Примітки до річної фінансової звітності за 2015Скачати 440.38 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір440.38 Kb.
1   2   3

Компанія утримує цінні папери з метою їх подальшого продажу з невизначеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань цінних паперів на підставі даних про біржові торги. Зміни вартості котирувань відображаються через прибутки та збитки.

Цінні папери, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбанняГрошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати.В балансі Компанії грошові кошти на поточних рахунках відображені наступним чином:

На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Грошові кошти та Їх еквіваленти

в національній валюті2

331
+329
Грошові кошти та Їх еквіваленти

в іноземній валюті0

0
0
Разом

2

331
+329

10.ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2015 р у Компанії склали 1 тис. грн.

11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2015 років представлені таким чином:На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Інша поточна дебіторська заборгованість


13622

13681
+59

Всього

13622

13681
+59

Дебіторська заборгованість Компанії не має забезпечення. Протягом 2015 року резерв сумнівних боргів не створювався та не нараховувався. Вся дебіторська заборгованість Компанії є поточною.

12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ІНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками станом на 31 грудня 2015 року відсутня.13. РЕЗЕРВИ

Станом на 31 грудня 2015 років не сформовано резерв забезпечення виплат відпусток.14.ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Інші оборотні активи станом на 31.12.2015 р. у Компанії відсутні.

15. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

Вартість товарно-матеріальних запасів Компанії на 31 грудня 2015 року склала:На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Виробничі запаси

2

2
0
Разом

2

2
0
Станом на 31 грудня 2015 р. справедлива вартість виробничих запасів дорівнює їх балансовій вартості.
16. КАПІТАЛ

Статутний капітал

Статутний капітал станом на 31 грудня 2015 р. відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту :
На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Зареєстрований(пайовий) капітал

25000

25000
0
Разом

25000

25000
0
Зміни у зареєстрованому капіталі за 12 місяців не відбулися.
17. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Станом на 31 грудня 2015 років кредиторська заборгованість за отримані Компанією товари, роботи, послуги, представлена ​​наступним чином:На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість перед третіми сторонами (постачальниками), в т.ч.:

40

68
+28

  • в національній валюті

40

68
+28


Кредиторська заборгованість з бюджетом

Кредиторська заборгованість з бюджетом за станом на 31 грудня 2015 представлена такими податками:На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість з бюджетом, в т.ч.: 

6

3
-3
  • податок на прибуток

6

3
-3


Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

Станом на 31 грудня 2015 року кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці складає:На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці:

0

0
0

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування

0

0
0

Заборгованість з заробітної плати та розрахунками зі страхування відсутня тому, що була виплачена до закінчення року.

Інші поточні зобов’язання

Інші поточні зобов’язання за станом на 31 грудня 2015 року представлена таким чином:На 31 грудня 2014 року

На 31 грудня 2015 року
Зміни

(+,-)

Інші поточні зобов’язання (кредиторська заборгованітсь)


20939

19426
-1513

Всього

20939

19426
-1513


18. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

Дохід (виручка) від реалізації послуг за 12 місяців2015 рік, представлений ​​наступним чином:

Виручка , в т.ч.

12 місяців 2015

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг),

з них:


16683

реалізація послуг

246

дохід від реалізації цінних паперів

16437

Інші операційні доходи


18

За 2015 рік інші операційні доходи у Компанії дорівнюють18 тис. грн. та складаються з позитивного результату від переоцінки цінних паперів.

19. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість реалізації за 12 місяців2015 року, представлена ​​наступним чином: 

12 місяців 2015

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

1643620. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ , ВИТРАТИ НА ЗБУТ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Основні витрати Компанії, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності розподіляються за статтями які виділені в окремі групи: адміністративні витрати . Загальний розмір цих витрат за 12 місяців 2015 року, складає 221 тис. грн., які розподіляються за наступними елементами:


за 12 місяців 2015 рік

Витрати на оплату праці

53

Витрати на оренду

16

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

2

Банківські послуги

17

Депозитарні послуги

17

Відрахування на соціальні заходи

19

Аудиторські послуги

42

Членські внески до СРО

6

Юридичні послуги

42

Публікація фінансової звітності

1

Консультування з питань інформатизації

2

Інші витрати

4

Разом

221

Загальний розмір інших операційних витрат за 12 місяців 2015 р. склав 24 тис. грн., з них:

13 тис. грн. - це сума зменшення балансової вартості цінних паперів у зв’язку з переоцінкою їх на дату балансу до справедливої вартості, 5 тис. грн. – це сума наданої благодійної допомоги, 3 тис. грн. – це нарахування єдиного внеску на суму допомоги по тимчасовій втраті працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, 2 тис. грн. - списання безнадійної дебіторської заборгованості по якій минув термін позовної давності.


21. ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
. Інші доходи

За результатами діяльності у 2015 році компанія не мала інших фінансових доходів.22. ІНШІ ВИТРАТИ
Інші витрати

За результатами діяльності у 2015 році компанія мала інші фінансові витрати в розмірі 1тис. грн., це списання програмного засобу в зв’язку з втратою необхідності в подальшому використанні.23. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

За результатом всіх видів діяльності за рік 2015, компанією отримано прибуток до оподаткування в розмірі 19 тис. грн., а сума податку на прибуток склала 4 тис. грн.


24.ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.

За звітний період у Компанії операції з пов’язаними особами відсутні.

25.ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Основні фінансові зобов’язання Компанії включають грошові кошти і торгову та іншу кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов’язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.

Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових ін- струментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.

В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія при- діляє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищу- валися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.

26. УПРАВЛІНЯ КАПІТАЛОМ

Керівництво Компнії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після звітної дати (31 грудня 2015 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники фінансової звітності Компанії та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї фінансової звітності.Керівник ______________ Височук В. ВПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал