Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка6/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 8. Захист патентних прав

 1. Поняття, форми та способи захисту патентних прав.

 2. Юрисдикційна форма захисту патентних прав.

 3. Неюрисдикційна форма захисту патентних прав.

Тема семінарського заняття спрямована на вивчення порядку захисту патентних прав. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності містить положення, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності становить передбачену законодавством діяльність відповідних державних органів щодо визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності, та здійснюється у визначеному законодавством порядку, тобто за допомогою застосування належних форм, засобів і способів захисту.

У спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності також закріплено чимало способів захисту прав інтелектуальної власності. Як правило, власник порушених прав інтелектуальної власності може скористатися не будь-яким, а якимось конкретним способом захисту цих прав. Найчастіше він прямо визначений спеціальною нормою закону або випливає з характеру вчиненого правопорушення. Законодавець надає власнику прав інтелектуальної власності можливість самостійного вибору способу його захисту.

Суб’єктом права на захист може бути автор або патентовласник, особа, яка володіє ліцензією. Суб’єкти права на захист можуть самостійно здійснювати захист або звертатися до патентних повірених. Якщо існує декілька потерпілих (співавтори), то вони можуть захищати свої інтереси самостійно, незалежно один від іншого, або надати право захищати свої права через одного з них шляхом делегування своїх прав із захисту.


Проблемні питання

 1. Які існують способи захисту патентних прав?

 2. Як здійснюється охорона службового винаходу?

 3. Адміністративна відповідальність в патентному праві.

 4. Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав.

 5. Відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди за порушення патентних прав.

 6. Які умови надання правової охорони промислового зразка ?


Реферати

 1. Особливості розгляду судових спорів щодо службових винаходів.

 2. Проблеми відповідальності за дії, що порушують патентне право.

3. Патентний суд: світовий та український досвід.
Завдання для самостійної роботи:


  1. Суб’єктом права на захист може бути:

а) патентовласник;

б) особа, яка отримала ліцензію;

в) патентовласник та особа, що отримала ліцензію.


  1. Вибір форми захисту у патентному праві належить:

а) патентовласнику;

б) споживачу;

в) слідчому.


  1. Поновлення порушених прав може здійснюватися:

а) у судовому порядку;

б) у позасудовому порядку;

в) у судовому порядку та у позасудовому порядку.


  1. До неюрисдикційній форми належить така дія:

а) встановлення сейфа для документів;

б) звернення до прокуратури;

в) порушення адміністративної справи.


  1. Патентні повірені можуть здійснювати право на захист:

а) так;

б) ні.
Завдання для перевірки засвоєних знань
 1. Складіть схему «Порядок оформлення охорони запатентованих об’єктів на підприємстві».

 2. Складіть позовну заяву про авторство на винахід.

 3. Складіть позовну заяву про встановлення авторської винагороди.Розділ ІІІ. Міжнародне право в галузі інтелектуальної власності
Тема 1. Право інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві

 1. Всесвітня організація інтелектуальної власності, її структура та функції.

 2. Міжнародні угоди в галузі промислової власності.

 3. Міжнародні угоди в галузі авторського права і суміжних прав.

 4. Участь України в міжнародних угодах у сфері інтелектуальної власності.

При розгляді цієї теми студенти обов’язково повинні звернути увагу на таку проблему, як практична діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У цьому аспекті необхідно розглянути приклади із судової практики Європейського Суду з захисту прав людини щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів міжнародних правовідносин. Також студенти повинні оволодіти не тільки знаннями щодо правової бази в галузі промислової власності та в галузі авторського права і суміжних прав, а й провести всебічний аналіз участі нашої держави в міжнародних угодах у сфері інтелектуальної власності.


Проблемні питання

  1. Роль Всесвітньої організації інтелектуальної власності в економічній діяльності сучасної держави.

  2. Чи потребує і в чому саме вдосконалення діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

  3. Залежність економічного розвитку від дотримання міжнародних норм і угод в галузі промислової власності.

  4. Дотримання міжнародних норм і угод в галузі авторського права і суміжних прав в Україні.


Реферати

1. Структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та її зв’язок з функціями ВОІВ.

2. Міжнародні угоди в галузі промислової власності, які ви знаєте.

3. Паризька конвенція про охорону промислової власності.

4. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

5. Міжнародна конвенція з охорони прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція).

6. Міжнародні угоди в галузі авторського права і суміжних прав були ратифіковані Україною.

Завдання для самостійної роботи


 1. Складіть план відповіді на вказані питання до семінарського заняття. Підготуйтеся до дискусії з проблемних питань.

 1. Вивчіть визначення таких понять: «Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)», «Генеральна Асамблея ВОІВ», «Конференція ВОІВ», «Координаційний комітет ВОІВ», «Міжнародне бюро ВОІВ».

 2. Складіть схему структури Всесвітньої організації інтелектуальної власності; складіть схему основних функцій Всесвітньої організації інтелектуальної власності; накресліть схему міжнародних угод в галузі промислової власності; накресліть схему міжнародних угод в галузі авторського права і суміжних прав.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Яка з перелічених функцій непритаманна ВОІВ:

а) сприяння розробці заходів, розрахованих на поліпшення охорони інтелектуальної власності у всьому світі і на гармонізацію національних законодавств у цій галузі;

б) укладання міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності;

в) виконання адміністративних функцій Паризького Союзу, спеціальних Союзів, утворених у зв’язку з цим Союзом, а також Бернського Союзу;

г) надання техніко-юридичної допомоги в сфері інтелектуальної власності;

д) збір та розповсюдження інформації, проведення досліджень та публікація їх результатів;

е) висловлювання волі домінуючої частини населення?

2. Які з названих директивних органів не належать до структури ВОІВ:

а) Генеральна Асамблея ВОІВ ;

б) Рада акціонерів;

в) Координаційний комітет;

г) Міжнародне бюро;

д) Наглядова рада;

е) Конференція ВОІВ?

3. Чи всі з перелічених повноважень Генеральної Асамблеї ВОІВ вказані правильно:

а) призначення Генерального Директора за поданням Координаційного комітету;

б) розгляд та затвердження звітів Генерального Директора, що стосуються Організації і надання йому всіх необхідних інструкцій;

в) розгляд і затвердження звітів і схвалення діяльності Координаційного комітету;

г) прийняття дворічного бюджету;

д) визначення робочої мови Секретаріату, зважаючи на практику Організації Об’єднаних Націй;

е) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, держав у суді?

4. Чи всі з перелічених повноважень Конференції ВОІВ вказані правильно:

а) обговорення питань, що представляють загальний інтерес в сфері інтелектуальної власності;

б) прийняття дворічного бюджету Конференції;

в)приймає в межах бюджету Конференції дворічну програму юридично-технічної допомоги;

г) прийняття поправок до Конвенції;

д) визначення держав, що не є членами, і які міжурядові або міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі;

е) запрошення нових держав стати учасниками ВОІВ?

5. Чи всі з перелічених повноважень Координаційного комітету вказані правильно:

а) підготовка проекту порядку денного Генеральної Асамблеї;

б) підготовка проекту порядку денного, а також проектів програми і бюджету Конференції;

в) представлення кандидата для призначення його на пост Генерального Директора Генеральної Асамблеї;

г) розгляд і затвердження звітів Генерального Директора, що стосуються Організації і надання йому всіх необхідних інструкцій;

д) розгляд і затвердження звітів і схвалення діяльності Координаційного комітету?

6. Яке з наведених тверджень є пралильним:

а) Міжнародне бюро є Секретаріатом ВОІВ і очолюється Генеральним Директором;

б) Міжнародне бюро є Виконавчим органом ВОІВ;

в) Міжнародне бюро очолюється Генеральним секретарем;

г) Міжнародне бюро є Автономним органом ВОІВ і очолюється Генеральним Директором;

д) Міжнародне бюро є Секретаріатом ВОІВ і очолюється Президентом ВОІВ?

6. Під якими літерами правильно вказані основні чотири розділи Паризької конвенції:

а) гарантування права національного режиму в кожній з країн-учасниць;

б) надання права пріоритету;

в) встановлення та регулювання прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб;

г) господарські функції конвенції;

д) перехідні положення конвенції;

е) адміністративні функції конвенції?

7. Які з наведених тверджень є правильним:

а) положення Паризької конвенції надають для країн-учасниць переваги відносно охорони винаходів на виставках;

б) положення Паризької конвенції регулюють питання, пов’язані з реєстрацією за кордоном товарних знаків;

в) положення Паризької конвенції передбачають правила захисту від недобросовісної конкуренції;

г) положення Паризької конвенції санкціонують розвиток енергозберігаючих технологій;

д) положення Паризької конвенції забороняють реєстрацією товарних знаків в окремих країнах?

8. Головний принцип якої міжнародної угоди в галузі промислової власності наведено: «обов’язок держав-учасників накладати арешт на товари, забезпечені помилковими або такими, що вводять в оману вказівками відносно походження таких товарів в якій-небудь з країн-учасниць угоди, при ввезенні їх в іншу країну-учасницю угоди. Арешт на товари накладається при цьому як в країні, де було зроблено помилкову або таку, що вводить в оману вказівку походження, так і в країні, куди був ввезений товар, забезпечений такою вказівкою. Якщо законодавство країни не допускає арешту товарів при ввезенні, арешт замінюється забороною ввезення»:

а) Мадридської угоди про припинення помилкових або таких, що вводять в оману вказівок походження на товарах;

б) Найробського договору про охорону олімпійського символу;

в) Договору ВОІВ про патентну кооперацію (PCT);

г) Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження;

д) Гаагської угоди про депонування промислових зразків?

9. У відповідях під якою літерою правильно названа дата прийняття Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів:

а) 9 вересня 1886 р.;

б) 15 січня 1981 р;

в) 27 грудня 1956 р.;

г) 29 квітня 2010 р.;

д) 6 липня 1868 р.?

10. У відповідях під якими літерами правильно вказані міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання авторського права і суміжних прав та ратифіковані Україною:

а) Всесвітня конвенція про авторське право;

б) Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція);

в) Договір ВОІВ з авторського права;

г) Віденська угода про міжнародну класифікацію образотворчих елементів знаків;

д) Найробський договір про охорону олімпійського символу?

11. У відповідях під якими літерами правильно вказані міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання права промислової власності та ратифіковані Україною:

а) Договір про патентну кооперацію (РСТ);

б) Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;

в) Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури;

г) Найробський договір з охорони олімпійського символу;

д) Договір ВОІВ з авторського права (ДАП);

е) Локарнська угода з міжнародної класифікації промислових знаків?
Тема 2. Законодавство та міжнародні договори з авторського та суміжного права


 1. Суб’єкти та об’єкти авторського права в міжнародних правовідносинах.

 2. Джерела міжнародного авторського права.

3. Міжнародне суміжне право.
При вивченні цієї теми треба розглянути такі питання, як суб’єкти та об’єкти авторського права, іх особливості в міжнародних правовідносинах. Джерела міжнародного авторського права та міжнародне суміжне право. Студенти повинні оволодіти рядом необхідних термінів, зокрема «суміжні права», «організації мовлення», «фонограма», «виробники фонограм», «виконавець», «авторське ім’я», «право авторства», «право на обнародування твору», «недоторканність твору», визначити особливості їх застосування у міжнародних приватних правовідносинах. Це допоможе забезпечити формування у них правового світогляду та вміння пов’язувати теоретичні положення з вимогами правової практики.
Проблемні питання

 1. Специфіка джерел авторського права у міжнародних правовідносинах.

 2. У чому полягають особливості правовідносин авторського права?

 3. У чому полягає сутність суміжних прав у міжнародних правовідносинах?


Реферати

1. Співвідношення авторського права та права власності.

2. Підстави виникнення авторського права.

3. Особисті немайнові права авторського права.

4. Майнові права авторського права.

5. Наслідки порушення авторського права.

6. Захист авторського права міжнародними правовими нормами.

7. Охорона та захист суміжних прав національним законодавством України.


Завдання для самостійної роботи


 1. Вивчіть визначення таких понять: «авторське право», «інтелектуальна власність», «джерела авторського права», «суміжні права», «організації мовлення», «фонограма», «виробники фонограм», «виконавець», «авторське ім’я», «право авторства», «право на обнародування твору», «недоторканність твору».

 2. Складіть схеми: «Джерела авторського права», «Суміжні права».

 3. Складіть план відповіді на вказані питання до семінарського заняття. Підготуйтесь до дискусії з проблемних питань.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Визначте ситуацію, яка регулюється авторським правом:

а) прийом на роботу неповнолітньої особи;

б) виправлення коректором тексту підручника;

г) надання згоди автором дитячих віршів на переклад їх французькою мовою;

д) подання до суду спадкоємцями автора відомих пісень позову щодо перешкоджання незаконного використання їх фрагментів у рекламних роликах?

2. Визначте, які права належать до майнових прав авторського права:

а) виключне право дозволяти використання об’єкта авторського права;

б) право на визнання людини творцем об’єкта авторського права;

в) право на використання об’єкта авторського права;

г) право перешкоджати будь-якому посяганню на авторське право, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта авторського права?

3. Який строк чинності немайнових прав авторського права:

а) чинні безстроково;

б) протягом життя автора;

в) 25 років;

г) 50 років?

4. До об’єктів авторського права належать:

а) комерційні таємниці;

б) наукові відкриття;

в) виконання;

г) комп’ютерні програми;

д) твори ужиткового мистецтва?

5. Авторське право не поширюється на:

а) фотографічні твори;

б) переклади літературних творів;

в) математичні концепції;

г) ідеї;

д) методи діяльності?

6) Які з перелічених творів не є об’єктами авторського права:

а) повідомлення про новини дня або інші факти;

б) аудіовізуальні твори;

в) пантоміми;

г) лекції;

д) акти органів державної влади та місцевого самоврядування?

7. Авторське право виникає з моменту:

а) публікації твору;

б) створення твору;

в) продажу твору;

г) визначеному в договорі?

8. Автору твору належать особисті немайнові права:

а) на недоторканність твору;

б) вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;

в) право на визнання особи автором твору;

г) забороняти використання твору;

д) право на використання твору?

9. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір після смерті автора складає:

а) 20 років;

б) 50 років;

в) 70 років;

г) 90 років?

10. Об’єктами суміжних прав є:

а) програми (передачі) організацій радіомовлення;

б) відеограми;

в) музичні твори;

г) фонограми;

д) виконання?

11. Строк чинності суміжних майнових прав інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму, передачу (програму) організації мовлення спливає через:

а) 10 років;

б) 30 років;

в) 50 років;

г) 70 років;

д) 90 років?


Тема 3. Міжнародно-правове оформлення прав на об’єкти патентного права

 1. Суб’єкти та об’єкти міжнародного патентного права.

 2. Порядок укладання міжнародної заявки.

 3. Ліцензійне використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших об’єктів промислової власності.

При розгляді цієї теми слід ретельно дослідити способи міжнародно-правового оформлення прав на об’єкти патентного права. Зокрема студенти повинні добре оволодіти порядком укладання міжнародної заявки та ліцензійного використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших об’єктів промислової власності. Це зумовить ефективне закріплення отриманих теоретичних знань з досліджуваної теми у сфері інтелектуальної власності.


Проблемні питання

 1. Значення ліцензування у сфері інтелектуальної власності.

 2. Характеристика міжнародної заявки.

 3. Національна стадія отримання міжнародного патенту.

 4. Способи захисту винаходу у країнах ЄС.


Реферати

1. Право промислової власності на корисну модель в Ізраїлі.

2. Засвідчення набуття права промислової власності на промисловий зразок у Німеччині.

3. Особливості ліцензування корисної моделі.

4. Придатність промислового зразка для набуття права промислової власності на нього.

5. Основні засоби забезпечення охорони виключних майнових прав промислової власності на винахід у США.

6. Право попереднього користувача на корисну модель у РФ.
Завдання для самостійної роботи


 1. Вивчіть визначення таких понять: «патентне право», «міжнародна заявка», «корисна модель», «винахід», «промисловий зразок», «промислова власність».

 2. Складіть схему об’єктів промислової власності; складіть схему майнових прав промислової власності на винахід; накресліть схему порядку укладання міжнародної заявки.

 3. Складіть план відповіді на вказані питання до семінарського заняття. Підготуйтесь до дискусії з проблемних питань.


Завдання для перевірки засвоєних знань

 1. Які з перелічених суб’єктів не є суб’єктами права промислової власності:

а) винахідник;

б) автор промислового зразка;

в) особи, які набули права на винахід, корисну модель, промисловий зразок за договором чи законом;

г) автор музичного твору? 1. Які з перелічених об’єктів не є об’єктами права промислової власності:

а) винахід;

б) корисна модель;

в) записування передачі;

г) промисловий зразок;

д) комерційна таємниця?

3. Набуття права промислової власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується:

а) ліцензією;

б) законом;

в) договором;

г) патентом;

д) майновим правочином?

4. До майнових прав промислової власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відносяться:

а) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

б) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

г) продаж винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

д) право на визнання винахідником винаходу, корисної моделі, промислового зразка?

5. Строк чинності виключних майнових прав промислової власності на винахід становить:

а) 20 років від дати подання заявки;

б) 15 років від дати отримання патенту;

в) 10 років від дати подання заявки;

г) 5 років від дати отримання патенту?

6. Строк чинності виключних майнових прав промислової власності на корисну модель складає:

а) 20 років від дати подання заявки;

б) 15 років від дати отримання патенту;

в) 10 років від дати подання заявки;

г) 5 років від дати отримання патенту?

7. Строк чинності виключних майнових прав промислової власності на промисловий зразок становить:

а) 20 років від дати подання заявки;

б) 15 років від дати отримання патенту;

в) 10 років від дати подання заявки;

г) 5 років від дати отримання патенту?

8. Іноземні громадяни та юридичні особи, які постійне місцезнаходження за межами України, подають заявки:

а) тільки через представників у справах інтелектуальної власності;

б) тільки особисто;

в) тільки через роботодавців та замовників;

г) тільки через Фонд винахідників України?

 9. За яких умов промисловий зразок вважається придатним для набуття права промислової власності:

а) має винахідницький рівень;

б) є новим;

в) придатний для промислового використання;

г) є енергозберігаючим?


Тема 4. Міжнародно-правова охорона інституту індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу

1. Суб’єкти та об’єкти інституту індивідуалізації учасників цивільного обігу.

2. Міжнародна охорона торговельної марки.

3.Міжнародна охорона права на фірму.


При вивченні цієї теми студенти повинні дослідити такі теоретичні питання: суб’єкти та об’єкти інституту індивідуалізації учасників цивільного обігу, міжнародна охорона торговельної марки, міжнародна охорона права на фірму. Студенти, насамперед, повинні добре оволодіти теоретичними знаннями щодо розуміння понять: «комерційне найменування», «торгова марка», «комерційна таємниця», «право інтелектуальної власності». Також слід звернути увагу на проблему всебічного аналізу міжнародної охорони торговельної марки та комерційного найменування.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал