Проект реалізація комплексної системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді на урокахДата конвертації12.04.2017
Розмір153 Kb.

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРОЕКТ


Реалізація комплексної системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді на уроках

трудового навчання

Слухач групи

учителі трудового навчання: Сірант Віталій Теодозійович Науковий керівник: заст. директора інституту Уруський В. І.


Тернопіль

2010
Назва проекту: «Реалізація комплексної системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді на уроках трудового навчання».

Обгрунтування проблеми. Ідеї громадянської освіти і виховання в сучасних умовах дедалі більше одержують підтримку педагогічної громадськості й учнівської молоді. Перебудови в суспільстві, утвердження демократичних цінностей потребують істотних змін світогляду, самооцінки, самоусвідомлення кожного громадянина. Значною мірою це залежить від школи, яка покликана сприяти формуванню світогляду, цінностей культури, вміння самостійно вчитися та критично мислити, здатності особистості до самопізнання та самореалізації.

Всебічний розвиток людини як особистості та формування її національної самосвідомості становить головну мету концепції гуманізації та гуманітаризації системи освіти, проголошеної державною національною програмою освіти “Україна XXI століття”. Про виховання особистості в дусі любові до Батьківщини й усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних духовних цінностей в поєднанні із загальнолюдськими йдеться і в законах України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”. Проект “Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи” також виділяє формування особистісних якостей громадянина-патріота України серед пріоритетів змісту освіти.

До громадянських якостей належать: любов до свого народу, краю, вітчизни, толерантність, демократизм, громадянська самосвідомість, громадянська гідність, громадянський обов’язок, громадянська відповідальність, громадянська мужність, громадянська діловитість, працелюбність, повага до законів держави, чужої думки тощо. Головна ж мета - це підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, у взаємопов’язаному світі; визнання й прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для даного суспільства.

Серед пріоритетних напрямів громадянського виховання є формування трудової культури особистості.

Трудова культура особистості - органічна складова її різнобічного й гармонійного розвитку, тому школа повинна систематично, цілеспрямовано організовувати та здійснювати трудове виховання школярів. Ефективність роботи школи в цьому напрямі значною мірою залежить від того, якою є обрана нею виховна концепція, чи відповідає вона вимогам сучасності, потребам суспільства.

Важливою складовою трудового виховання учнівської молоді, підготовки її до життя, самостійної продуктивної праці є уроки трудового навчання - навчального предмета, який є однією з частин системи політехнічної освіти й трудового виховання учнів.

Мета трудового виховання полягає у створенні умов для розвитку й самореалізації особистості, її професійного самовизначення, самовираження та самоутвердження як громадянина України, здатного ефективно працювати, зміцнювати суверенну, незалежну українську державу.

Отже, соціально-педагогічна значущість й актуальність проблеми, яка полягає у можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання предмету «Трудове навчання» зумовили вибір теми дослідження «Реалізація комплексної системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді на уроках трудового навчання».

Мета та завдання випускної роботи безпосередньо пов’язані з загальною проблематикою Тернопільської загальноосвітньої школи І—III ступенів №9.

Мета проекту. Створити оптимальні умови для формування на уроках трудового навчання особистості, громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Завдання проекту:

підвищити особистий рівень компетентностей учителя щодо громадянської освіти та виховання учнівської молоді на уроках трудового навчання; • сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні засобами трудового навчання;

 • створити відповідні умови для професійного самовизначення та самовиховання учнів, які необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

 • засобами анкетування визначити напрями громадянської діяльності учнів (волонтерська робота у дитячих будинках, садках, молодших класах шкіл (виготовлення іграшок, меблів, устаткування та ін.)); співпраця з громадою: проведення спільних акцій по благоустрою території, впорядкування скверів, парків; участь у літній суспільно-корисній практиці; дослідження розвитку народних ремесел у регіоні);

 • виробити рекомендації щодо громадянської освіти та виховання учнівської молоді на уроках трудового навчання;

 • створити банк інформації на електронних і паперових носіях щодо обраної проблеми;

 • узагальнити та популяризувати власні напрацювання.

Характеристика проекту: практико-зорієнтований, міжпредметний,

індивідуальний, довготривалий, частково-пошуковий, зовнішній.Учасники проекту: учні 5-11 класів, їхні батьки, адміністрація ЗОНІ, члени метод об’єднання учителів трудового навчання, методичних працівників з ІМЦО і ТОКІППО, профільні кафедри ТОКІППО та ТИПУ ім. В. Гнатюка.

Термін реалізації проекту. Від 04.10.2010 р. по 30.06.2015 р.

Адреса проекту: Тернопільська загальноосвітня школа І—III ступенів

9.Прогнозований результат:

 1. Підвищення рівня компетентностей учнів з трудового навчання та

громадянської освіти.

 1. Створення банку інформації на електронних і паперових носіях щодо

обраної проблеми.

 1. Вироблення рекомендацій щодо громадянської освіти та виховання

учнівської молоді на уроках трудового навчання (публікація).

4. Підвищення ролі предмету «Трудове навчання» в системі освіти України.

Ресурси:


 • людські: залучення до співпраці учителів трудового навчання, громадянської освіти, батьків, адміністрації, методичних працівників, кафедр ВНЗ, журналістів;

 • матеріально-технічні: наявність комп’ютерної техніки, копіювальної та множильної техніки, паперу формату А4, зошитів;

інформаційні: доступ до мережі «Інтернет», пошта, телефонний та електронний зв’язок з методистами ІМЦО, науково-методична література, підручники та посібники з трудового навчання та інформатики;

 • фінансові: кошти для створення (придбання, копіювання, множення) паперових і електронних носіїв, кошти на виконання зв’язку.

Потреби: папір для множення (формат А 4), БУБ-диски, комп’ютерна техніка, допомога в тиражуванні матеріалів.

Етапи реалізації завдань проекту «Реалізація комплексної системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді на уроках трудового навчання» (таблиця 1).

Таблиця 1

Етапи реалізації завдань проекту

з/п


Етапи роботи

Зміст діяльності

Термін

1

2

3

4

1.1.

Діагностико-

прогностичнийОзнайомлення з проблемами сучасної вітчизняної освіти загалом і викладання трудового навчання зокрема шляхом прослуховування лекцій настановної сесії на курсах підвищення кваліфікації (КПК) учителів трудового навчання, опрацювання методичний рекомендацій щодо вивчення предмета

04.10.2010 р. - 08.10.2010 р.

1.2.

Аналіз і усвідомлення результатів комп’ютерного діагностування рівня фахових компетентностей на курсах

09.10.2010 р.- 19.10.2010 р.1

2

3

4

1.3.
Визначення актуальності та формулювання теми проекту, його мети і завдань

20.10.2010 р. - 04.11.2010 р.

1.4.
Розробка змісту і визначення орієнтовних термінів реалізації проекту

05.11.2010 р. — 06.12.2010 р.

1.5.
Експертна оцінка проекту, коригування його змістових ліній і термінів виконання

07.12.2010 р.

2.1.

Організаційний

Опрацювання джерельної бази з обраної проблеми; формування індивідуального інформаційного банку джерел на паперових та електронних носіях

12. 2010 р.- 03. 2011 р.

2.2.
Погодження обраної науково- методичної проблеми з дирекцією школи та методистом ІVII ІД. розроблення графіка фахових консультацій і узгодження його позицій з обраними консультантами

04. 2011 р,- 05. 2011 р.

2.3.
Представлення проекту та обговорення його змісту на засіданні методоб’єднання

05.2011 р,- 06. 2011 Р.

2.4.
Вивчення можливостей впровадження використання електронних засобів (підручників, посібників, енциклопедій, тестових програм, ігрових програм) у контексті досліджуваної проблеми

07. 2011 р.- 09. 2011 р.

2.5.
Впровадження електронних засобів навчання на уроках з технічних видів праці

Протягом 2011-2012 н. р.

2.6.
Удосконалення навичок роботи з комп’ютерною технікою, вивчення можливості використання текстових редакторів для створення презентацій

Протягом 2011-2012 н.р.

2.7.
Вивчення педагогіко-психологічних аспектів досліджуваної проблеми

10. 2011 р.

2.8.
Проведення контрольно-діагностичного опитування учнів за питаннями анкети «Виявлення орієнтовних напрямів громадянської діяльності учнів»

11. 2011 р.

2.9.
Здійснення аналізу отриманих результатів діагностування учнів і визначення групи (груп) учнів за обраними напрямами

12.2011 р.- 01. 2012 р.

2.10.
Планування роботи групи (груп) (за результатами попереднього діагностування)

02.2012 р.- 04. 2012 р.1

2

3

4

2.11.
Налагодження контакту з учителями трудового навчання та громадянської освіти міста Тернополя щодо обміну досвідом з досліджуваної проблеми

05.2012 р.- 06. 2012 р.

2.12.
Цільове консультування та співпраця з методистами ІМЦО, ТОКІППО, викладачами факультету ІПФ ТНПУ ім. В. Гнатюка

За

погодженим графіком у 2011-2012 н. р.2.13.
Внесення авторських правок до діючих навчальних програм, затвердження календарного планування викладання предмету дирекцією школи, погодження в ІМЦО

08.2012 р.

3.1.

Діяльнісний

Розробка конспектів занять для трудового навчання учнів з використанням аспектів громадянської освіти

09. 2012 р,- 12. 2012 р.

3.2.
Створення авторських електронних презентацій за навчальними темами предмету

01. 2013 р.- 06. 2013 р.

3.3.
Розробка та створення дидактичного забезпечення для проведення уроків

06. 2013 р. - 09. 2013 р.

3.4.
Самоаналіз ефективності створених дидактичних засобів на основі ведення систематичних спостережень

Протягом 2012-2013 н.р.

3.5.
Залучення активу учнів до розробки дидактичних матеріалів для проведення уроків, виховних заходів і т. ін.

10. 2013 р.- 12. 2013 р.

3.6.
Залучення учнів до здійснення пошукової роботи та написання творчих проектів

09. 2013 р.- 12. 2013 р.

3.7.
Залучення учнів до участі в конкурсах різних рівнів за напрямом проблеми

09. 2013 р,- 12. 2014 р.

3.8.
Розміщення напрацьованих матеріалів на сайтах шкіл ІМЦО

01.2014 р.- 06. 2014 р.

3.9.
Залучення батьків учнів до спільних позакласних заходів з праці

Протягом 2013-2014 н.р.

3.10
Проведення відкритих уроків та заходів для адміністрації школи, вчителів метод об’єднання, батьків

02. 2014 р.- 06. 2014 р.

3.11
Проміжне консультування з методистами ІМЦО, ТОКІППО, працівниками кафедр ВНЗ

За графіком у 2013-2014 н.р.
1

2

3

4

3.12.
Волонтерська робота у дитячих будинках, садках, молодших класах шкіл (виготовлення іграшок, меблів, устаткування та ін.)); співпраця з громадою: проведення спільних акцій по благоустрою території, впорядкування скверів, парків; участь у літній суспільно-корисній практиці;

09. 2014 р.

4.1.

Узагальнювально-

підсумковийПредставлення результатів спільної діяльності з учнями на масових науково- методичних та громадських заходах (Тижнях трудового навчання, конференціях, фестивалях досягнень, Днях села, релігійних святах та ін.)

Протягом 2014-2015 н. р.

4.2.

Розробка спільно з методистами ІМЦО і ТОКІППО рекомендацій щодо поширення досвіду з питань проблеми

09. 2014 р.- 10. 2014 р.

4.3.

Підготовка атестаційних матеріалів

11.2014 р.

4.4.

Аналіз проведеної роботи, систематизація зібраних матеріалів індивідуального професійного зростання (дидактичних, методичних, фото-, відео-, мультимедіа-) формулювання висновків, створення портфоліо проекту

12. 2014 р. — 01. 2015 р.

4.5.

Виступ з обміну досвідом щодо професійного зростання на міському (обласному) семінарі учителів трудового навчання

02. 2015 р. - 05.2015 р.

4.6.

Підготовка матеріалів і публікація їх у місцевій пресі та фахових виданнях

02. 2015 р. - 06. 2015 р.

4.7.

Представлення результатів роботи в рамках проекту у формі звіту з демонструванням матеріалів індивідуального портфоліо на чергових курсах підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання

Протягом 2015-2016 н. р.

4.8.

Пошук нових напрямів підвищення професійної компетентності, визначення нової індивідуальної науково-методичної [проблеми

Протягом 2015-2016 н. р.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Громадянська освіта : Методичний посібник для вчителя. Київ,

Етна-1. – 2008. -194 с.

2.Громадянська освіта : Навч. посібник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів / [Арцишевських Р. А., БаккаТ. В., ГейкоІ. М. та ін.]. - К. :

Генеза, 2002. - 192 с.

3.Громадянська освіта : Теорія і методика викладання. К. : Етна-1, 2008. - 174 с.

4.Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження

http://і-каг-100.narod.ru/referatu/pedagogika/gromadianska osvita.htm

5.Громадянська освіта в школах України

http://www.org.ua /?ch=gr_osv_sk

6.Громадянська освіта школярів - запорука утвердження громадянського суспільства /

http://i-kar-100.narod.ru/referatu/pedagogika/gromad_osvita_skoljariv- гарошка^Гуе^гепц а_§гот^ anskogo_suspilstva.html

7.Ми - громадяни України: навчальний посібник з громадянської освіти : 9 (10) клас / За ред. О.І.Пометун. - К., 2001.

8.Пометун О. Кроки до демократії : Уроки громадянської освіти : Методичний посібник для позакласних занять / О.Пометун, Т.Ремех, Е.Ламах. За ред. О.І.Пометун. - К. : АПН, 2001. - 128 с.

9.Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. - 2000. - № 6.

10.Сухолейстер Г. Трудове виховання / Галина Сухолейстер, Тамара Дем’янюк // Директор школи. - 2009. - № 13. - С. 11-17.

11.Упровадження проекту "Громадянська освіта - Україна" http://osvita.ua/school/technol/273.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал