Правила прийому до аспірантури Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України у 2016 році розробленоСкачати 76.79 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір76.79 Kb.
ТипПравила прийому
c:\users\work\desktop\аспирантура\правила приема\тит правила прийому.jpg

Правила прийому до аспірантури Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України у 2016 році розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

в аспірантурі Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (далі – НДЦ ІПР НАН України) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідній науковій установі.

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав НДЦ ІПР НАН України на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначено Вченою радою НДЦ ІПР НАН України з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії НДЦ ІПР НАН України, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

1.4. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

договорів, укладених між НДЦ ІПР НАН України та науковими установами (вищими навчальними закладами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

1.5. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до аспірантури НДЦ ІПР НАН України.

2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних іспитів допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до НДЦ ІПР НАН України. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних іспитів до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений термін документів, що визначено правилами прийому.

2.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

заява на ім’я директора НДЦ ІПР НАН України;

оригінал та копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та копію додатку до нього;

оригінал та копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

список опублікованих наукових праць і/або винаходів та їх копії (за наявності);

наукова доповідь (реферат) з обраної наукової тематики за підписом керівника (за відсутністю статей і або винаходів);

4 фотокартки 3x4;

копія трудової книжки та особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в який вступник навчається або працює (у разі її наявності);

копія військового квітка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою НДЦ ІПР НАН України рішення про визнання його диплома.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 01.08.2016 р. по 31.08.2016 р.

Вступні іспити для осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 01.09.2016р. по 10.09.2016р.

2.4. Вступні іспити до аспірантури НДЦ ІПР НАН України складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради НДЦ ІПР НАН України в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні іспити. Додаткові вступні іспити проводяться в першу чергу та оцінюються за шкалою «зараховано» – «не зараховано». Вступник, що отримав «не зараховано» до складання вступних іспитів не допускається. Іспити із спеціальності та іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою.

В Додатку 1 наведено вагові коефіцієнти конкурсного відбору при вступі до аспірантури НДЦ ІПР НАН України та порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних іспитів на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні екзаменаційні комісії.

Програми вступних іспитів до аспірантури оприлюднюються на веб-сайті НДЦ ІПР НАН України.

2.5. За результатами проведення вступних іспитів відділ аспірантури та докторантури за погодженням з предметними комісіями готує проект відповідного рішення приймальної комісії НДЦ ІПР НАН України.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора НДЦ ІПР НАН України, який оприлюднюється в установленому порядку.

2.6. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора НДЦ ІПР НАН України призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, в тому числі в рамках участі аспіранта у виконанні науково-дослідних робіт НДЦ ІПР НАН України, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою НДЦ ІПР НАН України за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

2.7. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури НДЦ ІПР НАН України здійснює його Вчена рада (далі – Вчена рада).

Для врегулювання відносин між НДЦ ІПР НАН України і аспірантом укладається договір.

2.8. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

2.9. Підготовка в аспірантурі завершується прилюдним захистом дисертації аспіранта у спеціалізованій Вченій раді.


ІІІ.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ


3.1. Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту». З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на:

вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації у бібліотеках і державних архівах України;

отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів – на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення Вченою радою вищого навчального закладу двох керівників;

безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належного обладнання місцем наукової роботи;

академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);

академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

3.2. Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту». З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти також зобов’язані:

дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених науковою установою;

виконувати індивідуальні плани навчальної і наукової робіт та систематично звітувати про хід його виконання. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується Вченою радою НДЦ ІПР НАН України протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу. Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою НДЦ ІПР НАН України рішення про відрахування аспіранта;

захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій Вченій раді.

Обов’язки НДЦ ІПР НАН України та аспіранта, що навчається за державним замовлення, визначаються в договорі, який аспірант підписує з НДЦ ІПР НАН України. Договором передбачено: своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури у наукових установах, ВНЗ та відповідність сторін за невиконання умов договору.

3.3. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється Вченою радою НДЦ ІПР НАН України.3.4. Аспірант, що навчається за державним замовлення і був відрахований через порушення правил внутрішнього розпорядку НДЦ ІПР НАН України, вчинення протиправних дій, невиконання учбового та індивідуального планів роботи без поважних причин, відшкодовує вартість навчання в порядку, що передбачено чинним законодавством України.

3.5. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої Вченої ради.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал