Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліниСкачати 147.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації13.12.2016
Розмір147.69 Kb.
ТипПояснювальна записка

2

3
ЗМІСТ

Пояснювальна записка. .
Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис предмета навчальної дисципліни
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни.
ІІІ. Програма .
ІV. Навчально-методична карта дисципліни.
V. Плани семінарських занять.
VІ. Самостійна робота студентів
VІІ. Індивідуальна навчально-дослідна робота .
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю.
ІХ. Методи навчання.
Х. Методичне забезпечення курсу
ХІ. Рекомендована література .
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

4
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія управління» є нормативним документом Київський університет імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи в організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо- кваліфікаційної характеристики; алгоритми вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія управління»; необхідне методичне забезпечення; складові та технології оцінювання навчальних досягнень студентів.
«Психологія управління» є складовою частиною дисциплін психолого- педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань сфери психолого- управлінської проблематики.
Мета курсу – розкрити взаємозв’язок та взаємозалежність теорії і практики управління як соціального феномену та належного місця особистості в контексті психології управлінських відносин.
Завдання курсу:

аналіз теоретичних основ управлінської діяльності як міждисциплінарного науково-практичного напряму;

ознайомлення з
інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами вивчення складових компонентів системи управлінських відносин;

5

прогнозування перспектив розвитку психології управління з означенням пріоритетних напрямів наукового пізнання сучасних зарубіжних та вітчизняних теорій;

вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду управлінської діяльності у освітній та соціальній сферах професійної діяльності фахівців.
Під час лекційних та семінарських занять, індивідуальної навчально- дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та
навички:
- аналізувати вітчизняні та зарубіжні теорії управління;
- досліджувати пріоритетні напрями розвитку управлінської теорії в соціальному просторі та освіті України;
- опрацьовувати наукову, інформаційну, практичну літературу про методи досліджень та володіти апаратом психодіагностчного обстеження соціальних груп та особистості в них;
- з’ясовувати базові індивідуальні та професійні профілі особистості та вміти використовувати ці дані у практичній роботі;
- на основі отриманих даних формулювати об’єктивні висновки та практичні рекомендації.
Дана навчальна дисципліна вивчається протягом 1-го семестру.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 40 год. – самостійна робота, модульний контроль– 4 год, індивідуальна робота – 4 год.
Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Психологія управління» завершується складанням заліку.
-

6
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: психологічні закономірності управлінської діяльності.

Курс

Напрям,
спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:
2,5 кредити
Змістові модулі:
2 модулі
Загальний обсяг дисципліни
(години): 72 годин


Галузь знань
0301 " Соціально- політичні науки "
Шифр та назва напряму:
6.030103 практична психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень
«бакалавр»

Нормативна
Рік підготовки: 3
Семестр: 6
Аудиторні заняття: 46 год., з них:
- лекції: 18 год.
- семінарські заняття: 18 год.
Індивідуальна робота: 4 год.
Самостійна робота: 40 годин
Модульний контроль: 4 годин
Вид контролю: залік7
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Ра
зо
м

А
уди
то
р
ни
х
Л
екц
ій

Пр
акт
и
чн
их

С
ем
ін
ар
сь
к
их

Ін
ди
в
іду
аль
на

р
об
от
а
С
ам
ос
тій
на

р
об
от
а
М
оду
льн
ий

к
онт
р
ол
ь


Змістовий модуль І
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
1.
Вступ. Управління як соціальний феномен
4 4
2 2
2.
Предмет науки управління. Етапи
Розвитку науки
6 6
2 2
2 3.
Управлінські культури: загальне та відмінне
4 4
2 2
4.
Психологія спілкування в діяльності управління 6 6
2 2
2
Модульна контрольна робота
2 2
Всього
44
20 8

8
4
20
2

Змістовий модуль ІІ
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН
5.
Психологія керівництва
6 6
2 2
2 6.
Психологія підлеглого
4 4
2 2
7.
Психологія управління груповими явищами та процесами
6 6
2 2
2 8.
Управлінський вплив в діяльності
Керівника
2 2
2 9.
Психологія управління конфліктними ситуаціями
4 4
2 2
Модульна контрольна робота
2 2
Всього
46
22 6

10
6
20
2
Всього за навчальний період
90
46 14
18
10
40
4


8
ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП. УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН.
Управління як соціальний феномен. Поняття про психологію управління. Рівні психолого-управлінської проблематики. Співвідношення понять «управління» і «менеджмент». Поняття «управлінець». Поняття
«менеджер». Управлінська діяльність в різних галузях народного господарства. Управління в сучасній освіті.
Основні поняття теми: управління, управлінська діяльність, організація як соціальна структура, психологія управління, управлінець, керівник, менеджмент, менеджер.
СЕМІНАР 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ УПРАВЛІННЯ. ЕТАПИ
РОЗВИТКУ НАУКИ.
ЛЕКЦІЯ 2. ПРЕДМЕТ НАУКИ УПРАВЛІННЯ. ЕТАПИ
РОЗВИТКУ НАУКИ

ЛЕКЦІЯ 3. УПРАВЛІНСЬКІ КУЛЬТУРИ:
ЗАГАЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ.
Основні управлінські культури: характерні риси й особливості.
Тенденції розвитку управлінської думки. «Класична теорія наукового менеджменту». Розвиток доктрини «людських стосунків». Сучасні теорії управління. Наукові підходи в управлінні. Американська управлінська культура. Європейська управлінська культура. Японська управлінська культура. Радянська управлінська культура.
Основні поняття теми: управлінська культура, системний підхід, ситуаційний підхід, емпіричний підхід, кількісний підхід, професіоналізація науки управління, орієнтація на людину.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН
ЛЕКЦІЯ 4. ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА.
Керівництво й лідерство як соціальні феномени. Основні функції управлінської діяльності. Основні теорії лідерства. Підходи до визначення

9 професійно важливих якостей керівника. Психологія індивідуального стилю управління. Підготовки й прийняття управлінських рішень. Ділова кар'єра керівника.
Основні поняття теми: управлінець, лідер, керівник, індивідуальний стиль діяльності, ролі керівника, ролі лідера, формальний керівник, формальний лідер, неформальне керівництво.
СЕМІНАР 2. ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА.

ЛЕКЦІЯ 5. ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛЕГЛОГО.
Особистість підлеглого як об'єкт управління. Соціалізація особистості як соціальний феномен. Характеристика процесу адаптації підлеглого до умов організації. Система регуляції поводження й діяльності особистості.
Роль організаційних цінностей, ритуалів і традицій у регуляції поведінки й діяльності підлеглого.
Основні поняття теми: особистість підлеглого, психолого- управлінський підхід, структура особистості підлеглого, соціалізація особистості, адаптація та її види, соціальна позиція, соціальні ролі, соціальні норми, соціальні очікування, експектації.
СЕМІНАР 3. ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛЕГЛОГО.
ЛЕКЦІЯ 6. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
УПРАВЛІННЯ
ЛЕКЦІЯ 7. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРУПОВИМИ
ЯВИЩАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ
Соціальна організація як об’єкт управління. Соціальна група. Види організації. Принципи побудови організації. Механізми групової динаміки в організації. Феномени групової життєдіяльності. Соціально-психологічний клімат в організації. Особливості управління різними групами. Механізми впливу на групу та індивіда в ній.
СЕМІНАР 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ В ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА.
СЕМІНАР 5. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРУПОВИМИ
ЯВИЩАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ.
СЕМІНАР 6. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ
СИТУАЦІЯМИ.
СЕМІНАР 7
ПСИХОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙ


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія управління»
для спеціальності 6.030103 Практична психологія (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
Разом: 90 год.: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль –4 год., залік. Макс кількість балів – 247. Коефіцієнт – 2,47
Модулі
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Назва модуля
Загальні основи психології управління
Психологія управлінських відносин
Кількість балів за модуль
99 балів
148 бал
Теми лекцій
1. Вступ. Управління як соціальний феномен.
2. Предмет науки управління. Етапи розвитку науки
3. Управлінські культури
4. Психологія спілкування в діяльності управління.
1.Психологія керівництва .
2.Психологія підлеглого.
3.Психологія управління. груповими явищами та процесами
Теми семінарських занять
1.Вступ. Дослідження феномену управління.
2. Предмет науки. управління. Етапи розвитку науки
3.Спілкування, як засіб комунікацій
1.Психологія керівництва.
2.Психологія підлеглого
3.Психологія спілкування в діяльності управління.
4.Психологія управління груповими явищами
ІНДЗ
Створення та апробація психодіагностичного комплекту з проблем управління персоналом(30 б)
Самостійна робота
Створення та апробація 1 тренінгового заняття (20 б)
Види поточного контролю
Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
Загальна кількість балів – 247, коефіцієнт: 2,47

V. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
СЕМІНАР 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ УПРАВЛІННЯ. ЕТАПИ
РОЗВИТКУ НАУКИ.
Предмет науки управління. Теоретичні задачі раціонального управління. Етапи становлення науки управління. «Класична теорія наукового менеджменту». Розвиток доктрини «людських стосунків». Сучасні теорії управління. Провідні етапи сучасної вітчизняної управлінської діяльності. Мистецтво управління. Управлінські відносини. Зміст основних управлінських напрямів. Головна задача керівника. Підлеглий у системі керівництва. Складові управлінських апаратів.
СЕМІНАР 2. УПРАВЛІНСЬКІ КУЛЬТУРИ: ЗАГАЛЬНЕ ТА
ВІДМІННЕ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН
СЕМІНАР 3. ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА
СЕМІНАР 4. ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛЕГЛОГО
СЕМІНАР 5. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
УПРАВЛІННЯ.
Спілкування як соціальний феномен. Різновиди спілкування в управлінні. Перцепція у спілкуванні. Комунікативна сторона у спілкуванні.
Характеристика стилю спілкування керівника. Стилі спілкування підлеглого.
Ділове спілкування. Конфліктне спілкування.


СЕМІНАР 6. УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ В ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА.
Зміст та специфіка управлінського впливу. Способи управлінського впливу. Індивідуальні особливості об’єктів управлінського впливу. Когнітивний рівень впливу. Емоційний рівень впливу. Компоненти управлінського впливу.
Теорія когнітивного дисонансу.
СЕМІНАР 7 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРУПОВИМИ ЯВИЩАМИ
ТА ПРОЦЕСАМИ
СЕМІНАР
8
ПСИХОЛОГІЯ
УПРАВЛІННЯ
КОНФЛІКТНИМИ

12
СИТУАЦІЯМИ
СЕМІНАР 9 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Створення та апробація 1 тренінгового заняття (20 б)
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної
індивідуальної діяльності.
Індивідуальне завдання (ІЗ) з курсу «Психологія управління»» – це вид науково- дослідної роботи спеціаліста, що містить результати самостійного практично- дослідницького пошуку.
Зміст ІНДЗ: Створення та апробація психодіагностичного комплекту з проблем управління персоналом (30 б)
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Психологія управління».

Орієнтовна тематика психодіагностичних комплектів з навчальної
дисципліни «Психологія управління»
Варіант 1: Здатність до лідерства (автор Р.С.Немов); Особистісний опитувальник Г.Шмішека; Методика оцінки впевненості в собі
Варіант 2: Ефективність лідерства (Р.С.Немов); Дослідження спрямованості й системи відносин особистості за допомогою методики
«Незавершені речення Сакса й Леві»; Визначення психологічного клімату в організації.
Варіант 3: Оцінка стилю управління; Самооцінка; Чи схильні Ви до конфліктів.
Варіант 4: Визначення ціннісних орієнтацій; Діагностика провідного стану «Я» в управлінському спілкуванні; Ведучий або ведений?
Варіант 5: Оцінка стилю міжособистісного спілкування; Діагностика рівня самооцінки особистості керівника; Оцінка рівня конфліктності особистості.

13
Варіант 6: Самооцінка актуальності стресового стану; Який Ваш стиль поведінки в конфліктній ситуації; Опитувальник особистісної орієнтації
Шострома (коротка форма, розроблена Джоунс і Крендалл).
Варіант 7: Чи Ведете Ви здоровий спосіб життя й чи вмієте продуктивно працювати?; Експрес-методика по вивченню соціально- психологічного клімату в первинному підрозділі організації (О.С.Михалюк і
А.Ю.Шапиро); Методика оцінки емпатичності керівника.
Варіант 8: Методика оцінки впевненості в собі; Як Ви ставитеся до критики?; Особистісний профіль кризи.
Варіант 9: Як Ви ставитеся до власного здоров'я? Який Ви керівник?;
Визначення ступеня сугестивності.
Варіант 10: Чи володієте Ви аудиторією?; Визначення ділових ролей членів організації; Яка Ваша стійкість до стресу.

9.
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
10.
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
11.
12.
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія управління» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100 (з них 40 балів – екзамен).
13.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю.
14.
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські
оцінки ECTS
Підсумкова кількість
балів (max – 100)
Оцінка за 4-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34 35 – 59
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
«незадовільно»
F
FX

14
(з можливістю повторного складання)
60 – 74
«задовільно»
ED
75 – 89
«добре»
CB
90 – 100
«відмінно»
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у таблиці.
Загальні критерії оцінювання результатів навчання
Оцінка
Критерії оцінювання

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ- мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

своєчасність виконання навчальних завдань;

повний обсяг їх виконання;

15

якість виконання навчальних завдань;

самостійність виконання;

творчий підхід у виконанні завдань;

ініціативність у навчальній діяльності.
Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам за різні види навчальної
роботи
Види навчальної
роботи студентів
Кількість
балів
за одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Відвідування лекції
1
9
Відвідування семінарських та практичних занять
1
9
Відповідь на семінарському занятті
10
90
ІНДЗ
1
30
Самостійна робота
1
20
Модульна контрольна робота
25
50
Загалом

208
Відповідно до попередньої таблиці в цій представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення дисципліни «Психологія управління».

Критерії оцінювання ІНДЗ
(теоретична частина дослідження)

з/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1.
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження
2 бали
2.
Складання плану долслідження
3 бал
3.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз
8 балів

16 сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
4.
Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
5 бали
5.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
7 бали
6.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
5 бали
Разом
30 балів
практична частина дослідження:
9-10б. – завдання виконано у повному обсязі, без помилок;
7-8 б. – завдання виконано у повному обсязі , але упущені окремі деталі;
4-6 б.– відповіді на запитання даються не в повному обсязі, мають місце помилки;
0-3б. – на запитання студента дає неправильні відповіді.
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій Психологія спілкування в діяльності управління

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

17
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

опорні конспекти лекцій;

навчальні посібники (основна та додаткова література);

робоча навчальна програма;

збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА
1. Кабаченко Т.С., Психология управления: Учеб. пособ. – М.:
Педагогическое общество России, 2001. – 240 с.
2. Кайлюк, Є.М., Фесенко, Г.Г. Психологія управління: Навчальний посібник. ХНАМГ, Харків, 2007.
3. Машков В.Н. Психология управления: Учеб. пособ. - СПб.: Изд – во
Михайлова В.А., 2000.- 208 с.
4. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.
5. Психология управления: Учебное пособие. - 2-е изд. – СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2002. – 254 с.
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. Академвидав,
Київ, 2003.
ДОДАТКОВА
1. Гуленко В. В., Молодцов А. В. Соционика для руководителя: В 2 км. Кн.
2. 7. 7. Основы социоанализа. — 2-е изд.— К.: МЗУУП 1993.
2. Зайверт Л. Ваше время — в Ваших руках (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. — М.: Экономика,
1991.
3.
Займитесь собой:
Пособие по саморегуляции и самосовершенствованию. — М., 1995.
4. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления.
М.:Дело, 1993.
5. Карпичев В. Самоменеджмент: Введение в проблему // Пробл. теории и практики управления. — 1994. — № 3.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал