Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка7/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Проблемні питання

 1. Значення індивідуалізації учасників цивільного обігу для охорони їх прав.

 2. Характеристика комерційного найменування в Японії.

 3. Способи охорони права на фірму у Франції.


Реферати

1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування в Великобританії.

2. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку в Німеччині.

3. Особливості охорони права на фірму в США.

4. Процедура оформлення прав та використання товарного знаку, знаку обслуговування та найменування місць походження товару .

5. Нормативно-правові акти України про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту та виробленої ними продукції (робіт, послуг).


Завдання для самостійної роботи


 1. Вивчіть визначення таких понять: «комерційне найменування», «торгова марка», «комерційна таємниця», «право інтелектуальної власності».

 2. Складіть схему майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

 3. Складіть схему майнових прав інтелектуальної власності на торгову марку.

 4. Накресліть схему прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.

 5. Складіть план відповіді на вказані питання до семінарського заняття. Підготуйтесь до дискусії з проблемних питань.


Завдання для перевірки засвоєних знань

 1. Визначте, яким умовам повинно відповідати комерційне найменування, щоб підлягати правовій охороні:

а) дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;

б) не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності осіб;

в) засвідчується свідоцтвом;

г) відомості про комерційне найменування повинні вноситися до Державного реєстру?

2. Вкажіть, за якої умови особи можуть мати однакові комерційні найменування:

а) коли це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються;

б) коли комерційні найменування зареєстровані одночасно;

в) коли це передбачено законом;

г) коли особи виробляють та (або) реалізують однакові товари?

3. Вкажіть майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування:

а) право на використання комерційного найменування;

б) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

в) право на визнання особи носієм комерційного найменування;

г) право на одержання прибутку від використання комерційного найменування?

4. Визначте суб’єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку:

а) фізичні особи;

б) держава Україна;

в) юридичні особи;

г) іноземні держави;

д) автономна республіка Крим?

5. Визначте строк чинності майнових прав на торговельну марку:

а) 10 років;

б) 15 років;

в) 20 років;

г) 25 років?

6. Вкажіть умови дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку:

а) у зв’язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів і послуг;

б) у випадках, передбачених договором;

в) у випадку зміни власника юридичної особи, якій належать майнові права на торговельну марку;

г) з ініціативи особи, якій належать майнові права на торговельну марку?

7. Вкажіть, яким особам можуть належати майнові права на торговельну марку:

а) володільцю відповідного свідоцтва;

б) власнику юридичної особи, якій надано право на використання торговельної марки;

в) володільцю міжнародної реєстрації;

г) особі, торгівельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою.

8. Визначте термін, який означає позначення або комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами:

а) комерційне найменування;

б) торговельна марка;

в) географічне зазначення;

г) комерційна таємниця.

9. Які підвиди включає в себе комерційне найменування :

а) фірмове найменування юридичної особи;

б) найменування, під яким здійснюють свою діяльність фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;

в) торговельну марку;

г) комерційну таємницю?

10. Вкажіть, які позначення не набувають правової охорони:

а) державні герби, прапори та емблеми;

б) комбінації кольорів;

в) емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

г) офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

д) нагороди та інші відзнаки?

11. Визначте виключні права, які Свідоцтво про державну реєстрацію торговельної марки надає його власнику:

а) забороняє іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених товарів і послуг;

б) забороняє іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок його використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

в) забороняє іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

г) забороняє іншим особам використовувати без його згоди відомості технічного, організаційного, комерційного та іншого характеру?
РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання й оформлення контрольних робіт

Контрольні роботи займають важливе місце в навчальному процесі на заочному факультеті вищих навчальних закладів. Основна мета робіт – з’ясування студентами теоретичних положень, натуття ними навичок самостійної роботи з законодавчими актами, навчальною і науковою літературою, уміння застосовувати отримані знання для рішення конкретних життєвих ситуацій.

Контрольна робота складається із трьох частин, кожна з яких стосується певного інституту права інтелектуальної власності.

Кожна частина вимагає всебічної відповіді на поставлене запитання, що досягається за допомогою ретельного вивчення рекомендованого законодавства та навчальної літератури. Для успішного написання контрольної роботи студент повинен уважно ознайомитися із завданням; проаналізувати законодавчі акти; ознайомитися з рекомендованою літературою; продумати відповіді на поставлені запитання.

Нормативні документи, навчально-методичні матеріали й інші джерела, які використовуються у контрольній роботі, повинні бути зазначені відповідно до загальних вимог. Список джерел додається наприкінці роботи.

Контрольна робота має бути виконана в учнівському зошиті або надрукована. На кожній сторінці мають бути залишені поля для зауважень. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Наприкінці роботи студент повинен поставити свій підпис і дату виконання контрольної роботи.

На титульному аркуші роботи необхідно вказати найменування університету, факультету, групи, номер варіанта, своє прізвище, ім’я, по батькові.

Терміни виконання: • контрольна робота має бути здана на рецензію викладачеві не пізніше ніж за місяць до початку сесії;

 • всі зауваження рецензента студент повинен усунути до іспиту або заліку, обговорити з ним дискусійні питання;

 • студентів, які несвоєчасно здали контрольні роботи, до сесії не допускають;

 • незараховані роботи є підставою для недопуску до іспиту, заліку.


Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

1. Об’єкти авторського права.

2. Держава як суб’єкт патентного права.

3. Норми міжнародного права як джерела права інтелектуальної власності.
Варіант 2

1. Поняття авторського права, авторське право в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

2. Порядок визначення винахідницького рівня винаходу.

3. ВОІВ та її роль у врегулюванні проблем у сфері інтелектуальної власності.


Варіант 3

1. Поняття суміжних прав.

2. Поняття та види винаходу.

3. Міжнародна патентна класифікація.


Варіант 4

1. Поняття та інститути інтелектуальної власності.

2. Стадії оформлення патентних прав на промисловий зразок.

3. Напрямки діяльності ВОІВ.


Варіант 5

1. Суб’єкти авторського права.

2. Патентні мита.

3. Загальні засади угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).


Варіант 6

1. Поняття патентного права.

2. Поняття, види, функції товарного знака.

3. Догода ТРІПС з захисту прав інтелектуальної власності.


Варіант 7

1. Стадії оформлення патенту на винахід.

2. Правова охорона товарних знаків.

3. Міжнародні конвенції з охорони авторських прав.


Варіант 8

1. Поняття та види співавторства.

2. Формальна експертиза на винахід.

3. Правовий статус авторів - іноземних громадян.


Варіант 9

1. Майнові права суб’єктів суміжних прав.

2. Кваліфікаційна експертиза на винахід.

3. Бернська конвенція з охорони літературних і художніх творів.


Варіант 10

1. Немайнові права автора.

2. Правовий статус патентних повірених.

3. Стадії отримання міжнародного патенту на винахід.


Варіант 11

1. Суб’єкти патентного права.

2. Форми правової охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності.

3. Суміжні права як об’ єкт міжнародних правовідносин.


Варіант 12

1. Об’єкти патентного права.

2. Умови надання правової охорони кваліфікованій вказівці походження товару.

3. Конвенція з охорони інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм.


Вариант 13

1. Авторський договір.

2. Правовий статус патентовласника.

3. Охорона прав авторів комп’ютерних програм за міжнародними угодами.


Вариант 14

1. Поняття та класифікація творів.

2. Поняття та умови охороноздатності корисної моделі.

3. Міжнародно-правова охорона винаходу.


Вариант 15

1. Умови охороноздатності промислового зразка.

2. Авторські права юридичних осіб.

3. Європейська охорона баз даних як об’єктів авторського права.


Вариант 16

1. Правовий статус іноземних громадян як суб’єктів авторського права.

2. Права володільця патенту на сорт.

3. Засади Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.


Вариант 17

1. Порядок укладання авторського договору.

2. Порядок і підстави припинення дії патенту.

3. Порядок отримання міжнародно-правової охорони торговельних марок.


Вариант 18

1. Майнові права виконавця.

2. Поняття та види ліцензійного договору.

3. Міжнародно-правова охорона географічного позначення.


Варіант 19

1. Вільне використання суміжних прав.

2. Поступка патентних прав.

3. Міжнародно-правова охорона топографії інтегральних мікросхем.


Варіант 20

1. Охорона прав виробників фонограм.

2. Правовий статус організацій колективного управління правами інтелектуальної власності.

3. Міжнародна патентна процедура.
Контрольні запитання

 1. Поняття інтелектуальної власності.

 2. Система правової охорони інтелектуальної власності.

 3. Поняття авторського права та його принципи.

 4. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

 5. Завдання авторського права.

 6. Основні джерела авторського права.

 7. Загальна характеристика основних принципів авторського права.

 8. Дія авторського права.

 9. Поняття і види об’єктів авторського права.

 10. Поняття твору та умови розповсюдження авторського права на твори літератури, науки і мистецтва.

 11. Види творів.

 12. Твори, які не є об’єктами авторського права.

 13. Способи створення творів.

 14. Поняття і види суб’єктів авторського права.

 15. Автори як суб’єкти авторського права.

 16. Правонаступники як суб’єкти авторського права.

 17. Упорядники та перекладачі як суб’єкти авторського права.

 18. Поняття співавторства та його ознаки.

 19. Види співавторів.

 20. Службові твори: поняття та види.

 21. Особливості використання службових творів.

 22. Суб’єктивне авторське право та його зміст.

 23. Особисті немайнові права авторів.

 24. Майнові права авторів: поняття і види.

 25. Загальна характеристика майнових авторських прав.

 26. Майнові права інших осіб, які мають авторські права.

 27. Вільне використання творів.

 28. Умови вільного використання творів.

 29. Використання твору шляхом репродукування.

 30. Термін дії авторського права.

 31. Поняття авторського договору та його особливості.

 32. Класифікація авторських договорів.

 33. Умови авторського договору.

 34. Загальна характеристика авторського договору (предмет, сторони, форма).

 35. Зміст авторського договору.

 36. Права та обов’язки авторів.

 37. Права та обов’язки користувачів.

 38. Відповідальність сторін за порушення авторського договору.

 39. Підстави для припинення авторського договору.

 40. Поняття суміжних прав.

 41. Об’єкти суміжних прав.

 42. Загальна характеристика суб’єктів суміжних прав.

 43. Термін дії суміжних прав.

 44. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст.

 45. Охорона прав виконавців.

 46. Охорона прав виробників фонограм.

 47. Охорона прав організацій мовлення.

 48. Поняття та характеристика вільного використання об’єктів суміжних прав.

 49. Колективне управління майновими правами.

 50. Захист авторських і суміжних прав.

 51. Суб’єкти права на захист.

 52. Форми захисту.

 53. Правопорушення у сфері авторських і суміжних прав.

 54. Санкції за порушення авторських і суміжних прав.

 55. Способи правового захисту авторських і суміжних прав.

 56. Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав: поняття та види.

 57. Загальна характеристика цивільно-правових способів захисту авторських і суміжних прав.

 58. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав.

 59. Склад злочину проти авторських і суміжних прав.

 60. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав.

 61. Поняття, функції патентного права.

 62. Принципи патентного права.

 63. Види патентно-правових систем.

 64. Зміст патентних правовідносин.

 65. Абсолютні патентні правовідносини.

 66. Відносні патентні правовідносини.

 67. Сторони патентних правовідносин.

 68. Патентні повірені.

 69. Атестація патентних повірених.

 70. Санкції, які застосовуються до патентних повірених.

 71. Система подачі заявок на одержання патенту.

 72. Видача патенту без проведення експертизи.

 73. Зміст заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 74. Порядок сплати збору за дію охоронних документів на об’єкти патентного права.

 75. Поняття та умови патентоздатності винаходу.

 76. Об’єкти, які не визнаються винаходами.

 77. Новизна як ознака винаходу.

 78. Поняття та види формули винаходу (корисної моделі).

 79. Речовина як об’єкт патентного права.

 80. Устрій як об’єкт патентного права.

 81. Спосіб як об’єкт патентного права.

 82. Винахід на застосування.

 83. Пріоритет винаходу.

 84. Службовий винахід.

 85. Поняття та ознаки корисної моделі.

 86. Поняття та ознаки промислового зразка.

 87. Умови патентоздатності промислового зразка.

 88. Відмінність корисної моделі від винаходу.

 89. Право на подачу заявки.

 90. Назва винаходу (корисної моделі).

 91. Вимоги до текстового матеріалу заявки.

 92. Подача міжнародної заявки (міжнародна фаза).

 93. Порядок використання прав на об’єкт патентного права, який є державною таємницею.

 94. Система експертиз заявок.

 95. Використання запатентованого об’єкта без дозволу власника патенту.

 96. Експертиза по суті.

 97. Порядок видачі патентів України на промисловий зразок, який охороняється свідоцтвом СРСР.

 98. Право на винагороду.

 99. Порядок подання заявки.

 100. Визнання патенту недійсним.

 101. Пряме порушення прав.

 102. Непряме порушення прав.

 103. Орігінальність як ознака промислового зразка.

 104. Припинення дії патенту.

 105. Встановлення дати пріоритету.

 106. Грошова компенсація заявки на об’єкт, що є державною таємницею.

 107. Виплата винагороди.

 108. Примусова ліцензія.

 109. Зміст клопотання на видачу патенту України замість авторського свідоцтва СРСР.

 110. Наслідки несплати мита у встановлений термін.

 111. Відмова власника патенту від своїх прав.

 112. Явочна система експертиз.

 113. Перевірочна система експертиз.

 114. Відстрочена система експертиз.

 115. Порядок реєстрації ліцензійних договорів.

 116. Поняття та види новизни як умови патентоздатності об’єкта патентного права.

 117. Пільги по новизні.

 118. Вимоги єдності винаходу (корисної моделі).

 119. Поняття пріоритету.

 120. Обов’язки патентного повіреного.

 121. Захист прав власників патенту.

 122. Колективне управління майновими правами інтелектуальної власності.

 123. Представники у справах інтелектуальної власності.

 124. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності, їх правовий статус.

 125. Права та обов’язки державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.

 126. Міжнародно-правова охорона авторських прав.

 127. Міжнародно-правова охорона суміжних прав.

 128. Міжнародні конвенції з охорони авторських і суміжних прав, їх загальна характеристика.

 129. Міжнародно-правова охорона об’єктів промислової власності.

 130. Міжнародна патентна процедура.

 131. Міжнародно-правова охорона торговельних марок.

 132. Міжнародно-правова охорона фірмових найменувань.

 133. Міжнародна реєстрація знаків для товарів та послуг.

 134. Правовий статус Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 135. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), її структура та повноваження.


Список джерел інформації
Нормативно-правові акти


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

 3. Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 3737. – Ст. 446.

 4. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 5. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст.135.

 6. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

 7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 // Сборник законодательства РФ. – 1994. – № 332. – Ст. 3302.

 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст.64.

 9. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – ст. 32.

 10. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Відомості Верховної Ради України. – 1994 – № 7, ст. 34.

 11. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – ст. 36.

 12. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товару» // Відомості Верховної Ради України. – 1999 – № 32. – ст.267.

 13. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // Відомості Верховної Ради України. – 1993– № 21– ст.218.

 14. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – ст. 28.

 15. Закон України від 1 червня 2000 року № 1763 «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg= 998_012

 16. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_123

 17. Конвенція про охорону селекційних досягнень (УПОВ).

 18. Договір про патентну кооперацію (РСТ). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=895_001

 19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2002 року № 206 «Про затвердження Правил складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=895_001

 20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель». – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=895_001.

 21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02.

 22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року № 110 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на промисловий зразок». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02.

 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 року № 198 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на промисловий зразок». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02.


Список літератури


 1. Андрощук Г.О. Патентне право: правова охорона винаходів : навч. посібник / Г.О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 216 с.

 2. Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты : Науч.-практ. изд. / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – К. : Издательский дом Ін Юре, 2000. – 164 с.

 3. Андрощук Г. Правова охорона наукових відкрить / Г. Андрощук // Бізнес-інформ. – 1999. – №16. – с. 17 – 19.

 4. Андрощук Г., Работягова Л. Захист патентних прав / Г. Андрощук, Л. Работягова // Бізнес-інформ. – 2000. – №12. – с.11–16.

 5. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / В. М. Антонов. – К. : КНТ, 2005. – 520 с.

 6. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 432 с.

 7. Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / В. І. Полохало, Г. О. Андрощук / за ред. В. І. Полохало. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 448 с.

 8. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права : навч. посіб. / С. В. Бондаренко. – К. : ІІВП, 2004. – 260 с.

 9. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності : конспект лекцій /О. Б. Бутнік-Сіверський – К. : ІІВП, 2003. – 296 с.

 10. Гудзенко О. Р. Правовий захист інтелектуальної власності / О. Р. Гудзенко. – Х. : Одісей, 2002. – 278 с.

 11. Давиденко В.  В. Інтелектуальна власність в Україні / В. В. Давиденко – Х. : Право, 2001. – 256 с.

 12. Довгерт А. С. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід : у 2-х книгах. Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. / А. С.  Довгерт, Р. В. Дроб’язко. – К. : Ін Юре, 2001. – 520 с.

 13. Доріс Лонг Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : практ. посіб. / Доріс Лонг, Патриція Рей, В. О. Жаров, Т. М. Шевелева, І. Е. Василенко, В. С. Дроб’язко. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

 14. Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 15. Гаврилов Э. Судебные споры по изобретательским делам: новые аспекты / Э. Гаврилов // Советская юстиція. – 1992. – №7–8, С.9–10.

 16. Жаров В. О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності: Захист прав на об’єкти промислової власності. Захист авторських і суміжних прав : конспект лекцій / В. О. Жаров. – К. : ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності», 2000. – 68 с.

 17. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. / В. О. Жаров.– К. : «Інститут інтелектуальної власності», 2006. – 88 с.

 18. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав: монографія / В. О. Жаров. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 188 с.

 19. Петров В. Л. Інтелектуальна власність в Україні: нормативно-правові акти / В. Л. Петров, О. Д. Святоцький / за ред. В. Л. Петрова. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 378 с.

 20. Святоцкий А. Д. Интелектуальная собственность в Украине: нормативно-правовые акты / А. Д. Святоцкий, В. Л. Петров / под ред. А. Д. Святоцкого. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 274 с.

 21. Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г. П. Добриніна, Л. А. Меняйло, В. С. Радомський / за ред. В. Л. Петрова – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 128 с.

 22. Інтелектуальна власність в Україні: винахід / Л. І. Ніколаєнко, Г. П. Добриніна, Л. А. Меняйло, В. С. Радомський / за ред. В. Л. Петрова – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 136 с.

 23. Інтелектуальна власність в Україні: Знаки для товарів i послуг / Л .І. Ніколаєнко, Л. А. Меняйло, Л. М. Топільська, В. С. Радомський / за ред. В. Л. Петрова – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 116 с.

 24. Кириченко І. Експертне дослідження у судових спорах про порушення прав інтелектуальної власності / І. Кириченко // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 2. – С. 24–32.

 25. Литвин О. Студентам про інтелектуальну власність / О. Литвин, В. Пригода, І. Верба // Інтелектуальна власність. – 2005. – №3. – С.65–67.

 26. Медведєв В. А. Авторські права та інтелектуальна власність : підруч. для вищ. навч. закл. / В. А. Медведєв, О. О. Єрмоленко, В. Д. Понікаров. – ИНЖЭК. – 2008. – 304 с.

 27. Підопригора О. А. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : підруч. для студ. неюрид. вузів / О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький / за ред. О. А Підопригори. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін. Юре», 2003. – 235 с.

 28. Паладій М. Патентний суд: аргументи «за» / М. Паладій // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 6–8.

 29. Петров Р. А. Право Європейського Союзу : навч. посіб. /Р. А. Петров. – К. : Вид-во «Істина», 2009. – 376 c.

 30. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності : підруч. / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський. – К. : Вид-во «Істина», 2007. – 208 c.

 31. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький / за ред. О. А. Підопригори. – К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2002. – 624 с.

 32. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності / О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький / за ред. О. А. Підопригори. – К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

 33. Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Орлюк, О. Д. Святоцький /за ред. О. П. Орлюк. – К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2007. – 720.

 34. Сирота Д. М. Принципи охорони, яка надається основними міжнародно-правовими договорами про суміжні права / Д. М. Сирота // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – вип. 34. – ч. 2. – С.132–137.

 35. Сирота Д. М. Основні проблеми сучасного міжнародно-правового регулювання суміжних прав / Д. М. Сирота // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – вип. 35. – ч. 2. – С. 55–57.

 36. Заіка Ю. О. Спадкове право України : навч. посіб. / Ю. О. Заіка. – К. : Вид-во «Істина», 2005. – 216 c.

 37. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / П. М. Цибульов. – К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. – 172 с.

 38. Старцев О. В. Цивільне право України : підруч. / О. В. Старцев, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Істина», 2008. – 816 c.

 39. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – К. : Вид-во «Істина», 2008. – 303 c.

 40. Червоний Ю. С. Цивільний процес України : підруч. / Ю. С. Червоний. – К. : Вид-во «Істина», 2007. – 392 c.

Навчальне видання

АВРАМОВА Ольга Євгенівна

ЛИСЕНКО Ірина В’ячеславівна

ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна


Правові засади інтелектуальної власності в Україні

Навчально-методичний посібник

для студентів денної та заочної форм навчання

за фахом «Інтелектуальна власність»

Роботу до видання рекомендував О. Д. Матросов

Редактор В.В. Полянська

Комп’ютерна верстка О.В.Софоклова


План 2011 р., поз. /

Підп. до друку __.__.__ Формат 60х84 1/16. Папір офсетний

Друк. – різографія Гарнітура Таймс. Ум.-друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 6,4

Наклад 100 прим. Зам. № ___. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Видавничий центр НТУ “ХПІ”.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р.61002, Харків, вул. Фрунзе, 21 .

Друкарня НТУ “ХПІ” 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал