підтримки (психологічної та соціальної) студентів і викладацького колективу.

4. Неадаптованість засобів навчання людей, що мають вади зору, слуху, хворі на церебральний параліч та ін.

5. Певна відстороненість, байдужість громадської думки щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Перелік недоліків можна продовжувати й далі, але висновок випливає один: якщо ми справді хочемо використати надання освіти інвалідам як один із засобів їх соціальної реабілітації, необхідно кардинально міняти існуючу систему освіти у бік її більшої відкритості для людей з обмеженими можливостями.

Відповідно до Указу Президента України Віктора Януковича 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства. Тому в рамках Указу Президента, Центр професійної та трудової реабілітації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Безбар’єрна Україна», що є ліцензованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту навчальним закладом, та компанія Autodesk розробили інноваційні методики викладання для поглиблення знань слухачів у сучасних ІТ-технологіях. На цей час розроблено кваліфікаційні вимоги з метою включення до Класифікатора робітничих професій нової сучасної професії – «Оператор систем тривимірної графіки».

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-технічній освіті, використання мережі Інтернет, створення порталів, електронних бібліотек та гіпертекстових інформаційно-довідкових систем, депозитаріїв навчального призначення, впровадження електронних програмних засобів навчання (електронні підручники, енциклопедії, тестуючі та моделюючі програми-тренажери, електронні лабораторні практикуми тощо) створять підґрунтя для побудови єдиного інформаційного середовища професійно-технічної освіти.

З метою виконання завдань Президента України Віктора Януковича, відображених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та згідно з Концепцією Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, схваленої Урядом України, у 2010 році розпочато розроблення та впровадження сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, що користуються попитом на сучасному ринку праці.

Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, органи управління освітою, за згодою батьків дітей або осіб, які їх замінюють, забезпечують навчання в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за відповідними навчальними програмами, у тому числі і в домашніх умовах. ( Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом N 2414-IV ( 2414-15 ) від 03.02.2005 )

Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.

Норми навантаження у навчальних програмах та планах навчальних закладів повинні визначатися з урахуванням віку та стану здоров'я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, забезпечують органи управління освітою та органи охорони здоров'я.

З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо. З цією метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти, діяльність яких спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей.

Розробка навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повинна базуватися на найкращих здобутках людства у сфері культури, засадах моралі та добра, національних духовних традиціях.

Держава сприяє випуску і забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, виданню друкованих засобів масової інформації, розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої корисної для культурного розвитку дітей інформації.

Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини.

Професійне навчання для інвалідів — це підвищення їхнього соціального статусу та можливість підвищення рівня доходів, розвиток навичок та вміння працювати. Для суспільства професійне навчання інвалідів — це зниження напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, розв'язання соціальних проблем інвалідів. Основна мета професійного навчання інвалідів — інтеграція їх у суспільство.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал