Про порядок висунення, оформлення та представлення підручників наСкачати 63.78 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір63.78 Kb.

Додат ок
до листа
освіти і
науки України
Ш1/12-4789
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки
І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1,1. Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
До розгляду подасться один підручник, який можна доповнювати додатковими матеріалами. Державна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.
Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не проводиться.
Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно. До розгляду на здобуття Державної премії приймають видання вдрукованому вигляді та електронні підручники, які використовуються у навчальному процесі для вивчення певного навчального предмета (дисципліни, з грифом МОН України "Затверджено як підручник, або підручники видані з 01.01.2015) "Рекомендовано вченою радою ВНЗ як підручник, До складу колективу претендентів на здобуття Державної премії може входити не більше восьми осіб, творчий внесок яких є найбільш визначним.
Якщо авторський колектив підручника більший, ніж вищевказана кількість претендентів на здобуття Державної премії, всі особи, невключені до колективу претендентів, повинні надати свою згоду щодо не включення їх до складу претендентів на здобуття Державної премії. До розгляду не приймають підручники- якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менше ніж зароки до їх
2
висунення- наклад яких менше ніж 500 примірників- які вже двічі брали учать у конкурсі на здобуття Державної премії. Підручники на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки подають на розгляд до Міністерства освіти і науки України (Інститут модернізації змісту освіти) у встановлений ним термін - до І грудня поточного року.
Рішення про висунення підручників для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України ухвалює колегія Міністерства освіти і науки України.
2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ
2.1. Висунення підручників та їх авторів проводиться в умовах широкої гласності, високої вимогливості до оцінки підручника і значимості творчого внеску кожного претендента.
Керівники навчальних закладів зобов’язані провести попереднє обговорення творчого внеску претендентів на здобуття Державної премії у трудових колективах за місцем їх роботи. До участі в обговоренні залучають працівників структурних підрозділів, а також спеціалістів інших установі організацій, які працюють у цій галузі знань, представників громадських організацій. Рішення про висунення підручника на здобуття Державної премії приймається вченими радами вищих навчальних закладів, педагогічними радами професійно-технічних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів відкритим голосуванням. Рішення про склад колективу претендентів приймають вчені ради вищих навчальних закладів, педагогічні ради професійно-технічних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів, які висувають підручник, таємним голосуванням.
Якщо до складу авторського колективу претендентів входять представники інших організацій, то рішення про їх включення проводиться за результатами таємного голосування за місцем їх основної роботи.
Примітка: претенденти не беруть участі у таємному голосуванні.
З
Рішення щодо кандидатури претендента, якого представляють на здобуття Державної премії посмертно, приймає навчальний заклад, що висуває підручник.
З» ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
До Комітету подають- документи (том 1) - 3 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник - оригінальні документи- підручнику х примірниках- додаткові матеріали.
В електронному вигляді до Комітету подають) анотацію роботи) реферат роботи (з першого тому) довідки про творчий внесок кожного претендента (з першого тому, скановані копії одним файлом в РБР форматі.
3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА
МАТЕРІАЛІВ
3.1.1. Документи - том 1 подають у х примірниках (формат аркушів Ах мм).
Крім того, один примірник поданих документів зберігається в навчальному закладі, який висунув підручник на премію. На обкладинці кожного тому вказують- повну назву навчального закладу, який висуну підручник на премію- назву підручника- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.
(зразок 1)
3.1.3. На початку кожного тому наводиться опис документів Із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності. У документах не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише у разі повторення раніше розшифрованих назв. Роботи, оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції, до розгляду не приймають.
4

3.2. ДОКУМЕНТИ- ТОМ. Лиет-подання, у якому вказано навчальний заклад, який висунув підручник, назву підручника, загальний тираж, рік видання. Обґрунтовується наукова значимість, масштаби використання у навчальному процесі, вказується прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.
Лист-подання друкується на бланку навчального закладу, який висуває підручник, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів, лист та всі інші документи підписує його заступник. Додаток до листа-подаиня, в якому вказують:
комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);
назву навчального закладу, поштовий індекс, адресу, куди буде повернута робота після її розгляду в Комітеті;
прізвище, ім'я, по батькові, посаду, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених організацій, окремих громадян як правило, один із претендентів).
(зразок 2)
3.2.3. Реферат (обсягом до 10 сторінок, підписаний всіма претендентами на здобуття премії.
У рефераті вказується мета створення підручника, короткий зміст підручника, новизна, практична значимість. Протоколюй або витяг із протоколу
Ю
ів
! засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної, педагогічної) ради організації стосовно включення особи (осіб) до складу колективу претендентів, роботи якого висувають на здобуття премії. Обов'язково вказується назва роботи, прізвища всіх кандидатів, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного претендента окремо. Протоколи) з відповідними підписами завіряються печаткою.
(зразок 4)
3.2.5. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень рекомендації, статті та рецензії, зокрема зарубіжні, на поданий підручник. Довідка
про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках, де вказується його посада під час написання підручника та конкретний творчий внесок у створення підручника, загальна кількість публікацій, реферованих та індекс їх цитування.
Довідка підписується претендентом та керівником організації, завіряється печаткою.
У випадку коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента документи мають бути доповнені листом організації, де він працює, за підписом керівника організації. Відомості про претендента:
- прізвище, ім’я та по батькові (у відповідності Із записом у паспорті називному та давальному відмінках- дата народження- освіта- спеціальність- науковий ступінь- академічне звання- вчене звання- посада- місце основної роботи- службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний- домашня адресата телефон.
Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.
(зразок 5)
Примітки:
а) якщо після висунення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;
б) якщо висунуто особу, яка пішла з життя, у відомостях необхідно вказати адресу прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.
(згода)
Згода подається водному примірнику ї вкладається до першого примірника документів. Документи го тому' повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.
У разі повторного представлення підручника оформлення документів проводиться заново.
6

3.3. АНОТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА В анотації підручника вказують назву підручника (видавництво, рік видання, кількість сторінок та наклад, прізвища та ініціали претендентів, навчальний заклад, який висуває підручник, та коротку характеристику підручника (мету створення підручника, новизну та практичну значимість).
Анотдиія
ШйШЕМЖ
ШШЇШШОШ
в електронному вигляді обсягом до ї сторінки кожною змов (текстовий редактор МісгозоЙ \Уогд, розмір шрифту -Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються' для участі у конкурсі зі здобуття державної премії України в галузі науки і техніки розроблено відповідно до "Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, затвердженого Указом Президента
V країни А 800/2000' від Г року (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N17/2003 відвід відвід відвід, "Положення проДержавну премію України в галузі науки і техніки, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 року № 230/2016.
Міністерство освіти і науки України
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗША
НАЗВА ПІДРУЧНИКА, БОРЩ Ірина Петрівна - член-кореспондент НАНУ, доктор фізико- математичних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету Імені В.Н. Каразіна.
2, СИДОРЕНКО Тарас Сергійович - доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН
України.
зразок
ТОМ Харків 0 1 7

зр т ж 2
ДОДАТОК ДО ЛИСТА-ПОДАННЯ
До Комітету представлено- документи - том с. - 3 примірники;
-анотації, реферат підручника та довідка про творчий внесок (в електронному вигляді- додаткові матеріали- підручник ( 3 примірники).
Після розгляду в Комітеті матеріали підручника просимо повернути за адресою:
Відповідальною особою за ознайомлення з матеріалами підручника та документами визначено представника колективу претендентів ІВАНОВА 1.1,
(посада)
СЛ.Т.
_______
.моб.тел.

зразок
Витяг з протоколу № засіданні Вченої (педагогічної) ради назва навчального закладу) від „року.
Склад Вченої ради затверджено наказом
Усього членів Вченої ради - Присутні на засіданні - _ _ Взяли участь у голосуванні -СЛУХАЛИ про висунення підручника для- участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 201_ року та про включення осіб до складу колективу претендентів
___ (Ш В
претендентів)
Голова Вченої (педагогічної) ради представив подання Вчених рад інших організацій) про підтримку висунення роботи та включення до складу претендентів осіб з цих організацій Короткий зміст обговорення по суті питання ВИСТУПИЛИ _ УХВАЛИЛИ _ Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію
УХВАЛИЛИ:
1. Висунути підручник_
претендентів
■назва- колективу для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії
України в галузі науки і техніки 201 _____ р.
Рішення прийняте відкритим голосуванням за - ____ , проти - ____ , утримались - _____ ,
2. На підставі результатів таємного голосування включити до складу колективу
ГПБ
за проти недійсні бюлетені СИДОРОВ Іван Іванович
То
0 1
ПЕТРОВ Петро Петрович Голова Вченої Ради
(підпис)
Учений секретар
(підпис)
П Е ЧАТ К А
10


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал