Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка2/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 4. Суб’єкти авторських відносин


 1. Автори як суб’єкти авторського права.

 2. Авторські права юридичних осіб.

 3. Умови виникнення співавторства. Види співавторства.

При підготовці до цього семінару слід згадати поняття суб’єкта права, визначити види суб’єктів: фізичні, юридичні особи, держава. Студент повинен добре розуміти специфіку суб’єктного складу авторських правовідносин. Основним суб’єктом авторського права є автор твору науки, літератури та мистецтва. Необхідно дати відповідь на запитання: хто може бути автором твору? Студенту слід надати характеристику всіх видів авторів, вказати особливості їх правового статусу. Ще одним суб’єктом авторських правовідносин є юридичні особи, тобто організації, підприємства, установи. Розглядаючи це питання, студенти повинні визначити, в яких випадках юридична особа може бути суб’єктом, тому що законодавство встановлює, що творцем твору може бути тільки фізична особа, творчою працею якої створено твір. Окремого аналізу потребує такий вид суб’єктів, як співавтори. При відповіді на це питання потрібно визначити, за яких умов виникає співавторство, які види співавторства існують і в чому їх різниця. Відповідь на питання семінарського заняття не буде повною без розгляду інших суб’єктів авторських правовідносин: правонаступників, упорядників, перекладачів та інших.


Проблемні питання

 1. У чому полягає особливість суб’єктів авторського права?

 2. Порівняйте правовий статус різних категорій авторів.

 3. Вкажіть проблеми статусу неповнолітніх авторів.

 4. Охарактеризуйте механізм у відносин між співавторами.

 5. Як закон регулює відносини між роботодавцем і автором службового твору?


Реферати

 1. Особливості правового становища неповнолітніх і недієздатних авторів.

 2. Іноземні автори як суб’єкти авторських прав.

 3. Правонаступники як суб’єкти авторських прав.


Завдання для самостійної роботи

 1. Охарактеризуйте роботодавця як суб’єкта авторського права.

 2. Визначіть правовий статус спадкоємців авторських прав.

 3. Встановіть особливості держави як суб’єкта авторських прав.

Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Автором твору визнається:

а) юридична особа, яка організувала і фінансувала створення результату творчої діяльності;

б) особа, яка вказана автором;

в) фізична особа, творчою працею якої створено твір;

г) особа, яка набула права авторства через його платне придбання.

2. Іноземні особи в Україні мають авторські права:

а) передбачені їх національним законодавством;

б) користуються прерогативами стосовно до громадян України;

в) обмежуються в правах відповідно до встановленої реторсії;

г) однакові з громадянами України.

3. Суб’єктами авторського права є:

а) патентовласники;

б) фізичні і юридичні особи;

в) автори, їх спадкоємці та володільці авторських прав;

г) держава.

4. Співавтори – це:

а) всі особи, які були причетні до оприлюднення твору;

б) особи, творчою працею яких створено твір;

в) інвестори, особи, які фінансували створення твору;

г) особи, які надавали консультативну допомогу та керували проектом.

5. Право спадкування – це:

а) право вводити твір в обіг на будь-якій території;

б) заповідати твір у спадщину;

в) отримувати відсотки від вартості кожного наступного перепродажу твору образотворчого мистецтва.

6. Авторські права в Україні для спадкоємців діють протягом:

а) 25 років;

б) 70 років;

в) 50 років;

г) 75 років.
Тема 5. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва


 1. Авторське право та окремі авторські правомочності.

 2. Види авторських прав.

 3. Загальна характеристика особистих немайнових прав авторів.

 4. Загальна характеристика майнових прав авторів.

Суб’єктивне право інтелектуальної власності – це право його суб’єкта на володіння, користування і розпорядження належним йому відповідно до закону результатом творчої діяльності. Таким чином, зміст права інтелектуальної власності може визначатися як звичайна власність. Але права суб’єктів права інтелектуальної власності мають свої особливості. Серед них на перше місце слід віднести особисті немайнові права авторів, які мають виключну природу. Право авторства, право на ім’я, право на недоторканність твору, право на обнародування та інші особисті немайнові права авторів належать тільки автору твору та, як правило, не можуть передаватися іншим суб’єктам. Характеризуючи другу групу прав авторів – майнові права, студенти повинні надати їх характеристика та визначити їх особливості. Особливо слід зупинитися на правах інших осіб, які мають авторські права.


Проблемні питання

 1. У чому полягає особливість авторських прав?

 2. Вкажіть відмінності прав авторів від прав власника.

 3. Особливості прав інших суб’єктів авторських правовідносин.

 4. Визначте виключну природу особистих немайнових прав автора.


Реферати

 1. Строк дії авторських прав.

 2. Право автора на ім’я.

 3. Право авторства.

 4. Вільне використання творів.


Завдання для самостійної роботи

 1. Складіть порівняльну таблицю прав авторів як суб’єктів авторського права.

 2. Визначіть за Цивільним кодексом України, що є використанням твору.

 3. Встановіть особливості особистих немайнових прав авторів.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. До особистих немайнових прав віднесено:

а) право на оприлюднення твору;

б) вимоги визнання свого авторства;

в) вибір назви свого твору;

г) передача твору для використання іншим особам.

2. До майнових прав авторів належать:

а) виключне право авторства;

б) право вимагати збереження цілісності твору;

в) виключне право на використання твору;

г) право на подання твору на конкурси та премії.

3. Майнові права в авторському праві можна:

а) продати;

б) передати на підставі ліцензійного договору;

в) використати на підставі ліцензії;

г) подарувати.

4. Управління майновими правами в авторському праві можуть здійснювати:

а) уповноважені державні організації;

б) Державне агентство з авторських і суміжних прав;

в) повірені у справах інтелектуальної власності;

г) володільці цих прав особисто або через повіреного чи організацію колективного мовлення.

5. Право на використання твору означає:

а) право на опублікування;

б) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

в) право на переклад;

г) право на переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни.

6. Право на передачу в ефір має такі особливості:

а) є публічним;

б) робить можливим розповсюдження твору;

в) доводить твір до загального відома шляхом спеціальних радіосигналів;

г) надає можливість передавати як опубліковані, так і неопубліковані твори.
Тема 6. Авторський договір


 1. Авторський договір та його особливості.

 2. Зміст авторського договору.

 3. Порядок укладання авторського договору.

 4. Припинення дії договору.

Для повного освоєння цієї теми необхідно визначити поняття авторського договору, його особливості. Окремої уваги потребує класифікація авторських договорів, для цього необхідно розуміти критерії їх поділу. Для суб’єктів авторського договору важливе значення має термін його дії та форма укладання.

Змістом будь-якого договору є сукупність прав та обов’язків сторін, які визначаються його умовами. Студентам при підготовці до семінару необхідно вміти розрізняти умови авторського договору, поділяючи їх на обов’язкові та додаткові. Невиконання або неналежне виконання авторського договору тягне за собою настання негативних наслідків. Тому майбутні фахівці повинні знати, яка відповідальність встановлюється законодавством за порушення умов авторського договору. Завершується розгляд цієї теми підставами припинення авторського договору.
Проблемні питання


 1. Підстави виникнення права інтелектуальної власності на твори науки, літератури, мистецтва.

 2. У чому полягає зміст авторського договору?

 3. Визначте права та обов’язки суб’єктів авторського договору.

 4. Цивільно-правова відповідальність сторін за порушеня умов авторського договору.


Реферати

 1. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види.

 2. Міжнародна торгівля ліцензіями.

 3. Відповідальність сторін за авторським договором.

 4. Особливості відповідальності при співавторстві.


Завдання для самостійної роботи

 1. Охарактеризуйте права та обов’язки сторін за авторським договором.

 2. Складіть проект авторського договору на використання твору.

 3. Складіть проект авторського договору – замовлення.

 1. Порівняйте обсяг прав з виключної та невиключної ліцензії.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Авторский договір є:

а) реальним;

б) консенсуальним;

в) одностороннім;

г) оплатним.

2. Класифікація авторських договорів здійснюється на підставі таких критеріів:

а) в залежності від форми власності на твір;

б) в залежності від виду твору;

в) в залежності від способу використання твору;

г) в залежності від суб’єктного складу договору.

3. Сторонами авторського договору є:

а) власник твору;

б) юридична особа, яка одержує твір за договором;

в) автор твору або його правонаступник;

г) користувач.

4. Предметом договору можуть бути:

а) особисті немайнові права автора;

б) особисті немайнові та майнові права автора;

в) майнові права автора;

г) виключні права автора на твір.

5. Об’єктом авторського договору є:

а) твір науки, літератури і мистецтва;

б) нематеріальні блага, якими володіє автор;

в) майнові права автора;

г) виключні права автора на твір.

6. Авторський договір може укладатися на:

а) певний строк;

б) невизначений строк;

в) строк виконання заказу;

г) час здійснення постановки твору.

7. До істотних умов авторського договору належать:

а) строк договору;

б) територія;

в) сторони;

г) ціна;


д) права та обов’язки сторін.

8. Авторський договір укладається у такій формі:

а) простій письмовій формі;

б) простій письмовій, нотаріально посвідченій формі;

в) у формі заказу на твір;

г) в усній формі.

9. До обов’язків автора за договором відносяться:

а) створити твір та передати його користувачу;

б) підготувати твір до використання;

в) перекласти твір на мову користувача;

г) доопрацювати твір відповідно до вимог користувача.

10. До основних обов’язків користувача відносяться:

а) прийняти і розглянути твір;

б) дотримуватися майнових прав автора;

в) використати твір;

г) виплатити автору винагороду;

д) внести в твір необхідні зміни.
Тема 7.Суміжні права


 1. Суміжні права: поняття і загальна характеристика.

 2. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

 3. Зміст і межі суб’єктивних суміжних прав.

 4. Вільне використання об’єктів суміжних прав.

Суміжні права – це права, які виникають у виконавців творів, виробників фонограм, організацій мовлення. Вони є похідними від авторських прав. Студенти повинні визначити поняття суміжних прав, обґрунтувати, чому суміжні права займають особливе місце в системі права інтелектуальної власності. Окремого обговорення потребує структура правовідносин: об’єкти, суб’єкти. Права та обов’язки учасників.

Розглядаючи об’єкти суміжних прав, необхідно надати їх визначення та загальну характеристику. Суб’єкти суміжних прав: виконавці, виробники фонограм та організації мовлення, займають особливе місце в системі суб’єктів права інтелектуальної власності, вони мають власний правовий статус. Ще одним елементом правовідносин є суб’єктивні суміжні права та обов’язки. При підготовці до семінару необхідно визначити іх зміст і межі. Ще одним питанням, на яке слід звернути увагу, є охорона прав суб’єктів суміжних прав. При висвітленні цієї проблеми потрібно вказати випадки вільного використання об’єктів суміжних прав.
Проблемні питання


 1. Чому суміжні права займають особливе місце в системі права інтелектуальної власності?

 2. Зробіть порівняльний аналіз авторських і суміжних прав.

 3. Чому суміжні права називають похідними правами?

 4. У чому особливості об’єктів суміжних прав?


Реферати

 1. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.

 2. Охорона суміжних прав та критерії її надання.

 3. Строк охорони суміжних прав.

 4. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів.


Завдання для самостійної роботи

 1. Складіть порівняльну таблицю прав суб’єктів суміжних прав.

 2. Визначіть підстави обмеження володільців суміжних прав.

 3. Розробіть проект договору про передачу суміжних прав.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Об’єктами суміжних прав визнаються:

а) передачі (програми) організацій мовлення;

б) топографії інтегральних схем;

в) місця походження товарів;

г) права осіб, що сприяли створенню і комерційному успіху твору.

2. Первинними суб’єктами суміжних прав є:

а) автори;

б) виконавці, виробники фонограм (відеограм), організації мовлення;

в) інвестори – особи, які фінансували створення творів, їх носіїв, програм мовлення;

г) Державний комітет України з теле- і радіомовлення.

3. До майнових прав виконавців відноситься:

а) вимагати зазначення свого імені при кожному використанні твору;

б) комерційний прокат своїх виконань, що зафіксовані у фоно- чи відеограмі;

в) збір авторської винагороди в усіх місцях з платним входом, де відтворюється його виконання;

г) фіксація програм на матеріальному носії.

4. Суміжні майнові права виконавців діють протягом:

а) тих же строків, що і авторське право;

б) 50 років із дати першого запису виконання;

в) за життя виконавця та 50 років після його смерті;

г) зазначеного самим виконавцем строку.

5. До майнових прав організацій мовлення відноситься:

а) право вимагати її згадування у разі відтворення програми;

б) право вимагати винагороду за використання своєї програми іншими організаціями мовлення;

в) публічне оповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;

г) ввезення на митну територію України програм з метою поширення їх серед публіки.


Тема 8. Захист авторського права і суміжних прав

 1. Поняття охорони і захисту авторських та суміжних прав.

 2. Юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту.

 3. Способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав.

 4. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав.

Законодавство України закріплює право суб’єктів авторських та суміжних прав на захист від правопорушень. Необхідно визначити предмет і форми захисту авторських і суміжних прав. Юрисдикційна і не юрисдикційна форми захисту потребують всебічного аналізу та визначення способів захисту.

Порушення авторських і суміжних прав: правопорушники, види правопорушень. Санкції. Способи правового захисту авторських і суміжних прав. Цивільно-правовий спосіб захисту авторських і суміжних прав. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав.
Проблемні питання


 1. У чому різниця між охороною і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності?

 2. Розкрийте зміст юрисдикційної і неюрисдикційної форми захисту.

 3. Визначте підстави виникнення юридичної відповідальності за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 4. Які правопорушення скоюються в галузі інтелектуальної власності?


Реферати

 1. Захист прав українських авторів за межами України.

 2. Види порушень авторських прав.

 3. Права творчих об’єднань із захисту авторських прав.


Завдання для самостійної роботи

 1. Визначіть підстави для подання позову до суду.

 2. Складіть позов з відшкодування матеріальних збитків за порушення авторських прав.

 3. Розробіть проект скарги до Державного департаменту інтелектуальної власності.

Завдання для перевірки засвоєних знань

 1. Система захисту права інтелектуальної власності поділяється на:

а) судову;

б) юрисдикційну;

в) неюрисдикційну;

г) договірну.

2. Захист авторських прав здійснюється такими способами:

а) конституційними;

б) цивільно-правовими;

в) адміністративними;

г) кримінально-правовими.

3. Захист авторських прав включає:

а) встановлення правового режиму об’єктів авторського права;

б) звернення до суду з позовом про поновлення порушеного права;

в) встановлення правового становища суб’єктів авторського права;

г) прийняття законодавства у сфері авторського права.

4. Суд має право здійснювати захист авторських прав шляхом:

а) передачі позову державним органам;

б) конфіскації майна правопорушника;

в) визнання договору недійсним;

г) відшкодування збитків.

5. За порушення майнових авторських і суміжних прав суд має право:

а) накласти арешт на контрафактні примірники твору;

б) знищити контрафактні примірники;

в) передати контрафактні примірники для реалізації через аукціон;

г) передати контрафактні примірники для благодійних цілей.Розділ ІІ. Патентне право УкраїниПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал