Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освітиСторінка7/24
Дата конвертації14.12.2016
Розмір4.9 Mb.
ТипПостанова
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Ключові компетентності учнів початкових класів


 • вміння вчитися;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоров’язбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна.

Вміння вчитися

 • організовувати своє робоче місце;

 • орієнтуватися у часі та берегти його;

 • планувати свої дії;

 • доводити роботу до кінця.


Загальнокультурна компетентність

 • духовно – моральні основи життя людини.

 • особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно – дозвіллєвій сфері.

 • культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ.

 • роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.

Громадянська компетентність

 • усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ.

 • знання своїх прав і обов’язків.

 • здатність екологічно мислити.

 • бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.


Здоровязбережувальна компетентність

 • уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;

 • усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

 • взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

 • удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

 • дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.


Компететності з ІКТ

 • Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.

 • Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.


Соціальна компетентість

 • Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;

 • Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;

 • Конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.

Освітні галузі Державного стандарту початкової загальної освіти

 • «Мови і літератури»

(Мова навчання, мова вивчення, іноземна мова, літературне читання)

 • «Суспільствознавство»

(«Я у світі»)

 • «Мистецтво»

(«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво» (інтегрований курс))

 • «Математика»

(«Математика»)

 • «Природознавство»

(«Природознавство»)

 • «Технології»

(«Трудове навчання», «Сходинки до інформатики»)

 • «Здоров’я і фізична культура»

(«Основи здоров’я», «Фізична культура»)
Базовий навчальний план

Визначає зміст і структуру ПЗО за допомогою інваріантної та варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин. Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану визначається загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. У початкових класах варіативна складова включає години, які виділяються на вивчення навчальних предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять з учнями.Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до встановленої базовим навчальним планом сумарної кількості годин інваріантної та варіативної складових з урахуванням можливого поділу класу на групи у процесі вивчення окремих предметів.

Освітня галузь “Мови і літератури”

Навчальний предмет: Українська мова (мова навчання) (1-4 класи)

Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

Розділи програми: «Навчання грамоти», «Мовленнєва змістова лінія», «Мовна змістова лінія», «Соціокультурна змістова лінія», «Діяльнісна змістова лінія»

 • 1 клас - 238 годин (7 годин на тиждень)

 • 2 клас - 119 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (55 годин)

 • 3 клас - 119 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (55 годин)

 • 4 клас - 119 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (55 годин)

Освітня галузь “Мови і літератури”
Навчальний предмет: Літературне читання (2-4 класи)


Змістові лінії:

коло читання;

формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика;

досвід читацької діяльності;

робота з дитячою книжкою,

робота з інформацією;

розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • 2 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр - 4 години на тиждень (64 години)

 • 3 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • 4 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)

Освітня галузь «Математика»
Навчальний предмет: Математика (1-4 класи)

Змістові лінії:

числа, дії з числами;

величини;

математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі;

просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.


 • 1 клас -136 годин (4 години на тиждень)

 • 2 клас - 136 годин (4 години на тиждень)

 • 3 клас – 136 годин (4 години на тиждень)

 • 4 клас – 136 годин (4 години на тиждень)

Освітня галузь “Природознавство”

Навчальний предмет: Природознавство (1-4 класи)

Змістові лінії:

Об’єкти природи”,

Взаємозв’язки у природі”,

Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”,

Рідний край”,

Охорона і збереження природи”,

Методи пізнання природи”.


 • 1 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.

 • 2 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.

 • 3 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 3 год.

 • 4 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.


Освітня галузь “Суспільствознавство”

Навчальний предмет: Я у світі (3-4 класи)

Теми:

Людина”,

Людина серед людей”,

Людина в суспільстві”,

Людина у світі”.
3 - 4 класи по 35 годин/рік (сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства)

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”
Навчальний предмет: Фізична культура (1-4 класи)


 • Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • У кінці кожної «школи» надаються орієнтовні навчальні нормативи й вимоги.

 • 1-4 класи – 105 годин/рік (з них резерв - 20 год/рік)

 • Навчальні досягнення учнів 1-4 класів ЗНЗ з фізичної культури оцінюються вербально.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”

Навчальний предмет: Основи здоров’я (1-4 класи)Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.


 • 1 клас - 34 години, із них 3 години - резервні

 • 2 клас - 34 години, із них 2 години – резервні

 • 3 клас - 34 години, із них 2 години – резервні

 • 4 клас - 34 годин, із них 2 години – резервні


Освітня галузь “Технології”

Навчальний предмет: Трудове навчання (1-4 класи)

Змістові лінії:

ручні техніки обробки матеріалів;

технічна творчість;

декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування ( кожна змістова лінія передбачає формування предметно - перетворювальної компетентності).


 • 1 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

Освітня галузь “Технології”

Навчальний предмет: Сходинки до інформатики
(2-4 класи)


Змістові лінії:

комп’ютер та його складові;

інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці;

комунікаційні технології
Всього 105 годин

2 клас – 35 годин;

3 клас – 35 годин;

4 клас – 35 годин / 1 год на тиждень.

Освітня галузь “Мистецтво”
Навчальний предмет: Образотворче мистецтво (1-4 класи)
Освітня галузь “Мистецтво”
Навчальний предмет: Музичне мистецтво (1-4 класи)


Освітня галузь “Мистецтво”
Навчальний предмет
: Мистецтво (1-4 класи)


Умови для ефективного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

 • всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння;

 • залучення життєвого досвіду дітей;

 • оновлення навчального середовища класу;

 • оптимізація у межах системи і окремого уроку кількості і тривалості вправ для індивідуальної роботи учнів;

 • забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації та імпровізації, парної та групової роботи, рефлексивних суджень тощо;

 • зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності, перевага позитивного змістового оцінювання; систематичне залучення дітей до самоконтролю та самооцінювання.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги,10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від 30.05.13 1/9-383

На № від

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститутам післядипломної педагогічної освіти
Про організацію навчально-виховного

процесу в початкових класах загальноосвітніх

навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

Інформуємо, що у 2013/2014 навчальному році для організації навчально-виховного процесу учнів 1- х класів чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012).

Для 3-4 класів - рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщено в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011).

З метою організованого переходу на Державний стандарт початкової загальної освіти Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються).

Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників і вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Додаток до листа

Міністерства освіти і науки

від _30.05.2013____№_1/9-383____


Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
У другокласників віковою особливістю є наочно-дієве та наочно – образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися).

В цей період відбувається активне освоєння учбової діяльності.Починають розвиватися довільна увага і пам'ять. Але для тривалої концентрації дитині потрібна зовнішня допомога: цікаві картинки, звукові сигнали, ігрові ситуації. Увага залежить не лише від волі дитини, але і від темпераменту. Стійкість уваги знижується до кінця дня, тижня, учбової чверті, після захворювань.

У другому, як і у першому класі, мають продовжуватися лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності. Під час гри діти вільніше, ніж під час будь-якої іншої діяльності, ставлять цілі, реалізовують їх, аналізують результати. Граючись, вони виступають суб’єктами ігрового процесу, його активними творцями, спроможними впливати на буття, постійно самовдосконалюючись.

Окрім того, під час гри діти молодшого шкільного віку почувають себе вільно і комфортно. Це стосується всіх учнів, які мають різні психологічні особливості (і здібних, і активних, і пасивних).

Вчитель продовжує залишатися значимою фігурою. Але з'являється більш особове відношення до нього - прагнення до спілкування з ним на перервах, прогулянках У деяких другокласників може спостерігатися сильне прагнення до лідерства. Між деякими дітьми з'являється суперництво. Починає розвиватися здібність до співпраці у іграх і навчанні. Діти вчаться домовлятися, поступатися один одному, розподіляти завдання. Але це їм ще важко робити без допомоги вчителя.

У 2 - му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики»). Оцінювання другокласників має бути вмотивованим. Важливо, щоб дитина не втратила стимулу до праці. Оцінки в балах стають для дітей більш зрозумілими й мотиваційними, якщо супроводжуються коротким, точним коментарем вчителя. Завдання вчителя полягає в тому, щоб негативні й позитивні емоції, породжувані невдачами чи успіхами в навчанні, використовувати для активізації діяльності дітей.

Для семирічного школяра, який відчуває труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, заохочення найменшого успіху має велике значення.

Вміло користуючись у роботі з другокласниками педагогічною оцінкою, вчитель закладає основи для формування в них умінь об'єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.

В наступному навчальному році навчальні досягнення учнів 2-х класів з предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» мають оцінюватись вербально.

За відмінні успіхи в навчанні учні 2- х класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”.

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я другокласників, тому навчальне навантаження в тижневому циклі розподіляти слід таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем.

Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на II-IV уроках дня посеред тижня.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у других класах становить 40 хвилин.

Починаючи з 2 – го класу учні виконують домашні завдання, тому слід у розкладі занять предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання, не групувати в один день.

Успішне виконання другокласниками домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя (вихователя групи продовженого дня) з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв'язанню основної мети навчальної домашньої роботи. Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань.

Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, витрати часу на їх виконання не може перевищувати 45 хв..На вихідні і святкові дні домашні завдання другокласникам не рекомендується задавати

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо.

Перевіряти домашні завдання вчителем необхідно систематично.

З таких предметів як основи здоров'я та фізична культура, трудове навчання, художня праця, мистецтво (музика, образотворче мистецтво), інформатика домашні завдання задавати не бажано, окрім випадків визначених у підручниках (обговоріть з батьками, тощо).

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013-2014 навчальному році другокласники розпочнуть вивчати новий навчальний предмет«Сходинки до інформатики».

Основним завданням курсуєопанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань. Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним.

При вивченні курсу передбачено декілька напрямків навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрямок – пізнавальний. У цьому напрямку учні засвоюють відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи.

Другий напрямок – прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, створення малюнків у графічному редакторі та iн.

Третій напрямок – алгоритмічний. Учні знайомляться з поняттям алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців.

Четвертий напрямок — розвиваючий. Учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення, шляхом виконання різноманітних творчих завдань.

П'ятий напрямок – підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з інших предметів.

Кожний урок при вивченні «Сходинок до інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517.

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Після роботи за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці.

Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 35 годин у другому класі з розрахунку 1 година на тиждень.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Учні 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 році навчаються за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572(для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682).

Відповідно до мови навчання у системі початкової загальної освіти зазначеним документом передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів: • для початкової школи з українською мовою навчання;

 • для початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини;

 • для початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини;

 • для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання та з поглибленим вивченням іноземних мов;

 • для спеціалізованої початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини та з поглибленим вивченням іноземних мов;

 • для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів музичного профілю;

 • для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів художнього профілю.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 рокипередавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, наприклад, уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я можна за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів,забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Організація навчання у 2-му класі в 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за навчальними програмами затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»:

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;

- Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www. iitzo.gov.ua.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал