Пояснювальна записка місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівцяСкачати 81.36 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір81.36 Kb.
ТипПояснювальна записка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з людьми, висловлюватися точно, логічно й виразно, досконало володіти фаховою термінологією, що можливо тільки за умови глибокого вивчення рідної мови, свідомого ставлення до повсякденної мовної практики. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування комунікативної компетенції студентів, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професіональній сфері, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів української мови, що забезпечують професійне спілкування на належному мовному рівні.

Мета дисципліни визначається необхідністю підготувати фахівця, що є гармонійно розвиненою особистістю, здатною ефективно вирішувати професійні завдання за допомогою набутих лінгвістичних знань і комунікативних навичок.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

– забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення;

– вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

– розвивати творче мислення студентів;

– виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;

– сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.1.4.  Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студент повиненЗнати:

– основні відомості про українську літературну мову, її походження, місце серед інших мов світу, норми, стилі;

– специфіку професійної мови на лексичному, морфологічному, синтаксичному й стилістичному рівнях, її роль у професійній діяльності;

– особливості терміна як одиниці професійної мови, типи термінів, сутність процесу стандартизації термінів, специфіку термінології обраного фаху;

– типи словників, українські термінологічні словники;

– орфоепічні, орфографічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні і стилістичні норми української літературної мови;

– основні жанрові різновиди наукових текстів; правила оформлення наукової роботи;

– основні відомості про особливості українського мовного етикету;

– специфіку публічного мовлення, різновиди публічних виступів, особливості підготовки до них;

– особливості документа, класифікацію документів, вимоги до змісту і розташування реквізитів, правила оформлювання сторінки, вимоги до тексту документа;

– основні відомості про документацію з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні документи.

Уміти:

– правильно використовувати мовні засоби відповідно до умов, мети і змісту комунікації;

– правильно використовувати терміни у професійному мовленні;

– користуватися довідковою лінгвістичною літературою;

– готуватись до публічного мовлення;

– складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

– оформлювати письмові роботи наукового стилю: курсову, дипломну роботу, наукову статтю, тези доповідей;

– перекладати фахові тексти з російської мови на українську;

– редагувати та конструювати тексти різних стилів з дотриманням норм української мови.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування» студент повинен

Знати:

– основні відомості про походження української мови, її місце серед інших мов світу;

– ознаки літературної мови, історію становлення української літературної мови;

– типи мовних норм;

– функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди функціональних стилів сучасної української літературної мови;

– специфіку професійної мови на лексичному, морфологічному, синтаксичному та стилістичному рівнях, її роль у професійній діяльності;

– основні ознаки культури української мови;

– основні відомості про особливості українського мовного етикету;

– специфіку спілкування як інструменту професійної діяльності, види, типи і форми професійного спілкування.

Уміти:

– досконало володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватися вимог культури усного і писемного спілкування;

– доречно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів та етикетних ситуацій;

– працювати з фаховим текстом з використанням словників;

– правильно використовувати лексичні засоби, добираючи синоніми й антоніми та розрізняючи пароніми у фахових текстах;

– правильно використовувати граматичні форми іменника, прикметника, дієслова, числівника та займенника у фахових текстах;

– створювати й редагувати прості речення з дієприкметниковими й дієприслівниковими зворотами, однорідними членами речення, а також складні речення різної структури у фахових текстах.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 «Професійна комунікація» студент повиненЗнати:

– особливості та форми усного фахового спілкування;

– особливості форм колективного обговорення професійних проблем;

– вимоги до змісту й розташування реквізитів згідно з Національним стандартом України;

– призначення, реквізити і правила оформлення основних документів з кадрово-контрактних питань;

– призначення, реквізити і правила оформлення основних довідково-інформаційних документів;

– етикет службового листування;

– специфіку та різні типи публічного мовлення;Уміти:

– дотримуючись вимог ділового етикету, правильно провести ділову бесіду, співбесіду з роботодавцем, телефонну розмову;

– дотримуючись технології «мозкового штурму» та правил ведення дискусії, провести збори й нараду;

– правильно добираючи мовні засоби, складати такі кадрові документи, як: резюме, характеристику, заяву про прийняття на роботу, автобіографію, наказ про особовий склад;

– правильно добираючи мовні засоби, складати такі довідково-інформаційні документи, як: прес-реліз, звіт, доповідну й пояснювальну записку, рапорт, довідку, протокол, витяг з протоколу;

– дотримуючись етикету службового листування, складати різні типи ділових листів;

– дотримуючись основних засад ораторського мистецтва, готувати різні види публічного мовлення – доповідь, промову, виступ, повідомлення;

– представляти проекти, звіти, доповіді у формі презентацій.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №3 «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» студент повинен

Знати:

– особливості терміна як одиниці професійної мови, типи термінів, сутність процесу кодифікації та стандартизації термінів;

– специфіку термінології обраного фаху, фахові термінологічні словники, зокрема електронні;  • особливості, мовні засоби та жанри наукового стилю у професійному спілкуванні;

– форми опрацювання фахових наукових текстів – планування, конспектування, тезування, реферування та анотування;

– правила написання та оформлення наукових робіт – курсової та дипломної роботи, наукової статті;

– основні правила бібліографічного опису джерел, правила оформлення покликань і цитувань у тексті наукової роботи;
– форми і види перекладу фахових наукових текстів з російської на українську мову;

– особливості редагування фахових наукових текстів.Уміти:

– працювати з фаховим науковим текстом, користуючись термінологічними словниками;

– оформлювати результати наукової діяльності – курсову й дипломну роботу, наукову статтю;

– оформлювати результати наукової діяльності – курсову й дипломну роботу, наукову статтю;

– критично осмислювати наукову працю у формі рецензії та відгуку;

– перекладати й редагувати фахові наукові тексти з російської на українську мову.1.6. Міждисциплінарні зв’язки з навчальної дисципліни

Програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» базується на засадах комплексної підготовки високоосвіченого фахівця. Дисципліна взаємопов’язана з фаховими курсами, оскільки мовна компетенція є обов’язковою складовою професійної компетенції фахівця у будь-якій галузі. Крім того, наявний безпосередній зв’язок з іншими гуманітарними дисциплінами: «Історія України», «Політологія», «Українська та зарубіжна культура», «Філософія», «Основи психології та педагогіки».Вона має інтегрований характер, оскільки поєднує в собі досягнення сучасної науки як у мовознавчій, так і в професійній сферах, реалізує ідею максимального наближення мовної освіти студентів до їхніх фахових потреб.

Набуті під час вивчення дисципліни знання та навички студенти зможуть застосовувати при написанні курсових і дипломних робіт, підготовці рефератів, доповідей на наукові конференції, при написанні наукових статей.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал