Про організацію впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес: психологічний аспектСкачати 470.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації12.12.2016
Розмір470.9 Kb.
1   2   3
17
Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
01.10. 2010 р.
№ 912
Про затвердження Концепції
розвитку інклюзивного навчання
На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки від 20 серпня 2010 року протокол № 8/1-2) таз метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство наказую
1. Затвердити Концепцію розвитку інклюзивної освіти, що додається.
2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників навчальних закладів Концепцію розвитку інклюзивної освіти.
3. Опублікувати Концепцію розвитку інклюзивної освітив Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки та розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.
Перший заступник Міністра Б.М. Жебровський

18
Пояснювальна записка
до Концепції розвитку інклюзивної освіти
1. Обґрунтування
необхідності
прийняття
Концепції. Розроблення Концепції розвитку інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами. Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини, Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. За оперативними даними, із 129 тис. дітей з особливими освітніми потребами, які інтегровані до загальноосвітніх навчальних закладів, 45 відсотків складають діти з інвалідністю. Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу у загальноосвітніх школах орієнтовані на дітей з типовим розвитком, і не враховують особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Невідповідність формі методів педагогічного впливу на таких дітей може створювати передумови для формування у них негативного ставлення до навчання, девіантної поведінки. Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного

19 навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Прийняття Концепції забезпечить батькам можливість усвідомленого вибору місця для здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти, допоможе уникнути численних проблем, що призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому.
2. Мета і шляхи її досягнення.
Метою розроблення Концепції є визначення пріоритетів державної політики у сфері освітив частині забезпечення конституційних праві державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, втілення міжнародної практики щодо збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з
інклюзивним навчанням, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Шляхи розвитку інклюзивної освітив Україні удосконалення нормативно-правової бази, створення умов для безперешкодного доступу до навчальних закладів, починаючи з дошкільних, збереження єдиного освітнього простору, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини, сім’ї, відповідна підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
3. Правові аспекти
Правовою основою Концепції є Конституція України, закони України "Про дошкільну освіту, "Про освіту,

20 Про загальну середню освіту, "Про реабілітацію інвалідів в Україні, "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, "Про охорону дитинства, Укази Президента України від 20.03.2008 № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освітив Україні, від
18.12.2007 № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар’єрна Україна, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року. Реалізація Концепції потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів в частині впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування буде здійснюватися у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті на відповідний рік, таза рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
5. Громадське обговорення
Проект Концепції було розміщено на сайті Міністерства освіти і науки для громадського обговорення, надіслано для обговорення та надання

21 пропозицій до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Пропозиції та зауваження, надіслані до Міністерства під час громадського обговорення, враховано.
6. Прогнози результатів
Реалізація Концепції сприятиме удосконаленню нормативних засад, впровадженню інноваційних технологій, демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічного, медико- соціального супроводу, забезпеченню архітектурної доступності загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, незалежно від форм власності, та підпорядкування, відповідно до потреб дітей.
Директор департаменту

О. В. Єресько

22 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912
КОНЦЕПЦІЯ
розвитку інклюзивної освіти
Загальні положення
Концепція розвитку інклюзивної освіти розроблена відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері освіти, соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю. Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини, Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. У Законах України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, "Про охорону дитинства, "Про соціальні послуги, "Про реабілітацію інвалідів в Україні" регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема, дітям з особливими освітніми потребами. Відповідно до Конституції України та законодавства у галузі освіти, реабілітації, соціального захисту держава має забезпечити доступність до якісної освіти відповідного рівня дітям з особливими освітніми

23 потребами з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожної дитини шляхом запровадження
інклюзивної освіти. Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" внесено зміни до Закону України "Про загальну середню освіту" в частині впровадження
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Мета, завдання, принципи

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Визначення оптимальних шляхів і засобів впровадження інклюзивного навчання ґрунтується на основі відповідного нормативно-правового, навчально- методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.
Метою Концепції є
визначення пріоритетів державної політики у сфері освітив частині забезпечення конституційних праві державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами створення умов для удосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, утому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання

24 формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.
Основні завдання

удосконалення нормативно-правового, науково- методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження
інклюзивного навчання запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті форм інклюзивного підходу та моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, втому числі з інвалідністю формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу впровадження інклюзивної моделі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням потреби суспільства забезпечення доступу до соціального середовища та навчальних приміщень, розроблення та використання спеціального навчально- дидактичного забезпечення, реабілітаційних засобів навчання удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до участі у навчально-реабілітаційному процесі з метою підвищення його ефективності.

25
Принципи розвитку інклюзивної освіти

науковість (розробка теоретико-методологічних основ
інклюзивного навчання, програмно- методичного інструментарію, аналізі моніторинг результатів впровадження інклюзивного навчання, оцінка ефективності технологій, що використовуються для досягнення позитивного результату, проведення незалежної експертизи системність (забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти рання допомога – дошкільна освіта – загальна середня освіта варіативність, корекційна спрямованість (організація особистісно орієнтованого навчального процесу у комплексі з корекційно-розвитковою роботою для задоволення соціально-освітніх потреб, створення умов для соціально-трудової реабілітації, інтеграції в суспільство дітей з порушеннями психофізичного розвитку, утому числі дітей-інвалідів); індивідуалізація (здійснення особистісно орієнтованого індивідуального, диференційованого підходу соціальна відповідальність сім’ї (виховання, навчання і розвиток дитини створення належних умов для розвитку її природних здібностей, участь у навчально-реабілітаційному процесі міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство координація дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з метою оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.

26
Шляхи впровадження
Реалізація Концепції передбачає комплексне розв'язання питань, пов'язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним, кадровим забезпеченням
інклюзивної освіти.
1. Нормативно-правове забезпечення

розроблення Типового положення про порядок організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації.
2. Навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу в умовах інклюзивного навчання

розроблення особистісно орієнтованих навчальних планів, програм розроблення методичних рекомендацій, методичних посібників щодо психолого- педагогічних особливостей організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку в умовах
інклюзії; розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками та наочно-

27 дидактичними матеріалами з урахуванням контингентів учнів з особливими освітніми потребами реалізація корекційно-розвиткової складової особистісно орієнтованого навчального плану в умовах інклюзивного навчання, спрямованої на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, шляхом здійснення індивідуального та диференційованого підходу.
3. Інституційні зміни

запровадження відповідними навчальними закладами для дітей дошкільного та шкільного віку, психолого-медико-педагогічними консультаціями, іншими структурами у системі освіти соціально-педагогічного патронату, системної ранньої допомоги та реабілітації дітей з порушеннями розвитку, починаючи від народження запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють створення у складі органів управління освітою окремих структурних підрозділів з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами створення кафедр корекційної освіти (лабораторій) в інститутах післядипломної педагогічної освіти та введення посади методиста з питань інклюзивного навчання використання інформаційно-методичного ресурсу, кадрового потенціалу спеціальних загальноосвітніх

28 навчальних закладів, психолого-медико- педагогічних консультацій для фахового системного супроводу дітей, які навчаються за
інклюзивною формою доповнення Класифікатора професій новою кваліфікацією – асистент учителя.
4. Модернізація вищої педагогічної освіти і системи
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

спеціальна підготовка і перепідготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного навчання спеціальна підготовки консультантів обласних та районних міських) психолого-медико-педа- гогічних консультацій з питань навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання запровадження системної організаційно-мето- дичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме

забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно відстану здоров’я, місця їх проживання створенню належних умов для функціонування і розвитку
інклюзивної освітив Україні, забезпеченню достатнього обсягу фінансування для впровадження інклюзивного навчання

29 зміні освітньої парадигми, удосконаленню навчального процесу шляхом урахування сучасних досягнень науки та практики забезпеченню архітектурної доступності загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, незалежно від форм власності, та підпорядкування, відповідно до потреб дітей підготовці достатньої кількості кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють методиками
інклюзивного навчання, створення системи підвищення їх професійної майстерності забезпеченню навчальних закладів, що впроваджують інклюзивне навчання, транспортними засобами, відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного призначення.
Фінансове забезпечення
Фінансування організації інклюзивного навчання здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів місцевих громад та коштів громадських, благодійних і міжнародних організацій.30
Додаток 2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р ОЗП О РЯД ЖЕ Н Н Я
від 3 грудня 2009 р. N р

Київ Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року
1. Затвердити план заходів щодо запровадження
інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, що додається. 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та місцевих бюджетах надсилати щороку до 1 червня Міністерству освіти і науки інформацію про виконання плану заходів для узагальнення і подання до 1 липня Кабінетові Міністрів України.


Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко

31 ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N р
ПЛАН
заходів щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року
1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти" щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
МОН.
2010 рік
2. Розробити та затвердити положення про клас з
інклюзивним навчанням і спеціальний клас для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, загальноосвітнього навчального закладу.
МОН.
2010 рік
3. Внести зміни до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні (
z0931-04
) консультації у зв'язку із запровадженням інклюзивного навчання, проведення комплексної реабілітації та інтеграції у суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Академія педагогічних наук
2010 рік

32 4. Розглянути питання щодо утворення навчально- реабілітаційних центрів на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, залучення фахівців і використання обладнання зазначених шкіл-інтернатів з метою поліпшення навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, в класах з
інклюзивним навчанням і спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів та у разі необхідності подати Кабінетові Міністрів України проекти відповідних рішень. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
2011-2012 роки
5. Створити систему моніторингу досягнень у навчанні учнів інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг. Академія педагогічних наук
2011-2012 роки
6. Включити у навчальні програми вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта, курс "Дидактика інклюзивного навчання.
МОН, Академія педагогічних наук
2011 рік
7. Розробити науково-методичне та організаційне забезпечення для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інклюзивного та

33 інтегрованого навчання, зокрема шляхом створення в інститутах післядипломної педагогічної освіти відповідних кафедр (лабораторій. Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2011 рік
8. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади з
інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками і наочними дидактичними посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2010 рік
9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, передбачивши посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.
МОН, Мінпраці
2010 рік
10. Розробити норматив фінансування витрат, пов'язаних з навчанням дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних навчальних програмі планів. Мінфін, МОН
2010 рік

34 11. Увести до штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням посади вчителя-дефектолога, вчителя- логопеда, соціального працівника за наявності контингенту учнів з розрахунку одна посада на навчальний заклад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН
2010 рік
12. Забезпечити утворення у складі місцевих органів управління освітою структурного підрозділу з питань навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2010 рік
13. Організувати підвезення учнів з порушеннями опорнорухового апарату, зору до місця навчання проживання) спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі підготовленого персоналу. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2010 рік
14. Внести зміни до державних будівельних нормі стандартів з питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення умов для навчання дітей, які

35 потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах.
Мінрегіонбуд, МОН, МОЗ
2010 рік
15. Створити умови для безперешкодного доступу дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН
2010 рік
16. Передбачити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України нарік та складання проектів державного бюджету на наступні роки збільшення обсягу видатків для виконання плану заходів, спрямованих на запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного та інтегрованого навчання. Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Постійно


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал