Практикум із соціальної роботи пояснювальна записка мета за останні роки інтерес до методологічних проблем соціологічних досліджень дещо збільшився. Соціальні трансформації, якСкачати 380.64 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір380.64 Kb.
ТипПрактикум
«Практикум із соціальної роботи»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

МЕТА За останні роки інтерес до методологічних проблем соціологічних досліджень дещо збільшився. Соціальні трансформації, як відбуваються сьогодні в Україні, потребують застосування соціологічних досліджень, направлених на практичне рішення існуючих соціальних проблем, а також розробку нових підходів до їх вивчення, більш глибокого, всебічного аналізу та інтерпретації. Курс «Практикум із соціальної роботи» – один із базових курсів підготовки соціальних працівників.

При вивченні курсу розглядаються методологія, методики і техніка соціологічного дослідження. Особливу увагу надано видам соціологічного дослідження, теорії і практиці вибірки, створенню програми соціологічного дослідження, формі представлення даних і їх аналізу. Описані види і форми роботи соціологів, їх місце і роль в сучасному світі.

Велика увага надається формуванню соціологічних анкет, проблемам їх створення. Важливе місце приділено опитувальним методам.

Безумовний інтерес представляє тема, присвячена методам політичних досліджень. Окремо розглядається використання тестів в прикладній соціології.

Студент повинен знати:


 • види соціологічних досліджень,

 • види та методи вибірки,

 • типи анкетних питань,

 • опитувальні та не опитувальні методи соціологічних досліджень.

Студент повинен уміти:

 • розробляти програму соціологічного дослідження,

 • розробляти анкети для проведення соціологічного дослідження,

 • проводити якісний і кількісний аналіз результатів дослідження,

 • представляти дані у табличному і графічному вигляді.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Практикум із соціальної роботи» пов’язана з професійно орієнтованими дисциплінами: «Соціальнаробота», «Соціологія», «Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі».

Теми семінарських занять

Тема 1.1 Види соціологічного дослідження – 2 год.

 1. Суцільне та вибіркове дослідження

 2. Моніторинг

 3. Опитувальні та не опитувальні методи дослідження

 4. Ознаки наукового опитування

Основна література:1, 2, 7

Додаткова література:26, 28, 33, 40

Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні усвідомити різницю між різними видами соціологічного дослідження. Варто звернути увагу, що в соціології при зборі первинних даних використовують чотири основних методи, кожен із яких має по два основних різновиди: опитування (анкетування та інтерв’ювання);аналіз документів (якісний та кількісний); спостереження (включне і невключене); експеримент (контролюючий і не контролюючий). Пояснити різницю між соціологічним та соціальним дослідженням. Особливу увагу слід звернути на види повторних досліджень. Зазначити їх мету, термін проведення властивості об’єкту, що вивчається. Варто зауважити, що опитування найбільш розповсюджений вид соціологічного дослідження, він поділяється на два різновиди-анкетування та інтерв’ю, але в свою чергу кожен з цих видів поділяється на підвиди: за числом опитуваних, за місцем проведення і т. д. Підсумовуючи слід зазначити, що вибір виду дослідження залежить від характеру поставленої мети та висунутих задач, тобто від масштабу охоплення подій та від глибини аналізу соціальної проблеми.Основні поняття і терміни

Лонгітюдне, когортне, трендове, панельне, дослідження. Моніторинг. Польове дослідження. Аналіз випадку (Case study). Оперативне дослідження. Інтерв’ю, анкетне опитування.Питання для самоконтролю

 1. Поясніть відмінність між соціальним і соціологічним дослідженням.

 2. Виділіть види досліджень якщо за основу класифікацій беруться критерії

  • Глибина аналізу соціальної проблеми і масштаб охоплення подій;

  • Об’єм охоплення об’єкту;

  • Мета дослідження;

  • Місце проведення;

 3. Який науковець є засновником соціології як науки.

 4. Яке дослідження проводиться з метою уточнення проблеми, задач і формулювання гіпотез.

 5. В якому дослідженні об’єм вибірки не має чіткого методичного обґрунтування.

 6. Поясніть відмінність між розвідувальним та пілотажним дослідженнями.

 7. Яке соціальне дослідження виявляє скриті причини виникнення соціального явища і є глибинним видом соціологічного аналізу.

 8. Поясніть відмінність між аналітичним та описовим соціальним дослідженням.

 9. Які дослідження відносяться до монографічних.

 10. Зазначте переваги та недоліки опитувальних методів.

 11. Розкрийте суть логічного квадрату основних видів соціологічного опитування.

Тема 1.2 Теорія і методологія вибірки – 2 год.

 1. Теорія та методологія вибірки

 2. Методи вірогідності вибірки

 3. Методи не вірогідності вибірки

 4. Багатоступенева вибірка

 5. Розрахунок об’єму вибірки

 6. Помилка, контроль та ремонт вибірки

 7. Паспортичка та репрезентативність вибірки

Основна література:1, 2, 23

Додаткова література:7, 9, 15, 19, 37, 38

Методичні рекомендації

Розкриття даної теми слід розпочати, що більшість соціологічних досліджень носить не суцільний, а вибірковий характер: за суворими правилами відбирається визначена кількість людей, що відображає за соціально-демографічними признаками структуру об’єкту, що вивчається і таке дослідження називається вибірковим. Далі слід дати визначення генеральної сукупності та вибірки. Особливу увагу слід звернути на такі поняття: репрезентативна вибірка, типи вибірки, об’єм вибірки, метод вибірки, основа вибірки, одиниці відбору, одиниці спостереження, структура вибірки. Пояснити особливості методів отримання вибірки, залежно від її типу (методи випадкової вибірки, методи невипадкової вибірки). Підсумовуючи, слід зазначити, способи запобігання помилок при виборі елементів дослідження.Основні поняття і терміни

Простий випадковий відбір; систематичний відбір районована і стратифікована вибірки; гніздова вибірка: квотна вибірка, багатоступінчата вибірка, об'єм вибірки, помилка вибірки, контроль і ремонт вибірки, паспортичка вибірки, репрезентативність.Питання для самоконтролю

 1. Зазначте, при яких соціологічних дослідженнях використовують вибірковий метод.

 2. Яку вибірку називають випадковою? Які методи вона включає?

 3. Розкрийте чотири модальності простого випадкового відбору.

 4. За допомогою таблиці випадкових чисел розрахуйте вибіркову сукупність, якщо n=100

 5. Розрахуйте вибірку за допомогою систематичного відбору, якщо N=2000, n=200

 6. Поясніть відмінність між стратифікованою та районованою вибірками.

 7. Розкрийте особливості методів невипадкової вибірки (метод типових представників, метод «сніжної кулі», метод основного масиву, метод стихійного відбору, метод відбору на основі принципу зручності, вибірка на основі суджень).

 8. Яка вибірка формується на основі статистичних відомостей переважно про соціально-демографічні характеристики елементів генеральної сукупності.

 9. Визначте, яка вибірка побудована із застосуванням процедури поетапного відбору об’єктів опитування, розкрити методику проведення.

 10. Розрахуйте об’єм вибірки якщо N=1000 (жінок 600, чоловіків 400),похибка – 5%

Тема 1.3. Програма соціологічного дослідження – 2 год.

 1. Теоретико-методологічна частина програми

 2. Методологічна частина програми

 3. Науковий звіт

Основна література:1, 2, 6, 36

Додаткова література:6, 8, 9, 19, 24, 38

Методичні вказівки

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні усвідомити, що програма соціологічного дослідження включає детальні та чіткі викладення слідуючих моментів: теоретико-методологічна частина-формулювання та обґрунтування проблеми дослідження, мети визначення об’єкту й предмету дослідження, логічний аналіз основних понять, формулювання гіпотез і задач дослідження; методична частина-визначення сукупності, що вивчається, характеристика методів збору первинної соціологічної інформації, логічна структура інструментарію для збору інформації схему обробки, організаційний план. Особливу увагу слід звернути на організаційний план дослідження, на його етапи. Після завершення аналізу даних соціологічного дослідження студенти повинні вміти оформлювати підсумкові елементи дослідження-науковий звіт.Основні поняття і терміни

Теоретико-методологічна частина програми, цілі, задачі, об'єкт, предмет дослідження гіпотеза,. методична частина програми: вибірка методи збору емпіричних даних; методи збору інформації, методи обробки і аналізу даних; організаційний план дослідження, науковий звіт.Питання для самоконтролю

 1. Розкрити загальні вимоги до програми соціологічного дослідження.

 2. Розкрити особливості кожного з етапів дослідження.

 3. Обґрунтуйте загальні вимоги до звіту.

 4. В чому полягає методологічна функція програми.

 5. Які обставини повинен враховувати соціолог проектуючи методичне забезпечення програми дослідження.

 6. З яких етапів складається організаційна робота дослідження.

 7. Виділіть основні види підсумкових документів за формою та призначенням.

 8. Розкрийте суть кожної з частини структурно-заключного звіту(водної, основної та заключної).

Тема 1.4. Аналіз емпіричних даних – 2 год.

 1. Номінальна шкала

 2. Рангова шкала

 3. Інтервальна шкала

Основна література:2, 21, 22

Додаткова література:1, 3, 6, 9

Методичні рекомендації

Готуючись до семінарських занять студенти повинні усвідомити, що при обробці даних необхідно володіти методичним апаратом, який використовується в емпіричній та прикладній соціології. Особливу увагу необхідно звернути на використання шкал наступних типів: номінальну, рангову, інтервальну шкали, що були розроблені і введенні в науковий оберт американським дослідником С. Стівеном. Студенти повинні вміти вираховувати модальну категорію-значення змінної, яке зустрічається серед даних частіше; а також дисперсію. Варто зазначити, що дані рангового рівня вимірювання включають в себе категорії спостереження, що розміщенні по-порядку, що інтервальні шкали представляють собою чисельні величини, а не категорії. Далі слід вказати, що одною із важливих задач будь-якого аналізу даних є перевірка гіпотез (висловлюються передбачення наявності зв’язку між двома та більше змінними).Основні поняття і терміни

Статистичне групування даних, типологізація, одновимірні розподіли, дисперсія, номінальна шкала, модальна категорія, рангова шкала, медіана, інтервальна шкала, середнє відхилення, двовимірні розподіли.Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає метод статистичного групування даних.

 2. Побудуйте номінальну шкалу якщо n=435, жінки-215.

 3. Визначте медіану на прикладі розподілення відповідей на питання анкети (табл. 4.6, ст.200, Добренков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 768с.)

 4. Розкрийте особливості інтервальної шкали.

 5. Як називається категорія до якої належить середнє спостереження?

 6. За допомогою якої величини відбувається вимірювання центральної тенденції для даних номінального рівня?

 7. Які операції можна застосовувати із соціологічними даними?

Тема 1.5 Табличне і графічне представлення даних – 2 год.

 1. Табличне представлення даних

 2. Графічне представлення даних

 3. Побудуйте за допомогою комп’ютерних програм діаграму, щодо двох питань анкети.

Основна література:1, 2, 4

Додаткова література:9, 34 , 38, 39

Основні питання і терміни

Статистичні таблиці, графічне представлення даних, гістограма, діаграма: кругова, лінійчаста, точкова, програма Microsoft Excel – майстер діаграм.Методичні рекомендації

Табличне й графічне оформлення соціологічних даних-це завжди заключний етап емпіричного дослідження інструментальна фаза закінчена, попереду-аналітична (обробка даних, аналіз, складення підсумкового аналітичного звіту). Отже, готуючись до заняття студенти повинні знати основні елементи статистичної таблиці, зазначити, що за логічним змістом таблиця представляє собою «статистичне речення», основними елементами якого є підмет, присудок. Охарактеризувати три види таблиць: прості (лінійні), групові і комбінаційні. Виділити основні правила побудови статистичних таблиць.

Графічне представлення даних-це найбільш наочне відображення отриманих результатів дослідження. Воно дає можливість з’ясовувати структуру і склад сукупності, котру вивчають, структурні зсуви, тенденції змін при переході від одних значень змінних до других. Особливу увагу слід звернути на побудову гістограми-графічне зображення розподілень, яке частіше за все будується за інтервальною шкалою. Підсумовуючи, слід зазначити, що програма Microsoft Excel – майстер діаграм пропонує достатньо великий набір діаграм.

Питання до самоконтролю


 1. Яка таблиця називається статистичною?

 2. Що таке таблиця?

 3. Дайте визначення підмету таблиці та присудку таблиці

 4. Які таблиці називаються простими?

 5. Основні правила побудови статистичних таблиць

 6. Що таке гістограма?

Тема 2.1 Соціологічна анкета – 2 год.

 1. Види та типи анкетних питань

 2. Композиція анкети

 3. Формулювання питань та якість анкети

 4. Помилки та контроль поля

Основна література:1, 2, 3, 10, 31

Додаткова література:13

Основні питання і терміни: відкриті, закриті питання, паспортичка, базисна частина анкети.

Методичні рекомендації:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні вміти формулювати різні типи анкетних питань, усвідомити зв’язок між кількістю анкетних питань і числом респондентів. Засвоїти основні правила формулювання питань, зауважити від чого залежить аналіз якості анкети. Зосередити свою увагу на «ефекті імені» при формулюванні питань.Питання до самоконтролю

 1. Розкрийте функції анкетного питання

 2. В чому полягає логічна структура питання?

 3. Які види анкетних питань ви знаєте? Розкрийте їх зміст

 4. Які питання відносяться до питань-фільтрів? (наведіть приклад)

 5. Що таке «ефект імені»?

 6. Як правильно організувати логічний контроль анкети?

 7. За якими критеріями перевіряється логічний контроль анкети?

 8. Які питання не потрібно задавати в анкеті?

 9. В чому полягає виявлення помилок та контроль за поведінкою інтерв’єрів?

Тема 2.2 Методологія і технологія інтерв'ю. Види і типи інтерв'ю – 2 год.

 1. Особливості інтерв’ю

 2. Ефект інтерв’юєра

 3. Типологія інтерв’ю

 4. Формалізоване інтерв’ю

 5. Вільне інтерв’ю

 6. Фокус-група

 7. Телефонне інтерв’ю

Основна література:2, 12, 14, 31

Додаткова література:11, 13, 15, 38

Основні питання і терміни: формалізоване інтерв’ю, не формалізоване інтерв’ю вільне інтерв’ю, фокус-група, телефонне інтерв’ю, етапи інтерв’ю.

Методичні рекомендації:

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні усвідомити переваги інтев’ю над анкетуванням. З’ясувати, які є види інтев’ю, як відбувається відбір респондентів для участі в інтерв’ю. Зосередити свою увагу на професійних якостях інтерв’юєра, та на етапах підготовки інтерв’ю.Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення інтерв’ю

 2. В чому переваги та недоліки інтерв’ю?

 3. Який повинен бути склад та чисельність фокус-групи?

 4. Зазначте характеристики з урахуванням яких складається фокус-група

 5. Розкрийте особливості проведення фокус-групи

 6. Яким чином відбувається відбір, підготовка та інструктаж інтерв’юєрів?

 7. Яке інтерв’ю називається формалізоване?

 8. Як поділяються інтерв’ю за кількістю тем, котрі обговорюються?

 9. Зазначте особливості та недоліки телефонного інтерв’ю.

Тема 2.3 Маркетингове дослідження – 2 год.

 1. Цілі та задачі маркетингового дослідження

 2. Бриф та брифінг

 3. Методологічні та технічні заходи дослідження

 4. Види маркетингового дослідження (лабораторне опитування, домашній тест, особисте інтерв’ю, кабінетне дослідження).

Основна література:2, 35

Додаткова література: 7, 8, 13, 26

Основні питання і терміни: лабораторне опитування, домашній тест, особисте інтерв’ю, кабінетне дослідження, бриф, брифінг

Методичні рекомендації:

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні усвідомити цілі та завдання маркетингового дослідження, зосередити свою увагу на етапах маркетингового дослідження. Проаналізувати механізм відбору респондентів при кожному виді маркетингового дослідження. Ознайомитися з методикою проведення лабораторного опитування, домашнього тесту, особистого інтерв’ю, кабінетного дослідження, бриф, брифінгу.Питання до самоконтролю

 1. Від чого залежить вибір метода дослідження?

 2. Від чого залежить визначення об’єму вибірки?

 3. Зазначте найбільш суттєві помилки, котрі допускають маркетологи при зборі первинних даних

 4. Наведіть схему основних стадій маркетингового дослідження

 5. В чому різниця між брифом і брифінгом?

 6. Які обов’язкові елементи брифа?

 7. Визначте методичні та технічні прийоми дослідження

 8. Які види маркетингового дослідження ви знаєте? Розкрийте кожний з них.

Тема 2.4 Експертне опитування – 2 год.

 1. Методологія та види експертного опитування

 2. Фактори валідності експертних оцінок

 3. Помилки та труднощі в застосуванні експертного опитування

Основна література: 1. 2, 35

Додаткова література: 5, 9, 13, 21, 28

Основні питання і терміни: експерт, експертні оцінки, метод експертних оцінок, види експертного опитування, формалізоване опитування експертів, метод «Дельфи», метод «Мозкової атаки», метод незалежних характеристик, метод прогнозованих сценаріїв, метод колективного блокноту.

Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні усвідомити методику кожного з методу експертного дослідження. Зауважити від чого залежить валідність експертного оцінювання. Зосередити увагу за рахунок чого підвищується достовірність експертних оцінок, та помилки експертного опитування.Питання до самоконтролю

 1. Яке основне призначення експертного опитування?

 2. Яка область застосування експортного опитування?

 3. Визначте основні нормативні вимоги до проведення експертного опитування

 4. Які основні структурні елементи програми соціологічного дослідження включає програма застосування експертного опитування?

 5. Який основний інструментарій експертних опитувань?

 6. Розкрийте зміст методу експертних оцінок

 7. Які види експертного опитування ви знаєте?

 8. Розкрийте особливості відбору експертів

 9. Які труднощі в застосуванні експертного опитування?

Тема 2.5 Методи політичних досліджень – 2 год.

 1. Опитування на вході та виході

 2. Особливості методу Праймеріз

 3. Особливості методу Exit-Poll

 4. Політичний рейтинг

Основна література: 2, 4, 38

Додаткова література: 23, 26, 29, 31

Основні питання і терміни: опитування на вході і виході, Праймеріз, Exit-Poll, політичний рейтинг.

Методичні рекомендації

Частіше за все проводиться два типи дослідження: опитування на вході та опитування на виході. Студенти повинні усвідомити різницю між цими видами дослідження та методами їх проведення. Уміти встановлювати політичний рейтинг.Питання до самоконтролю

 1. Які типи політичних досліджень ви знаєте?

 2. В чому полягає методика проведення Праймерізу?

 3. Яка мета проведення Exit-Poll?

 4. Чи можуть результати Праймеріз відрізнятися від результатів реальних виборів? Чому?

 5. Які методи використовують при проведенні Exit-Poll?

 6. Що таке ранг, при підрахуванні політичного рейтингу?

 7. Яким чином проводиться розрахунок політичного рейтингу?

Тема 3.1 Спостереження в соціальних науках – 2 год.

 1. Особливості наукового спостереження

 2. Види спостереження

 3. Формалізоване спостереження

 4. Включене спостереження

Основна література: 2, 4

Додаткова література: 3, 18, 24, 26, 29. 37

Основні питання і терміни: види спостереження, формалізоване спостереження, включене спостереження, переваги і недоліки спостереження, закрите та відкрите включне спостереження.

Методичні рекомендації

Студенти повинні ознайомитись з такими основними поняттями: спостереження, включне та не включне спостереження. Зосередити свою увагу на різниці між закритим і відкритим включним спостереженням. Розкрити особливості вільного спостереження та стандартизованого. Далі слід зауважити напрямки спостережень. Виділити як поділяються спостереження: за принципом регулярності в часі; за місцем і способом організації; залежно від кількості досліджу вальних об’єктів, залежно від наявності контролю спостереження. Розглянути самоспостереження, як особливий вид соціологічного дослідження.Питання для самоконтролю

 1. З якої науки було взято метод спостереження?

 2. Переваги методу спостереження

 3. Які відмінні риси наукового спостереження?

 4. Зазначте які дослідницькі процедури за С. І. Григор’євим необхідно провести для наукового спостереження?

 5. В чому специфіка соціологічного спостереження?

 6. Розкрийте зміст формалізованого та неформалізованого спостереження

 7. Які виділяють спостереження за ступенем формалізованості?

 8. Як поділяються спостереження за ступенем включності спостерігача?

 9. Розкрийте зміст лабораторного спостереження

 10. Які недоліки спостереження?

Тема 3.2 Науковий експеримент – 2 год.

 1. Особливості наукового експерименту

 2. Методологія та методика експерименту

 3. Процедура експериментування

 4. Формулювання груп в експерименті

 5. Класифікація експериментів

Основна література: 2, 3

Додаткова література: 5, 9, 10, 16, 17, 33

Основні питання і терміни: методологія та методика експерименту, процедура експериментування, контрольна група, експериментальна група, польовий, лабораторний, контрольований, не контрольований експеримент, природній, лабораторний експеримент.

Методичні рекомендації

Студенти повинні виокремити основні ознаки соціального експерименту, розкрити його структуру. Зосередити свою увагу на розробці програми та підготовці інструментарію соціологічного експерименту. Розглянути особливості протоколу експеремента. Оскільки експериментальний метод складний за методикою, то при його застосуванні допускаються помилки, студенти повинні виділити помилки експериментального методу.Питання до самоконтролю

 1. Розкрийте зміст соціологічного експерименту, що описаний в науковій літературі

 2. З яких структурних елементів програми соціологічного дослідження складається програма експерименту?

 3. Яка група називається експериментальною?

 4. Яка група називається контрольною?

 5. В чому полягає процедура проведення експерименту?

 6. Визначте стадії проведення експерименту?

 7. Яким чином відбувається формування груп в експерименті?

 8. Що таке рандомізація?

 9. Як розподіляють в соціологічних науках експерименти? Розкрийте зміст кожного виду

Тема 3.3 Дослідницькі центри – 2 год.

 1. Аналіз результатів соціальних досліджень Українського інституту соціальних досліджень за 2009-2010 роки

 2. Особливості соціологічних та маркетингових досліджень інституту досліджень регіонального розвитку України

 3. Зміст, мета та завдання роботи: «Центру порівняльних соціальних досліджень ЦЕССІ-Україна» та «Український інститут соціальних досліджень ім.. Олександра Яременка.

Основна література:

 1. www.uisr.org.ua

 2. www.vstu.edu.ua/ua/lab.php  

 3. www.niss.gov.ua

 4. www.idrru.com/press.html

 5. www.politik.org.ua

 6. www.sociology.kharkov.ua/ukr/zvit_conference_06.php

 7. www.knukim.edu.ua/inst_culture_sociology.htm  

 8. www.libr.dp.ua/Biblio/soc.htm  

Методичні рекомендації

Студенти повинні ознайомитися з особливостями роботи українських інститутів соціологічних досліджень. Розкрити зміст, мету та завдання, кожного з них, за допомогою інтернет-ресурсів.Питання до самоконтролю

 1. Розкрийте зміст, мету та завдання кожного інституту соціологічних досліджень

 2. Розкрийте зміст соціологічного дослідження за вибором


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота має за мету перевірку знань студентів та контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів. В білет входять питання з трьох тем модулю, що дає можливість оцінити знання та навчальні досягнення студентів з тематичного модулю дисципліни. Контрольна робота вимагає від студентів письмової відповіді на поставлені питання. В роботі мають бути продемонстровані вміння використовувати та аналізувати фактичний матеріал, робити висновки.

Оцінюються: ступінь обізнаності та глибина знання теоретичного матеріалу, здатність аналізувати та робити висновки, здатність обґрунтовувати власну точку зору.

Умови отримання балів: повна змістовна відповідь на всі питання оцінюється в 10 балів.МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

БІЛЕТ№1

 1. Теоретико-методологічна частина програми (обґрунтування проблеми, мети , задачі, об’єкт, предмет, аналіз основних понять, гіпотеза)

 2. Опитувальні і неопитувальні методи досліджень.

 3. Гніздова вибірка.

БІЛЕТ№2

 1. Методична частина програми (вибірка, інструментарій, методи обробки і аналізу даних, науковий звіт)

 2. Суцільне і вибіркове дослідження.

 3. Вибірка (типи, структура, методи).

БІЛЕТ№3

 1. Пробне і пілотажне дослідження.

 2. Методи вірогідної (випадкової) вибірки (простий випадковий відбір, системний відбір)

 3. Рангова шкала.

БІЛЕТ№4

 1. Описове і аналітичне дослідження.

 2. Польове дослідження.

 3. Методи невірогідної (невипадкової) вибірки.

БІЛЕТ№5

 1. Точкове дослідження.

 2. Інтервальна шкала.

 3. Квотна вибірка.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

БІЛЕТ №1

 1. Головні вимоги до інструментарію анкети.

 2. Методи політичних досліджень (опитування на вході і на виході, політичний рейтинг).

 3. Класифікація інтерв’ю.

БІЛЕТ №2

 1. Функції анкетного питання (індикаторна, комунікативна, інструментальна).

 2. Етапи планування фокус-групового інтерв’ю.

 3. Методи відбору експертів.

 1. Загальна структура анкети.

БІЛЕТ №3

 1. Класифікація запитань (по змісту, формі, методологічній функції, по відношенню до особистості респондента, технічне заповнення…)

 2. Формалізоване інтерв’ю.

 3. Етапи та процедури експертного опитування.

БІЛЕТ №4

 1. Класифікація запитань анкети по формі або техніці заповнення (закриті: дихотомічні альтернативні, неальтернативні, питання-меню, відкриті).

 2. Характеристика фокус-групового інтерв’ю.

 3. Помилки і утруднення в застосуванні експертного опитування.

БІЛЕТ №5

 1. Питання-фільтри.

 2. Процедура інтерв’ю.

 3. Експертне опитування, методологія, види.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3

БІЛЕТ №1

 1. Спостереження, особливості наукового спостереження.

 2. Методологія і методика наукового експерименту.

 3. Методологія тестування.

БІЛЕТ №2

 1. Специфіка соціологічного спостереження.

 2. Класифікація експериментів.

 3. Соціометрична процедура.

БІЛЕТ №3

 1. Етапи та процедури методу спостереження.

 2. Класичний експеримент.

 3. Технологія тестування.

БІЛЕТ №4

 1. Види спостережень.

 2. Процедура експериментування, формування груп.

 3. Класифікація тестів.

БІЛЕТ №5

 1. Контроль і ремонт вибірки.

 2. Етапи та процедури експерименту.

 3. Аналіз результатів тестування.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Самостійна робота має за мету розширення і поглиблення науково-теоретичних знань студентів з курсу «Соціологічне дослідження», розвиток творчого мислення, набуття навичок наукового пошукуформування дослідницьких умінь.

Самостійна робота передбачає конкретні визначені викладачем завдання, які студент готує самостійно.

Значну увагу необхідно приділити методам і технікам збору перинної соціальної інформації..

Працюючи самостійно слід скористатися рекомендованою літературою до кожної теми курсу.

Обов'язковою умовою самостійної роботи є застосування знань, набутих на лекціях та семінарах. Важливим є вчасне виконання завдань, які розраховані на закріплення кожної теми.

Виконання кожного завдання варто виконувати за схемою:


 1. Аналіз лекційного матеріалу

 2. Опрацювання рекомендованої наукової літератури

 3. Узагальнення нового матеріалу за допомогою аналізу виконання власної роботи

 4. Виконання самостійної роботи

 5. Студент повинен звернутися до викладача у разі потреби

Виконання кожного завдання самостійної роботи дозволить студентові покращити науково-теоретичну підготовку.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. 1. Види соціологічного дослідження – 4 год.

Скласти таблицю «Види соціологічних досліджень»

Види соціологічних досліджень

Зміст соціологічних досліджень2. Теорія і методологія вибірки – 6 год.

Скласти схему зв’язків між типом вибірки та методом її визначення.

Словник термінів.

За допомогою таблиці випадкових чисел сформувати вибіркову сукупність з 5% похибкою і величиною ризику 0,95 при N=1000.

3. Програма соціологічного дослідження – 4 год.

Розробити теоретико-методологічну частину програми соціологічного дослідження за обраною темою.

4. Табличне і графічне представлення даних – 6 год.

Представити отримані дані у вигляді простих (лінійних), групових і комбінаційних таблиць. Побудувати діаграми за результатами досліджень.

5. Соціологічна анкета – 6 год.

Розробити анкету соціологічного дослідження. Провести пілотажне дослідження (25 респондентів).

6. Методологія і технологія інтерв'ю. Види і типи інтерв'ю – 4 год.

Розробити і провести інтерв’ю на тему «Соціальні проблеми молоді» (10 респондентів). Виявити недоліки.

7. Маркетингове дослідження – 4 год.

Розробити маркетингове дослідження.

8. Експертне опитування – 4 год.

Розробити опитування соціальних працівників з проблем створення прийомних сімей.

9. Науковий експеримент – 4 години.

Розробити програму експерименту щодо заданої експериментальної ситуації.

10. Використання тестів в прикладній соціології – 4 год.

Створити папку тестів, які можуть бути використані у прикладній соціології.

11. Спостереження в соціальних науках – 2 год.

Проаналізувати особливості наукового спостереження.

12. Дослідницькі центри – 4 год.

Проаналізувати роботу Національного інституту соціологічних досліджень.

13. Провести соціологічне опитування респондентів з заданої теми (100 респондентів) – 22 годин.

Підготувати науковий звіт.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Написання рефератів є важливим моментом у вивченні курсу «Методи соціологічного дослідження», оскільки дає студентові можливість достатньо глибоко вивчити і дослідити одну із тем.

Мета реферату розширення і поглиблення науково-теоретичних і практичних знань з обраної проблеми. На основі наукової літератури студент зобов’язаний самостійно розробити обрану тему, зробити аналіз.

Тема реферату обирається з поданого нижче переліку або за власною пропозицією слухача. Далі слід опрацювати наукову літературу: виокремити мету та основну думку кожного джерела, проаналізувати та оцінити основні ідеї авторів, систематизувати опрацьований матеріал.

Важливим є складання плану реферату і розкриття кожного пункту.

Викладення матеріалу потребує аргументації, наведення доказів, прикладів, аналогій, статистичних даних, цитування, а також виокремлення заключних висновків.

Написання реферату повинно базуватися на законах композицій.

Вступ. Дати ретроспективний огляд теми, обґрунтувати актуальність, необхідність її вивчення з позиції сьогодення.

Основна частина. За допомогою наукової літератури розкрити тему, обираючи різні методи: міркування, рух від проблеми до її рішення, опора на причинно-наслідкові зв’язки, викладення від простого до складного і т. д.

Заключення. Підведення підсумків.Студент повинен зробити висновки, викласти своє особисте відношення до змісту реферату.

Якість написання реферату оцінюється за такими критеріями: • Єдність-передбачає чіткість, логічність викладеного матеріалу.

 • Підкріпленість-посилання на факти, ідеї науковців власної думки.

 • Граматична правильність.

 • Відповідність тексту реферату.

Отже, теоретична і практична цінність реферату в значній мірі залежить від чіткого визначення вихідних моментів: теми, наявність статистичних матеріалів, підбору літератури та ін..

У зв’язку з цим, особливого значення набувають індивідуальні консультації з викладачем.

Структура реферату:


 1. зміст

 2. Вступ

 3. Основна частина, в якій робиться виклад, згідно змісту

 4. Список використаних джерел.

Реферат має бути ретельно вичитаний студентом. Загальний обсяг реферату не більше 10-ти сторінок (1,5 інтервал) комп’ютерного набору.

Реферат повинен бути представлений і захищений на семінарському заняті.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Вивчення громадської думки.

 2. Методи збору соціологічної інформації

 3. Методика і техніка соціологічного дослідження.

 4. Програма та етапи емпіричного соціологічного дослідження.

 5. Організаційно-методичні особливості групового опитування.

 6. Методика проведення маркетингового дослідження.

 7. Методологічний аналіз в соціальному дослідженні.

 8. Підвищення достовірності опитування в соціологічних дослідженнях.

 9. Характеристики респондентів, відмовившись від контактів з інтерв’юерів.

 10. Проблеми достовірності соціологічної інформації.

 11. Підвищення повернення анкет при поштовому опитуванні.

 12. Типологія методологічних досліджень.

 13. Принципи стандартизованого інтерв’ю.

 14. Кількісний метод в соціологічних дослідженнях.

 15. Шкалування при зборі та аналізі соціологічної інформації.

 16. Прикладні дослідження в США.

 17. Методологічні проблеми соціального експерименту.

 18. Он-Лайн фокус-групи як новий метод досліджень в мережі Інтернет.

 19. Пізнавальні можливості відкритих та закритих питань в соціологічних дослідженнях.

 20. Математичні методи аналізу і інтерпретації соціологічних даних.

 21. Фокус-групи як предмет попиту на ринку послуг.

 22. Соціально-демографічні показники в соціологічних дослідженнях.

 23. Особливості використання включеного спостереження в соціологічних дослідженнях.

 24. Особливості роботи інтерв’юера при телефонних опитуваннях.

 25. Статистичні методи аналізу інформації соціологічних досліджень.


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Програма соціальних досліджень

 1. Теоретико-методологічна частина програми (обґрунтування проблеми, мети , задачі, об’єкт, предмет, аналіз основних понять, гіпотеза)

 2. Методична частина програми (вибірка, інструментарій, методи обробки і аналізу даних, науковий звіт)

Види соціальних досліджень

 1. Пробне і пілотажне дослідження.

 2. Описове і аналітичне дослідження.

 3. Точкове дослідження.

 4. Суцільне і вибіркове дослідження.

 5. Моніторинг.

 6. Польове дослідження.

 7. Оперативне дослідження.

 8. Опитувальні і неопитувальні методи досліджень.

 9. Види, технічні засоби опитування.

Теорія і методологія вибірки

 1. Вибірка (типи, структура, методи).

 2. Методи вірогідної (випадкової) вибірки (простий випадковий відбір, системний відбір)

 3. Гніздова вибірка.

 4. Методи невірогідної (невипадкової) вибірки.

 5. Багатоступенева вибірка.

 6. Квотна вибірка.

 7. Помилка вибірки.

 8. Контроль і ремонт вибірки.

 9. Паспортичка вибірки.

 10. Репрезентивність вибірки.

Аналіз емпіричних даних (шкали)

 1. Номінальна шкала.

 2. Рангова шкала.

 3. Інтервальна шкала.

 4. Табличне представлення даних.

 5. Графічне представлення даних.

Соціологічна анкета

 1. Головні вимоги до інструментарію анкети.

 2. Функції анкетного питання (індикаторна, комунікативна, інструментальна).

 3. Загальна структура анкети.

 4. Класифікація запитань (по змісту, формі, методологічній функції, по відношенню до особистості респондента, технічне заповнення…)

 5. Класифікація запитань анкети по формі або техніці заповнення (закриті: дихотомічні альтернативні, неальтернативні, питання-меню, відкриті).

 6. Питання-фільтри.

 7. Залежність кількості питань і числа респондентів.

 8. Помилки і контроль поля.

Опитувальні методи

 1. Класифікація інтерв’ю.

 2. Процедура інтерв’ю.

 3. Характеристика фокус-групового інтерн’ю.

 4. Етапи планування фокус-групового інтерн’ю.

 5. Формалізоване інтерв’ю.

 6. Вільне інтерв’ю.

 7. Телефонне інтерв’ю.

 8. Експертне опитування, методологія, види.

 9. Помилки і утруднення в застосуванні експертного опитування.

 10. Етапи та процедури експертного опитування.

 11. Методи відбору експертів.

 12. Методи політичних досліджень (опитування на вході і на виході, політичний рейтинг).

Неопитувальні методи спостереження

 1. Спостереження, особливості наукового спостереження.

 2. Специфіка соціологічного спостереження.

 3. Етапи та процедури методу спостереження.

 4. Види спостережень.

 5. Контроль і ремонт вибірки.

Документи

 1. Аналіз документів.

 2. Методологія і методика конвент-аналізу.

 3. Протокол аналізу документів.

 4. Етапи та процедури аналізу документів.

Експеримент

 1. Методологія і методика наукового експерименту.

 2. Класифікація експериментів.

 3. Класичний експеримент.

 4. Етапи та процедури експерименту.

 5. Процедура експериментування, формування груп.

 6. Помилки в плануванні експерименту.

Тестування

 1. Методологія тестування.

 2. Класифікація тестів.

 3. Соціометрична процедура.

 4. Технологія тестування.

 5. Аналіз результатів тестування.

 6. Дослідницькі центри України.

 7. Консалтингові організації.

 8. Пресове опитування.

 9. Поштове опитування.

ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Гречихин В.Г. Лекции по методики и технике социологических исследований: Учеб. пособие. М.: изд-во Моск. Ун-та, 1988.

 2. Добренков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 768с.

 3. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К., 1996.

 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснения, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998.

Додаткова

5. Аванесов B.C. Тесты в социологическом исследовании. М.: Наука, 1982.

6. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы: заметки социолога. М., 1987.

7. Алексеев А.И. Применение метода включенного наблюдения в комплексном социальном исследовании // Молодежь. Образование, воспитание, профессиональная деятельность. Л.: Наука, 1973. С. 65—71.

8. Алексеев А. Н. Скрытая камера социолога // Знание — сила. 1982. № 3.

9. Алексеев А. И. Познание через действие. Фрагменты экспериментальной социологии. Кн. 1-3. М.: ИС РАН, 1993.

10. Андреева Г.М. Программа конкретного социального исследования // Лекции по методике конкретных социальных исследований. М., 1972.

11. Бадалян Л.Г., Криворотое В.Ф. Объективность и достоверность данных социологического исследования // Методы социологического исследования. 3-я Всесоюз. конф. Вып. IV. М.: Ин-т социологии АН СССР, 1989. С. 53-56.

12. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в социологии. М.: Наука, 1986.

13. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект Пресс, 1996.

 1. Берштейн М.С Метод анкет// Методы изучения личности. Орел, 1923.

 2. Веселкова Н.В. Методические принципы полуформализованного интервью // Социология: 4М. 1995. № 5-6. С. 28-48.

 3. Власова М.Л. Фокус-группа без фокусов // Маркетолог. 1999. № I.

 4. Воинова В.Д., Чернакова Н.Е. Организационно-методические особенности группового опроса // Организационно-методические проблемы социологического опроса. М.: ИСИ АН СССР, 1986. С. 50-69.

 5. Воронкова О.А. Взаимоотношения в телефонном интервью: Социолог, интервьюер, респондент//Социология: методология, методы, математические модели. (4М). 1996. № 7.

 6. Воронов Ю.П. Методы сбора информации в социологическом исследовании. М.: Статистика, 1974.

 7. Герчиков В.И. О процессе постановки задачи конкретно-социологического исследования // Методологические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов. Новосибирск, 1977.

 8. Давидюк Г.П. Прикладная социология. Минск: Вышэйшая школа, 1979.

 9. Ельмеев В.Я. Социологический метод: теория, онтология, логика. СПб.: Петрополис, 1995.

 10. Завгородний А.И., Шахматова И.В. Методика эмпирических исследований в социологии: Учеб. пособие / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995.

 11. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев: ПАН Лтд, 1994.

 12. Клигер С.А. Некоторые ошибки при опросах: Постановка вопросов в анкетах и опыт использования шкал // Социологические исследования. 1974. № 2.

 13. Клигер С.А., Косолапое М.С, Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. М., 1978.

 14. Королев Ю.Т. Выборочный метод в социологии. М., 1975.

 15. Лекции по методике конкретных социальных исследований/Под ред. Г.М. Андреевой. – М., 1972.

 16. Методологические и методические аспекты сравнительных социологических исследований. – М., 1984.

 17. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М., 1990. – Кн.1,2.

 18. Осипов Г.В. социология и социализм. – М., 1990.

 19. Ошавков Ж. Теория и методы социологического исследования. – М., 1970.

 20. Паниотто В.И. Качество социологической информации. – К., 1986.

 21. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений. – К., 1996.

 22. Рукавишников В.О. Опросы населения. – М., 1984.

 23. Семёнова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М., 1998.

 24. Словарь преикладной социологии. Минск: Изд-во Минск. Ун-та, 1984.

 25. Социологическая информация в ЭВМ: сбор, хранения, контроль, редактирование. Л., 1983.

 26. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. М., 2001.

 27. Шаленко В.Н. Программа социологического исследования: Учебно-метод. Пособие. М., 1987.

 28. Шляпентох В.Э. Проблемы репрезентативности социологической информации. М.: Статистика, 1976.

 29. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 2-е изд-е. М.: Наука, 1987.

 30. Ядов В.А. Стратегии и методы качественного анализа// Социология: 4М. 1991. № 1. С. 14-31.

 31. Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. Киев, 1988.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал