Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладівСкачати 180.01 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір180.01 Kb.
Про затвердження Переліку профільних

спеціальностей вищих навчальних закладів

Відповідно до пункту четвертого розділу ІІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796:

1. Затвердити Перелік профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності до 10 червня 2016 року:

2.1 визначити ліцензовані профільні спеціальності, за якими буде здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням за освітніми ступенями бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста в 2016 році, погодити з державним замовником та верифікувати в ЄДЕБО до 10 червня 2016 року;

2.2 визначити мінімальний та максимальний обсяг державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) на перший курс денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за профільними спеціальностями (спеціалізаціями), крім спеціальностей, для яких передбачено встановлення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Л.М.Гриневич
Додаток до наказу

Міністерства освіти і науки України

від «__» травня 2016 року № ____
Перелік профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням
1. Для класичних університетів

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Донецький національний університет

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Запорізький національний університет

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Маріупольський державний університет

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Мукачівський державний університет

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Національний університет "Острозька академія"

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Сумський державний університет

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Ужгородський національний університет

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Херсонський державний університет

Хмельницький національний університет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чорноморський державний університет імені Петра Могили


до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

01 Освіта (крім 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)),

03 Гуманітарні науки,

04 Богослов’я,

05 Соціальні та поведінкові науки,

06 Журналістика,

07 Управління та адміністрування,

08 Право,

09 Біологія,

10 Природничі науки,

11 Математика та статистика,

22 Охорона здоров я (якщо в області немає ВНЗ державної форми власності, для яких ця галузь є профільною),

23 Соціальна робота

а також спеціальності (спеціалізації):

192 Будівництво та цивільна інженерія (якщо в області немає ВНЗ державної форми власності, для яких галузь 19 Архітектура та будівництво є профільною)

242 Туризм


Для Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара додатково:

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка,

153 Мікро- та наносистемна техніка

173 Авіоніка


2. Для технічних та технологічних університетів:

Вінницький національний технічний університет

Державний університет телекомунікацій

Дніпродзержинський державний технічний університет

Донбаська державна машинобудівна академія

Донбаський державний технічний університет

Донецький національний технічний університет

Житомирський державний технологічний університет

Запорізька державна інженерна академія

Запорізький національний технічний університет

Івано-франківський національний технічний університет нафти i газу

Кіровоградський національний технічний університет

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Криворізький національний університет

Луцький національний технічний університет
Національна металургійна академія України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний гірничий університет

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Національний університет "Львівська полiтехнiка"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеський національний полiтехнiчний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Приазовський державний технічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Харківський національний університет радіоелектроніки

Херсонський національний технічний університет

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський державний технологічний університет


до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

11 Математика та статистика

12 Інформаційні технології

13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

16 Хімічна та біоінженерія

17 Електроніка та телекомунікації

18 Виробництво та технології

19 Архітектура та будівництво (якщо в області немає ВНЗ державної форми власності, для яких галузь 19 Архітектура та будівництво є профільною)

а також спеціальності (спеціалізації):

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

201 Агрономія (якщо в області немає ВНЗ державної форми власності, для яких галузь 20Аграрні науки та продовольство є профільною)

263 Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт
4Для будівельних вищих навчальних закладів

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

Київський національний університет будівництва та архітектури

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Харківський національний університет будівництва та архітектури


до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

12 Інформаційні технології

13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія

19 Архітектура та будівництво

а також спеціальності (спеціалізації):

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

022 Дизайн

183 Технології захисту навколишнього середовища

263 Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології


5. Для транспортних вищих навчальних закладів

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Національний авіаційний університет

Національний транспортний університет

Одеська національна морська академія

Одеський національний морський університет

Українська державний університет залізничного транспорту

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Херсонська державна морська академія
до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

12 Інформаційні технології

13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

17 Електроніка та телекомунікації

27 Транспорт
а також спеціальності (спеціалізації):

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

263 Цивільна безпека


6. Для галузевих технологічних вищих навчальних закладів

Київський національний університет технологій та дизайну

Національний лiсотехнiчний університет України

Національний університет харчових технологій

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Одеська національна академія харчових технологій

Одеський державний екологічний університет

Українська академія друкарства

Український державний хiмiко-технологічний університет

Харківський національний університет міського господарства

ім. О.М. Бекетова


до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

12 Інформаційні технології

13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

16 Хімічна та біоінженерія

17 Електроніка та телекомунікації

18 Виробництво та технології


а також спеціальності (спеціалізації):

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

263 Цивільна безпека
додатково:

022 Дизайн (для Київського національного університету технологій та дизайну, Національного лісотехнічного університету України, Української академії друкарства)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (для Української академії друкарства)
071 Облік і оподаткування (для Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова)

073 Менеджмент (для Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова)

101 Екологія (для Одеського державного екологічного університету)

103 Науки про Землю (для Одеського державного екологічного університету)

19 Будівництво та архітектура (для Національного лісотехнічного університету України, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова)

205 Лісове господарство (для Національного лісотехнічного університету України)

206 Садово-паркове господарство (для Національного лісотехнічного університету України, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова)

226 Фармація (для Київського національного університету технологій та дизайну, Українського державного хіміко-технологічного університету)

241 Готельно-ресторанна справа (для Національного університету харчових технологій, Одеської національної академії харчових технологій)

27 Транспорт (для Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова)


7. Для вищих навчальних закладів педагогічного, гуманітарного спрямування, фізичного виховання та спорту:

Бердянський державний педагогічний університет ім. П.Д. Осипенко

Вінницький державний педагогічний університет ім. Ю. Коцюбинського

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Донбаський державний педагогічний університет

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Київський національний лiнгвiстичний університет

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. В.К. Винниченка

Криворізький державний педагогічний університет

Львівський державний університет фізичної культури

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького


Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

Рівненський державний гуманітарний університет

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Українська державна iнженерно-педагогiчна академія

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Чернiгiвський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
до числа профільних відносяться спеціальності (спеціалізації) галузей знань:

01 Освіта,

23 Соціальна робота

а також спеціальності (спеціалізації):

024 Хореографія

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

032 Історія та археологія

035 Філологія

053Психологія

227 Фізична реабілітація


8. Для вищих навчальних закладів культури, мистецтва та дизайну:

Закарпатський художній інститут

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва i дизайну ім. М. Бойчука

Київський національний університет культури та мистецтв

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

ім. І.К. Карпенка-Карого

Луганська державна академія культури і мистецтв

Львівська національна академія мистецтв

Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв


Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Харківська державна академія культури

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського


до числа профільних відносяться спеціальності (спеціалізації) галузей знань:

02 Культура і мистецтво,

а також спеціальності (спеціалізації):

034 Культурологія

035 Філологія (фольклористика)
9. Для вищих навчальних закладів охорони здоров’я:
Буковинський державний медичний університет

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Дніпропетровська державна медична академія

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Запорізький державний медичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет

Луганський державний медичний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Національний фармацевтичний університет України

Одеський національний медичний університет

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Українська медична стоматологічна академія

Харківський національний медичний університет


до числа профільних відносяться спеціальності (спеціалізації) галузі знань:

22 Охорона здоров’я.


10. Для аграрних вищих навчальних закладів:

Білоцерківський національний аграрний університет

Вінницький національний аграрний університет

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет


Житомирський національний агроекологічний університет

Луганський національний аграрний університет

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний університет ветеринарної медицини

ім. С.З. Гжицького

Миколаївський національний аграрний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Одеський державний аграрний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Полтавська державна аграрна академія

Сумський національний аграрний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Уманський національний університет садівництва

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський державний аграрний університет
до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія

20 Аграрні науки та продовольство

21 Ветеринарна медицина

27 Транспорт


а також спеціальності (спеціалізації):

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

11. Для вищих навчальних закладів економіки, фінансів, управління та підприємництва:

Академія муніципального управління

Донецький державний університет управління

Донецький національний університет економки i торгівлі ім. Туган-Барановського

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Київський національний торговельно-економiчний університет

Львівський інститут економіки і туризму

Національна академія статистики, обліку і аудиту

Одеський національний економічний університет

Тернопільський національний економічний університет

Університет банківської справи Національного банку України

Університет митної справи та фінансів

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківський національний економічний університет
до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

07 Управління та адміністрування

24 Сфера обслуговування

а також спеціальності (спеціалізації):

051 Економіка

053 Психологія

056 Міжнародні економічні відносини

081 Право

181 Харчові технології
12. Для юридичних вищих навчальних закладів

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
до числа профільних відносяться спеціальності галузей знань:

08 Право


а також спеціальності (спеціалізації):

052 Політологія


Примітки:

1.Цей Перелік не розповсюджується на підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук.

2. Для забезпечення необхідних міждисциплінарних досліджень та підготовки фахівців широкого спектру вищі навчальні заклади додатково до числа профільних можуть включити до 15% від числа визначених в пп. 1-12 ліцензованих профільних спеціальностей (за спеціальностями 014, 015, 035, 275 враховуються спеціалізації, з яких формується та розміщується державне замовлення), крім спеціальностей галузей знань:

01 Освіта

04 Богослов’я

05 Соціальні та поведінкові науки

08 Право

21 Ветеринарна медицина

22 Охорона здоров’я

24 Сфера обслуговування

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

26 Цивільна безпека (крім спеціальності 263 Цивільна безпека)

а також спеціальностей:

033 Філософія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

074 Публічне управління та адміністрування191 Архітектура та містобудування

3. Профільні спеціальності для вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання), військових підрозділів вищих навчальних закладів, Національної академії державного управління при Президентові України визначаються відповідними державними замовниками.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал