Проект стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 рокуСторінка6/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Стратегічні, операційні цілі та завдання

Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Конкуренто-спроможна економіка

1.1. Інвестиції та бізнес

1.1.1. Ефективне регуляторне середовище та інвестиційні стимули

1.1.2. Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу

1.1.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

1.1.4. Розвиток кластерів та індустріальних парків

1.1.5. Реструктуризація (приватизація) державних та комунальних підприємств

1.1.6. Збільшення/диверсифікація високотехнологічного експорту та імпортозаміщення

1.1.7. Інвестиційні продукти

1.1.8. Інвестиційний маркетинг та промоція регіону

1.2. Високо-технологічна промисловість

1.2.1. Розвиток компаній військово-промислового комплексу, участь у державних та міжнародних програмах та проектах

1.2.2.Розвиток галузей промисловості з високою доданою вартістю (машинобудування, деревообробка, фармація та ін.)

1.2.3 Підтримка проектів у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій

1.2.4. Модернізація вугільної галузі. Будівництво сучасних шахт

1.2.5. Розвиток новітніх технологій видобування, переробки та транспортування енергетичних та інших ресурсів

1.3. Наука та інновації

1.3.1. Розвиток дослідницької бази та інфраструктури передачі технологій при академічних установах та ВНЗ

1.3.2. Впровадження інноваційних продуктів в управління регіональним та муніципальним розвитком

1.3.3. Розвиток сфери «економіки знань» та науково-виробничої кооперації

1.3.4. Розвиток сектору інформаційних технологій

1.3.5. Підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів

1.3.6. Створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів для науковців та малого бізнесу

1.3.7. Підтримка інноваційних ініціатив на етапі виготовлення, випробування і доведення дослідних зразків

2. Якість життя


2.1. Безпека

2.1.1. Громадська безпека

2.1.2. Формування антикорупційної культури

2.1.3. Ефективна система запобігання надзвичайним ситуаціям

2.1.4. Вдосконалення системи соціального забезпечення

2.2. Комфортне середовище

2.2.1. Транспортна доступність

2.2.2. Доступність адміністративних послуг

2.2.3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг

2.2.4. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення

2.2.5. Соціальна інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

2.2.6. Медико-соціальний супровід учасників АТО і членів їх родин

2.2.7. Розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури

2.3. Розвиток особистості

2.3.1. Підвищення якості освітніх послуг

2.3.2. Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров’я

2.3.3. Розвиток культури і народних традицій

2.3.4. Підтримка інституцій громадянського суспільства

2.4. Чисте довкілля

2.4.1. Запровадження європейських стандартів у поводженні з відходами

2.4.2. Зменшення забруднення повітряного басейну та поліпшення стану водних об’єктів

2.4.3. Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду

2.4.4. Виховання екологічної свідомості населення

2.4.5. Енерго- та ресурсозбереження й енергоефективність

2.5. Децентралізація і місцеве самоврядування

2.5.1. Формування та реалізація нової моделі організації територіальних громад

2.5.2. Використання економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад

2.5.3. Фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад

2.5.4. Інформаційно-консалтингове забезпечення децентралізації на місцевому рівні

3. Відкриті кордони

3.1. Міжнародне співробітництво

3.1.1. Використання можливостей міжнародної технічної допомоги

3.1.2. Налагодження міжрегіональної та муніципальної співпраці

3.1.3. Розширення мережі представництв міжнародних інституцій в регіоні

3.1.4. Міжнародна промоція регіону

3.1.5. Підтримка центрів та розвиток мережі комунікацій з українською діаспорою

3.2. Транс-кордонна співпраця

3.2.1. Сприяння залученню підприємств, організацій та установ до програм транскордонного співробітництва в рамках операційних програм Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки

3.2.2. Розвиток мережі прикордонних логістичних та торгівельних центрів

3.2.3. Підтримка інституційної мережі в сфері транскордонного співробітництва

3.3. Прикордонна інфраструктура

3.3.1. Модернізація та розбудова міжнародних пунктів пропуску

3.3.2. Розбудова інженерно-транспортної інфраструктури
3.3.3. Реалізація концесійних інфраструктурних проектів
3.3.4. Розвиток Міжнародного аеропорту «Львів» як європейського регіонального хабу.
3.3.5. Модернізація прикордонної залізничної мережі

4. Розвинуте село (сила громади)

4.1. Економіка

4.1.1. Розвиток сільської кооперації

4.1.2. Підвищення рівня знань та професійних навичок сільського населення

4.1.3. Розвиток інформаційної та маркетингової інфраструктури аграрного ринку регіону

4.1.4. Впровадження технологій екологічно чистого вирощування сільськогосподарських культур

4.1.5. Розвиток сучасної системи насінництва та формування генетичного потенціалу у тваринництві

4.1.6. Розвиток сільгосппереробки

4.1.7. Розвиток інфраструктури зберігання та дистрибуції сільгосппродукції

4.1.8. Нарощування експортного потенціалу сільського господарства

4.1.9. Покращення якості ґрунтів та агрокультура

4.2. Соціальні стандарти

4.2.1. Поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення

4.2.2. Оптимізація та розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості

4.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів

4.2.4. Надання якісних та доступних адміністративних послуг

5. Туристична привабливість5.1. Туристична інфраструктура


5.1.1. Вдосконалення дорожньої мережі туристичних і курортних центрів та шляхів між ними й обласним центром

5.1.2. Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів

5.1.3. Запобігання деградації рекреаційних зон та втратам туристично-рекреаційних ресурсів

5.1.4.Модернізація державних та комунальних закладів санаторно-курортного комплексу

5.1.5. Розвиток готельної мережі високого рівня

5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва

5.2.1. Реставрація та консервація пам’яток архітектури Львова та області

5.2.2. Відродження традиційних місцевих ремесел та історико-культурних ареалів

5.2.3. Підтримка культури та мистецтв національних та етнічних меншин, що проживають на Львівщині

5.2.4. Розвиток музейно-культурної сфери на основі впровадження сучасних інформаційних систем

5.3. Туристичні продукти

5.3.1. Створення нових туристичних продуктів (в т.ч. нових культурних та мистецьких проектів)

5.3.2. Розвиток зеленого, активного, спортивного та вело- туризму

5.3.3. Підтримка діяльності асоціацій та агенцій в сфері туристичної індустрії

5.3.4. Маркетинг туристично-рекреаційних продуктів

5.1.Стратегічна ціль 1:КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА
Серед стратегічних цілей стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року ціль «Конкурентоспроможна економіка» є базовою. Економіка області характеризується критичною зношеністю виробничої бази, сформованої ще в середині минулого століття, технологічною відсталістю більшості великих промислових підприємств, зокрема видобувної галузі та, відповідно, низьким рівнем капіталізації, високим рівнем «тінізації» тощо.

Економічне зростання в тих політичних і економічних умовах, які склалися в Україні та регіоні, вимагає реалізації заходів щодо:

●  оптимізації структури промислового виробництва шляхом стимулювання розвитку тих видів діяльності, які здатні забезпечити приріст експорту в ключових секторах економіки;

●  пріоритетного фінансування науково-виробничих програм інноваційного змісту з високим ступенем віддачі інвестицій, спрямованих на розробку і впровадження новітніх технологій, які мають стати об’єктами конкретного прояву державної селективної політики підтримки вітчизняної промисловості;

●  сприяння розвитку потенційно прибуткових, наукомістких та високотехнологічних промислових виробництв із паралельним закриттям або реструктуризацією неефективних підприємств;

●  підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту вітчизняної продукції шляхом переходу промислового виробництва на замкнені технологічні цикли виготовлення товарів кінцевого споживання для  внутрішнього і зовнішнього ринків;

●  забезпечення розвитку виробничої інфраструктури у регіоні шляхом розбудови мережі індустріальних парків;

●  зменшення рівня енергоємності виробництва на основі реалізації енергозберігаючої моделі розвитку промисловості, що передбачає розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, диверсифікацію енергопостачання, а також формування ефективної структури енергогенеруючих потужностей у промисловому виробництві;

●  приведення системи технічного регулювання у відповідність з міжнародними стандартами стосовно якості продукції, екологічних вимог до  продукції та технологічного процесу її виробництва, охорони праці, техніки безпеки;

●  впровадження екологічно ефективних методів організації виробництва, принципів корпоративної соціальної відповідальності з метою зменшення обсягів викидів і скидів, мінімізації утворення відходів та комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів, у тому числі вторинних;

●  розвитку технологій промислового виробництва, що унеможливлюють або зменшують обсяг використання екологічно небезпечних хімічних речовин та їх сполук;

●  стимулювання іноземних інвестицій у модернізацію та технічне переоснащення техніко-технологічної бази промислового виробництва та особливо у створення нових високотехнологічних підприємств;

●  сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема у високотехнологічних галузях, зміщення його в реальний сектор.

Виконання такого складного комплексу завдань вимагає тісної координації дій центральної, регіональної та місцевих влад, приватного та громадського сектору, науки.

В рамках Стратегії наголос поставлено на кількох ключових чинниках, які можуть підвищити економічну спроможність регіону:


 • залучення значного інвестиційного ресурсу з метою модернізації діючих та формування нових виробничих високотехнологічних наукомістких підприємств;

 • підвищення ролі малого і середнього бізнесу в процесах створення додаткової вартості регіону;

 • підвищення ролі наукового середовища у формуванні та впровадженні інноваційних виробничих циклів та продуктів.

В межах Стратегічної цілі 1 передбачається досягнення таких результатів:

 • стійке зростання ВРП регіону;

 • збільшення кількості робочих місць;

 • зростання обсягів виробництва промислової продукції;

 • зростання вантажообороту;

 • позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами;

 • зростання середньої заробітної плати;

 • збільшення частки високотехнологічної продукції у ВРП Львівщини.Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки

Операційна ціль 1.1.

Операційна ціль 1.2.

Операційна ціль 1.3.

Інвестиції та бізнес

Високотехнологічна промисловість

Наука та інновації


Операційна ціль 1.1. Інвестиції та бізнес

Сучасну ринкову економіку, а також її перехід до сталого розвитку неможливо уявити без інвестицій. Інвестиційна діяльність – вирішальний чинник усієї економічної політики, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних та екологічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Саме тому активізацію інвестиційної діяльності віднесено до визначальних завдань забезпечення сталого розвитку Львівщини.

Іноземному капіталу в транзитивних економіках відводиться особливо важлива роль. Він дає змогу розвивати великомасштабні проекти, отримувати передові технології і сучасне обладнання, опановувати нові маркетингові стратегії та ринки збуту. Це особливо важливо, з огляду на нестачу внутрішніх економічних ресурсів, необхідних для активізації інвестиційної діяльності та проведення структурної перебудови економіки регіону. Однак, з огляду на різноманітні чинники, регіону ще не вдалося сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал. Це суттєво гальмує розвиток бізнесу на Львівщині, який є основним реципієнтом інвестиційних ресурсів.

Окрім фінансової підтримки, до чинників подальшого розвитку бізнесу в регіоні належить ефективне функціонування інфраструктури підтримки підприємництва, а також мережі кластерів та індустріальних парків.

Упродовж останніх років у Львівській області активізувався процес створення кластерів. На сьогодні в регіоні функціонує декілька кластерів, діяльність яких пов’язана із розвитком в регіоні конкурентоспроможних видів економічної діяльності. Досвід роботи мають кластер "Деревообробного та меблевого виробництва", "Форза", які мають виробничі зв’язки з підприємствами сусідніх регіонів. Понад п’ять років ефективно працюють кластери у м. Львові, зокрема: кластер інформаційних технологій - IT-BPO Lvivcluster та туристичний кластер.Потенційними сферами економіки для створення кластерів на теренах області вважаються: легка промисловість, транспорт та логістика.

Для забезпечення формування такої економіки необхідне залучення значного інвестиційного ресурсу.

Операційна ціль 1.1. скерована саме на залучення інвестицій в економіку області та активізацію бізнесу. Комплексне втручання у сферу передбачається зосередити у взаємопов’язаних напрямках – підготовці інвестиційних продуктів та покращенні інвестиційної промоції регіону, запровадженні на окремих територіях області інвестиційних пільг.

За оцінками міжнародних консультантів, однією з передумов поліпшення інвестиційної привабливості Львівської області та створення конкурентоспроможної економіки, разом із розвитком інфраструктури, є поліпшення для інвесторів доступу у регіон. Львівщина володіє значними ресурсами, а саме: вільними земельними ділянками, які можуть бути використані під розміщення індустріальних парків. Створення індустріальних парків – це не лише доцільна, а й необхідна форма залучення інвестицій у промислове виробництво і механізм покращення його галузевої структури. Індустріальні парки сприяють входженню до регіонів потужних інвесторів, передових технологій, завдяки чому створюються нові робочі місця і зростають надходження до бюджетів усіх рівнів. Завдяки створенню індустріальних парків держава отримує легітимну можливість (з точки зору норм і правил СОТ) «субсидувати» інвестиційну діяльність, знижуючи реальні витрати бізнесу, що створює інвестиційний клімат, привабливий для іноземних інвесторів. Окрім того, для держави окреслюються перспективні напрямки фінансування розвитку інфраструктури в регіонах. Розвиток індустріальних парків дозволяє економічно, екологічно та естетично структурувати населені пункти, «очистивши» міста від промислового виробництва. Концентрація промислового виробництва на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій не лише робить економіку регіону більш ефективною через зниження трансакційних витрат, але й дозволяє покращити якість життя і стан навколишнього природного середовища.

Наявність значних площ гірських територій, які через ускладнені природно-кліматичні умови, рельєф та транспортну доступність мають низьку інвестиційну привабливість, а також еколого- й соціально-економічних проблемних територій у зонах припинення діяльності гірничо-видобувних підприємств, потребує запровадження на них спеціального режиму інвестиційної діяльності зі стимулами для інвесторів, що забезпечуватиме їх соціально-економічний розвиток.

Підготовка інвестиційних продуктів - інвестиційно привабливих пропозицій, які можуть привернути увагу потенційних інвесторів, слугуватиме важливим інструментом їх залучення. В сучасних умовах це, насамперед, індустріальні парки, розвиток яких підтримується Законом України «Про індустріальні парки», однак пакет інвестпропозицій не обмежується виключно тільки індустріальними парками – це можуть бути колишні промислові зони, підготовлені до інвестування, вільні земельні ділянки, готові інвестиційні проекти стратегічного спрямування.

Під інвестиційною промоцією розуміємо організаційні та інформаційні заходи, покликані максимально поширити інформацію про інвестиційні продукти регіону та донести її до потенційних інвесторів.

Операційна ціль 1.1 скерована на: • підвищення інвестиційної привабливості регіону;

 • зростання обсягів капітальних та прямих іноземних інвестицій в економіку області;

 • формування сприятливого регуляторного середовища в регіоні;

 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

 • подальше просування кластерної моделі функціонування бізнесу в регіоні;

 • активізацію існуючих та створення нових індустріальних парків.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал