Предмет філософії наукиСторінка2/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Традиції й новації в науці. Наукові революції.

Динаміка розвитку наукового знання пов'язана з поетапним переходом від міфу до логосу, від логосу до преднауки і т.д.

У сучасній філософії можна виділити 2 наукових напрямки:

1) еволюційна епістемологія - вивчає генезис і етапи наукового пізнання, намагаючись тим самим сконструювати єдину модель еволюції науки, як в живій і неживій природі.

2) Постпозітівізм .. наука представляє собою частинний випадок загальних еволюційних процесів і підкоряється законам і закономірностям.

У вітчизняній науці вивченням динаміки розвитку наукового знання займаються: Стьопін, Розов, Горохів, Лекторський та ін

Методологічні прийоми пізнання:

1) Концепція прибульця

2) концепція побічних результатів

3) концепція руху з пересадками

Класифікація традицій:

1) За способом існування:

- Вербалізованих (знаходить відображення у мові)

- Невербалізованная (не знаходить відображення у мові)

2) За сферою застосування:

- Спільні наукові традиції

- Спеціальні наукові традиції

Збільшення наукового знання пов'язане з функціонуванням наукової традиції.

Глобальні наукові революції:

1) 17 століття: виникнення нової Європейської класичної науки, формування нового типу наукової раціональності. Змінила поняття розум, змогла окреслити межі і показати статус наукового знання.

2) к. 19 - до сер. 20 в.: Перехід від класичної науки до дисциплінарно-орієнтованої науці. Цей тип наукової революції призвів до розуміння наступних положень:

- Вчені вивчають не об'єкт безпосередньо, а дані різних приладів, які відображають буття об'єкта.

- Істина залежить від суб'єкта пізнання

- Буття складно і в повній мірі пізнати його проблематично.

3) остання третина 20 століття: постнекласична наука - пов'язана з появою нового типу раціональності. Космологія, сенергетіка, макросистеми.

Відбулась зміна норм, правил, підходів так як вони стали малоефективні для нових наук.
11. Особливості постнекласичної науки.

На початку XXI ст. природознавство, мабуть, вступило в нову історичну фазу свого розвитку - на рівень постнекласичної науки

Для постнекласичної науки характерно висування на перший план міждисциплінарних, комплексних і проблемно орієнтованих форм досліджень. У визначенні пізнавальних цілей науки все частіше починають грати вирішальну роль не внутрінаучние мети, а зовнішні для науки мети - цілі економічного, соціального, політичного, культурного характеру. Об'єктами сучасних міждисциплінарних досліджень стають унікальні системи, що характеризуються відкритістю і саморозвитком.

Історично розвиваються системи являють собою більш складний тип об'єкта навіть у порівнянні з саморегульованими системами, тому що з плином часу вони формують нові рівні своєї організації, змінюють свою структуру, характеризуються принциповою необоротністю процесів і т.п. Серед таких систем особливе місце займають природні комплекси, в які включена людина (об'єкти екології, медико-біологічні об'єкти, об'єкти біотехнології, системи людина - машина та ін.)

Становлення постнекласичної науки пов'язаний зі зміною методологічних установок природничо-наукового пізнання:


  • формуються особливі способи опису та передбачення можливих станів розвивається об'єкта - побудова сценаріїв можливих ліній розвитку системи (у тому числі і у точках біфуркації);

  • ідеал побудови теорії як аксіоматичної-дедуктивної системи все частіше поєднується зі створенням конкуруючих теоретичних описів, заснованих на методах апроксимації, комп'ютерні програми і т.д.;

  • все частіше застосовуються методи історичної реконструкції об'єкта, що склалися в гуманітарному знанні;

  • дослідження розвиваються об'єктів вимагає зміни стратегії експерименту: результати експериментів з об'єктом, що знаходяться на різних етапах розвитку, можуть бути узгоджені тільки з урахуванням імовірнісних ліній еволюції системи; в першу чергу це відноситься до систем, що існують лише в одному примірнику, - вони вимагають особливої стратегії експериментального дослідження, оскільки немає можливості відтворювати первинні стану такого об'єкта;

  • немає свободи вибору експерименту з системами, в які безпосередньо включений людина;

  • змінюються уявлення класичного і некласичного природознавства про ціннісно нейтральному характер наукового дослідження - сучасні способи опису об'єктів (особливо таких, в які безпосередньо входить осіб) не тільки допускають, але навіть припускають введення аксіологічних чинників у зміст і структуру способу опису (етика науки, соціальна експертиза програм та ін.)

Є основи вважати, що в міру розвитку науки всі ці сучасні особливості природно-наукового пізнання будуть проявляти себе ще більш контрастно і очевидно.
12. Типи наукової раціональності.

Ту думку, що раціональне не тотожнє науковому, було неодноразово сформульовано і обстояно з різних боків за останні двадцять років. Так, з часів Куна і Фейерабенда не викликає сумніву наявність ірраціональних моментів в науці, як і в будь-якій іншій області людської діяльності.

Усвідомлення різноманітності в способах існування наукової раціональності, що супроводжувало філософське осмислення наукових революцій ХХ століття, в сучасній філософії науки грунтується на поняттях ідеалів і типів раціональності.

Перш за все хотілося б зазначити, що ідеал класичної раціональності випрацьовувався, за часів класичної науки і його природньо співставляти з класичним типом наукової раціональност. При цьому в око впадає деяка суперечність.

Річ у тім, що співвідношення суб”єкту і об”єкту пізнання мисляться в класичному типі раціональності таким чином, що суб”єкт має бути елімінованим, винесеним за дужки, для забезпечення об”єктивності пізнання. Свого часу це класичне розуміння позиції суб”єкту вдало висловив відомий фізик Л.Брілюен: “Від того, що я тільки подивлюсь, нічого не зміниться”. Стійкі макроскопічні тіла, які є предметом класичної фізики, відповідають цій настанові. Змінювати її доводиться, коли мова йде про мікрооб”єкти, які виступають предметом квантової механіки і “подивитись” на які, тобто піддати впливу електромагнітного випромінювання, означає змінити ті вихідні характеристики положення або імпульсу, які і мали бути виміряними.

Тут в дію вступає некласичний тип раціональності, який передбачає забезпечення об”єктивності пізнання завдяки врахуванню засобів діяльності суб”єкту. Таким чином було усвідомлено, що певне врахування активності суб”єкту мало місце і за часів класичного типу раціональності.Постнекласичний тип раціональності продовжує обмежувати дію класичного типу раціональності, оскільки визначає, що серед макроскопічних об”єктів, які раніш всі вважались предметом класичної фізики, такими є тільки інтегровні системи. Неінтегровні системи, динаміка яких є нелінійною, в певних областях свого існування (біля особливих точок, точок розгалуження, в найпростішому випадку точок біфуркації) є надзвичайно чутливими до зовнішніх впливів, принципово відкритими. Спостереження таких систем, хоча і немікроскопічних, також впливає на отримувані результати незворотнім чином. Однак для забезпечення об”єктивності пізнання тут не може вистачити лише врахування засобів спостереження.

Загальних настанов дії суб”єкта при вивченні таких систем ще не існує, невідомо навіть, чи можуть вони існувати, оскільки дуже слабкого випадкового впливу достатньо, щоб визначити вибір системою альтернативного способу поведінки, а надалі наслідки цього вибору посилюються нелінійністю. Стьопін зазначає додаткове ускладнення, яке потрібно брати до уваги, коли мова йде про такі типові об”єкти нелінійної науки, як живі системи, соціальні системи, екологічні системи, що можуть включати в себе і людину. Об”єктивне пізнання цих систем передбачає врахування ціннісних настанов суб”єкту, адже навряд чи можна адекватно ставитись до вивичення біосфери за умови, наприклад, поділу живих істот на корисних і шкідливих.

Що ж до співвідношення класичного ідеалу раціональності з певними типами раціональності, то важливо визначити, перш за все зв”язок класичного ідеалу раціональності саме з класичним типом раціональності. Тоді зрозумілими будуть умови, за яких ідеал раціональності має бути зміненим. Інакше неминучі ситуації, коли невідповідність плідної наукової теорії неадекватному ідеалу раціональності породжує питання про її повноту. Саме така ситуація мала місце під час дискусії Бора і Ейнштейна про повноту квантової механіки, відома також як проблема прихованих параметрів. На сьогодні, завдяки формулюванню теореми Белла і її експериментальній перевірці, питання про повноту квантової механіки є вирішеним, на відміну від проблеми формування некласичного ідеалу раціональності.

Розглянемо тепер, в чому ж полягає та уявна суперечність, про яку йшла мова вище?Класичний ідеал раціональності є притаманним класичній науці Нового часу, метафізичні засади якої були створені Декартом.

Таким чином створюється враження певної суперечності: класичний тип раціональності передбачає можливість не зважати на суб”єкта, отримувати цілком об”єктивне знання, елімінуючи будь-яку згадку про суб”єкт, а класичний ідеал раціональності спирається на вихідну визначальну роль суб”єкта як на свою метафізичну основу. Насправді ж, як вже зазаначалось, ця суперечність уявна. Адже саме можливість суб”єкта засвідчити об”єктивність деякого предмету залежить від спроможності суб”єкта неперервним чином відтворювати об'єкт так, щоб той був повністю артикульваний зовнішнім, просторовим чином, тобто щоб не лишалось місця ні для чого внутрішнього, не контролоьваного суб'єктом. Саме це забезпечує принципове розрізнення, за Декартом, матеріальної субстанції, головною ознакою якої є просторова протяжність, і духовної субстанції, головною ознакою якої є мислення. Це розрізнення, як відомо, вперше визначило предмет природознавства.

Щодо співвідношення класичного ідеалу раціональності і класичного типу раціональності, то як можна бачити, саме претензія суб”єкту на нескінченно точне відтворення об”єкту, і створює принципову можливість своєї подальшої елімінації і впевненості в можливості абсолютної об”єктивності знання принаймні як ідеалу. Мамардашвілі формулює обмеження цієї можливості як “обмеженість можливостей спостерігача буті суб”єктом”. Таким чином, класичний тип раціональності втілює її класичний ідеал, обгрунтовується ним.

Природньо припускати, що в некласичному і постнекласичному типах раціональності втілюється некласичний ідеал раціональності, але його усвідомлення і позитивне формулювання ще вимагатиме багатьох зусиль.


13. Поняття наукового факту. Основні способи систематизації фактів.

Під фактами - явища і події навколишнього світу, які сприймаються безпосередньо за допомогою органів почуттів. У цей сенсі, їх протиставляють гіпотезам і теоріям, що спирається на раціональне мислення.Факт (лат. Factum - звершилося) - знання у формі твердження, достовірність якого суворо встановлена.

Факт є зафіксоване емпіричне знання і виступає як синонім (тобто тотожний або близький за значенням) понять "подія", "результат".

Факти в науці - критерієм їх достовірності, істинності. У свою чергу, теорія формує концептуальну основу факту: виділяє досліджуваний аспект дійсності, задає мову, на якому описуються факти, детермінує засоби і методи експериментального дослідження. Труднощі тут полягає у відділенні достовірних фактів від недостовірних, що здаються.

Науковий факт - це посвідчений наукою і суспільною практикою фрагмент знання, що відображає властивості матеріального і духовного світу.

Поняття "науковий факт" значно ширше і багатогранніше ніж поняття "факт", що застосовується в повсякденному житті. Коли говорять про наукові факти, то розуміють їх як елементи, що становлять основу наукового знання, що відображають об'єктивні властивості речей і процесів. На основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.

Властивості: новизна, точність і об'єктивність і достовірність.

Новизна наукового факту свідчить про принципово новому, невідомому досі предмет, явище або процес. Це не обов'язково наукове відкриття, але це нове знання про те, чого ми до цих пір не знали.

Точність наукового факту визначається об'єктивними методами і характеризує сукупність найбільш суттєвих ознак предметів, явищ, подій, їх кількісних та якісних визначень.

При відборі фактів треба бути науково об'єктивним. Не можна відкидати факти в бік тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм практичне застосування.

Достовірність наукового факту характеризує його безумовне реальне існування, що підтверджується при побудові аналогічних ситуацій. Якщо такого підтвердження немає, то немає і достовірності наукового факту

Емпіричні факти утворюють емпіричний базис, на який спираються наукові теорії. Внутрішню структуру емпіричного рівня утворюють щонайменше два підрівня: а) безпосередні спостереження та експерименти, результатом яких є дані спостереження; б) пізнавальні процедури, за допомогою яких здійснюється перехід від даних спостереження до емпіричних залежностей і фактам.

Науковий факт включає в себе три компоненти - лінгвістичний, перцептивний та матеріально-практичний, кожен з яких у рівній мірі необхідний для існування факту.

Кожен факт, перш за все, пов'язаний з деяким пропозицією. Таку пропозицію можна виразити таким чином: "В атмосферному повітрі є газ з такими-то властивостями". Будемо називати цю пропозицію лінгвістичним компонентом факту.

Другим компонентом наукового факту є перцептивний компонент. Під цим мається на увазі певний чуттєвий образ або сукупність чуттєвих образів, включених у процес встановлення факту.

Під "матеріально-практичним компонентом" факту ми маємо на увазі сукупність приладів та інструментів, а також сукупність практичних дій з цими приладами, що використовуються при встановленні факту.

Факти виникають як підсумок діяльності людини, як результат його активного творчого впливу на світ. Для появи факту мало сформулювати деякий пропозицію. Потрібно створити ще матеріально-практичну сторону факту і привести у відповідність всі його три компоненти. Це тривалий і складний процес, який більше схожий на творчість, ніж на просте копіювання.

До методів встановлення наукових фактів відносяться: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.Вчення про роль наукових фактів у розвитку пізнання

Будь-яке наукове дослідження починається зі збору, систематизації і узагальнення фактів. Поняття "факт" має такі основні значення:

1) Деякий фрагмент дійсності, об'єктивні події, результати, пов'язані або до об'єктивної реальності ("факти дійсності"), або до сфери свідомості і пізнання ("факти свідомості").

2) Знання про будь-яку подію, явище, достовірність якого доведена, тобто синонім істини.

3) Пропозиція, що фіксує емпіричне знання, тобто отримане в ході спостережень і експериментів.
14.Проблема, концепція, ідея в науковому пізнанні.

НАУКА - це форма духовної діяльності людей, яка виробляє знання про природу, суспільство і про самому пізнанні. Її безпосередньою метою є осягнення істини і відкриття об'єктивних законів розвитку світу. Тому наука в цілому утворює єдину, взаємопов'язану, розвивати систему ЗНАНЬ про такі закони.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ:

1. виявлення об'єктивних законів дійсності - природних, соціальних (громадських), законів самого пізнання, мислення та ін

2. Безпосередня мета і вища цінність наукового пізнання - об'єктивна істина, осягається переважно раціональними засобами і методами, але, зрозуміло, не без участі живого споглядання. Активність суб'єкта - найважливіша умова і передумова наукового пізнання. Але пріоритет в ньому віддається об'єктивності.

3. Орієнтація на практичне втілення

4. Наукове пізнання в гносеологічному плані - це складний, суперечливий процес відтворення знань, які утворюють цілісну розвивається систему понять, теорій, гіпотез, законів та інших ідеальних форм, закріплених у мові - природній або, що більш характерно, - штучного (математична символіка, хімічні формули і т. п.). Процес безперервного самооновлення наукою свого концептуального арсеналу - важливий показник науковості.

5. У процесі наукового пізнання застосовуються такі специфічні матеріальні засоби, як прилади, інструменти, інше т. н. «Наукове обладнання»

6. Науковому пізнанню притаманні сувора доказовість, обгрунтованість отриманих результатів, достовірність висновків.

Наукове пізнання містить у собі два основних взаємопов’язаних, але якісно різних рівня — емпіричний і теоретичний.

На емпіричному рівні переважає чуттєве пізнання. Теоретичний рівень характеризується перевагою раціонального пізнання.

Емпіричний та теоретичній рівні наукового пізнання взаємопов’язані, тобто емпіричне може переходити в теоретичне і навпаки. Неприпустимо абсолютизувати значення якогось одного з них.

Елементами структури теоретичного наукового пізнання є його форми.

Головні з них: проблема, гіпотеза, теорія.ПРОБЛЕМА - форма знання, змістом якої є те, що ще не пізнано людиною, але що потрібно пізнати. Інакше кажучи, це знання про незнання, питання, яке виникло в ході пізнання і вимагає відповіді. Проблема не є застигла форма знання, а процес, що включає два основних моменти (етапу руху пізнання) - її постановку і рішення. Правильне виведення проблемного знання з попередніх фактів і узагальнень, уміння вірно поставити проблему - необхідна передумова її успішного вирішення.

Наукові проблеми слід відрізняти від ненаукових (псевдопроблем), наприклад, проблема створення вічного двигуна. Рішення будь-якої конкретної проблеми є істотний момент розвитку знання, в ході якого виникають нові проблеми, а також висуваються нові проблеми, ті чи інші концептуальні ідеї, в т. ч. і гіпотези.ГІПОТЕЗА - форма знання, яка містить припущення, сформульоване на основі ряду фактів, справжнє значення якого невизначено і потребує доказу. Гіпотетичне знання носить ймовірний, а не достовірний характер і вимагає перевірки, обгрунтування. У ході докази висунутих гіпотез одні з них стають справжньою теорією, інші видозмінюються, уточнюються і конкретизуються, перетворюються в оману, якщо перевірка дає негативний результат.

ТЕОРІЯ - найбільш розвинена форма наукового знання, що дає цілісне відображення закономірних та суттєвих зв'язків певної області дійсності.

Конце́пція, також Концепт (лат. conceptio — розуміння) — система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ, подій; ідея певної теорії.

Ідея (грец. εἶδος (ейдос); ιδέα — початок, принцип) — форма духовно-пізнавального відображення певних закономірних зв'язків та відношень зовнішнього світу, спрямована на його перетворення.

За своєю логічною будовою ідея є формою мислення, різновид поняття, зміст якого своєрідно поєднує в собі як об`єктивне знання про наявну дійсність, так і суб`єктивну мету, спрямований на її перетворення.

Особливістю ідеї є здатність виявляти найсуттєвіші, всепідпорядковуючі риси і закони об`єктивних процесів і створювати цілісний, взірцевий образ предмета в пізнанні або творчості. З цього погляду ідея споріднена з ідеалом, оскільки спрямована на досягнення вищої істинності й довершеності у відображенні й перетворенні існуючого.

Вона органічно поєднує в собі теоретичні та практичні аспекти відношення людини до світу.

Ідея береться за основу того чи іншого процесу людської творчості. Ідея може бути істинною або хибною. Критерієм істинності ідеї є суспільно-історична практика.
15. Емпіричний і теоретичний рівні наукового знання, їх відмінність і взаємозумовленість.

Наукове пізнання є процес, тобто розвивається система знання. Вона включає в себе ДВА ОСНОВНИХ РІВНЯ - емпіричний і теоретичний.На емпіричному рівні переважає живе споглядання (чуттєве пізнання), раціональний момент і його форми (судження, поняття та ін) тут присутні, але мають підпорядковане значення. Тому об'єкт досліджується переважно з боку своїх зовнішніх зв'язків і відносин, доступних живому спогляданню. Збір фактів, їх первинне узагальнення, опис спостережуваних і експериментальних даних, їх систематизація, класифікація та інша фактофіксірующая діяльність - характерні ознаки емпіричного пізнання.

Емпіричне дослідження спрямоване безпосередньо (без проміжних ланок) на свій об'єкт. Воно освоює його за допомогою таких прийомів і засобів, як порівняння, вимірювання, спостереження, експеримент, аналіз, індукція (про ці прийомах - нижче). Однак не слід забувати, що досвід ніколи, тим більше в сучасній науці, не буває сліпим: він планується, конструюється теорією, а факти завжди так чи інакше теоретично навантажені. Тому ВИХІДНИЙ ПУНКТ, ПОЧАТОК НАУКИ - це, строго кажучи, не самі по собі предмети, не голі факти (навіть в їх сукупності), а теоретичні схеми, «концептуальні каркаси дійсності». Вони складаються з абстрактних об'єктів («ідеальних конструктів») різного роду - постулати, принципи, визначення, концептуальні моделі і т. п.

Специфіку теоретичному рівні наукового пізнання визначає переважання раціонального моменту - понять, теорій, законів та інших форм і «розумових операцій». Живе споглядання тут не усувається, а стає підлеглим (але дуже важливим) аспектом пізнавального процесу. Теоретичне пізнання відображає явища і процеси з боку їх універсальних внутрішніх зв'язків і закономірностей, осягаються за допомогою раціональної обробки даних емпіричного знання. Ця обробка включає в себе систему абстракцій «вищого порядку», таких, як поняття, умовиводи, закони, категорії, принципи та ін

На основі емпіричних даних досліджувані об'єкти подумки об'єднуються, осягається їх сутність, «внутрішній рух», закони їх існування, складають основний зміст теорій - «квінтесенції» знання на даному рівні.

Найважливіше завдання теоретичного пізнання - досягнення об'єктивної істини у всій її конкретності і повноті змісту. При цьому особливо широко використовуються такі пізнавальні прийоми і засоби, як абстрагування - відволікання від ряду властивостей і відносин предметів, ідеалізація - процес створення суто уявних предметів («точка», «ідеальний газ» тощо), синтез - об'єднання отриманих в результаті аналізу елементів у систему, дедукція - рух пізнання від загального до приватного, сходження від абстрактного до конкретного та ін Присутність у пізнанні ідеалізацій служить показником розвиненості теоретичного знання як набору певних ідеальних моделей.

Емпіричний та теоретичний рівні ПІЗНАННЯ взаємопов'язані, межа між ними умовна й рухлива. У певних точках розвитку науки емпіричне переходить у теоретичне і навпаки. Проте неприпустимо абсолютизувати один з цих рівнів на шкоду іншому.


16. Логічні основи науки.

Вироблювані філософією уявлення про буття, з'єднуючись з природничо уявленнями про матерію, рух, простір і час, знаходять відображення в загальнонаукової картині світу. Як основу науки, вона являє собою цілісну систему уявлень про світ, сформовану в ході систематизації досягнень науки. У системі наукового пізнання наукова картина світу поряд з ідеалами, принципами і нормами дослідницької діяльності виступає основою науково-дослідної діяльності та застосування отриманого наукового знання.

Гносеологічні основи науки пов'язані з певним трактуванням природи пізнання, відношення знання до реальності, умов його достовірності та істинності, надійності основних закономірностей процесу наукового пізнання, співвідношенням емпіричного і теоретичного рівнів, статусу наукових понять і т. д.

Логічні основи науки - це прийняті в науці правила формування ідеальних об'єктів: абстрагування, моделювання, освіта вихідних понять, правила, висновки і т. д. Наприклад, у конструктивній математиці забороняється використовувати поняття актуальної нескінченності, закон виключного третього в міркуваннях про нескінченні множинах і т. д.

Методологічні основи науки представляють собою прийняті в рамках тієї чи іншої науки положення про методи отримання істинних знань, способах докази й обгрунтування теорій, встановлення достовірності результатів наукового пізнання, їх відповідність критеріям науковості.

Аксіологічні основи науки виступають як прийняті твердження про практичної і теоретичної значущості науки в цілому в житті суспільства, про цілі науки, про зв'язок науки з суспільним процесом, про гуманістичні та етичні аспекти науки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал