Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освітиСторінка19/24
Дата конвертації14.12.2016
Розмір4.9 Mb.
ТипПостанова
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Інформатика

У 5 класі Інформатика вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень. Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики.

Метою навчання курсу є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності: • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах;

 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;

 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням ІКТ;

 • використовувати засоби ІКТдля обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

 • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТрозглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання.

Відповідно до навчальної програми в 5 класі будуть вивчатись наступні теми:Назва розділу

Кількість годин

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

4

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

10

Створення та опрацювання графічних зображень

9

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

9

Резерв

3

Всього

35

Навчальнийчас, який відводитьсянавивчення курсуінформатики,потрібно розподіляти таким чином:

- 30% навчального часу відводитьсяна засвоєннятеоретичних знань,

- 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

Комісією з інформатики науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України була схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова). Її опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. На її підтримку готується навчально-методичний комплект. Відповідні класи можуть здійснювати вивчення інформатики за цією програмою. Враховуючи особливості класу або навчального закладу вчитель може обрати для роботи цю програму. При цьому слід врахувати, що школи не будуть забезпечуватись підручниками, що їй відповідають.

Наводимо особливості підручників з інформатики для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник «Інформатика. 5 клас»

(авт.. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

В основу викладення навчального матеріалу в підручнику покладено об’єктний і алгоритмічний підходи. Об’єктний підхід полягає в тому, що у кожній темі визначені основні об’єкти, вивчення яких передбачає: • наведення означення або опису об’єкта;

 • перелік його властивостей та їх стисла характеристика;

 • опис множини можливих значень властивостей об’єкта;

 • розгляд операцій над об’єктами, які потрібно виконати, щоб змінити значення властивостей;

 • наведення класифікацій об’єктів, вивчення яких передбачено програмою, з визначенням ознак їх класифікації.

Алгоритмічний підхід полягає у представленні способів виконання операцій над об’єктами у вигляді алгоритмів. Це сприятиме розвитку в учнів алгоритмічного мислення, що виражатиметься в умінні поділяти задачі на підзадачі, чітко формулювати правила виконання окремих операцій, враховуючи можливості їх виконавців. Це є також пропедевтикою вивчення теми "Алгоритмізація" у наступних класах. Оскільки поняття алгоритму учні вивчатимуть тільки у 6 класі, то в підручнику 5 класу використовується аналог - поняття «послідовність дій, які потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети». Опис цих послідовностей дій у змістовій частині пунктів і подальше їх застосування у системі вправ дає можливість самостійного опанування та закріплення учнями діяльнісної складової навчального матеріалу.

Названі підходи роблять можливим використання підручника у навчальних закладах з різними типами апаратних та програмних засобів. Платформонезалежний огляд об’єктів та їх властивостей формує цілісне уявлення про предмет вивчення. Структура алгоритмів діяльності залишається схожою для різних версій програмного забезпечення, відрізняється лише у незначних деталях, і це дає можливість сформувати певну логіку у підходах до опанування різними версіями програмних засобів.

У підручнику виділено такі структурні елементи, як вступ, розділи, пункти, ілюстративний матеріал, наочні схеми, таблиці, алгоритми способів діяльності, запитання для самоконтролю та тренувальні завдання, обов’язкові практичні роботи, узагальнення обов’язкового навчального матеріалу, словник термінів.

Кожен розділ підручника відповідає одному розділу програми. Розділи складаються з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. Подання матеріалу кожного пункту побудоване за єдиною схемою відповідно до технології діяльнісного підходу: мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та оцінно-результативний компоненти.

На початку кожного розділу наводиться анонс, в якому в стислій формі з ілюстраціями подається зміст розділу. На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань, на яких базується подання нового матеріалу. Учитель може обговорити з учнями відповіді на ці запитання на уроці безпосередньо перед вивченням нового матеріалу, а може задати на попередньому уроці як домашнє завдання на повторення.

Викладення практичного матеріалу базується на використанні операційної системи Windows XP та програм пакету Microsoft Office 2007. Окремі види програмних засобів, що описані у підручнику, є авторськими або вільно розповсюджуваними, для них можливе налаштування україномовного інтерфейсу.

Для підвищення інтересу до вивчення предмету підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати». Для забезпечення можливостей роботи з підручником у навчальних закладах з різною матеріальною базою та для надання можливостей самостійного виконання завдань на домашніх комп’ютерах введено рубрики «Для тих, хто працює з Windows 7».

Наприкінці кожного пункту розміщено рубрику «Найважливіше у пункті» з узагальненням навчального матеріалу, наведені запитання для самоконтролю, які розподілені за рівнями навчальних досягнень, та практичні завдання для формування основних складових предметної ІКТ-компетентності. Учитель може використати їх безпосередньо на уроці або як домашнє завдання.

Завдання, наведені після кожного пункту, диференційовані за рівнем складності. Їх кількість дещо перевищує потрібну для використання на уроках та вдома. Це дає змогу вчителю реалізовувати індивідуальний підхід та диференціацію в навчанні, добирати для виконання ті завдання, які найкраще сприятимуть досягненню навчальних цілей уроку. Окремо виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, завдання, що відносяться до додаткового матеріалу або передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах.

Для методичної підтримки викладення інформатики за даним підручником авторами створено веб-сайт «Інформатика для всіх», розміщений за адресою http://allinf.at.ua, на якому викладатимуться різноманітні методичні та дидактичні матеріали: календарне планування курсу, файли-заготовки для виконання тренувальних вправ і практичних робіт, корисні посилання, інші матеріали.Підручник «Інформатика. 5 клас»

(авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.)

Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

Рубрика «Обговорюємо»'>Обговорюємо» містить запитання на перевірку та самоконтроль навичок мислення базових рівнів: знання та розуміння. Завдання рубрики «Міркуємо» мають на меті перевірити в учнів вміння застосовувати знання та сприяють формуванню в учнів навичок мислення вищих рівнів: аналіз, синтез, оцінювання. Для реалізації особистісно зорієнтованого навчання зміст навчальних завдань диференційовано за рівнем складності з відповідними позначками. Деякі завдання передбачають використання вчителем різних прийомів та форм організації діяльності дітей для здійснення диференціації за рівнем креативності та за об’ємом, коли зміст завдання для всіх учнів є однаковим, а робота диференціюється за ступенем самостійності учнів, за характером навчальних дій, за об’ємом пропонованого матеріалу відповідно до часових меж.

Рубрики «Обговорюємо» та «Працюємо в парах» передбачають формування у дітей вміння спілкуватися та аргументувати свою думку на базі отриманих знань. Робота в парах передбачає обговорення запитань, які не носять репродуктивний характер, а демонструють вміння учнів застосовувати нові поняття, використовуючи в усному мовленні нові терміни, знаходити та доводити причинно-наслідкові зв’язки, встановлювати відповідності з міжпредметними, вербальними, схематичними і символічними моделями, дозволяють мати різні погляди на одне явище, об’єкт, процес, приклад тощо.

В рубриці «Діємо» містяться інструкції щодо виконання завдань при роботі з файлами, в середовищі графічного редактора та редактора презентацій, які дозволяють кожній дитині в індивідуальному темпі опанувати основні вміння та навички. Вправи цієї рубрики диференційовані: покрокові інструкції для виконання завдань; детальні вказівки для виконання нових операцій, запитання-нагадування сформованих навичок; виконання завдань за планом, зразком чи створення такого плану. Навички дослідницької діяльності формуються завданнями рубрики «Досліджуємо». Завдання, наведені в рубриці «Головоломки» сприятимуть розвитку логічного мислення учнів та доповнять творчу компоненту при навчанні інформатики.

На матеріалі підручника в учнів поступово формується вміння виявляти рівень обізнаності з теми вивчення та власні навчальні потреби, ставити пізнавальні задачі на початку уроку чи вивчення теми, реалізовувати заплановане та здійснювати саморефлексію. На початку кожної теми пропонується карта знань «Ти дізнаєшся», а для узагальнення та рефлексії наприкінці теми передбачена рубрика «Повторюємо», в якій наочно подано основний матеріал теми. Рубрика «Словничок» містить перелік нових термінів, які вводились в цій темі; в рубриці «Оцінюємо» учням пропонуються твердження про знання і вміння, яких вони мали набути протягом вивчення теми та пропонується оцінити свої знання та вміння. Твердження повністю відповідають вимогам навчальної програми. Узагальнення матеріалу здійснюється за допомогою узагальнюючої оцінки знань та вмінь по матеріалу розділу та навчальних проектів у рубриці «Узагальнюємо».

Особливістю уроків-практичних робіт, згідно програми їх шість, є наявність двох частин: теоретичної та практичної, які забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних умов використання комп’ютерів для учнів 5-го класу. У теоретичній частині пропонуються завдання, кожне з яких має два варіанти. Кількість балів, що відповідає конкретному завданню, є індикатором його рівня складності. Різнорівневі завдання містить і практична складова такого типу уроків.

У підручнику наведено Алфавітний покажчик та Глосарій основних термінів і понять.Про організацію викладання

інформатики тавикористанняНКК

При викладанніінформатикиувсіхкласах учитель самостійнодобирає засобитаметодиподання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичнихробіт(робота зелементами досліджень, спільна робота вІнтернеті, лабораторніроботи, проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати в процесінавчання інформатики можнатільките навчальне програмнезабезпеченняінавчально-методичну літературу, якерекомендоване МОН. Щодо іншого програмного забезпечення (операційна система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та відео тощо): дозволено використання такого програмного забезпечення, яке гарантує виконання навчальної програми й еквівалентне тому, що перелічене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp + Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором учителя.

Зметою реалізації практичної спрямованостікурсу інформатики, незалежно відпрофілю навчання, віку учнів комп’ютерна технікаповиннавикористовуватися накожномууроціінформатики. При проведенні всіх навчальних занять зінформатики здійснюєтьсяподіл класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8учнів (наказ МОН, від 20.02.2002 № 128).

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
Від №

Про невідкладні заходи щодо підготовки

загальноосвітніх навчальних закладів

міста Золотоноша до впровадження

Державного стандарту базової і повної загальної

середньої освіти у 2013/2014 н.р.


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392, п. 7 з метою якісної підготовки педагогічних працівників до впровадження Держстандарту базової і повної загальної освіти:
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити План заходів щодо забезпечення підготовки вчителів міста до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 2013/2014 навчальному році. (Додаток №1)

 2. Завідуючій методичним кабінетом Строкань Н.В..:

  1. 2.1. Забезпечити виконання Плану заходів та проаналізувати стан їх виконання до 01.06.2013 року.

  2. 2.2. Розглянути стан виконання Плану заходів на нараді відділу освіти до 01.06.2013 року.

 3. Заслухати до 30 серпня 2013 року стан підготовки шкіл міста до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на засіданні методичної ради методичного кабінету.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти О.М. Строкань

Додаток №1

до наказу відділу освіти

від __________ №_____
ПЛАН ЗАХОДІВ


з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Ознайомити керівників шкіл з особливостями реалізації нових навчальних програм п’ятих класів у 2013/2014 навчальному році

грудень 2012 року-січень 2013 року

Строкань Н.В.

2

Забезпечити інформування вчителів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

постійно

Спеціалісти

Методисти3

Обговорити постанову КМУ від 23.11.2011 р. №1392 „Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників ”

до 15.01.2013

Методисти


4

Ознайомити вчителів із нормативно-правовим, організаційним та науково-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу відповідно до вимог освітніх стандартів

квітень-серпень 2013 року

Спеціалісти

Методисти5

Забезпечити участь вчителів у різних формах підвищення кваліфікації з питань упровадження

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освітипостійно

Методисти

6

Забезпечити належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів п’ятих класів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

До 1 вересня 2013 року

Керівники шкіл

7

Здійснити моніторинг щодо забезпечення школи вчителями, які викладатимуть другу іноземну мову в п’ятих класах

До 07.11.2012

Янча Т.В.

Пономаренко І.Г.8

Створити необхідні умови для успішної адаптації п’ятикласників до нових умов навчання.

постійно

Адміністрація шкіл

психологи

вчителі-предметники, які викладатимуть у 5 класі


9

Взяти участь у проведенні нарад, семінарів, тренінгів, майстер-класів, консультування при Черкаському ОІППО з питань підготовки вчителів до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

постійно

Спеціалісти методисти

вчителі-предметники10

Розмістити інформацію щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на дошці оголошень для батьків та на Інтернет-сторінці школи.

2012-2013 рік

Адміністрації шкіл

11

Познайомити батьків 4-х класів на батьківських зборах з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, який запроваджується у 2013-2014 н.р.

до 28.12.2012

Адміністрації шкіл

Класні керівники12

Організувати та провести батьківські збори щодо обговорення особливостей адаптаційного періоду учнів 5-х класів та вироблення спільного плану взаємодії.

жовтень-листопад 2013 року

Адміністрації шкіл

Класні керівники13

Підготувати поради вчителям, батькам, учням щодо переходу до якісного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

до кінця ІІ семестру 2012-2013 н.р.

Психологи


14

Провести круглий стіл з вчителями, які працюватимуть у 2013-2014 н.р. у 5-му класі з метою вивчення потенціалу учнів для ефективного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Адміністрації шкіл

15

Відвідувати уроки у 4му класі вчителями, які працюватимуть з 5-мим класом у 2013-2014 н.р. з метою ознайомлення з індивідуальними особливостями учнів майбутнього 5 класу

березень-травень 2013

Вчителі-предметники, які працюватимуть у

5 класі


16

Провести психолого-педагогічний семінар з метою аналізу результатів адаптаційного періоду учнів 5-х класів та затвердження психолого-педагогічних завдань їх розвитку.

жовтень-листопад 2013 року

Адміністрації шкіл

психологи

Вчителі-предметники

Класний керівники 5 класів17

Забезпечити школи офіційними та фаховими педагогічними виданнями(за наявністю фінансування)

упродовж 2012-2013 н.р.

Адміністрації шкіл

18

Заслухати на вченій раді питання щодо готовності шкіл до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Серпень 2013

Відділ освіти

19

Видати наказ щодо підсумків підготовки до впровадження у закладі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 2013-2014 н.р.

серпень 2013

Відділ освіти
Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал