Предмет філософії наукиСторінка3/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

17. Поняття методу й методології. Предмет методології науки.

Метод (грецьк. metodos) у широкому значенні слова — "шлях до чого-небудь", спосіб соціальної діяльності в будь-якій її формі, а не лише в пізнавальній.

Проте не варто зводити весь арсенал методів до раціонального, оскільки існують й інші засоби та прийоми пізнання.

Таким чином, метод (у тій або іншій формі) зводиться до сукупності певних правил, прийомів, способів, норм пізнання та діяльності. Він є системою принципів, вимог, які орієнтують суб'єкта на вирішення конкретного завдання, досягнення результатів у певній сфері діяльності. Метод дисциплінує пошук істини, дає змогу зекономити сили і час, рухатися до мети найкоротпіим шляхом, регулюючи пізнавальну та інші форми діяльності людини.

Кожний метод розробляється на основі певної теорії, яка тим самим виступає його необхідною передумовою. Ефективність,сила кожного методу обумовлена змістовністю, глибиною, фундаментальністю теорії, яка "співіснує з методом". Своєю чергою, метод розгортається в систему й використовується для подальшого заглиблення й розгалуження знання та його матеріалізації в практиці.

У сучасній науці досить успішно працює багаторівнева концепція методологічного знання. У зв'язку з цим методи наукового пізнання за ступенем загальності й сферою діяльності можна поділити на кілька основних груп:

1. Філософські методи, серед яких найзагальніпіими та історично першими є діалектичний і метафізичний. До них належать також аналітичний (характерний для сучасної аналітичної філософії), інтуїтивний, феноменологічний, герменевтич-ний та інші.

2. З аг ал ьн о н ау к о ві методи (підходи) дослідження, що отримали широкий розвиток і застосування в науці XX ст. Вони виступають як своєрідна проміжна методологія між філософією та фундаментальними теоретико-методологічними положеннями спеціальних наук. До загальнонаукових найчастіше зараховують такі теоретичні конструкції, як інформація, модель, ізоморфізм, структура, функція, система, елемент, опти-мальність тощо.

3. Методи міждисциплінарного дослідження як сукупність ряду синтетичних, інтегративних способів, які застосовуються на стиках наук, включаючи й групи наук, що функціонують у межах певної форми руху матерії.

4. Методи спеціальних наук, тобто сукупність способів, принципів пізнання досліджуваних прийомів і процедур, що застосовуються в тій чи іншій сфері окремої науки.

Таким чином, у науковому пізнанні функціонує складна, динамічна, цілісна система різноманітних методів різних рівнів,сфер діяльності, спрямованості, які реалізуються з урахуванням конкретних умов.Методологія (від грецьк. methodos — шлях дослідження чи пізнання; logos — вчення) — це, по-перше — систематизована сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, що застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної діяльності для досягнення наперед визначеної мети. Такою метою в науковому пізнанні є отримання істинного знання або побудова наукової теорії та її логічного обґрунтування, досягнення певного ефекту в експерименті чи спостереженні тощо. По-друге — це галузь теоретичних знань, уявлень про сутність, форми, закони, порядок та умови застосування підходів, способів, методів, прийомів і процедур у процесі наукового пізнання та практичної діяльності.

Осмислюючи теоретичний і соціокультурний досвід, методологія розробляє загальні принципи створення нових пізнавальних засобів. Основним об'єктом вивчення методології є метод, його сутність і сфера функціонування, структура, взаємодія з іншими методами й елементами пізнавального інструментарію та відповідність характеру досліджуваного об'єкта і його зв'язок з пізнавальною метою чи цілями практичної діяльності.Методологія ставить перед собою завдання з'ясувати умови перетворення позитивних наукових знань про дійсність у метод подальшого пізнання цієї реальності, виявити ефективність і межі його продуктивного застосування.

Методологія розробляє типологію методів. Відповідно до цього структурується саме методологічне знання.Завданням методології було і є дослідження пізнавальної діяльності, що здійснюється у різних галузях науки, виявляє загальні закономірності функціонування й розвитку наукового мислення, розробляє загальнонаукові методи пізнання.

Одним із різновидів методології є методологія науки. Вона вивчає комплекс явищ, що належать до інструментальної сфери науки та наукової діяльності, їх осмислення й функціонування. Методологія науки досліджує сукупність пізнавальних засобів, що застосовуються в науці, об'єктивні характеристики та властивості науки й особливості наукової праці, які відіграють істотну роль в отриманні істинних знань. На цій основі вона виробляє принципи, норми й правила, які організовують і спрямовують пізнавальну діяльність.

У міру того, як зростав обсяг наукових знань і заглиблювався рівень відображення в них закономірностей реального світу, посилювалося прагнення вчених до аналізу і обгрунтування різних методів і засобів, за допомогою яких можна отримувати нове знання в науці.

Головна мета методології науки полягає у вивченні тих методів, засобів і прийомів, за допомогою яких набувається і обгрунтовується нове знання в науці.
18. Мова науки, її особливості.

Система понять, знаків, символів, створювана і використовувана тієї чи іншої областю наукового пізнання для отримання, вирази, обробки, зберігання та застосування знань. В якості спеціального мови конкретних наук зазвичай використовується деякий фрагмент природної мови, збагачений додатковими знаками і символами. відрізняється точністю і ясністю своїх висловлювань. Навіть ті поняття, які запозичуються наукою з повсякденної мови, напр., «Сила», «швидкість», «тяжкість», «зірка», «вартість» тощо, отримують набагато точніше і деколи навіть парадоксальне з т. зр. здорового глузду значення. Якщо на першому етапі свого розвитку наука в основному користується поняттями природної мови, то у міру більш глибокого проникнення в предмет дослідження з'являються теорії, що вводять абсолютно нові терміни, пов'язані з абстрактним, ідеалізованим об'єктам, до нових відкриваються явищам, їх властивостях і зв'язках.М.Н. намагаються будувати таким чином, щоб уникнути недоліків природної мови: багатозначності термінів; розпливчастості і невизначеності їх змісту; двозначності виразів; семантичної замкнутості і т.п. Це забезпечує ясність, точність і зрозумілість виразів М.Н.

Прагнення до точності мови. Частково цьому сприяло те, що вчені говорили на латині. «Звичка» збереглася і в сучасній науці (фармакологія)

Специфічні риси

    • Точність, однозначність вираження мови

    • Щоб уникнути парадоксів у науці прийнято розрізняти мову об'єктний і метамову. На ньому описується мова об'єктів

У мові науки можна виділити понятійні шари:

1) специфічних для даної дисципліни термінів (тезаурус)

2) Шар загальнонаукових понять.

3) Елементи природної мови у вигляді допоміжних, загальнозначущих слів і граматики. Вживання метафор в науці. Метафори приховують уподібнення, вони не точні, дозволяють розірвати ланцюги строгості, точності, висловити неясну гіпотезу.

Мова науки розвивався разом з наукою.

Принципи побудови формалізованого мови

1.четкое розмежування ...

2.задается первинний алфавіт (перелік вихідних знаків, символів, термінів)

3.Правила інтерпретування знаків і символів

4.Право складання складних виразів з елементарних знаків і символів

5.формуліруются правила, за допомогою яких здійснюється перехід від одних складних елементів до інших похідних складним елементам

Головна функція мови полягає в називання, щоб слово могло бути репрезентантом конкретного об'єкта.

У мові науки слід розрізняти: термін, поняття та визначення

Поняття - думка про об'єкт, що відбиває об'єкт в його відмінних та сутнісних рисах.

Термін - словесне вираження поняття.

Визначення (дефініція) - відмежувати це поняття (явище) від інших понять (явищ).


19. Поняття закону. Всезагальні, загальні і спеціальні закони.

Закон - це, перш за все, об'єктивність, те, що не залежить від волі і бажання людини, від її свідомості Отже, найголовнішим ознакою закону буде те, що він відображає об'єктивний заставу речей, об'єктивні зв'язки між речами, предметами, явищами.

Іншою важливою ознакою закону є необхідність такого зв'язку, яка неминуче виявляється в процесі розвитку того чи іншого явища. Якщо виникає щось нове, то воно обов'язково пов'язане із старим, стоїть на його "плечах", не відкидає старого цілком, а з необхідністю "знімає" потрібне для подальшого розвитку. Цей зв'язок є необхідною і загальним, тобто він є постійним, внутрішнім і таким, що неминуче повторюється, якщо виникають умови для дії такого зв'язку. Можливість узагальнення якраз і будується на тому спостереженні, що приблизно за однакових умов можуть відбуватися схожі події, тобто необхідні суттєві зв'язки між речами будуть зберігатися. Закон - це суттєве відношення, зв'язок між сутностями, який є: 1) об'єктивним; 2) необхідним; 3) загальним; 4) внутрішнім: 5) суттєвим; 6) повторювальним.

Можна виділити три групи законів:

1) окремі закони, притаманні певним формам руху матерії (закони механіки, хімії, біології і т.п.);

2) особливі закони, притаманні усім або багатьом формам руху матерії (закони математики, кібернетики, закони збереження);

3) загальні, універсальні закони (закони діалектики).

Потрібно розрізняти закони природи і закони суспільства. Перші діють стихійно. Другі виявляються через свідомі дії людей. І це накладає певний відбиток на дію законів. Закони суспільства можуть ігноруватися, гальмуватися людьми тощо.

Є динамічні та статистичні закони. У динамічних законах передбачення має однозначний характер - "так, а не інакше піде процес розвитку". У статистичних законах передбачення носить можливий характер "-" може бути, а може ні ". Остання зумовлене дією багатьох випадкових факторів. Статистичні закони виявляються в результаті взаємодії значної кількості елементів певної системи, скажімо, соціальних колективів, соціальних груп, тощо . Вони не дають, звичайно, однозначних, достовірних передбачень, але є єдино можливими під час дослідження масових явищ випадкового характеру і відбивають діалектику необхідності та випадковості, їхнього взаємозв'язку.

Діалектика спирається на три основні, універсальні закони: закон взаємного переходу кількісних змін у якісні, закон єдності і боротьби протилежностей і закон заперечення заперечення.

Вони називаються основними, універсальними законами діалектики, тому що, по-перше, притаманні усім сферам дійсності, тобто діють у природі, суспільстві та пізнанні; по-друге, розкривають глибинні основи руху та розвитку, а саме: його джерело, механізм переходу від старого до нового, зв'язки нового із старим, того, що заперечує, з тим, що заперечується.


20. Гіпотеза та її роль у науковому пізнанні. Види гіпотез. 

Гіпотеза - наукове припущення, яке випливає з теорії. Воно є ще не підтвердженим і не спростованими.

У методології виділяють гіпотези емпіричного припущення та експериментальної перевірки.

Теоретичні гіпотези потрібні для усунення внутрішніх протиріч у теорії.Другий тип гіпотез - припущення, які висуваються для вирішення проблеми експериментальним методом. Цей метод відрізняється тим, що він може грунтуватися не на теорії.

Виділяють три види гіпотез щодо їх походження:

• гіпотеза, яка спирається на моделі реальності, необхідна для перевірки конкретної теорії;

• науково-експериментальні гіпотези, які висуваються для підтвердження або спростування різних законів;

• емпіричні гіпотези, які формулюються для певного випадку.

Поттсданкер виділив наступні варіанти експериментальних гіпотез:

• контргіпотеза - гіпотеза, яка виникає як альтернатива до основного припущенням;

• точна експериментальна гіпотеза;

• експериментальна гіпотеза про максимальну величину і т.д.

Дослідники розрізняють наукові і статистичні гіпотези. Наукові гіпотези - передбачуване рішення проблеми. Статистична гіпотеза - твердження невідомого параметра, який грунтується на математичній статистиці. Експериментальна гіпотеза служить для організації експерименту, а статистична - для організації порівняння параметрів. Гіпотези, які не спростовані в експерименті, перетворюються на факти, закони.

Гіпотеза - це, по суті, твердження про те, як, на нашу думку, йдуть справи насправді. Вона повідомляє про те, що ми очікуємо побачити в результаті правильно організованих спостережень за подіями, що відбуваються в реальному світі. Гіпотези представляють собою декларативні припущення, що описують очікувані нами взаємозв'язку між явищами, що позначаються нашими поняттями.

Гіпотеза, можна сказати, є таким же інструмент досліджень, як мікроскоп, осцилограф або центрифуга. Але у кожного інструменту є своя специфіка і, відповідно, своя сфера застосування, своє коло завдань.У гіпотез інше призначення. Вони дозволяють переходити від лобового дослідження важкою проблеми до вивчення наслідків гіпотези, що відносяться, як правило, до інших, часто - більш вивченим, розділів науки. Інакше кажучи, гіпотези, висунуті при вирішенні складних проблем, призначені для перенесення досліджень з області, чому-небудь незручною для вивчення, в іншу, більш зручну область, де, можливо, дослідження вже проведено або де провести їх набагато легше.

Специфічною рисою гіпотез, як інструмент досліджень, є їх сугуба індивідуальність по відношенню до розв'язуваної проблеми і велика інтелектуальна трудомісткість. Якщо для вирішення багатьох проблем достатньо один раз винайти мікроскоп, то гіпотези в кожному випадку потрібно винаходити заново.

Розкриваючи роль гіпотез у науковому пізнанні, ряд авторів відзначає, що наукова цінність гіпотез далеко не однакова. Одні гіпотези підтверджуються, перетворюються в теорії, інші піддаються перевірці, розвитку, треті спростовуються як безосновні. Є і так звані робочі гіпотези, "початкові припущення", призначені для первинної систематизації наукового матеріалу.

В цілому слід зауважити, що гіпотези відіграють величезну роль у розвитку теоретичних знань і в формуванні наукових теорій.
21. Наукова теорія, її структура та функції.

Теорія (від грец. θεωρία — розгляд, дослідження) — це структурована система достовірних, глибоких та конкретних знань про дійсність, яка дає цілісне, синтетичне уявлення про закономірності та суттєві характеристики об’єкта пізнання.

Існують три основні типи наукових теорій: 1) емпіричні, або описові теорії (їхні положення є узагальненням емпіричних даних, фактів); 2) математизовані теорії (їхня сутність відтворюється математичними моделями); 3) дедуктивні теорії (в основу їх створення покладені спеціальні формально-логічні мови).

У свою чергу дедуктивні теорії поділяються також на три види: 1) аксіоматичні (будуються на основі очевидних положень — аксіом); 2) конструктивні (будуються на основі створених абстрактних об’єктів); 3) гіпотетичні (включають багато інтуїтивних моментів, неопераціональних визначень).

Структура наукової теорії складається з похідного і базисного рівнів. Онтологічна схема і правила оперування належать до похідного рівня теорії, а фактологічна, конструктивна (конструкційна) і нормативна компоненти — до базисного рівня.


Онтологічна схема складається з системи висловлювань, які фіксують сутнісні елементи відображеної в теорії сфери реальності. Її положення спочатку формулюються у вигляді гіпотези, потім як принципи і закони певної теорії. Вони утворюють своєрідну модель сутнісних відносин об’єктів предметної галузі теорії.

Правила оперування — це той компонент похідного рівня теорії, який не входив до складу стандартної її моделі. Маються на увазі операції вимірювання, спостереження, експерименту, декодування тощо, які здійснюються за певними правилами і тісно пов’язані з результатами наукової діяльності, зокрема з формуванням теорії.

Фактологічний базис включає інформацію про предметну область наукової теорії, тобто факти, які вона пояснює.

Конструктивний базис наукової теорії становлять числення,


з допомогою яких елементи теорії поєднуються між собою.

Нормативний базис — це консервативна частина наукового знання, яка включає запозичені з інших наукових теорій і філософії положення, згідно з якими будується дана теорія.

Основними функціями наукових теорій є: пояснювальна (включає похідні висловлювання); прогностична (теорія дозволяє робити екстраполяційні, аналітичні та синтетичні прогнози про нові факти, ефекти, явища; системна (теорія завжди є впорядкованою системою знань); інтегративна (теорія є інтегратором здобутих емпіричних знань, вона їх синтезує).
- нема голосів (7560 відвідувань)

Користувачі повинні бути зареєстровані щоб голосувати за книгу
Нема коментарів для цієї книги
22. Принцип системності у науковому пізнанні.

Принцип системності – принцип, що передбачає взаємне узгодження усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними. В результаті такого підходу створюється система організації виробництва, у рамках якого усі його складові частини взаємно узгоджені і діють в інтересах ефективного функціонування усієї системи.

Принцип системності, який ще називають принципом єдності, вимагає розглядати об'єкт планування як систему, що складається зі структурних елементів з певними взаємозв'язками і єдиним напрямком розвитку. Тобто всі елементи системи орієнтовані на загальну мету.
23. Принцип простоти у науковому пізнанні.

Бри́тва О́ккама (чи принцип простоти) — принцип логіки, який приписують середньовічному філософу Вільгельму із Оккама (або Окхама). Принцип стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно. Цей принцип також відомий як принцип ощадливості або бритва Оккама.

Згаданий принцип лежить в основі всього наукового моделювання і побудові теорій. Він переконує нас з набору інших еквівалентних моделей будь-якого явища вибрати найпростішу. У будь-якій даній моделі, принцип простоти допомагає нам відкинути («зголити») ті поняття, змінні або конструкції, які справді не потрібні, щоб пояснити явище. Дотримуючись цих правил, розвиток моделі стане набагато легшим, а виникнення неузгодженостей, двозначностей і надмірностей зменшується.

Хоча принцип може видатися тривіальним, він критичний для конструювання моделей завдяки явищу, відомому як «недовизначеність теорій даними». Для даного набору спостережень або даних завжди існує нескінченний ряд можливих моделей, які пояснюють ці дані. Це виникає тому, що модель зазвичай являє собою нескінченний цілий ряд можливих випадків, з якого спостережувані випадки — тільки обмежена підмножина. На неспостережувані випадки модель розповсюджується за рахунок висновків, що покривають як зроблені, так і потенційні спостереження.

Хоча цей принцип необхідний для створення моделей складних систем, його використання може призвести до проблем, коли ми вибираємо між гіпотезами, які не еквівалентні (або це невідомо). Критерії простоти часто розрізняються, і часто не ясно, яка гіпотеза найпростіша. До того ж невідомо pro tanto, що найпростіша гіпотеза повинна бути правильною.
24. Редукціонізм у науці.

Редукціонізм являє собою одну з методологічних програм філософії науки. Варіанти її втілення можна знайти в різних науках - математиці, фізиці, хімії, біології.

Спираючись на засади редукціоніської методології філософи і теоретики природознавства намагались розв’язати якнайменше 2 фундаментальні проблеми. По-перше, відкрити загальні закони і принципи певних об’єктів - фізичних, хімічних або біологічних і побудувати цілісну картину відповідної реальності. По-друге, і це пов’язано з вирішенням першої проблеми, здійснити синтез знання в межах відповідної науки.

Методологія редукціонізму спирається як на основну пізнавальну дію на процес редукції (від латинського reductio - повернення назад, до попереднього стану) . Методологія редукціонізму обґрунтовує як шлях до відкриття загальних законів функціонування структури об’єктів “зведення” закономірностей більш простих, зведених систем більш високого рівня організації до нижчого рівня. При цьому вважається, що закономірності нижчого рівня повністю вичерпують і пояснюють функціонування і і структуру вищого рівня, більш складних систем.

Корені редукціонізму знаходяться в історії наукового пізнання. Загальні орієнтації на процедуру “зведення” складного до простого ми знаходимо в методології механіцизму.

Таким чином, редукціонізм - одна з методологічних моделей наукового пізнання. Така, що вона працює в певних межах, а за ними проявляє свою недосконалість.

Якщо говорити про "досягнення" редукціонізму, то, скажімо, механістична картина світу - це певний синтез наукових знань про неживу і живу природу. Якщо говорити про фізику; то об'єднання наукових знань в межах статистичної картини світу дозволило зробити універсальні схеми поведінки складних макроскопічних систем, єдність поведінки мікро і макрооб'єктів.

Отже, якщо розуміти редукціонізм як зведення складного до простого, то методологічні процедури цієї моделі відповідають самій суті науки. Дійсно, процес наукового пізнання - це рух до знання все більш узагальненого. Втім на цьому фоні не зникла багатоманітність наукових теорій. Вони не редуковані до якоїсь єдиної і найбільш загальної теорії.

Отже, редукціонізм - одна методологічних програм наукового пізнання, що здійснюється на певних онтологічних і гносеологічних засадах. Підставою використання редукціонізму є також особливості самої науки.
25. Загальна структура наукового знання, особливості його диференціації та інтеграції.

СТРУКТУРА НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Що являє собою наукове знання? Яка його структура?

Для того щоб відповісти на ці питання, необхідно насамперед звернути увагу на те, що наукове знання - це складна система з дуже розгалуженою ієрархією структурних рівнів.

Для вирішення нашого завдання вичленуємо три рівні в структурі наукового знання:

 локальне знання, яке в будь-якій науковій області співвідноситься з теорією;

 знання, що складають цілу наукову область;

 знання, що представляють всю науку.Емпіричний та теоретичний рівні ЗНАННЯ

Розглянемо питання, пов'язані зі структурою локальній області знання.

Очевидно, що тут можна виділити принаймні два рівні:

рівень емпіричних знань і рівень теоретичних знань.

На конкретному прикладі - механіці - з'ясуємо, що являють собою рівні емпіричного і теоретичного знання.

Емпірія тут пов'язана зі спостереженнями й експериментами над механічними переміщеннями твердих тіл або рідин. Сукупність емпіричних даних дають нам також астрономічні спостереження за переміщеннями небесних тіл - і це дуже важливі знання, на які спирається механіка.

Для знань, отриманих на емпіричному рівні, характерне те, що вони є результатом безпосереднього контакту з живою реальністю при спостереженні або експерименті. На цьому рівні ми одержуємо знання про означені події, виявляємо властивості цікавлять нас об'єктів або процесів, фіксуємо відношення і, нарешті, встановлюємо емпіричні закономірності.

Над емпіричним рівнем науки завжди надбудовується теоретичний рівень.

Теорія, що представляє цей рівень, будується з явною спрямованістю на пояснення об'єктивної реальності (головна задача теорії полягає в тому, щоб описати, систематизувати і пояснити всю множину даних емпіричного рівня).

Проте теорія будується таким чином, що вона описує безпосередньо не навколишню дійсність, а ідеальні об'єкти.

У теорії задаються не тільки ідеальні об'єкти, але і взаємовідносини між ними, що описуються законами. Крім того, із первинних ідеальних об'єктів можна конструювати похідні об'єкти.

У результаті теорія, що описує властивості ідеальних об'єктів, взаємовідносини між ними, а також властивості конструкцій, утворених із первинних ідеальних об'єктів, спроможна описати усю ту різноманітність даних, із якими вчений стикається на емпіричному рівні.

Отже, в структурі наукового знання виділяються два суттєво різних, але взаємопов'язаних рівні: емпіричний та теоретичний

Але щоб адекватно описати локальну область знання, цих двох рівнів виявляється недостатньо. Необхідно виділити часто не фіксується, але дуже істотний рівень структури наукового знання - рівень філософських передумов, що містить загальні уявлення про дійсність і процес пізнання, виражені в системі філософських понятті.

ФІЛОСОФСЬКІ ПІДСТАВИ НАУКИ

Розглянемо область явищ мікросвіту, яка вивчається квантовою механікою, і визначимо, в яких аспектах учений має тут справу з філософськими передумовами.

 Квантова механіка опирається на певну сукупність емпіричних даних, одержуваних при вивченні мікропроцесів за допомогою різних приладів: лічильників Гейгера, камери Вільсона, (фотоемульсії і т.д.

 Теорія - квантова механіка - не тільки описує дані емпіричного рівня, за і може передбачати результати певних подій у цій галузі.

Однак більш уважний аналіз показує, що цим опис даної області науки не вичерпується. Виявляється, що суттєву роль у квантовій механіці грає тлумачення її апарату з точки зору певних уявлень про реальність і процесі її пізнання.

Отже, в науці існує рівень філософських передумов. Ясно, що в залежності від того, з якою наукою і який теорією ми маємо справу, філософські підстави виявляють себе в більшій чи меншій мірі. У квантовій механіці вони очевидні. Тут до цих пір йдуть найгостріші суперечки з проблем інтерпретації її математичного апарату і до цього дня відсутній позиція, яка примирила б сторони суперечки. Аналогічні приклади можна легко виявити і в інших науках.

Разом з тим, як свідчать факти, в науці існує чимало теорій, які не викликають будь-яких спорів але приводу їхніх філософських підстав.

Це пов'язано з тим. що вони базуються на філософських представленнях, близьких до загальноприйнятих, і тому не піддаються рефлексії: вони не виступають предметом спеціального аналізу. а сприймаються як щось само собою зрозуміле.

Звернемо увагу тепер на те, що й емпіричне знання знаходиться в залежності від певних філософських уявлень. Справді, розглянемо емпіричний рівень науки.

Таким чином, на емпіричному рівні знання існує визначена сукупність загальних уявлень про навколишній світ.

Ці уявлення настільки очевидні, що ми не робимо їх предметом спеціального дослідження. Вони просто передаються з покоління в покоління як традиція.

Але вони існують і рано чи пізно міняються і на емпіричному рівні.

Отже, існує сукупність філософських уявлень, які пронизують і емпіричний і теоретичний рівні наукового знання.

Звертаючи увагу на значення філософії для наукового пізнання, Л. Брілюена писав, що "вчені завжди працюють на основі деяких філософських передумов і, хоча багато з них можуть не усвідомлювати цього, ці передумови в дійсності in визначають їх загальну позицію в дослідженні".

"Наука, - зазначав А. Ейнштейн, - без теорії пізнання (наскільки це взагалі мислимо) стає примітивною і плутаною".Назад

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІЗНИХ РІВНІВ ЗНАННЯ

Звернемо колись усією увагу на те, що емпіричний і теоретичний рівні органічно пов'язані між собою:

 Теоретичний рівень існує не сам по собі, а спирається на дані емпіричного рівня, в цьому сенсі зв'язок теорії та емпірії очевидна,

 але існує те, що й емпіричне знання виявляється невільним від теоретичних уявлень, воно обов'язково занурено Б Певний теоретичний контекст.

На емпіричному рівні необхідна інтерпретація роботи приладів, що здійснюється в рамках механіки, термодинаміки, електродинаміки та інших теорій. Це означає, що емпіричний рівень наукових знань обов'язково включає в себе те чи інше теоретичне тлумачення дійсності.

Незважаючи на теоретичну навантаженість, емпіричний рівень є більш стійким, більш міцним, ніж теорія, в силу того, що теорії, з якими пов'язане тлумачення емпіричних даних, - це теорії іншого рівня. Якби було інакше, то ми мали би логічне коло, і тоді емпірія нічого не перевіряла б у теорії і не могла б бути критерієм її істинності. Ці уточнення дуже важливі для розуміння закономірне гей розвитку науки.

Отже, в локальній області наукового знання ми виділили три рівні:

емпіричний. теоретичний. Філософський-і показав, що всі вони взаємопов'язані.

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розглянемо тепер структурний рівень знання, що охоплює цілу наукову галузь. Очевидно, що тут є ряд локальних областей, співіснують один з одним. Однак необхідно відзначити обставина, що різко ускладнює справу і вносить безліч проблем в розгляд цією питання.

Сформулюємо його так: що входить в структуру, наприклад, сучасної фізики? Чи входять в структуру сучасної фізики тільки ті теорії, які створені у XX ст., Або входять також і теорії минулого?

Звичайно, цілий ряд теорій минулого не входить в сучасну фізику (наприклад, теорія теплороду і багато інших). Гострота питання полягає в наступному: чи входять до складу сучасної фізики такі теорії. які генетично пов'язані з сучасними концепціями, але створені в минулому?

 Наприклад, ми знаємо, що механічні явища зараз описуються на базі квантової механіки. Чи входить у структуру сучасного фізичного знання класична механіка?

 Ми знаємо, що теплові явища зараз описуються на базі статистичної термодинаміки. А чи входить класична термодинаміка в структуру сучасного наукового знання?

Такі питання одразу загострюють проблему, яка розглядається.

Звернемо увагу і на таке важливе питання: як ми уявляємо собі майбутнє будь-якої галузі науки?

Відомо, що одна з чітко виражених тенденцій у розгляді цього питання полягає в тому, що допускається принципова можливість побудови якоїсь єдиної теорії, яка охоплювала б фундаментальні принципи всієї предметної області, скажімо фізики. і на базі до горою всі інші фізичні теорії були б побудовані як окремі випадки. Таке прагнення - побудувати якусь єдину теорію, яка охоплює цілу предметну область, не раз спостерігалося в історії фізики, біології, географії і т.д. Практично у всіх областях науки так чи інакше виявлялася ця установка.

… Таким чином, будь-яка наукова дисципліна, як б великими не були успіхи в інтеграції охоплених нею знань, складається з кількох наукових областей, специфіка яких відображається щодо замкнутими системами понять, що представляють собою теорії. Саме вони поєдную навколо себе відповідний даної предметної області емпіричний матеріал.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал