Пояснювальна записка І. Опис навчальної дисципліни >ІІ. Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 171.03 Kb.
Дата конвертації06.02.2017
Розмір171.03 Kb.
ТипПояснювальна записка
g:\програми кормакова т.л, 2014\історукр1.jpg

g:\програми кормакова т.л, 2014\історукр2.jpg

ЗМІСТ


Пояснювальна записка………………………………………………….2

І. Опис навчальної дисципліни…………………………………………3

ІІ. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………………..4

ІІІ. Програма навчальної дисципліни…………………………………..5

IV. Структура програми навчальної дисципліни……………………...5

V. Навчально – методична карта дисципліни «Історія

українського мистецтва».........................................................................6

VI. Теми семінарських занять………………………………………….8

VII. Самостійна робота…………………………………………………10

VIIІ Індивідуальні заняття……………………………………………...11

IX Методи навчання…………………………………………………….12

Х. Методичне забезпечення курсу……………………………………..13

XІ. Методи контролю……………………………………………………15

XIІ. Розподіл балів, які отримують студенти………………………….16

XIIІ. Очікувані результати………………………………………………17

XIV. Рекомендована література…………………………………………18

Базова……………………………………………………………………18

Допоміжна……………………………………………………………….19

XV. Інформаційні ресурси………………………………………………19


Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія українського мистецтва» є складовою нормативного документу Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, розробленим цикловою комісією образотворчого мистецтва та дизайну, на основі освітньо – професійної програми підготовки молодших спеціалістів, відповідно до навчального плану для спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно – модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Обсяг курсу, відведений навчальним планом, становить 36 годин з них: 8 годин – лекційних; 6 годин – семінарських; 4 години – індивідуальна робота; 16 годин – самостійна робота; 2 години – підсумковий контроль.

Курс «Історія українського мистецтва» сприяє запам’ятовуванню студентами базових, ключових понять, що складають теоретичну основу для розуміння проблематики мистецтва.

Зміст програми ґрунтується на принципах єдності національних і загальнолюдських художніх цінностях: полі культурності, поліхудожності та іентерактивності. Основними концептуальними ідеями – поняттями, навколо яких інтегровано навчальний матеріал, є культура певного суспільства, притаманний йому образ світу, художньо – стильові напрямки епохи.

У концентрованому вигляді навчальний курс з предмету «Історія українського мистецтва» сприяє самостійній, дослідницькій роботі студентів, роботу з першоджерелами, літературою вітчизняних та зарубіжних вчених.

Предмет тісно пов'язаний з такими дисциплінами як: культурологія, історія, живопис, рисунок, скульптура, декоративно – прикладне мистецтво.

Після вивчення курсу студенти здають залік.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Історія українського мистецтва» є:

особистісний естетичний розвиток студентів, формування у них ціннісних орієнтацій і базових компетентностей у сфері історії образотворчого мистецтва, ознайомлення з сучасними фаховими технологіями, набуття вмінь і навичок, необхідних для професійного формування майбутнього спеціаліста.

Студенти повинні усвідомити, що процеси розвитку національного мистецтва стали значно глибшими, змінилися оцінки у висвітленні того чи іншого періоду в історії українського мистецтва, в контексті сучасних глобалізаційних процесів у світі. Науковий та мистецтвознавчий аналіз дає можливість заявити про такі факти, явища художнього життя, творчість видатних митців українського мистецтва, які є національною гордістю і цей матеріал необхідно вивчати і знати.

Предмет тісно пов’язаний з культурологією, українознавством, історією, живописом, рисунком, скульптурою, декоративно – прикладним мистецтвом.

Завданням вивчення дисципліни «Історія українського мистецтва» є формування об’єктивних знань щодо закономірностей становлення та функціонування мистецтва в усій повноті вияву. Студенти, вивчаючи курс

«Історія українського мистецтва», повинні усвідомити, що це є гуманітарна наука, яка формує об’єктивні знання молодої людини про матеріальну та духовну культуру.

Зміст програми ґрунтується на принципах єдності національних і загальнолюдських художніх цінностей; полікультурності, поліхудожності та інтерактивності. Основними концептуальними ідеями – поняттями, навколо яких інтегровано навчальний матеріал, є культура певного суспільства, притаманний йому образ світу, художньо – стильові напрямки епохи.

У концентрованому вигляді навчальний курс з предмету «Історія українського мистецтва» сприяє самостійній, дослідницькій роботі студентів, роботу з першоджерелами, літературою вітчизняних та зарубіжних вчених.

У студентів мають бути сформовані такі предметнікомпетентності:

 • вміння розвивати пошуково-дослідницькі та аналітичні вміння та навички;

 • усвідомлення сутності образотворчого мистецтва та його ролі в духовному становленні особистості;

 • прагнення до індивідуально-особистісного зростання, самореалізації, удосконалення творчих та комунікативних здібностей під час професійної діяльності;

 • уміння працювати в групі, в парі та прагнути до спільного результату, розвивати спостережливість, творчу уяву, фантазію;

 • базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для виконання функцій учителя образотворчого мистецтва;

вміння відчувати і бачити красу в навколишньому світі завдяки

мистецтву; • уміння виконувати завдання (аналіз живопису, графіки, скульптури, підготувати коментар до творів мистецтва, питання до семінарського заняття, опрацювання літератури, вивчення експозиції музеїв міста) переключатися з одного виду діяльності на інший;

 • здатність сприймати та аналізувати твори мистецтва різних видів та жанрів, використовуючи мистецтвознавчу термінологію;

 • прагнення розвивати творчі здібності, творче мислення і художній смак в процесі подальшого застосування знань з історії українського мистецтва;

 • здатність орієнтуватись у особливостях різних стилів і напрямків мистецтва, залежно від історичного періоду;

 • виявлення базових знань з історії мистецтва в різних видах і жанрах;

 • здатність спрямувати навчально – педагогічну роботу на виховання у студентів поваги до національних традицій українського народу, любові до народної культури,потреби до участь у соціокультурній діяльності.


3.Програма навчальної дисципліни.

Змістовий модуль1. Українське мистецтво від первісного суспільства до

Київської Русі.

Тема 1. Вступ. Походження і розвиток українського мистецтва на тлі соціального розвитку. Первісне мистецтво: періодизація, основні пам’ятки архітектури, графіка (наскальні малюнки), скульптури. Зв'язок праці з мистецтвом, виникнення основних видів мистецтва. Еволюція людства, людина і праця. Формування релігій, наукових знань.

Мистецтво Трипілля. Мистецтво скіфів, сарматів.

Мистецтво доби античності. Особливості розвитку античного мистецтва. Прогресивні введення у галузі будівництва, скульптури, прикладного мистецтва, кераміки. Античні міста і їх вплив на античну культуру.

Тема 2. Мистецтво Київської Русі. Основні етапи розвитку Київської Русі. Передумови розвитку давньоруського мистецтва: взаємозв’язки та взаємовплив з культурою Візантії. Українське мистецтво XIV – XVII ст. Українське мистецтво доби феодалізму. Вплив народного мистецтва на художні тенденції. Позитивне значення мистецтва епохи Відродження на розвиток художньої культури України XVI – XVII століття.

Змістовий модуль 2. Українське мистецтво XVIIIXX століття.

Тема 3. Українське національно – культурне Відродження. Основні етапи розвитку образотворчого мистецтва реалістичного розуміння форми, виникнення світських жанрів – портрет, пейзаж, історична картина. Громадські і революційні ідеали І пол. ХІХ ст. у подальшому розвитку українського образотворчого мистецтва. Творчість Т.Шевченка як художника – новатора, борця за реалізм, за демократичне і суспільно корисне мистецтво. Живописна і графічна спадщина Т.Шевченка.

Розвиток образотворчого мистецтва і художньої освіти на Україні.

Мистецтво на Україні ІІ пол.. ХІХ ст. Пересувні художні виставки і творча практика художників – передвижників на Україні. Творчість Л.Позена,

М. Микешина, А.Мокрицького, М.Пимоненка, В.Орловського, В.Васильківського.Тема 4. Основні течії і напрямки в мистецтві наприкінці

ХІХ – поч. ХХ ст.

Співіснування класичних традицій в мистецтві та інтенсивні пошуки нової художньої мови. Український модерн в архітектурі, живопису, театрі (В.Городецький, В.Кричевський). Кубізм і футуризм: Д. Бурлюк, Я.Козінцева, В.Баринов – Россіне, К.Жуків, О.Екстер, П.Холодний.

Українське мистецтво ХХ ст. до сьогодення. Національні особливості та розвиток. Розширення можливостей в архітектурі:алюміній, скло, кераміка, пластик. Розповсюдження постмодернізму: змішані жанри, колажність, перформенс, гунерреалізм. Пошуки гармонії і досконалості в мистецтві. Замовчування імен видатних художників. Мистецтво наприкінці ХХ ст. і спрямованість його до синтезу форм, єднання і стирання меж між життям і мистецтвом.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

л

п

сем

інд.

с.р

м.к

Модуль І. Українське мистецтво від первісного суспільства до Київської Русі.

16

4
2

2

8
Модуль ІІ. Українське мистецтво XVIII – XX ст.

20

4
4

2

8

2

Усього:__36__8_____6'>Усього:

36

8
6

4

16

2


5.Семінарські заняття

№п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість балів

1

Стародавні цивілізації та їх вплив на розвиток слов’янських племен

2

10

2

Класичні риси в українському мистецтві доби Просвітництва.

2

10

3

Конструктивізм як функціональний метод в мистецтві 30 – 40 – х рр.. ХХ ст.

2

10
Усього:__6__30___6._Самостійна_робота.'>Усього:

6

30


6. Самостійна робота.

№п/п

Назви теми

Кількість годин

Кількість балів

1.

Екскурсія до Історичного музею. Знайомство з видами і жанрами мистецтва східних слов’ян.

2

5

2.

Порівняльна характеристика культури Стародавньої Греції з культурою східних слов’ян (скіфи, сармати).

3

5

3.

Визначити стилі «бароко», «рококо», «класицизм», навести приклади з архітектури України.

3

5

4.

За репродукціями, листівками підібраними студентами, спробувати проаналізувати твори видатних українських художників, визначити жанри і тематику творів графіки, скульптури ХІХ ст.

4

5

5.

Підготувати матеріали про українських художників ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. для доповідей на семінарському занятті.

4

5
Усього:

16

25


8. Індивідуальні завдання

№п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Скласти таблицю порівняльної характеристики мистецтва доби античності Північного Причорномор’я та слов’янських племен (скіфи, сармати).

2

2.

За експозицією Музею гетьманщини дослідити історичну концепцію козацтва і відображення в українському живопису, графіці, скульптурі ХІХ ст.

1

3.

Підготувати наочний матеріал за темою: «Т.Шевченко – графік», використовуючи експозицію Національного музею Тараса Шевченка.

2

4.

Підготуватися до корпоративного завдання: «Навчання разом» за темою: «Українське мистецтво ХХ ст.:національні особливості та розвиток».

1


Усього:

6


9. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально – пізнавальної діяльності.

1) За джерелом інформації:

* словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція – прес-

конференція) із застосуванням комп’ютерних інформаційних

технологій;

* семінари, пояснення, розповідь, бесіда;

* наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;

*практичні вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові,

дослідницькі.4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом

викладача, самостійна робота студентів: з книгою, використання

індивідуальних навчальних завдань.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально – пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії,

виконання завдань за інноваційними технологіями, створення

ситуації пізнавальної новини; метод цікавих аналогій.


10. Методичне забезпечення

IV. Методичне забезпечення курсу: • опірні конспекти;

 • навчальні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • наочні матеріали.


11. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Історія українського мистецтва» оцінюються за модульно – рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:


 • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове опитування, звіт, реферат, есе.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

«відмінно»

зараховано82-89

В

«добре»

75-81

С

69-74

D

«задовільно»

60-68

Е

35-59

FX

«незадовільно» з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

«незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Розрахунок рейтингових балів, за видами поточного (модульного) контролю за IV курс, VII семестр (Образотворче мистецтво)

№ п/п

Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1

Відвідування лекцій.

4

2

Відвідування семінарських занять.

3

3

Робота на семінарському занятті.

60

4

Самостійна робота.

25

5

Підсумковий модульний контроль

25
Підсумковий модульний контроль -залік


Підсумковий рейтинговий бал

117
Коефіцієнт з дисципліни:

1.17


13. Очікувані результати:

Студенти повинні розуміти: • соціальну картину світу через оволодіння системою мистецтвознавчих знань;

 • знати основні принципи і форми різних сфер культури людства;

 • художні напрямки і твори мистецтва, вивчати мистецьку спадщину і знати «забуті імена» видатних художників ХХ ст.;

 • володіти знаннями для написання порівняльної характеристики, методом асоціацій та аналогій;

 • розглядати твори мистецтва як знакову систему, показувати його внутрішні зв’язки в культурному просторі;

 • основні терміни, стилі, художні напрямки та етапи розвитку українського мистецтва в певний історичний період розвитку людства;

 • уміння реалізувати набуті знання за час навчання у вищі фахові знання й навички у власній художньо – творчій та культурно –освітній діяльності;

 • збагачувати власну духовну культуру через самоосвіту;

 • орієнтуватися в процесах розвитку українського мистецтва;

 • аналізувати явища культурного життя в певний період розвитку;

 • визначати роль і місце мистецтва у глобалізаційному культурному просторі;

 • здатність спрямовувати навчально – виховну роботу в школі на розуміння і виховання дитиною національних традицій українського народу, любові і поваги до культурної спадщини, залучення та участь у соціокультурній діяльності.


Рекомендована література:

Базова:

1.Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура. Львів.: 2004. – с.32 – 34.

2.Безклубенко Сергій. Мистецтво: терміни та поняття: Енциклопедичне видання у 2 – х т: Т.1(а –л0 Сергій Безклубенко.- К.: тов. «Казка», 2010. – 240с.

3.Білецький П.О. Скарби нетлінні. Українське мистецтво у світовому художньому процесі. К.: Мистецтво, 1974. – 190с. з іл. / Серія «У світі прекрасного «Людина, суспільство, прогрес»/.

4.Гріманова І.О. Історія архітектури та містобудування античного світу /І.О.Гріманова, М.В.Сисайлов. – Донецьк, 2006. – 255с. /Серія Історія зарубіжної архітектури та містобудування/

5. Герчанівська П.Є. Сутність стилю. К.: 2001., с.44 – 45.

6. Майстри живопису. Довідкове видання. Укладач О.М.Гапей. ТОВ « Глорія Трейд», Донецьк. 2013. – 383с.:
Допоміжна:

1. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Современное написание/ ОММА медиа группы СПб: Издательский дом «Нева», 2004.

2. Гурська А.С. Мова та граматика українського орнаменту: Навч. посібник для студентів вищих навч. заклад. – К.:Альтернатива. 2003 – 144 с.: рис.

3.Левчук Л.П. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посібник. – К.:2002.

5. Карр – Гамм С. Словарь символов в искусстве: Иллюстрированный ключ к живописи и скульптуре: Пер. с анг. – М., 2003. – 542 с. ил.

6.Український термінологічний словник у мистецтвознавстві й етнології. Досвід складання, проблеми та перспективи підготовки. – К.: Редакція Вісника АнТ, 1999. – 76 с.

7.Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст./ Авт. кол. Білецький П.О., Горбачов Д.О., Диминець Е.О. та ін.. – К.: Наукова думка, 2010. – 239 с. іл.


Робоча програма навчального курсу
«Історія українського мистецтва»


Укладач: Кормакова Тетяна Леонідівна, викладач – методист циклової комісії образотворчого мистецтва та дизайну Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.

«Історія українського мистецтва». Програма навчальної дисципліни/

Укладач: Кормакова Т.Л. – К.:

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка,2015. – 13 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал