Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освітиСторінка22/24
Дата конвертації14.12.2016
Розмір4.9 Mb.
ТипПостанова
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ
до рівня загальноосвітньої підготовки учнівДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України

(від 23 листопада 2011 р. № 1392)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України

(від 14 січня 2004 р. N 24)


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


I. Освітня галузь “Мови і літератури

Основна школа

Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин
(мови навчання і мови вивчення)

Мовленнєва лінія


Освітня галузь “Мови і літератури

Основна школа

Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин
Мовленнєва лінія


Мовлення як засіб спілкування, пізнання і впливу.
Ситуація і сфери спілкування. Форми мовлення.
Види мовленнєвої діяльності. Культура спілкування.
Стилі, типи і жанри мовлення

вміння розрізняти усне і писемне мовлення, розмовляти правильно і комунікативно доцільно, орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, сферах спілкування, осмислювати, планувати і реалізувати задум, висловлювати, удосконалювати його, володіти всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), різними типами, стилями і жанрами мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримуватися культури мовлення, правил спілкування і мовленнєвого етикету

Загальні уявлення про мовлення як засіб спілкування, пізнання і впливу;сфери спілкування; усне та писемне мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Ситуація

спілкування. Культурамовлення. Правила спілкування.


Мовленнєвий етикет. Типи мовлення. Стилі мовлення. Жанри мовлення


Знання про усне та писемне мовлення; вміння орієнтуватися

у мовленнєвій ситуації, сферах спілкування, осмислювати, планувати і реалізувати задум висловлювання, удосконалювати його.


Вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності:

володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням

ситуації спілкування,

дотримання правил спілкування.


Аудіювання
Аудіювання
Сприймання на слух, розуміння текстів, що належать до різних стилів, типів і жанрів мовлення

сприймати текст на слух, запам’ятовувати його зміст, виявляти розуміння тексту і підтексту прослуханого, визначати тему та основну думку твору, оцінювати почуте, аналізувати особливості мовної форми, користуватися різними видами слухання

Сприймання на слух, розуміння текстів, що належить до різних типів, стилів і жанрів мовлення, ступінь складності яких відповідає віковим особливостям учнів та етапу навчання

Уміння уважно слухати текст,

розуміти, запам'ятовувати з одного прослухування його зміст, визначати тему та основну думку твору, оцінювати почуте, помічати особливості мовної форми
Говоріння
Говоріння
Переказування (докладне, стисле, вибіркове), діалогічні та монологічні висловлювання різних типів і стилів мовлення

переказувати (докладно, стисло, вибірково) вивчені, прослухані або прочитані твори, створювати діалогічні та монологічні тексти з урахуванням ситуації спілкування та комунікативного завдання, бути здатним висловлювати власну думку, аналізувати різні погляди на предмет обговорення, дотримуватися мовних, етичних норм та норм етикету, вміти удосконалювати власне мовлення

Переказування (докладне, стисле, вибіркове), діалогічні та монологічні висловлювання різних типів, стилів і жанрів мовлення

Уміння переказувати (докладно, стисло, вибірково) вивчені, прослухані або прочитані твори; діалогічні та монологічні висловлювання з урахуванням ситуації спілкування; висловлювати власну думку, аналізувати різні погляди на предмет обговорення, дотримуючись мовних, етичних та етикетних норм; удосконалювати власне мовлення

Читання
Читання

Формування, розвиток техніки читання вголос і мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, які належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення

читати вголос і мовчки за визначеними програмою нормативами, розуміти, запам’ятовувати, різнобічно аналізувати зміст і форму прочитаного твору, вміти висловлювати власну думку про прочитане, самостійно працювати з текстом, користуватися різними видами читання

Формування, розвиток техніки читання вголос та мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, що належать до різних родів літератури, стилів, типів і жанрів мовлення види читання

Уміння читати вголос і мовчки за визначеними програмою нормативами, запам’ятовувати, висловлювати власну думку про прочитане; самостійно працювати з текстом, користуватися різними видами читання

Письмо
Письмо
Побудова письмових текстів (монолог, діалог, полілог) різних типів, стилів і жанрів мовлення

письмово переказувати (докладно, стисло, вибірково), самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватися вимог до мовлення, удосконалювати написане

Побудова письмових текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів і жанрів мовлення

Уміння письмово переказувати (докладно, стисло, вибірково), самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватися вимог до мовлення, вдосконалювати написане

Мовна лінія

Мовна лінія

Фонетика. Орфоепія. Графіка
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Звукова система мови.
Складоподіл. Наголос. Сильна і слабка позиції звуків у слові та позначення їх на письмі. Алфавіт. Звукове значення букв. Орфоепічні норми. Орфоепічний словник

розрізняти звуки мови і букви, дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні, вільно користуватися алфавітом, орфоепічним словником

Звукова система мови.

Складоподіл. Наголос. Сильна і слабка позиції звуків у слові та позначення їх на письмі. Алфавіт. Звукове значення букв. Орфоепічні норми. Орфоепічний словникЗнання звуків мови та алфавіту
Уміння дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні, вільно користуватися алфавітом, орфоепічним словником

Лексикологія і фразеологія
Лексикологія і фразеологія
Лексичне значення слів і фразеологізмів. Однозначні та багатозначні, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова. Пряме і переносне значення слова. Групи слів за значенням. Синоніми і антоніми, омоніми, пароніми. Групи слів за походженням, сферою використання. Фразеологізми, їх різновиди

визначати істотні ознаки лексикологічних понять і фразеологізмів, пряме і переносне значення слова, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова, групи слів за значенням, походженням, сферою використання,
використовувати слова і фразеологізми,
тлумачити лексичне значення загальновживаних слів і фразеологізмів, добирати до них синоніми, антоніми, омоніми іпароніми

Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова. Пряме і переносне значення слова. Групи слів за значенням.

Синоніми і антоніми (лексичні та контекстуальні), омоніми, пароніми. Групи слів за походженням, сферою вживання. Фразеологізми, їх різновидиЗнання істотних ознак лексикологічних понять і фразеологізмів; уміння розрізняти пряме і переносне значення слова, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова, групи слів за значенням, походженням, сферою використання.
Уміння використовувати слова і фразеологізми відповідно до лексичного значення, умов і завдань спілкування; тлумачити лексичне значення загальновживаних слів і фразеологізмів, добирати до них синоніми та антоніми; з'ясовувати етимологію окремих слів; користуватися словниками

різних видівЕтимологія слова.
Навчальні словники різних видів

пояснювати етимологію окремих слів, користуватися словниками

Етимологія слова.

Словники (тлумачний, синонімів, антонімів, фразеологічний, етимологічний та іншомовних слів)Уміння пояснювати значення слова за допомогою аналізу його будови; розрізнювати словозміну та словотвір;


Будова слова. Словотвір
Будова слова. Словотвір
Будова слова і значення морфем. Способи творення слів.
Морфемний і словотвірний словники

пояснювати значення слова шляхом проведення аналізу його будови, розрізняти словозміну і словотвір, правильно і комунікативно доцільно використовувати слова з урахуванням значення їх морфем, користуватися морфемним і словотвірним словниками

Будова слова та значення морфем. Способи творення слів.
Морфемний та словотвірний словники

правильно і стилістично доцільно використовувати слова з урахуванням значення їх морфем; користуватися морфемним та словотвірним словниками


Морфологія
Морфологія
Лексичне та граматичне значення слова. Частини мови. Граматичні характеристики частин мови. Роль частин мови у реченні.
Довідники з морфології

розрізняти частини мови, визначати роль морфологічних засобів у побудові висловлювань, правильно і стилістичнодоцільно використовувати форми слів, що належать до різних частин мови, користуватися довідковою літературою

Лексичне та граматичне значення слова. Частини мови. Граматичні характеристики частин мови. Роль частин мови у реченні.
Довідники з морфології

Знання істотних ознак різних частин мови, ролі

морфологічних засобів у побудові висловів.

Уміння правильно і стилістично використовувати форми слів, що належать до різних частин мови; користуватися довідковою літературою


Синтаксис
Синтаксис
Синтаксичні одиниці, їх види, будова, способи вираження. Синтаксичні засоби, їх роль у побудові висловлювань.
Способи передачі мовлення: пряма і непряма мова.
Складне синтаксичне ціле.
Довідники із синтаксису та пунктуації

пояснювати семантику, будову словосполучень, речень різних видів, визначати і будувати синтаксичні одиниці, висловлювати той самий зміст за допомогою різних синтаксичних засобів, будувати тематично цілісний, структурований зв’язний текст, користуватися довідниками

Синтаксичні одиниці, їх види, будова, способи вираження. Синтаксичні засоби, їх роль у побудові висловів.
Способи передачі мовлення: пряма та непряма мова.

Складне синтаксичне ціле.


структура монологічного та діалогічного тексту, засоби зв'язку речень у тексті; "відоме" та "нове" у реченнях тексту.

Довідники із синтаксису та пунктуаціїУміння пояснювати семантику, будову словосполучень, речень різних типів, уміння визначати і будувати синтаксичні одиниці, висловлювати той самий зміст за допомогою різних синтаксичних засобів.

Уміння визначати тему, основну думку тексту, структуру способи зв'язку речень у ньому; складати загальне уявлення про можливий зміст тексту (через ознайомлення із

заголовком, анотацією);

будувати тематично цілісний, структурований, зв'язний текст; користуватися довідникамиСтилістика
Стилістика
Стилі. Стилістичні можливості мовних одиниць, їх функціонування у мовленні

комунікативно доцільно використовувати стилістичні можливості вивчених мовних одиниць в усному і писемному мовленні

Стилі. Стилістичні можливості мовних одиниць, їх функціонування у мовленні

Уміння комунікативно доцільно використовувати стилістичні можливості вивчених мовних одиниць в усному і писемному мовленні

Орфографія
Орфографія
Написання разом, окремо, через дефіс. Правила переносу слів. Орфографічні правила, списки слів для запам’ятовування. Орфографічний словник

правильно писати слова відповідно до вивчених орфографічних правил і словникові слова, перевіряти написане, користуватися орфографічним словником

Фонетичне, морфологічне таінші види написання.Написання разом, окремо, через дефіс. Правила переносу слів. Орфографічні правила; списки слів для запам’ятовування. Орфографічний словник

Уміння правильно писати слова відповідно до вивчених орфографічних правил та словникові слова, перевіряти написане, користуватися орфографічним словником

Пунктуація
Пунктуація
Розділові знаки, їх функції. Розділові знаки у простому і складному реченнях.
Розділові знаки у прямій мові, діалозі. Довідники з пунктуації

визначати смислові та синтаксичні відношення у реченні для обґрунтування вибору розділових знаків, пунктуаційно правильно оформляти речення різних видів, діалог

Розділові знаки, їх функції. Розділові знаки у простому і складному реченнях.
Розділові знаки при прямій мові, діалозі. Довідники з пунктуації

Уміння встановлювати смислові і синтаксичні відношення у реченні для обґрунтування вибору розділових знаків; пунктуаційно правильно оформляти речення різних видів, діалог

Соціокультурна лінія

Соціокультурна лінія

Особливості національної культури, звичаї, традиції, свята, визначні діячі, суспільно-політичні події, державна символіка. Матеріальна і духовна культура рідного народу, Найвідоміші фольклорні твори як відображення народного досвіду, особливостей національного характеру, їх етнокультурний колорит

визначати особливості національної культури, використовувати ці знання і знання, здобуті під час вивчення інших предметів, у власному мовленні,
пояснювати значення слів, найуживаніших усталених висловів,сприймати зміст найвизначніших творів, використовувати їх у своєму мовленні, дотримуватися правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських норм і специфіки національної культури

Відомості про особливості національної культури, звичаї, традиції, свята; визначних діячів, суспільно-політичні події, державну символіку; побут населення міст, сіл, культурно-архітектурні пам'ятки, музеї, театри тощо.Найвідоміші фольклорні творирідного народу, лексеми, фразеологізми, афоризмияк відображення народного досвіду, особливостей національного характеру, їх етнокультурний колорит

Знанняособливостей національної культури.

Уміннявикористовувати ці знання та знання, набуті під час вивчення інших предметів, у власному мовленні.
Умінняпояснювати значення слів, найуживаніших усталених виразів, помічати і пояснювати вирази,читати напам'ять найвизначніші народнопоетичні твори, які відбивають особливості матеріальної і духовної культури народу, його світобачення; використовувати їх у своєму мовленні; дотримуватися правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських норм та національної специфіки культури


Діяльнісна лінія

Діяльнісна (стратегічна)лінія

Основні загальнонавчальні, творчі вміння як предмет практичного засвоєння учнів. Основні комунікативні стратегії, стратегії співпраці

застосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях, користуватися основними комунікативними стратегіями

Основні загальнонавчальні, творчі вміння як предмет практичного засвоєння учнів. Основні комунікативні стратегії, стратегії співпраці

Уміннязастосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування.

Уміння користуватися основними комунікативними стратегіями

Літературний компонент
Українська література. Світова література.


Літератури національних меншин

Ціннісна лінія

Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин

Аксіологічна лінія

Популярні твори для дітей та юнацтва (твори морального змісту, про національні події, характери і традиції, пригодницькі, детективні, фантастичні, казкові твори)

Художні твори різних родів і жанрів, які репрезентують ключові історико-літературні епохичитати виразно, сприймати емоційно, осмислювати творчо художній текст, визначати головну думку прочитаного, авторську позицію, виявляти актуальні проблеми і деякі художні особливості творів, висловлювати власне ставлення до відображених у художньому творі подій, образів, тем, ідей з урахуванням моральних цінностей і соціальних норм, знати основні етапи літературного процесу, авторів, назви їх творів, окремі факти біографії і творчості митців, їх внесок у розвиток національної і світової культури, уміти виконувати (усно і письмово) творчі роботи різних жанрів

Художні тексти різних жанрів та тематики; твори, які репрезентують різні культурно - історичні епохи, літературні традиції народів України та зарубіжних країн.

Популярні твори для дітей та юнацтва (літературні казки,

детективні, пригодницькі та гумористичні твори, наукова фантастика).

Виразне читання художнього тексту, його обговорення з елементами аналізу, розуміння порушених у ньому етичних проблем та окремих художніх особливостей.

Усне та письмове висловлю-вання власної оцінки щодо прочитаного, особистісно-творче його переосмислення


Знання назв, авторів та змісту художніх творів, рекомендованих для вивчення напам'ять текстів, окремих фактів біографії письменників
Початкове уявлення про відображення у художньому творі, етичні та естетичні цінності.
Уміння виразно, осмислено читати художній текст, виділяти в ньому головну думку; зіставляти зображені у творі етичні та психологічні ситуації з власним життєвим досвідом, відповідно корегувати свої життєві орієнтації, писати творчі роботи різних жанрів

Літературознавча лінія

Літературознавча лінія

Літературний твір як система.
Засоби художньої виразності у творі.
Поняття про літературний процес.
Джерела знань про літературу

розуміти взаємозв’язок компонентів літературного твору, форми і змісту, знати визначення основних теоретико-літературознавчих понять і застосовувати їх під час інтерпретації та аналізу творів (окремих фрагментів і компонентів тексту),
розрізняти напрями та течії, роди і жанри (їх суттєві ознаки), визначати жанрово-родову приналежність творів, провадити пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, проведення аналізу окремих літературних явищ, підготовка повідомлення тощо), користування літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел

Теоретико-літературознавчі поняття: оригінал і переклад; тема та головна думка твору, сюжет і композиція, епізод; мандрівні сюжети, запозичення, художній образ, художня деталь, літературний герой, головний і другорядні герої; рима, ритм, розмір вірша, строфа; портрет, пейзаж, інтер'єр; епітет, порівняння, метафора, гіпербола, алегорія, уособлення; міф, героїчний епос, народна казка, легенда, приказка, прислів'я, загадка; літературна казка, байка, балада, вірш, рубаї, поема, оповідання, повість, роман, притча; гумор, сатира

Знання основних теоретико- літературних понять і вміння оперувати ними в процесі читання оригінальних і перекладних художніх текстів; уміння визначати в прочитаному творі тему, основні проблеми, головних і другорядних героїв, художні описи; розрізняти сюжет і композицію, основні жанри.

Початкове уявлення про літературний процесКультурологічна лінія

Культурологічна лінія

Література як мистецтво слова.
Національне і загальнолюдське в літературному творі. Література в контексті культури

встановлювати специфіку літературного твору в системі інших видів мистецтва,
виокремлювати в художніх творах специфічні особливості національної культури, визначати загальнолюдські цінності, втілені в художніх творах,
знати характерні риси основних етапів літератури в контексті культури,
виявляти зв’язки літератури з філософією, фольклором, міфологією, видами мистецтва (генетичні, типологічні, контактні),
аналізувати та інтерпретувати твір у культурологічному контексті,

виявляти повагу до самобутності художньої культури різних народів, сформований рівень особистої культури, розвиненості духовної та естетичної сфериЛітература як складник культури народу, її вплив на формування національної самосвідомості та її місце у світовій культурі. Зв'язок літератури з іншими видами мистецтв. Відтворення в літературі історіїкраїни, народних традицій, звичаїв, обрядів, духовного пошуку інтелігенції у різні часи.

Світова культура та її загальний розвиток.

Взаємозв'язок національної та світової культур.

Літературний твір як явище національної культури та певної культурної доби.

Література як скарбниця духовності, священні книги різних релігій як пам'ятки літератури та духовної культури; відображення національних, конкретно-історичних та загальнолюдських цінностей у художніх творах різних жанрів, їх вплив на суспільне життя


Початкове уявлення про історико-літературну добу, національні, конкретно-історичні та загальнолюдські цінності, відображені у художньому творі.

Уміння визначати специфіку літературного твору у зіставленні з творами інших видів мистецтваКомпаративна лініяСпільне і відмінне в різних літературах (українській, світовій, національних меншин), у творах різних жанрів (казка фольклорна і літературна, оповідання, новела, повість, роман, поема, трагедія, комедія, драма). Вплив міфології і фольклору на літературу. Поняття про традиційне (вічне) в літературі

висловлювання власної оцінки орієнтації, писати творчіРецепція України у світовій літературі та культурі

щодо прочитаного, особистісно- роботи різних жанрівСвященні книги людства як пам’ятки культури


встановлювати специфіку втілення окремих тем, ідей, сюжетів, образів, мотивів священних книг людства в літературі та інших видах мистецтваОригінал і переклад. Основні принципи художнього перекладу

оцінювати художню вартість творів, своєрідність художніх перекладів, у тому числі шляхом зіставлення їх з оригіналамиСтарша школа

Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин
(мова навчання і мова вивчення)


Мовленнєва лінія

Старша школа

Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин
(мова навчання і мова вивчення)


Мовленнєва лінія

Культура мовлення. Стилі мови і мовлення. Стилістичне розшарування мовних засобів.
Основні комунікативні ознаки мовлення. Публічне і ділове мовлення

виділяти ознаки та особливості правильного і комунікативно доцільного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінності, розрізняти стилістичні варіанти мовних засобів у текстах різних стилів і жанрів мовлення,
володіти життєво необхідними мовленнєвими жанрами, готувати публічні виступи і виголошувати їх, брати участь у підготовці та веденні діалогу і полілогу з урахуванням відповідних вимог до культури спілкування і зразкового мовлення

Культура мовлення. Стилі мови. Жанри усного та писемного мовлення.

Види мовленнєвої діяльності.

Риторика як наука і мистецтво слова


Знання ознак правильного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінностей; вміння визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення.

Уміння формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення.

Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування


Мовна лінія

Мовна лінія

Узагальнення, систематизація і поглиблення найважливіших відомостей з мови

Текст, його будова. Норми літературної мови. Фонетика. Орфоепія. Лексикологія і фразеологія.

Морфологічна будова слова

Частини мови. Слово, слово-сполучення, речення. Члени речення. Просте і складне речення. Система розділових знаків Написання слів з найуживанішими орфограмами, пунктограмами.
Види мовних помилок і шляхи запобігання їм

класифікувати, систематизувати і узагальнювати вивчені поняття, правильно ставити розділові знаки у простому і складному реченнях відповідно до вивчених правил, доречно використовувати знання і виконувати вимоги до усного і писемного мовлення, використовувати граматичні форми відповідно до вивчених правил, знаходити мовні помилки і виправляти їх, здійснювати самоконтроль за результатами навчальних досягнень

Стилістичне розшарування мовних засобів. Засоби стилістики. Варіативність норми.

Види мовних помилок та їх подолання. Складні випадки орфографії та пунктуації
Уміння розрізнювати стилістичні варіанти мовних засобів, визначати доцільність їх використання у текстах різних стилів і жанрів мовлення; розрізнювати нормативне і ненормативне використання мовних засобів.

Знання мовних помилок

Соціокультурна лінія

Соціокультурна лінія

Найважливіші світоглядні, етичні, естетичні та інші поняття, ідеї, відомості, пов’язані з національною і світовою культурою.

Відображення у мові особливостей картини світу, способу життя, мислення і культури, що характерні для певного народу.визначати найважливіші світоглядні, етичні та інші поняття, відомості, ідеї, відображені в мові, загальнолюдські моральні цінності, їх вияв у національних традиціях;

вміти узгоджувати власну мовленнєву і життєтворчу діяльність із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями, ураховувати в мовленні особливості світогляду, культури певного народуНайважливіші світоглядні, етичні, естетичні та інші поняття, ідеї, відомості, пов’язані з національною та світовою культурою.

Відображення у мові особливостей бачення світу, способу життя та мислення, особливостей культури, що характерних для певного народу.Знання найважливіших світоглядних, етичних та інших понять, відомості, ідеї, відображених в мові, загальнолюдських моральних цінностей, їх вияву у національних традиціях;

вміти узгоджувати власну мовленнєву і життєтворчу діяльність із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями, ураховувати в мовленні особливості світогляду, культури певного народу, відображених у мові, враховувати їх у спілкуванні.Діяльнісна (стратегічна) лінія

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Загальнонавчальні, творчі вміння як предмет практичного засвоєння.
Комунікативні стратегії, стратегії співпраці

застосовувати загальнонавчальні, творчі вміння у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування, користуватися комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці

Загальнонавчальні, творчі вміння як предмет практичного засвоєння.
Комунікативні стратегії, стратегії співпраці

Уміннязастосовувати загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування.

Уміння користуватися комунікативними стратегіями, стратегіями співпраціЛітературний компонент

Українська література. Світова література. Літератури національних меншин

Ціннісна лінія

Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин

Аксіологічна лінія

Знакові твори різних жанрів. Роль художньої літератури в сучасному світі. Література як діалог


виявляти актуальність змісту, естетичну цінність творів, художні відкриття письменників, визначати ключові концепти людського буття в художній літературі, значення твору для суспільства, розв’язання моральних проблем особистості, аргументувати власну оцінку прочитаного вміти вести літературну дискусію (щодо твору, спадщини митців, тенденцій літератури), готувати публічні виступи, презентації, реферати щодо різних аспектів літератури

Художні тексти, розмаїття їх жанрово-родової специфіки та морально-етичних проблем, що психологічного аналізу людських взаємин і вчинків; твори, що репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно-літературні традиції народів України та зарубіжних країн.

Художній твір у контексті історико-літературного процесу, його смислова та естетична цілісність, художня специфіка. Обговорення проблематики твору аргументоване усне та письмове висловлювання своїх суджень щодо прочитаногоЗнання змісту, проблематики та найважливіших особливостей поетики художніх текстів, рекомендованих для вивчення напам'ять художніх творів, літературно-критичних, публіцистичних та науково-популярних статей; біографічних відомостей про письменника та його світогляд.

Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості.

Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв'язувати творчі завдання різних типів


Літературознавча лінія

Літературознавча лінія

Поетика літературного твору, її складові, взаємозв’язок між ними

Тенденції літературного процесу

Сучасні бібліотеки, електронні ресурси


Визначати поетичні особливості художнього твору, в тому числі жанрові, стильові, мовні та інші;

Знати і застосовувати теоретико-літературознавчі поняття у процесі проведення різних видів аналізу, інтерпретації оригінальних і перекладних творів.

розуміти закономірності перебігу літературного процесу, їх відображення в художніх творах, взаємодію різних напрямів і течій, родів і жанрів;

користуватися різними видами ресурсів з питань художньої літератури (словники, довідники, монографії, літературно-критичні статті, наукові статті, Інтернет тощо).Основні роди та жанри літератури. Провідні художні літературні напрями, течії та стилі.
Тематика та проблематика твору, конфлікт; фабула, жанрово-основні сюжетні та позасюжетні елементи.

Знання літературознавчих понять, вміння оперувати ними в процесі опрацювання оригінального та перекладного тексту.

Уміння орієнтуватися в родовій специфіці вивчених художніх творів; розрізняти сюжет і фабулу; виділяти сюжетні та позасюжетні елементи, аналізувати головний конфлікт, зображувально-виражальні засоби художньої мови в оригінальних та перекладних творах, художній підтекст образів, деталей, мотивівКультурологічна лінія
Культурологічна лінія
Специфіка сучасної культури і літератури

Масова і класична література.


Джерела і фактори розвитку літератури

Літературні місця Україниорієнтуватися у світі художньої літератури і культури, виявляти сучасні тенденції в національній і світовій культурі і літературі,

знати сучасних авторів та їх актуальні твори

розрізняти класичну і масову літературу, їх особливості і функції визначати фольклорну і міфологічну основу художніх творів, їх зв’язок із розвитком філософської думки, релігії, національно-культурними особливостями народів (регіонів, країн)

знати пам’ятні місця України, пов’язані з життям і творчістю видатних митців України і світуХудожня література в контексті національної та світової культури, її взаємопов'язаність з релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами мистецтв.

Відображення характеру народу у національній літературі та у культурі.

Традиції і новаторство в літературі та культурі. Діалог культур, його вплив на літературний процес.

Зв'язок літературних напрямів та течій з естетичним пошуком митців інших видів мистецтвРозуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культурі.

Компаративна лініяТрадиції і новаторство в літературі

знати специфіку втілення традиційних тем, образів, сюжетів і мотивів у художніх творах різних часів і народівЛітературні зв’язки (контактні, генетичні, типологічні, інтертекстуальні)

встановлювати спільні закономірності розвитку різних літератур, видів мистецтва

зіставляти художні твори в різних аспектах (проблемно-тематичному, сюжетному, образному та інших), розкривати специфіку втілення актуальних тем у різних національних літературах, виявляти національні образи світу і характери в літературі, схожість і відмінність авторської позиції митців

Види художнього перекладу та їх специфіка

визначати особливості різних видів художнього перекладу, зіставляти їх з текстом оригіналу
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал