Предмет філософії наукиСторінка8/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

56. Класичні й посткласичні ідеали науковості.

Ідеал науковості являє собою систему пізнавальних цінностей і норм, вибір, статус та інтерпретація яких залежать від широкого пізнавального та соціокультурного контексту.

Важливо, однак, підкреслити, що соціокультурна складова не знаходить свого прямого і безпосереднього вираження у змісті ідеалу науковості.

Його зміст складають характеристики наукового знання: опис і пояснення, побудова та організація знань, доказовість та обгрунтування.

Вибір та інтерпретація цих характеристик в істотній мірі залежать від соціокультурних чинників.

Паралельно науковому дослідженню, а на перших етапах навіть випереджаючи його, відбувається процес усвідомлення цих критеріїв як регулятивних норм, тобто процес їх конструювання в якості стандартів та ідеалів науково-пізнавальної діяльності.

Структура ідеалу науковості в першому наближенні може бути представлена у вигляді піраміди когнітивних цінностей і заснованих на них вимог, що пред'являються до результатів науково-пізнавальної діяльності.

Ідея ієрархічної структури наукового пізнання отримала досить чітке вираз вже у І. Канта в його розрізненні «поняття науки» і «науки у власному сенсі». «Будь-яке вчення, - писав Кант, - якщо вона є система, тобто деяка сукупність пізнання, упорядкованого згідно з принципами, називається наукою».

Кант стверджував також, що «в будь-якому приватному вченні про природу можна знайти науки у власному розумінні слова лише стільки, скільки є в ній математики».

З приводу вершини пірамідальної структури ідеалу науковості існує відносна єдність поглядів. Орієнтованість на істинність відповідає найбільш фундаментальним пізнавальним інтересам людського роду і загальної тенденції розвитку наукового пізнання. Підстава цієї піраміди складають мінімальні вимоги науковості, які сформульовані раніше. Але при всій суттєвості універсальних характеристик науковості їх демаркаційна сила і евристичний потенціал все ж невисокі.

Велику значимість з сучасної точки зору мають вимоги науковості, що займають у загальній піраміді норм більш високу ступінь. Ці вимоги також утворюють деякі цілісні формування, об'єднання і являють собою те, що І. Кант мав на увазі під висловом «наука у власному розумінні».
У сучасності ідеал науковості зазнає істотні зміни. Відбувається, можна сказати, радикальний, якісний перехід від століттями затвердилися класичних уявлень про науку до деякого нового, ще формується, її образу й ідеалу.

Цей перехід виражається:

- У кризі класичних уявлень про ідеал наукового знання у всіх його формах і модифікаціях;

- У виявленні, аналізі та різкій критиці його фундаментальних основоположень;

- У висуванні альтернатив основоположенням класичного ідеалу науковості;

- У спробах висунення нових еталонів, зразків науковості.

У цих умовах відкритими і дуже гострими є багато питань, пов'язаних з ідеалом науковості.

Яка загальна тенденція розвитку ідеалів науковості?

Чи можливі інші, альтернативні сучасні форми і ідеали науковості?

Які форми науковості, в найбільшій мірі, відповідають ідеї гуманно-орієнтованого, керованого науково-технічного прогресу?

2. ПІДСТАВИ класичні уявлення про НАУЦІ

Класичний ідеал науковості має «тверде ядро», що складається з ряду регулярно відтворюваних, стабільно діючих основоположень.

Ці основоположні тісно вплетені в інтелектуальну традицію, що сформувалася ще в античності, а тому тривалий час мали характер деяких очевидностей, альтернатива яким здебільшого не тільки не формулювалася, але навіть і не усвідомлювалася.

Виявлення та раціональне критичне обговорення основоположень класичного ідеалу стають можливими лише в сучасності, коли після тривалої доби розвитку наступає його фундаментальна криза і чітко намічається перехід до істотно іншим уявленням про ідеал наукового знання. Однак, незважаючи на очевидний криза, фактично всі основоположні класичного ідеалу науковості знаходять своїх активних захисників аж до сьогоднішнього дня.

З приводу ряду основоположень та їх можливих альтернатив ведуться активні дискусії, результат яких ще далеко не очевидний. Деякі з них дійсно мають неминущу цінність і в уточненій, модифікованої формі повинні піти в структуру нового, що формується ідеалу науковості.


57. Герменевтика «наук про дух» В. Дільтей, Е. Бетті.

Німецький філософ і історик культури Вільгельм Дільтей 1833-1911) - представник «філософії життя», основоположник розуміючої психології і школи «історії духу». Мислитель виділяв два аспекти поняття «життя». Взаємодія живих істот - це стосовно до природи; взаємодія, що існує між особистостями в певних зовнішніх умовах, що осягається незалежно від змін місця і часу, - це стосовно до людського світу. Розуміння життя (у єдності двох зазначених аспектів) лежить в основі поділу наук на два основні класи. Одні з них вивчають життя природи, інші («науки про дух») - життя людей.

Дільтей доводив самостійність предмета і методу гуманітарних наук по відношенню до природних. Осягнення життя, виходячи з неї самої, вважав він, - основна мета філософії та інших «наук про дух», предметом досліджень яких є соціальна дійсність у всій повноті своїх форм і проявів. Тому головне завдання гуманітарного пізнання - осягнення цілісності і розвитку індивідуальних проявів життя, їх ціннісної зумовленості. При цьому Дільтей підкреслює: неможливо абстрагуватися від того, що людина - істота свідоме, а це значить, що при аналізі людської діяльності не можна виходити з тих же методологічних принципів, з яких виходить астроном, спостерігаючи зірки.

А з яких же принципів і методів повинні виходити «науки про дух», щоб осягнути життя? Дільтей вважає, що це перш за все метод розуміння, тобто безпосереднє осягнення деякої духовної цілісності. Це проникнення в духовний світ автора тексту, нерозривно пов'язане з реконструкцією культурного контексту створення останнього. У науках про природу застосовується метод пояснення - розкриття сутності досліджуваного об'єкта, його законів на шляху сходження від приватного до загального.

Розрізняючи порівняльну (природничо) і описову психологію, Дільтей вважає, що саме остання є основою для наук про дух. «Природу ми пояснюємо, душевну життя - осягаємо». Це «розуміння» (розуміння) душевного життя як взаємопов'язаної, структурованої і розвивається - важливе завдання описової психології. По відношенню до культури минулого розуміння виступає як метод інтерпретації, названий їм герменевтикою - мистецтвом розуміння письмово фіксованих проявів життя. Герменевтику він розглядає як методологічну основу всього гуманітарного знання. Дільтей виділяє два види розуміння: розуміння власного внутрішнього світу, що досягається за допомогою інтроспекції (самоспостереження); розуміння чужого світу - шляхом вживання, співпереживання, вчувствованія (емпатії). Філософ розглядав здатність до емпатії як умова можливості розуміння культурно-історичної реальності. В обох своїх видах розуміння - це «процес, в якому на основі зовнішніх, чуттєвих даних, осягається внутрішнє» - передусім внутрішня духовна життя людини, її розвиток, специфіка і унікальність. Таке розуміння - «це не концептуалізація, а тотальне усвідомлення духовного стану та його реконструкція на основі вчувствованія». Тут не потрібні ні закони, ні теорії, ні навіть загальні поняття. Найбільш «сильна форма» осягнення життя, по Дильтею, - це поезія, бо вона «якимсь чином пов'язана з пережитим або розуміється подією». Як би в унісон в цьому питанні Дильтею, сучасний американський філософ Р. Рорті пише про «секрети поетичної серця, невідомих таємної поліції», і про те, що «людське життя полягає в поезії, а не просто в роздуму». Один із способів осягнення життя - інтуїція. Важливими методами історичної науки Дільтей вважає біографію і біографію. При цьому зазначає, що наукове мислення може перевірити свої міркування, може точно формулювати і обгрунтовувати свої положення. Інша справа - наше знання життя: воно не може бути підтверджено, а точні формули тут неможливі.

Дільтей підкреслює важливу роль ідеї (принципу) розвитку для розуміння життя, її проявів та історичних форм. Філософ зазначає, що вчення про розвиток за потребою пов'язане з пізнанням відносності будь-якої історичної форми життя. Перед поглядом, що охоплює всю земну кулю і все минуле, зникає абсолютне значення якої б то не було окремої форми життя. Якщо прихильники філософії життя виходили з того, що науки про культуру відрізняються від природознавства зі свого предмета, то неокантіанців вважали, що ці дві групи наук відрізняються насамперед за вживаним ними методу.


58. Філософська герменевтика М. Гайдеггер, Г. Гадамер.

Х.-Г. Гадамер A900-2002) - німецький філософ, один з основоположників філософської герменевтики, сутність якої він висловив так: «Фундаментальна істина герменевтики така: істину не може пізнавати і повідомляти хтось один. Всіляко підтримувати діалог, давати сказати своє слово та інакодумців, вміти засвоювати промовлене ним - ось у чому душа герменевтики »*. В якості найбільш важливих виділимо наступні основні філософсько-методологічні ідеї Гадамера.

1. Вважаючи «великим осліпленням» фактичне абсолютізірованіе ідеалу науки та її методів, він намагався примирити філософію з наукою. Науково-теоретичне освоєння світу - лише одна з можливих позицій людського буття, а істина познаетсяде тільки і не стільки за допомогою наукового методу. Найважливішими позанауковими способами розкриття істини є мистецтво, філософія та історія.

2. Важливою особливістю гуманітарних наук є те, що їх предмет - щось таке, до чого належить з необхідністю і сам пізнає. А це означає, що ці науки не можуть і не повинні механічно копіювати методологію природознавства.

3.Герменевтіка-це не тільки і не стільки діяльність з осмислення деякого тексту, але це своєрідна філософія розуміння досвіду світу. Останній не зводиться тільки до досвіду науки, але включає в себе також досвід історії, досвід мистецтва, досвід філософії. Три названих позанаукових форми досвіду - це три головних вимірювання, в яких розгортається буття людини у світі - за рамками науки та її методів.

4. Істина, згідно Гадамеру, не є характеристика лише пізнання, а насамперед - характеристика самого буття. Вона не може бути цілком «схоплена» за допомогою методу, а може лише відкрити себе розуміла осмисленню. Істина «здійснюється», і переважний спосіб її «звершення» - мистецтво. Завдання герменевтичний досліджень полягає в тому, щоб розкрити досвід осягнення істини, що перевищує область, контрольовану науковою методикою.

5. Найважливіша заслуга Гадамера - всебічна і глибока розробка ключовою для герменевтики категорії розуміння. Розуміння для нього - спосіб існування пізнає, що діє і оцінює людини. Розуміння - це не стільки пізнання, скільки універсальний спосіб освоєння світу, воно невіддільне від саморозуміння інтерпретатора, є процес пошуку сенсу («суті справи») і неможливе без предпоніманія.

6. Гадамер у своїй філософській герменевтиці хоче зв'язати в новомусинтезі «мова» і «логос», герменевтику і раціоналістичну діалектику.

7. Для Гадамера характерно всемірне підкреслення діалогічного характеру філософської герменевтики як логіки питання і відповіді. Діалог (бесіду) Гадамер вважає - слідом за Сократом і Платоном - основним способом досягнення істини в гуманітарних науках.

8. Згідно Гадамеру, розуміння людиною світу і взаєморозуміння людей здійснюються у «стихії мови». Останній розглядається як особлива реальність, усередині якої людина себе застає. Таким чином, процес розуміння сенсу, здійснюваний в розумінні, відбувається у мовній формі. Мова є те середовище, в якій відбувається процес взаємного домовляння співрозмовників і знаходиться порозуміння з приводу самої справи. Таке взаєморозуміння і досягається «на дороговказною нитки мови», і мовна структура нашого досвіду світу здатна охопити найрізноманітніші життєві відносини.


59. «Критичний раціоналізм» і «фальсифікаціонізм» К. Поппера.

Сер Карл Ра́ймунд Поппер (англ. Sir Karl Raimund Popper; *28 липня 1902, Відень — †17 вересня 1994, Лондон) — британський філософ, логік і соціолог. Народився в Австрії. До 1937 працював у Відні, з 1946 до середини 70-х — професор Лондонської школи економіки і політичних наук. Автор і представник школи «критичного раціоналізму» — спроби конструктивного теоретичного подолання логічного позитивізму.

В дискусії з Віденським гуртком сформувалась і філософія відомого в XX ст. мислителя Карла Поппера (1902-1994). Він, як і представники аналітичної філософії, відштовхувався в своєму розвитку від логічного позитивізму віденців. Але його концепція принципово відрізняється як від логічного позитивізму, так і від аналітичної філософії. Вихідною її позицією є не емпіризм, а раціоналізм, тобто визнання провідної ролі в пізнанні теоретичних утворень - ідей, гіпотез, теорій, а не фактів, емпіричних даних.

К. Поппер піддав критиці позитивістську концепцію фактів як психологічну в своїй основі. Фактом науки, на його думку, є не особистий досвід окремого вченого (в цьому випадку існує можливість прийняти суб'єктивну видимість за факт), а те, що визнане за факт науковим співтовариством конституюється в соціальній сфері. Тому недостатньо, щоб хтось із вчених зафіксував певне явище, фактом воно стає лише за умови його визнання науковою спільнотою.

Отже, за Поппером, досвід (сфера фактів) не конституює (не творить), а лише контролює, відбраковує теорії. Людина починає пізнання, маючи певні упередження (гіпотези, ідеї), які при зіткненні з фактами заперечуються або вдосконалюються. При цьому вони ніколи не набувають статусу абсолютних істин, а залишаються гіпотезами, які завжди зберігають вірогідність заперечення. На думку Поппера, скільки б фактів не свідчило на користь теорії, за наступного контролю вона може виявитись хибною. Теорія містить необмежену кількість висновків, а контролювати можна тільки обмежену їх кількість. Ця можливість заперечення (фальсифікації) є принциповою відмінністю наукового знання від не наукового. На його думку, верифікацію можна здійснити будь-якої теорії, зокрема філософської (можна підібрати факти, які свідчитимуть на її користь). Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона формулюється так, що зберігається принципова можливість її фальсифікації. Отже, можливість заперечення (доповнення, заміни) - фальсифікації - є принциповою ознакою наукового знання.

Він виступав за заміну кумулятивної моделі розвитку науки, яка ґрунтується на накопиченні істинного знання, на еволюційну, за якої гіпотези-істини, подібно до біологічних видів в еволюційному розвитку, народжуються, вдосконалюються, відмирають через заміну досконалішими.

Головною метою філософії бачив вивчення зростання наукового знання, особливо — наукової космології. Остання виявляє собою проблему пізнання світу, включаючи нас самих (і наше знання) як частин цього світу. На думку Поппера, не існує особливого методу філософії — є метод будь-якої раціональної дискусії з чіткою постановкою питань і критичним аналізом пропонованих рішень. Запропонував принцип фальсифікації (принципової спростованості будь-якого твердження) на противагу принципу верифікації. Стверджував органічну єдність теоретичного й емпіричного рівнів організації знання, а також гіпотетичний характер і схильність до помилок (принцип «фалібілізму») будь-якої науки. Відокремлення наукового знання від ненаукового, науки від «метафізики» (або проблему «демаркації») позначав як істотно значущу на противагу орієнтаціям на розробку критеріїв значення. Зростання наукового знання (у рамках якого особлива увага повинна була приділятися, за Поппером, проблемам і їхньому вирішенню) Поппер трактував як окремий випадок загальних процесів суспільних змін. Історія наукового пізнання — це історія сміливих припущень і їхніх перманентних спростувань.
Фундаментальною опозицією логічному позитивізму з'явилися насамперед методологічні побудови Поппера, який запропонував радикально новий погляд на роль досвіду по відношенню до наукових теорій. Згідно Поппера, головне призначення спостережень і експерименту аж ніяк не в підтвердженні наукових гіпотез і теорій, а тим більше доказі їх істинності (і те, і інше досвід не в змозі виконати просто за своїм логічним можливостей по відношенню до теорій). Призначення досвіду-у фальсифікації помилкових моделей і теорій. Серед нефальсифікованих готівковим досвідом теорій перевага повинна віддаватися тим теоріям, які мав велику ймовірність бути спростованими і, тим не менш, вдало витримали перевірку. Більш того, тільки ті теорії можуть взагалі вважатися науковими, які принципово можуть бути фальсифіковані досвідом і рано мул пізно опиниться спростовані.

Карл Поппер (1902-1994) розглядає знання не тільки як готову, що стала систему, але також як систему змінюється і розвивається.

Проти критерію верифікації активно виступав Поппер, що бере участь у засіданнях Віденського гуртка. Висунув інший критерій демаркації, або розмежування, справжньої науки від псевдонауки, в основі якого лежить можливість фальсифікації, або спростування, наукових гіпотез і теорій.

Незважаючи на критику верифікації, Поппер поділяв теза позитивістів про те, що філософія науки повинна займатися лише питаннями обгрунтування наукового знання.

До необхідних засобів зростання наукового знання відносяться такі моменти, як мова, формулювання проблем, поява нових проблемних ситуацій, конкуруючі теорії, взаємна критика в процесі дискусії.

3 основних вимоги до зростання знання:

1) Нова теорія повинна виходити з простої, нової, плідної і об'єднуючої ідеї.

2) Вона повинна бути незалежно перевіряється, тобто повинна вести до подання явищ, які до цих пір не спостерігалися. Тобто нова теорія має бути більш плідною в якості інструмента дослідження.

3) Хороша теорія повинна витримувати деякі нові та суворі перевірки.

Теорією наукового знання і його зростання є епістемологія, яка в процесі свого формування стає теорією вирішення проблем, конструювання, критичного обговорення, оцінки та критичної перевірки конкуруючих гіпотез і теорій.

Тези Поппера:

1) Специфічна здатність людини пізнавати, відтворювати наукове знання є результатом природного відбору.

2) Еволюція представляє собою еволюцію з побудови все кращих і кращих теорій. Це дарвіністскій процес.

3) Усунення колишніх теорій, які виявляються помилковими.

4) Проти БАДЕЙНОГО принципу пізнання - традиційної теорії пізнання. Заперечує існування безпосередньо чуттєвих даних, асоціацій та індукції через повторення і узагальнення.

5) Необхідною передумовою критичного мислення є наявність у людської мови дескриптивної або описової функції, яка дозволяє передавати інформацію про стан справ або про ситуації, які можуть мати місце чи ні.

Отже, для вирішення проблеми демаркації Поппер пропонує свій «дедуктивний» метод «критичної перевірки теорій».

З повною упевненістю жодну систему не можна назвати науковою до тих пір, поки вона не сфальсифікована. З цього випливає, що тільки ретроспективно ми можемо відокремити науку від ненаукі.

Поппер вважає, що метафізичні системи незаперечні і, отже, ненаукові.
60. Соціологія науки і «етос науки» Р. Мертона.

Соціологія науки - галузева соціологічна дисципліна, що виявляє соціальні умови наукової діяльності. Соціологія науки розглядає такі проблеми як становлення науки як соціального інституту, соціальну організацію і соціальні функції науки. Важливу роль відіграє вивчення проблем організації спільної діяльності наукових колективів.

Формування соціології науки як самостійної області знань пов’язано з творчістю Роберта Кінга Мертона. Його зацікавлення соціологією науки пов’язано з критичним аналізом існуючих концепцій соціології знання, визнання її неспроможності просуватися у вивченні науки і наукового знання. Мертон висунув загальні вимоги до цієї спеціальної області соціології.


  1. Соціологія науки як відгалуження соціології має зробити вклад в розвиток соціологічного знання в цілому.

  2. СН як самостійна наукова область повинна мати свій предмет, спеціальну понятійну базу і власні методи дослідження.

  3. СН, якщо вона претендує на універсальність своїх понять і методів, повинна припускати дослідження з їх допомогою власних уявлень та інструментів.

Мертона прийнято вважати основоположником «інституційної» СН, оскільки для нього наука – це соціальний інститут – специфічна система відносин, цінностей і норм поведінки. Роберта Мертона цікавило поняття «спілка» (community) (загальна мета, стійкі традиції, авторитет і самоорганізація), що в порівнянні із системами типу «громадськість» не має механізму влади, примусу, фіксованого членства. Мета науки, на думку Мертона, полягає у постійному рості масиву достовірного наукового знання (істинне, об’єктивне; таке, що є прийняте науковою спілкою на сьогодні).

Найбільшу дискусію викликали сформульовані Мертоном імперативи наукового етосу. Етос – набір правил і норм, що діють у певному середовищі аналогічно до моральних, що не є такими за своєю сутністю.Мета (основне завдання) науки, з точки зору Мертона, полягає в постійному зростанні масиву посвідченого наукового знання. Для досягнення цієї мети необхідно слідувати чотирьом основним імперативам наукового етосу:

Імперативи – це свого роду мінімальні норми, що гарантують чесну конкуренцію в науці, основу професійної поведінки. До них належать такі:

  • Універсалізм. Наукові висловлення мають бути справедливими скрізь, де мають місце аналогічні умови, а істинність тверджень не залежить від того, ким вони висловленні. Усі мають право займатися наукою, не залежно від раси і положення. Універсалізм забезпечує інтернаціональний і демократичний характер науки.

  • Колективізм. Вчений має відразу повідомляти спілку про результати своїх досліджень. Наукові відкриття є продуктом співпраці.

  • Безкорисливість. Вчений будує свою діяльність так, ніби крім пошуку істини у нього немає інших інтересів.

  • Організаційний скептизм. Автор повинен доводити критикам цінність і перспективність свого результату, а вони зобов’язані піддавти все сумніву. Такий імператив забезпечує атмосферу відповідальності, чесності вчених.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал