Приватний вищий навчальний закладСторінка2/4
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4


ІІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ1. Організація освітнього процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти.

Діяльність навчальних підрозділів регламентується Положеннями, затвердженими Вченою радою Інституту. За якість освітньої діяльності та відповідність рівня підготовки здобувачам вищої освіти (далі- ЗВО) до вимог стандартів вищої освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу (факультету, кафедри).

Інститут забезпечує науково-педагогічних працівників і студентів засобами навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, технічними та іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових можливостей.

Освітній процес здійснюють навчальні підрозділи: факультети, кафедри.

Інститут надає ЗВО можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

2. Стандарт вищої освіти — це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти і межах кожної спеціальності.

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

 1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

 2. перелік компетентностей випускника;

 3. нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 4. форми атестації здобувачів вищої освіти;

 5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 6. вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 1. Інститут на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується ректором Інституту.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (Законом «Про вищу освіту» передбачено останній набір на рівень спеціаліста у 2016 р.)

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС.Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень, що присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь спеціаліста здобувається за освітньо-професійною програмою, обсяг якої становить 65 кредитів ЄКТС.

5. Основу організації освітнього процесу в Інституті становлять засади та принципи кредитно-модульної системи підготовки фахівців.

Кредитно-модульна система організації освітнього процесу – це модель організації освітнього процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Мета впровадження цієї системи – підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

Кредит передбачає всі види навчальної діяльності студента (аудиторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, навчальні й виробничі практики, контрольні заходи, курсові, кваліфікаційні (випускові, дипломні) роботи.

Ціна кредиту складає 30 академічних годин. Кількість навчальних дисциплін на навчальний рік – не більше 16.

6. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, послідовність і організація форм вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану складається робоча навчальна програма дисципліни. Основою для складання робочої навчальної програми є система змістових модулів, наведена у відповідних освітньо-професійних програмах стандартів вищої освіти України з урахуванням змісту компетенцій фахівця. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Робочі навчальні програми з дисциплін розробляються провідними викладачами кафедри (професорами, доцентами) до початку навчального року (семестру). Робочі навчальні програми розглядаються і схвалюються на засіданні кафедри, за якою закріплено дисципліну, узгоджуються з випусковою кафедрою відповідної спеціальності та погоджуються в навчально-методичному відділі.

Робочі навчальні програми дисциплін оновлюються не рідше одного разу на п’ять років.

Навчальні і робочі навчальні програми розробляються за формою встановленого зразка, зберігаються на кафедрах.

Інформаційні пакети дисциплін, відповідно до переліку навчального плану, розміщуються на сайті Інституту.

Навчальні і робочі навчальні програми є частиною навчально-методичного комплексу з кожної навчальної дисципліни, що розроблені на основі Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни і зберігаються на кафедрах в установленому порядку.

Навчально-методичний комплекс складається з таких компонентів: 1. навчальна програма дисципліни;

 2. робоча навчальна програма дисципліни;

 3. підручники, посібники, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до вивчення курсу та виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студента;

 4. методичні вказівки до проведення практичних, семінарських, лабораторних занять;

 5. варіанти контрольних робіт, індивідуальних завдань, курсових робіт, контрольні тести, кваліфікаційні завдання;

 6. екзаменаційна документація.

7. Навчання здобувача вищої освіти (далі – ЗВО) здійснюється за індивідуальним навчальним планом. Індивідуальний навчальний план ЗВО складається на підставі робочого навчального плану на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому Інститутом.

8. Зміст навчання відображає структуровану за змістом і обсягом навчальну інформацію, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобути вищу освіту і відповідну кваліфікацію.

Зміст навчання реалізується через поєднання нормативної та вибіркової його частини.

Нормативна частина змісту навчання як сукупність модулів із зазначенням їх обсягу, рівня засвоєння, форм атестації формується за вимогами освітньо-професійної програми та забезпечується навчальними дисциплінами, вивчення яких є обов’язковим у межах відповідного освітньо-професійного рівня.

Вибіркова частина змісту навчання – рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціальності, ефективного використання можливостей і традицій Інституту.

Зміст навчання для кожного освітнього рівня визначається відповідною освітньо-професійною програмою, яка задовольняє вимогам стандарту вищої освіти для кожного освітнього-кваліфікаційного рівня, а також вимогам наступності та безперервності освіти.

9. Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої рівня підготовки, є навчальний план.

Навчальний план – це складова стандарту вищої освіти Інституту, яка складається на підставі стандарту вищої освіти, освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки. Навчальний план визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, графік і план навчального процесу, зведений бюджет часу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, навчальних і виробничих практик, послідовність та час їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного і підсумкового контролю, обсяг часу, передбачений на самостійну роботу студентів.

Навчальний план розробляється на весь нормативний термін навчання для кожної спеціальності за кожною формою навчання (денна, заочна, дистанційна). Навчальний план розробляється робочими групами, до складу яких входять завідувачі та провідні фахівці випускових кафедр із залученням представників інших кафедр. Навчальний план розглядається на засіданні випускової кафедри, погоджується з деканом факультету, схвалюється Вченою радою Інституту і затверджується ректором Інституту.

Нормативний термін навчання – термін навчання за денною (заочною) формами, встановлений стандартом вищої освіти для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання.

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план для кожного курсу та кожної спеціальності. Робочий навчальний план розглядається на засіданні випускової кафедри, погоджується з деканом факультету та в навчально-методичному відділі, затверджується проректором науково-педагогічної роботи.

З метою оптимізації освітнього процесу, врахування поточних соціально-економічних умов діяльності вищих навчальних закладів України Інститут може запроваджувати на кожен навчальний рік узагальнений графік освітнього процесу для всіх навчальних планів денної та заочної форм навчання.Графіки затверджуються ректором Інституту.

10. Навчання ЗВО здійснюється за індивідуальним навчальним планом.

10.1 Індивідуальний навчальний план студента є робочим документом ЗВО, що складається на підставі робочого навчального плану і містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, атестацію випускника).

Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує терміну його навчання.

10.2 Індивідуальний навчальний план студента формується на основі навчального плану відповідної освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки, відображає структурно-логічну схему підготовки фахівців з певної спеціальності, містить перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін з дотриманням послідовності їх вивчення, обсягів навчального навантаження з аудиторної і самостійної роботи, оцінки успішності навчання та атестації.

Нормативні навчальні дисципліни становлять базову частину вимог освітньої програми фахівця. Вибіркові навчальні дисципліни забезпечують виконання вимог варіативної частини освітньої програми. Вибіркові навчальні дисципліни, введені Інститутом до освітньо-професійної програми підготовки і включені до індивідуального навчального плану студента, є обов’язковими для вивчення. Обсяг нормативних навчальних дисциплін та дисциплін за вибором, запланованих до вивчення, повинен становити не менше 60 кредитів на навчальний рік.

10.3 До індивідуального навчального плану студента можуть включатися навчальні дисципліни, що вивчаються додатково. Дисципліни, вивчені додатково, не входять до переліку дисциплін, встановленого освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певної спеціальності.

10.4 Зарахування навчальних дисциплін, включених в індивідуальний навчальний план, здійснюється за результатами заздалегідь визначеного виду контролю якості знань студента протягом навчального року (навчального семестру).

10.5 Індивідуальний навчальний план розробляється на підставі робочого навчального плану на кожний навчальний рік і затверджується деканом факультету. При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента має бути виконано в повному обсязі.

10.6 За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.

Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента здійснює декан факультету за участю кураторів.

11. Згідно закону «Про вищу освіту» студент має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом факультету (розділ Х. ст. 62, п. 15).

У план вносяться всі нормативні та вибіркові дисципліни. Усі дисципліни, внесені студентом у цей план є обов’язковими для вивчення.

12. Результати виконання цього плану фіксуються на сторінках залікової книжки студента, одержаними оцінками та підписами викладачів.

13. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються розкладами занять, екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, графіками консультацій.

Розклади занять та екзаменів складаються диспетчером деканату відповідно до графіку освітнього процесу за кожною спеціальністю. Розклади погоджуються з деканами факультетів, затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи.

Графіки консультацій викладачів складаються на відповідних кафедрах і затверджуються завідувачами кафедр.

Розклади занять оприлюднюються та доводяться до відома викладачів і студентів не пізніше як за три дні до початку семестру.

Розклад екзаменів оприлюднюється не пізніше як за місяць до початку сесії.

Розклад роботи екзаменаційних комісій оприлюднюється не пізніше як за місяць до початку атестації.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал