Правовиховна робота в школі як передумова формування правової свідомості особистостіСкачати 49.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір49.39 Kb.

Правовиховна робота в школі
як передумова формування правової свідомості особистості

Бут Лариса Олегівна,
заступник директора з виховної роботи
Бузької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоодеської районної ради
Сучасна загальноосвітня школа має безліч проблем, і найболючіша серед них - зростаючі труднощі у вихованні дітей та підлітків. Вчителі зіткнулися з проблемами, яких не знали раніше. Почастішали прояви грубості у ставленні до вчителів, батьків, ровесників.
Педагогічна практика стверджує, що серед учнів дедалі більше стає важковиховуваних. Проблема „важких" класів стає особливо болісною і для сільських шкіл.
Правове виховання в школі - це система підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.
Завданням превентивного виховання, передусім, є забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. Адже він має здійснюватися на основі морально-правових знань. уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склались у нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що справляє вирішальний вплив на формування свідомості.
Правове виховання має сприяти формуванню в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки право вихованню в учнів мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням право виховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися
внаслідок помилок і недоліків виховання.
Педагогічний колектив нашої школи здійснює значну організаційно-управлінську, методичну роботу зі згаданої проблеми. Вчителями було опрацьовано відповідну теоретичну та методичну літературу. Проведено психологічне діагностування учнів різних вікових груп, а також учителів. Ми помітили, що ефективність цієї роботи підвищується якщо:

Стимулюється здоровий спосіб життя і позитивна соціальна орієнтація у процесі соціалізації учнів;

Використовуються активні форми й методи виховного впливу на учнів ( рольові ігри, аутотренінги, діалоги, дискусії тощо);

Педагоги використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, опановують новітні педагогічні технології;

Сімейно-шкільне виховання гармонізується на засадах гуманізму, доброзичливості, демократизму, партнерських відносин учасників навчально- виховного процесу.
В основу системного підходу до здійснення правовиховного процесу в школі покладено врахування вікових особливостей дітей.У початкових класах - це створення, в першу чергу, сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням в розвитку і поведінці. Уваги заслуговує робота тих вчителів, які проводять ранню діагностику: визначають сім'ї, у яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться з сімейними умовами, з'ясовують, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини. Класоводи знайомлять учнів з Конституцією
України, державною символікою, правилами поведінки дітей в школі на вулиці, виховують критичне відношення до порушників дисципліни, формують свідомий вибір правильної поведінки. В своїй діяльності вони застосовують різноманітні форми і методи роботи.
Правова освіта школярів здійснюється під час вивчення предмета „Правознавство " в 9-му класі та на правовому всеобучу для учнів 10-11 класів, які веде вчитель історії.
На уроках правознавства вчитель приділяє велику увагу формуванню правового
світогляду молоді вихованню школярів у дусі поваги до прав та основних свобод людини, у піднесенні культури прав людини, сприяє усвідомленню учнями необхідності побудови правової держави. Уроки вчитель урізноманітнює за допомогою інтерактивних методів навчання: дискусії і цільові диспути, лекції та реферативні диспути, засідання «круглого столу». В роботі широко використовує навчально-пізнавальні ігри, які забезпечують можливість повторення учнями всього пройденого матеріалу, кращому засвоєнню понять, термінів, поглиблюють та розширюють їх знання.
Правовий вибір старшокласників пов'язаний з різними формами позакласної роботи. Учні готують доповіді та повідомлення на класні години, конференції, загально шкільні лінійки, присвячені правовій тематиці. Форми роботи правового всеобучу різноманітні: зустрічі з цікавими людьми, вікторини, обговорення газетних статей, розв'язування спеціальних задач, і найцікавіше — обговорення реальних судових процесів. На таких процесах засуджують байдужість, хуліганство, жорстокість, жадність, бродяжництво, вбивство та інші моральні якості та вчинки. Щороку відзначаємо Міжнародний День прав людини, визначні дати в історії української державності. Учні готують конференції, пишуть реферати» творчі роботи, з якими виступають перед однолітками та молодшими школярами. Центром цієї діяльності є кабінет історії та права. Постійно аналізуємо зайнятість учнів. Жодна дитина не залишилася поза увагою.
Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників є виховні години, диспути, вікторини, брейн-ринги, обговорення газетних статей, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, конкурси малюнків, плакатів на правову тематику. В школі проводиться тиждень правових знань, щомісячно 18 числа – день правових знань. По класах та на коридорі розміщено наочну інформацію: стенди державної символіки та Конституція України — основний закон життя.
В школі склалася своєрідна система профілактичної роботи:
- учні охоплені заняттями в шкільних гуртках та секціях, мають тимчасові та постійні доручення;
- контроль за відвідуваннями учнями школи (ведеться класними керівниками в
журналі та відповідальними за відвідування по класах в спеціальному журналі);
- ведеться постійна індивідуальна робота з учнями «групи ризику» (класними керівниками, заступниками директора школи).
В школі ведеться внутрішкільний облік учнів ,,групи ризику", здійснюється поурочний контроль за відвідуванням цими учнями занять, проводиться
індивідуальна виховна робота . Також сформовано „банк даних" на учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, куріння, вживання алкоголю та на учнів із неблагополучних сімей. Здійснюються рейди в неблагополучні сім'ї та контроль за працевлаштуванням випускників 9 і 11 класів.
Протирецедивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному
обліку. На них заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини, характер порушення, захоплення учня, які доручення виконують, вжиті заходи, загальні відомості про сім'ю, проблеми навчання. Заповнення цієї картки висвітлює динаміку розвитку особистості протягом року, дає можливість застосування тих чи інших виховних методів. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на класних зборах, на загальношкільних робочих лінійках. З метою профілактичної роботи в школі склалася система проведення і організації дозвілля школярів, практикується проведення дискотеки для старшокласників, організовуються розважальні програми: «Козацькі розваги
»
, Новорічний бал-маскарад, , до дня святого Валентина, „Нумо, дівчата!", КВК між класами та інше.
Отже, система роботи з превентивного виховання передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин з наявністю різних рівнів профілактичної роботи: первинної, вторинної, протирецидивної.
Починаючи з початкових класів, ведеться первинна профілактика:
- рання діагностика;
- щоденний контроль за відвідуванням учнями школи;
- робота класних керівників щодо попередження пропусків без поважних причин;

- просвітницька робота з учнями: уроки правознавства, дні та декади правових знань, засідання правового лекторію, зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
Вторинна профілактика передбачає:
- роботу центру учнівського самоврядування «Правознавець»;
- охоплення учнів гуртковою роботою;
- охоплення учнів постійними і тимчасовими дорученнями;
-
індивідуальна робота з учнями.
З метою протирецидивної профілактики ведеться така робота:
- облік учнів «групи ризику»;
- облік батьків, які не займаються вихованням дітей;
- залучення дітей «групи ризику» до роботи в гуртках.
Важливе місце в системі правової освіти школи відводиться роботі з батьками.
При організації та проведенні правового виховання батьків вчителі нашої школи виходять з того, що в статті 61 Кодексу законів про шлюб та сім'ю України «Права і обов'язки батьків по вихованню дітей" проголошено, що батьки мають право та зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання. Ст.70 Кодексу передбачає, що при невиконанні обов'язків по вихованню дітей батьки можуть бути позбавлені в судовому порядку батьківських прав. Ці статті покладають на батьків підвищену відповідальність і за особисте додержання норм моралі і права. Питання з правової тематики та профілактики шкідливих звичок школярів — ,Відповідальність батьків за здоров’я дитини", „Важливість виховання у сім'ї ", „Благополучні і неблагополучні сім'ї»,
„Закони України про сім'ю та сімейне виховання", «Можливості сім'ї у формуванні дітей морально-правової культури. Батьківський авторитет», „Сімейні свята без спиртного - кара чи реальність
»
і інші виносились на розгляд батьківських класних зборах. Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів.
Порушення поведінки обговорюються на батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету.
У шкільній бібліотеці є добірка літератури на правову тематику, діє постійна виставка з питань правової освіти.

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами.
Уся ця робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в повсякденному житті. Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні досягнуто – жодного правопорушення за останні три роки.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал