Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка5/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 5. Оформлення патентних прав на об’єкти патентного права


1. Стадії оформлення патентних прав.

2. Складання та подача заявки. Експертиза заявки.

3. Розгляд заявки у Державної служби ІВ.

4. Видача патенту. Патентні мита.


Семінарське завдання розраховано на вивчення стадій оформлення патентних прав. Патент – це техніко-юридичний документ, що засвідчує пріоритет авторства, право власності на об’єкти патентного права, засвідчує виключні права і тягне обов’язки для патентовласника на весь період дії охоронного документа. Стадії оформлення правової охорони на винахід та корисну модель:

 1. Подача заявки зацікавленою особою (оформлення пріоритету, встановлення дати подачі заявки).

 2. Після закінчення 18 місяців із дати подачі заявки або зі встановлення пріоритету відомство у своєму офіційному бюлетені публікує відомості про заявку (перша публікація).

 3. Експертиза формальна – це перевірка пакета документів заявки, без встановлення сутності заявленого об’єкта.

 4. Кваліфікаційна експертиза - проводиться з клопотання зацікавленої особи і при сплаті мита (не застосовується до корисної моделі).

 5. Рішення про видачу патенту.

 6. Реєстрація патенту, здійснюється при наявності сплати мита, відбувається шляхом внесення відомостей про винахід у державний реєстр.

 7. Публікація про видачу патенту.

 8. Видача патенту.

 9. Оскарження рішень щодо заявки.


Проблемні питання

 1. В якому порядку складається, надається та розглядається заявка на видачу патенту на винахід?

 2. Хто має право на подачу заявки на видачу патенту?

 3. Як оформити патент та захистити свою корисну модель?

 4. Назвіть стадії оформлення патенту на промисловий зразок.

 5. Охарактеризуйте стадії заявки на корисну модель.

 6. Який порядок здійснення формальної експертизи?

 7. Яким чином та в якому порядку здійснюється кваліфікаційна експертиза?


Реферати

 1. Правовий статус експерта та спеціаліста у патентних правовідносинах.

 2. Порядок отримання міжнародного патенту.

 3. Патентна документація як джерело технічної, правової та комерційної інформації.

 4. Особливості патентування об’єктів промислової екології.

 5. Особливості подання заявки на промисловий зразок в Україні, Росії та ЄС.


Завдання для самостійної роботи


  1. Для отримання патенту на винахід необхідно пройти:

а) формальну експертизу;

б) кваліфікаційну експертизу;

в) формальну і кваліфікаційну експертизу.


  1. Для отримання патенту на корисну модель необхідно пройти:

а) формальну експертизу;

б) кваліфікаційну експертизу;

в) формальну і кваліфікаційну експертизу.


  1. Формальна експертиза – це :

а) перевірка суб’єкта заявки;

б) перевірка сутності заявленого об’єкта;

в) перевірка пакета документів заявки, без встановлення сутності заявленого об’єкта.


  1. Подача заявки здійснюється:

а) автором;

б) роботодавцям;

в) зацікавленою особою.


  1. Реєстрація патенту здійснюється при наявності сплати мита:

а) так;

б) ні.
Завдання для перевірки засвоєних знань
 1. Інженери Захаров і Коломієць подали через організацію, де вони працюють, заявку на винахід «Диференціальний підхід до витрати електроенергії». До складу заявки, крім заяви про видачу патенту, увійшли тільки креслення пристрою. За результатами попередньої експертизи авторам було відмовлено в прийнятті заявки до розгляду за мотивами відсутності в ній всіх необхідних матеріалів. Які документи повинні бути включені до складу заявки?

2. Громадянин Зенковський подав заявку про видачу патенту, яка містила такі матеріали:

 • клопотання про видачу патенту, викладене російською мовою;

 • відомості про себе, свою адресу, викладені українською мовою;

 • зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд;

Назвіть матеріали, які гр. Зенковський не подав та які матеріали подав з порушенням встановленої форми.

3. Підготувати проект заявки на промисловий зразок.Тема 6. використання патентних прав


 1. Права та обов’язки патентовласника.

 2. Ліцензійний договір.

 3. Поступка патентних прав.

Семінарське заняття розраховано на вивчення прав і обов’язків патентовласника, порядок використання патентних прав. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Під використанням винаходу, корисної моделі, розуміють виготовлення, пропозиція до продажу (в тому числі через Інтернет), вивезення або ввезення, збереження або здійснення будь-яких операцій, з запатентованим об’єктом, надавати права користування або передавати право власності іншій особі.

Власник патенту має право вимагати здійснювати на зробленій продукції маркування з вказівкою номера патенту і дати його видачі, а також повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.


Проблемні питання

 1. Сформулюйте, які права має автор винаходу, корисної моделі та промислового зразку в патентному праві.

 2. Хто має право розпоряджатися патентом?

 3. Що слід розуміти під поняттям «використання патенту»?

 4. Яким чином здійснюється купівля-продаж патентних прав?

 5. Чи можливо подарувати патентні права?

 6. За якими договорами передаються патентні права?

 7. Які існують ліцензійні угоди за типом суб’єкта-ліцензіата?

 8. Чи можлива часткова поступка патентних прав?

 9. Які обов’язки має власник патенту на промисловий зразок ?


Реферати

 1. Права патентовласників у контексті прав людини.

 2. Ліцензійний договір, оснований на недійсному патенті.

 3. Продаж ліцензій на зовнішньому ринку.

 4. Неналежне повідомлення правовласника і його наслідки.

 5. Ліцензійно-договірні відносини при передачі патентних прав.


Завдання для самостійної роботи


  1. Право на одержання патенту має:

а) патентовласник;

б) довірена особа;

в) патентовласник або довірена особа.


  1. До обов’язків патентовласника належить:

а) щорічна сплата патентного мита;

б) маркування виробу;

в) виконання державного замовлення.


  1. Поступка патентних прав – це:

а) передача прав у користування;

б) передача прав власності;

в) передача прав у розпорядження.


  1. Поступка патентних прав оформлюється:

а) договором купівлі-продажу;

б) договором франчайзингу;

в) договором лізингу.


  1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу:

а) так;

б) ні.
Завдання для перевірки засвоєних знань
 1. Розробить проект договору виключної ліцензії.

 2. Складіть схему основних груп ліцензійних угод.

 3. Підготуйте текст договору про продаж юридичній особі ліцензії на винахід.

 4. Громадянин Іванов отримав у Держслужбі інтелектуальної власності України патент на винахід «Установка для виготовлення цукерок». На його замовлення було виготовлено кілька таких установок, які він продав ТОВ «Літо». Довідавшись, що ТОВ «Літо» отримує значний прибуток від використання установок, він заявив позов про стягнення плати за користування винаходом.

Під час відрядження до Росії Іванов Б. А. виявив, що ТОВ «Літо» виробляє установки для виготовлення цукерок і реалізує їх на території Росії, України і Білорусії. Іванов Б. А. звернувся до ТОВ «Літо» з вимогою припинити незаконні дії і відшкодувати йому завдані збитки. Керівництво ТОВ «Літо» вважає, що виключні права Іванова Б. А. не поширюються на територію Росії, тому вони можуть вільно використовувати його винахід.

Які права має патентовласник? Як слід вирішити цю справу?

Що таке «вичерпання прав патентовласника»?


 1. Чим відрізняється право на винахід від права на матеріальний носій, у який втілено винахід?


Тема 7. Припинення прав на об’єкти патентного права

 1. Припинення дії патенту. Підстави припинення дії патенту

 2. Припинення терміну дії патенту. Дострокове припинення дії патенту.

 3. Порядок визнання патенту недійсним.

 4. Відмова патентовласника від своїх прав.

При вивченні цієї теми студенти повинні ознайомитися з порядком припинення дії патентних прав. Закони України про промислову власність визначають підстави припинення дії патенту та визнання його недійсним. У них проводиться чітка лінія, яка відрізняє правові підстави припинення дії патенту і підстави для визнання патенту недійсним. Законодавством України передбачено два випадки припинення патенту: 1. відмова патентовласника від патенту. Патентовласник у будь-який час може відмовитися від патенту цілком або частково. Для цього він подає заяву до Держслужби ІВ, на підставі якої публікуються відомості про відмову від патенту в офіціальному бюлетені Держслужби ІВ. Однак, у законодавстві встановлене обмеження цього права патентовласника. Це обмеження виникає у випадку, коли патентовласник передав частину своїх прав іншій особі (ліцензійний договір) і не попередив дану особу про відмову від патентних прав;

 2. якщо патентовласник не оплатив у встановлений термін річний збір за підтримку патенту в силі. Річний збір сплачується щорічно з дати подачі заявки. Дія патенту припиняється з першого дня року, за котрий збір не сплачений. Після закінчення встановленого терміна, Держслужба ІВ у своєму офіційному бюлетені публікує відомості про припинення дії патенту.

Вимоги про визнання патенту недійсним заявляється будь-якою особою у формі заперечення в його видачі, що подається в апеляційну палату відомства, або у формі позову, поданого в суд.
Проблемні питання

 1. В яких нормативних актах закріплюються підстави припинення дії патенту на об’єкти промислової власності?

 2. Чи потрібно сплачувати державне мито за підтримання патенту в силі? Якщо «так», в якому розмірі? Яким нормативно-правовим актом це регулюється?

 3. У яких випадках анулюється патент?

 4. Який порядок відмови патентовласника від патенту?

 5. Перелічіть види патентних мит.


Реферати

 1. Припинення дії патенту за Патентним законом РФ.

 2. Особливості тлумачення патентної формули при визначенні порушення патенту.

 3. Правові наслідки порушення патентних прав.


Завдання для самостійної роботи


  1. Відмова від патенту можлива:

а) у повному обсязі;

б) частково;

в) у повному обсязі та частково.


  1. Патент припиняє дію з моменту:

а) опублікування у бюлетені заяви про відмову;

б) державної реєстрації;

в) подачі заяви про відмову.


  1. При видачі ліцензії патентовласник у разі відмови від патенту:

а) самостійно здійсняє відмову;

б) попереджає особу, яка отримала ліцензію;

в) попереджає Державну службу ІВ.


  1. Анулювання патенту виникає:

а) з моменту видачі патенту;

б) з моменту припинення дії патенту;

в) з моменту виявлення патентного правопорушення.


  1. Заяву про недійсність патенту може подати:

а) патентовласник;

б) зацікавлена особа;

в) Державна служба ІВ.
Завдання для перевірки засвоєних знань


 1. Складіть позовну заяву про визнання патенту недійсним.

 2. Підготувати рецензію на наукову статтю: Коваль А. Деякі особливості судових справ про визнання недійсними патентів на промислові зразки // Юридичний журнал. – 2006. – № 9. – С. 106–114.

 3. Громадянин Петров І. В. отримав патент на спосіб розпорядження повітрям. Після отримання патенту було встановлено, що цей патент порушує Конституцію України, зокрема посягає на право народу на повітря. Чи буде цей патент визнано недійсним? Хто повинен вимагати визнавати цей патент недійсним? Як розв’язати конфлікт?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал