Пояснювальна записка Метою додаткового вступного випробовування з програмування є оцінювання рівня сформованості компетентності абітурієнта з алгоритмізації та програмування, визначенняСкачати 81.43 Kb.
Дата конвертації21.03.2017
Розмір81.43 Kb.
ТипПояснювальна записка


Пояснювальна записка

Метою додаткового вступного випробовування з програмування є оцінювання рівня сформованості компетентності абітурієнта з алгоритмізації та програмування, визначення відповідності його навчальних досягнень освітньому стандарту. Пропоновану програму додаткового фахового випробовування з програмування складено з урахуванням цілей, вимог та змісту навчання алгоритмізації та програмування студентів освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у ВНЗ України.

Вступний іспит передбачає перевірку знань, практичних умінь й навичок розробки алгоритмів розв’язання задач та їх реалізації мовою програмування, а також умінь проектування прикладних програмних засобів.

Під час фахового випробування мають перевірятися такі знання, уміння та навички:знання:

 1. циклу розробки програмного забезпечення;

 2. основ структурного програмування;

 3. концепції даних та структур даних у мовах програмування;

 4. модульного підходу до розробки програми;

 5. основ об’єктно-орієнтованого програмування;

 6. основ Web-програмування;

уміння:

 1. вибирати продуктивний метод розв’язування поставленої задачі;

 2. обґрунтовувати обраний метод розв’язування поставленої задачі;

 3. розробляти алгоритм розв’язання поставленої задачі;

 4. оцінювати ефективність обраного методу розв’язування задач;

 5. доводити правильність алгоритму;

 6. оцінювати ефективність алгоритму розв’язання задачі;

 7. створювати програмний засіб з використанням різних технологій програмування;

 8. налагоджувати програмний засіб з використанням стандартних прийомів;

 9. здійснювати аналіз якості розробленого програмного засобу;


навички:

 1. використовувати засоби опису алгоритму;

 2. використовувати стандартні прийоми для перевірки правильності алгоритму;

 3. використовувати продуктивну технологію розробки алгоритму;

 4. здійснювати опис алгоритмічних конструкцій мовою програмування;

 5. добирати засоби мови програмування для програмної реалізації алгоритму;

 6. здійснювати тестування розробленого програмного засобу.

Програма вступного іспиту складається з вибраних питань із таких розділів: «Основні поняття програмування», «Структурне програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Програмування Web-додатків».

Програма вступного іспиту з програмування
Розділ «Основні поняття програмування»
Поняття програми і мови програмування. Класифікація мов програмування. Інтерпретація та компіляція. Інтегровані середовища програмування. Технології програмування. Парадигми програмування.

Життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Тестування та налагодження програм. Верифікація програми.

Виключення і обробка помилок. Ієрархії виключень.
Розділ «Структурне програмування»

Типи даних у мові програмування та операції обробки даних

Структура типів даних у мові програмування. Прості типи даних. Змінні. Бінарні та унарні операції над змінними. Одновимірні та багатовимірні масиви. Операції над масивами. Масиви як параметри функцій.

Рядкові типи даних. Функції та процедури обробки рядкових даних. Функції перетворення рядкових даних в числові і навпаки.

Об’єктні типи даних. Динамічні типи даних. Стеки, деки, черги, зв’язні списки.

Записи.

Файл як структура даних. Файли прямого і послідовного доступу. Створення, читання, модифікація файлів. Операції з файлами у мові програмування.


Управляючі структури мови програмування

Умовний оператор. Оператори циклів. Підпрограми у мові програмування. Параметри процедур і функцій. Глобальні і локальні змінні. Область дії та час життя змінних. Алгоритми пошуку та сортування. Рекурсивні процедури і функції. Рекурсивні алгоритми.


Модульне програмування.

Модуль і його структура. Стандартні модулі. Модуль Graph. Базові процедури і функції створення зображень.


Розділ «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Концепція об’єктно-орієнтованого програмування.

Структура типів даних. Динамічні структури даних. Класи та їх складові. Екземпляр класу. Життєвий цикл класу. Область видимості класів. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування – інкапсуляція, спадковість, поліморфізм. Ієрархія базових класів. Базові класи – їх властивості і методи. Клас виключень. Класи списків і колекцій. Подієве керування в додатках. Обробка подій.


Середовище розробки об’єктно-орієнтованих програм.

Інтерфейс середовищ розробки об’єктно-орієнтованих програм. Управління формами у додатку. Модальні форми. Компоненти оформлення додатка. Компоненти вибору. Компоненти-контейнери. Компоненти-списки. Операції з файлами. Компоненти для роботи з каталогами та файлами. Діалогові вікна.


Відображення та побудова графічних зображень.

Інструментарій побудови графічних зображень. Компоненти створення мультимедіа, анімації і графічних зображень.


Розділ «Програмування Web-додатків»
Завдання web-програмування та способи їх вирішення. Мови сценаріїв. Синтаксис мови сценаріїв. Застосування сценаріїв для створення інтерфейса користувачів. Створення об’єктів користувача. Вбудовані об’єкти. Реалізація управляючих структур у web-додатках. Події динамічних html-документів. Реалізація інтерактивних форм у web-додатках. Особливості клієнт-серверних додатків. Програмування клієнтських додатків. Розробка серверних сценаріїв. Способи організації взаємодії серверної і клієнтської програм.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали

Критерії оцінювання

Не зараховано

Знання, уміння і навички студента не повністю відповідають вимогам програми фахового випробування.

Студент:


 1. не достатньо володіє теоретичними питаннями з програмування;

 2. обирає непродуктивні методи розв’язування поставленої задачі;

 3. самостійно не виконує запропоновані практичні завдання.
Зараховано

Знання, вміння і навички студента в повному обсязі відповідають вимогам програми фахового випробування.

Студент:


 1. володіє матеріалом з програмування;

 2. обирає продуктивні методи розв’язування поставленої задачі і задач підвищеної складності;

 3. вміє створювати програмний засіб з використанням різних технологій програмування;

 4. оцінює ефективність обраних методів розв’язування задач;

 5. аналізує якість розробленого програмного засобу.

Література

 1. Белоусова Л.И., Веприк С.А., Муравка А.С. Сборник задач по курсу информатики /Под ред.. Л.И. Белоусовой. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 253 с. (Серия «Учебно-методический комплект»)

 2. Белоусова Л.И., Гризун Л.Э. Visual Basic: от простого к сложному. Х.: Консум, 1999.

 3. Березин Б.И., Березин С.Б.: Начальный курс С и С++. –М.:Диалог-МИФИ, 2004. -288с.

 4. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Лабораторний практикум з програмування на Visual Basic. – ХНПУ імені Г.С. Сковороди, - 2004. – 103 с.

 5. Бобровский С. Delphi 5: учебный курс- СПб: Питер, 2001.- 640 с.

 6. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования C для персональных компьютеров. – М.: Радио и связь, 1990. – 384 с.

 7. Буч Г. Объектно-ориентированного проектирования с примерами приложений на C++. -М.: Бином, 2005. – 560 с.

 8. Герберт Шилдт. Теория и практика C++ / пер. с англ. – СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1996. – 416 с.

 9. Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. C++ i C++ Builder. – Львів: Деол. – 2003. – 192 с.

 10. Глушаков С.В., Коваль А.В., Черепнин С.А. Программирование на Visual C++ 6.0. Учебный курс. – Харьков: Фолио, 2002. -706 с.

 11. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж.. Как программировать на C++ / пер. с англ. – М.: «БИНОМ», 1998. – 1024 с.

 12. Демидович Е. М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык Си. (Учебное пособие). – Санкт-Петербург: “БХВ Петербург”. – 2006. – 439 с.

 13. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування : 750 задач з рекомендаціями та прикладами – К.: Форум, 2002

 14. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. : пер. с англ. – М.: Издательство “Финансы и статистика”, 1992. – 272 с.

 15. Коберниченко А. Visual studio 6. Искусство программирования. –М.: „Нолидж”, 1999, -256с.

 16. Кочан Стефан. Программирования на языке С: [пер. с англ.]. – М.: Вильямс, 2007, – 496с.

 17. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах. СПб.:БХВ-Петербург, 2004. -288с.

 18. Лафоре Р. Объектно – ориентированное прграммирование в С++.СПб,2007г.

 19. Львов М.С., Співаковський О.В. Основи алгоритмізації та програмування. Навч. посібник. – Херсон: Айлант. 2000. – 214 с.

 20. Петзолд Ч. Программирование для Windows ® 95; в двух томах. Том I: пер. с англ. – СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1997. – 752 с.

 21. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. Уч. пос. М., Наука. – 1989.

 22. Поляков Д.В., Круглов И.Ю. Программирование в среде Турбо Паскаль (версия 5.5). – М., МАИ, 1992. - 576 с.

 23. Собоцинский В.В. Практический курс С++. Основы объектно-ориентированного программирования.- М.:Свет,2003.-236с.

 24. Стивенс Р. Delphi. Готовые алгоритмы. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 384 с.

 25. Страуструп Б. Язык программирования C++, в 2-х кн.: пер. с англ. – К.: Издательство “Диасофт”, 1993. – 554 с.

 26. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык С. Руководство для начинающих. - М. - Мир. - 1988. –512 с.

 27. Шилдт Г. Теория и практика C++: пер. с англ. – М.: Издательство “BHV”, 1996. – 416 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал