Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рікСторінка1/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.63 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ННІПФПСКМ


Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

за спеціальністю «Правознавство» (8.06010101)
Автори:

Хахановський В.Г. – професор кафедри інформаційних технологій, доктор юридичних наук, доцент;


Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 2013 р.

КИЇВ 2013

ЗмістВитяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми


3

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)


3

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4

Тематичний план на поточний навчальний рік

5

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

6

Плани-конспекти лекційних занять

8

Плани семінарських занять

65

Плани практичних занять

84

Завдання для самостійної підготовки

119

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю121


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів

Рекомендована література130


Витяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми
Курс

Напрям, підготовки (спеціальність),

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 1

Кількість залікових

кредитів, відповідних ECTS: 1,5

Кількість модулів:2

Кількість змістових модулів:2

Тижневих годин: 6Напрям підготовки: «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Код: 6.030402

Тип: варіативна (спеціалізації)

Загальна кількість годин: 72

Лекції: 10

Семінарські заняття: 10

Практичні заняття: 16

Індивідуальна робота: 18

Самостійна робота: 18

Форма підсумкового контролю: залік

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інформаційне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальність – 8.06010101 «Правознавство», спеціалізація – «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання суспільних інформаційних відносин.

Структурно-логічна схема дисципліни:

забезпечуючі дисципліни: інформатика, конституційне право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право та процес;

забезпечувані дисципліни: галузі права.

Метою дисципліни «Інформаційне право» є отримання комплексу знань про систему інформаційного права, його сутність, поняття, методи та зміст.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

- поняття «інформаційний простір», «об’єкти інформаційного права», «інформаційні ресурси», «джерела інформаційного права», «інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини», «суб’єкти інформаційних правовідносин» тощо;

- права та обов’язки учасників інформаційних правовідносин;

- права людини і захист персональних даних, особливості конфіденційної інформації та державної таємниці;

- особливості правового регулювання інформаційних відносин в сфері масової інформації, в бібліотечній та архівній справах;

- правові проблеми глобальної мережі Інтернет та Державну політику і державне управління в інформаційній сферівміти:

- в умовах розбудови інформаційного суспільства застосовувати на практиці права та обов’язки учасників інформаційних відносин;

- вирішувати правові проблеми, пов’язані з поширенням глобальної мережі Інтернет.

- застосовувати програмне забезпечення для отримання та обробки правової інформації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 1,5 кредити ECTS.

Процес вивчення дисципліни передбачає використання спеціальної літератури, навчально-методичних матеріалів, спеціальних технічних та програмних засобів у спеціально обладнаних комп’ютерних навчальних класах тощо. Навчальна дисципліна передбачає можливість застосування технічних засобів навчання.

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять, а також занять з індивідуальної роботи. Кожне практичне заняття в навчальній групі студентів проводиться з розподілом навчальної групи на 2 підгрупи. Для кожного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань щодо вирішення окремих задач у глобальній мережі Інтернет, опрацювання рекомендованих літературних джерел, законодавчих та відомчих нормативних актів. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійна робота організується як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації студентів. Така самостійна робота врахована основним розкладом занять і проводитися в спеціальних лабораторіях, укомплектованих локальними комп’ютерними мережами з відповідним програмним забезпеченням та підключенням до Internet.

Перевірка засвоєних студентами знань, рівня сформованих у них умінь та навичок проводиться у формі поточного, проміжного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять шляхом опитування, оцінювання правильності вирішення певних ситуаційного завдань. Проміжний контроль – проведенням і перевіркою аудиторних тематичних контрольних робіт. Підсумковий (модульний) контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння теоретичних знань та практичних навичок після вивчення всіх тем дисципліни. Викладання дисципліни завершується складанням студентами заліку.
Тематичний план з дисципліни

«Інформаційне право»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Об’єкти інформаційного права. Поняття інформації та інформаційного простору

14

2

2

2

4

4
Тема 2. Інформаційні ресурси

12

2

2

2

4

2
Тема 3. Джерела інформаційного права та інформаційне законодавство України

10

2

2

2

2

2
Тема 4. Інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини

10

2

2

2

2

2
Тема 5. Суб’єкти інформаційних правовідносин


8


2


2


-


2


2Тема 6. Правові проблеми глобальної мережі Інтернет


18-


-


8


4


6


Усього годин


72

10

10

160

18

18
Примітка: запропонований тематичний план є орієнтовним. Науково-педагогічний склад на засіданнях кафедри може змінювати послідовність вивчення тем та перерозподіляти навчальний час щодо їх вивчення.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Інформаційне право: сутність, поняття та зміст. Об’єкти інформаційного права.
Тема 1. Об’єкти інформаційного права. Поняття інформації та інформаційного простору

Передумови виникнення та формування інформаційного права.

Основні етапи процесу правового регулювання відносин, пов’язаних з інформатизацією суспільства. Інформаційне суспільство і право. Значення інформації для особи, суспільства, держави.

Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна. Предмет, методи та функції інформаційного права.

Місце інформаційного права в системі правових наук. Взаємодія інформаційного права з іншими галузями права.

Система інформаційного права. Державна політика в сфері суспільних інформаційних відносин.

Модель інформаційної сфери. Процеси пошуку, отримання і споживання інформації. Особливості створення і розповсюдження інформації, формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг.

Поняття інформаційного простору. Єдиний інформаційний простір. Ознаки єдиного інформаційного простору.

Об’єкти інформаційного права. Поняття інформаційної сфери. Інформаційні процеси. Основні об’єкти інформаційної сфери. Структура інформаційної сфери. Інформація як основний об’єкт інформаційної сфери. Особливості правової інформації.Поняття та види інформаційних систем. Об’єкти інформаційних систем. Інформаційні технології як об’єкт інформаційних правовідносин.
Тема 2. Інформаційні ресурси

Поняття інформаційного ресурсу. Класифікація інформаційних ресурсів. Закон України «Про науково-технічну інформацію».

Інформаційні продукти і інформаційні послуги.

Поняття web-ресурсів.

Національні інформаційні ресурси. Склад національних інформаційних ресурсів.

Правовий режим інформаційних ресурсів. Склад правового режиму інформаційних ресурсів. Доступ до інформаційних ресурсів та їх обробка.

Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів.

Тема 3. Джерела інформаційного права та інформаційне законодавство України

Інформаційне законодавство – головне джерело інформаційного права. Становлення інформаційного законодавства України.

Загально-правові та спеціально-правові акти, що регулюють суспільні інформаційні правовідносини.

Конституційно-правове, цивільно-правове, адміністративно-правове, кримінально-правове регулювання інформаційних відносин.Синтетичні міжгалузеві комплексні інститути права.

Структура інформаційного законодавства України.Поняття джерел інформаційного права. Рівні та структура джерел інформаційного права.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал