Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліниСкачати 261.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.03.2017
Розмір261.19 Kb.
ТипПояснювальна записка


2


3
ЗМІСТ

Пояснювальна записка
4
Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис предмета навчальної дисципліни
7
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни
8
ІІІ. Програма
Змістовий модуль І

9
Змістовий модуль ІІ

10
ІV. Навчально-методична карта дисципліни
«Проблематика видань, політична проблематика»
12
V. Плани семінарських занять
13
VІ. Завдання для самостійної роботи
18
VІІІ. Система поточного і підсумкового контролю знань
21
ІХ. Методи навчання
23
Х. Методичне забезпечення курсу
23
ХІ. Рекомендована література
Основна
24
Додаткова
264
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс «Проблематика видань, політична проблематика» належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на третьому курсі в обсязі 72 год. (2 кредити), завершується заліком.
Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
«Проблематика видань, політична проблематика», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Метою курсу «Проблематика видань, політична проблематика» є необхідна фахова підготовка студентів за спеціалізацією «Видавнича справа та редагування», набуття ними ґрунтовних знань про політичну проблематику видань, особливість редакторської підготовки та специфіку позиціонування на сучасному книжковому ринку видань політичної літератури.
Головне завдання курсу – в узагальненні та систематизації здобутих знань, забезпеченні глибокого оволодіння студентами основами видавничої підготовки політичної літератури, методами і прийомами редакторської роботи з текстами політичної проблематики, їх тематичною, жанровою і композиційною структурою, фактологічним матеріалом, мовою і стилем відповідно до чинних норм.
Завданнями курсу є:
ознайомити студентів із комплексом загальнотеоретичних та практичних питань із редакторської підготовки видань політичної проблематики;
забезпечити оволодіння студентами методикою роботи з композиційною, тематичною, жанровою і фактологічною структурами тексту авторського оригіналу політичної літератури, його лексико-стилістичним оформленням;
проінформувати студентів про правове поле політичної інформації та сформувати у них вміння самостійно аналізувати тексти політичної тематики в контексті відповідності законодавчим нормам;
надати студентам ґрунтовні знання про тематику, види та жанри видань політичної проблематики, особливості їх позиціонування на книжковому ринку
України;
познайомити студентів із специфікою редакторського аналізу авторських оригіналів політичної проблематики, зокрема наукових громадсько-політичних та масово-політичних видань, як методу їх об’єктивної характеристики й оцінки, а також дати поняття про шляхи вдосконалення авторського оригіналу в процесі його підготовки до друку;
забезпечити освоєння студентами основних критеріїв мовно- стилістичного оцінювання авторського оригіналу політичної літератури;

5
ознайомити студентів із специфікою публіцистичного стилю видань політичної проблематики та його функціями у творах політичного змісту;
орієнтувати студентів на практичне використання теоретичної бази та навичок редакторської оцінки видань політичної проблематики у подальшому систематичному вивченні предметів із редагування.
Міжпредметні зв’язки. Політична проблематика видань спирається на курс основи редакторської майстерності, основи редагування, стилістики, використовує поняття правознавства, логіки, психолінгвістики, філософії, естетики тощо.
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:
Вимоги до знань студентів.
Студент повинен знати:
- понятійно-категоріальний апарат із політичної проблематики;
- комплекс правових засад щодо висвітлення політичної проблематики;
-
історичні етапи формування політичної літератури;
- жанрові стандарти та тематико-типологічну характеристику періодичних та книжкових видань політичної проблематики;
- специфіку редакторського опрацювання політичної інформації на сторінках періодичних видань;
- методику редагування наукових громадсько-політичних та масово- політичних видань;
- основні вимоги мовно-стилістичного опрацювання авторських оригіналів політичної проблематики;
Вимоги до умінь і навичок студентів.
Студент повинен уміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат і спеціальну термінологію дисципліни;
- орієнтуватися в структурі міжнародних та національних політичних
інститутів;
- самостійно аналізувати законодавство про політичну інформацію;
- працювати у жанрах політичної проблематики;
- зробити редакторський аналіз авторського оригіналу політичної літератури;
Студент повинен володіти навичками:
- законодавчого аналізу щодо правомірності висвітлення на сторінках періодичних та книжкових видань різних видів політичної інформації;
- редакторського аналізу і вміти давати об’єктивну характеристику й оцінку авторському оригіналові, а також пропонувати шляхи його вдосконалення в процесі підготовки до друку;
- володіти різноманітними методами редагування та застосовувати їх відповідно

6 до конкретного виду видань політичної проблематики;
- від студента вимагається добре оволодіння теоретичним матеріалом, уміння застосовувати його при обґрунтуванні редакторських правок під час роботи з авторським оригіналом.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. –
індивідуальна робота, 36 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.7
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: види видань політичної проблематики, зокрема наукові громадсько- політичні та масово-політичні видання.
Курс:

Напрям,
спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:
2 кредити
Змістові модулі:
2 модулі

Загальний обсяг дисципліни (години):
72 годин
Тижневих годин:
2 години

Галузь знань 0303 журналістика та інформація
Шифр та назва напряму:
6.030303
Видавнича справа та редагування
Освітньо-кваліфікаційний рівень
«бакалавр»

Нормативна
Рік підготовки: 1.
Семестр: 2.
Аудиторні заняття: 32 години, з них:
Лекції (теоретична підготовка): 16 годин
Семінарські заняття:
12 годин

Індивідуальна робота:
4 години
Модульні контрольні
роботи: 4 години

Самостійна робота: 36 годин

Вид контролю: залік
8
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Ра
зо
м

А
уди
то
р
ни
х
Л
екц
ій

П
р
акт
и
чн
их

С
ем
ін
ар
сь
к
их

Ін
ди
в
іду
аль
на

р
об
от
а
С
ам
ос
тій
на

р
об
от
а
П
ідс
ум
ко
в
ий

к
онт
р
ол
ь

Змістовий модуль І.
Загальна характеристика видань політичної проблематики

1.
Сутність і зміст політичної літератури
7
5 2
2 1
2 2.
Видання політичної проблематики крізь призму історичного розвитку
8
4 2
2 4
3.
Тематико-типологічний та жанровий аналіз видань політичної проблематики
11
5 2
2 1
6 4.
Специфіка політичної інформації на сторінках періодичних видань
8
4 2
2 4
5.
Пропагандистська та агітаційна література як форми політичної комунікації
6
2 2
4
Модульна контрольна робота
2
2
Разом 42 20 10
8
2
20
2
Змістовий модуль ІІ.
Редакторський аналіз видань політичної проблематики

6.
Редакторський аналіз наукових громадсько-політичних видань
11
5 2
2 1
6 7.
Редакторський аналіз масово-політичних видань
11
5 2
2 1
6 8.
Мова і стиль політичної літератури
6
2 2
4
Модульна контрольна робота
2
2
Разом 30 12 6
4
2
16
2
Семестровий контроль Залік
Разом за навчальним планом 72 32 16 12
4
36
4


9
ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Загальна характеристика видань політичної проблематики

Лекція 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (2 год.)
Тематика, мета і завдання політичної літератури. Предмет політичної літератури. Проблемні аспекти у визначенні політичної літератури. Визначення громадсько-політичних видань у ДСТУ 3017-95. Функції політичної літератури.
Види політичної літератури. Цільове призначення видань політичної проблематики. Читацька адреса політичної літератури. Законодавче регулювання випуску у світ видань політичної проблематики. Відповідальність за порушення законодавства про політичну інформацію.
Cемінарське заняття 1. Особливості видань політичної проблематики.

Лекція 2. ВИДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ (2 год.)
Зародження пропаганди та її розвиток у ХVII столітті в Європі. Розвиток агітаційно-пропагандистської літератури у другій половині XIX століття.
Політична періодика Галичини кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. Пропагування національно-патріотичної ідеї на сторінках видань Союзу Українок. Періодичні видання політичної проблематики Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. Політична література як основний засіб ідеологічного та політичного впливу в Радянському Союзі. Відомі майстри пропаганди. Видання видань політичної проблематики в незалежній Україні.
Семінарське заняття 2. Роль знакових громадсько-політичних часописів кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя у формуванні української політичної нації.
Лекція 3. ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ТА ЖАНРОВИЙ АНАЛІЗ
ВИДАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ (2 год.)
Статистичні дані щодо кількості назв видань політичної проблематики на книжковому ринку України: випуск періодичних і продовжувальних видань; випуск книжкової продукції. Тематика видань політичної літератури. Основні види видань політичної проблематики: за аналітико-синтетичним переробленням
інформації; за інформаційними знаками; за матеріальною конструкцією; за обсягом та складом основного тексту; за періодичністю: види періодичних видань політичної проблематики; види неперіодичних видань політичної проблематики.
Жанри громадсько-політичних видань: жанри політичних першоджерел; жанр політичного мемуару; жанр монографії політичної проблематики. Актуальні проблеми видавничої підготовки видань політичної проблематики.

10
Семінарське заняття 3. Тематичний та жанровий спектр видань політичної літератури.


Лекція 4. СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (2 год.)
Політична інформація як важлива суспільна цінність: завдання політичної
інформації; суб’єкти політичної інформації; якісні показники політичної
інформації. Сутність періодичних видань як складової частини політичної системи суспільства. Політичні «функції» періодичних видань. Основні напрями діяльності періодичних видань політичної проблематики. Жанрові форми творів періодичних видань політичної проблематики. Жанр політичного портрета на сторінках періодичних і книжкових видань.
Семінарське заняття 4. Періодичні видання політичної проблематики.

Лекція 5. ПРОПАГАНДИСТСЬКА ТА АГІТАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА ЯК
ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (2 год.)
Визначення пропаганди. Типи пропаганди. Основні методи пропаганди політичних видань. Технологія виготовлення та розповсюдження пропаганди.
Жанрова різноманітність пропагандистської літератури. Визначення агітації.
Особливість передвиборчої агітаційної літератури. Основні відмінності та спільні риси між пропагандою та агітацією. Агітаційна література як засіб формування політичних переконань суспільства.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Редакторський аналіз видань політичної проблематики


Лекція 6. РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИХ ВИДАНЬ (2 год.)
Робота редактора над змістом авторського оригіналу наукового громадсько- політичного видання. Види політичних текстів: описові політичні тексти; теоретичні політичні тексти; пояснювальні політичні тексти. Основні критерії редакторського аналізу та оцінки змісту авторського оригіналу наукового громадсько-політичного видання. Аналіз і оцінювання методів викладу в науковому громадсько-політичному виданні. Етичні вимоги до політичного тексту. Способи викладу наукового матеріалу в політичній літературі. Робота редактора над науково-довідковим апаратом наукового громадсько-політичного видання.

11
Семінарське заняття 5. Робота редактора над підготовкою наукового громадсько-політичного видання. Загальні завдання реданалізу.

Лекція 7. РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ МАСОВО-ПОЛІТИЧНИХ
ВИДАНЬ (2 год.)
Загальні завдання реданалізу в опрацюванні авторського оригіналу масово- політичного видання. Аналіз і оцінка фактичної основи агітаційного тексту масово-політичних видань. Інтерпретація фактів у масово-політичних виданнях.
Методи аналітичної критики історичних джерел, які використовуються в оцінці документального матеріалу масово-політичного твору. Специфіка роботи редактора над заголовком авторського оригіналу масової політичної літератури.
Основні принципи, які рекомендує соціальна психологія в опрацюванні агітаційного тексту масової політичної літератури. Робота редактора над науково- довідковим апаратом масово-політичного видання.
Семінарське заняття 6. Робота редактора над підготовкою масово- політичного видання. Загальні завдання реданалізу.
Лекція 8. МОВА І СТИЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (2 год.)
Загальні критерії мовно-стилістичного оцінювання авторського оригіналу політичної літератури. Специфіка публіцистичного стилю політичної літератури: ознаки публіцистичного стилю видань політичної проблематики; лінгвостилістичні особливості видань політичної проблематики; функції публіцистичного стилю у політичних текстах: інформаційна функція; функція впливу. Суспільно-політична лексика та фразеологія. Мовно-стилістичні особливості масово-політичних і наукових громадсько-політичних видань: мовно- стилістичні особливості наукових громадсько-політичних видань; мовно- стилістичні особливості масово-політичних видань; основні відмінності мовно- стилістичного опрацювання наукових громадсько-політичних та масово- політичних видань. Прийоми розтановки логічних смислових акцентів у творах політичної проблематики. Засоби образної виразності в текстах політичної літератури.


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Проблематика видань, політична проблематика»
2 семестр
Разом
: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 36 год.
Тиждень
І
ІІ
ІІІ
ІV
V

VІІ
VІІІ
ІХ
Х
Модулі
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Назва модуля
Загальна характеристика видань політичної
проблематики
Редакторський аналіз видань політичної проблематики
Кількість балів за модуль
104 бали
75 бали
Лекції відвідування – 5 б. відвідування – 3 б.
Теми лекцій
Сутність і зміст політичної літератури
– 1 б.
Видання політичної проблематики крізь призму
історичного розвитку
– 1 б.
Тематико- типологічн ий та жанровий аналіз видань політичної проблемати ки – 1 б.
Специфіка політичної
інформації на сторінках періодични х видань – 1 б.
Пропагандист ська та агітаційна література як форми політичної комунікації –
1 б.
Редакторський аналіз наукових громадсько- політичних видань – 1 б.
Редакторський аналіз масово- політичних видань –
1 б.
Мова і стиль політичної літератури – 1 б.
Теми семінарськ их занять
Особливості видань політичної проблематики –
11 б.
Роль знакових громадсько- політичних часописів кінця ХІХ – початку
ХХ сторіччя у формуванні української політичної нації – 11 б.
Тематичний та жанровий спектр видань політичної літератури
– 11 б.
Періодичні видання політичної проблематики
– 11 б.
Робота редактора над підготовкою наукового громадсько-політичного видання. Загальні завдання реданалізу – 11 б.
Робота редактора над підготовкою масово-політичного видання.
Загальні завдання реданалізу – 11 б.
Самостій на робота
5 балів
5 балів
5х2 балів
5 балів
5 балів
5х2 балів
5х2 балів
5 балів
Види поточног о контрол ю
Модульна контрольна робота
(25 балів)
Модульна контрольна робота
(25 балів)
Підсумко вий контроль
Залік
Усього 179 балів

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І.
Загальна характеристика видань політичної проблематики

Семінарське заняття 1.
Особливості видань політичної проблематики.
План
1. Значення політичної літератури в сучасному контексті української реальності.
2. Мета й завдання політичної літератури.
3. Предмет політичної літератури:
3.1. загальна характеристика ідеології;
3.2. загальна характеристика політики;
3.2.1. сутність політики;
3.2.2. структура політики;
3.2.3. функції політики;
3.2.4. види політики;
3.3. загальна характеристика політичної ідеології;
3.3.1. сутність політичної ідеології;
3.3.2. функції політичної ідеології.
4. Функції політичної літератури:
4.1. політична функція;
4.2. соціальна функція.
5. Специфіка читацької адреси видань політичної проблематики.
6. Основи законодавства про політичну інформацію:
6.1. аналіз статей Конституції України (статті 15, 36, 37);
6.2. аналіз статті 28 Закону України «Про видавничу справу»;
6.2. аналіз статей Закону України «Про інформацію» (статті 27, 28, 29, 30);
6.3. аналіз статей Закону України «Про державну таємницю» (статті 8, 31);
6.4. аналіз статей Закону України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні» (статті 2, 3).
7. Відповідальність за порушення законодавства про політичну інформацію:
7.1. адміністративна відповідальність;
7.2. кримінальна відповідальність.
Основна література: 1, 6, 9, 11.
Додаткова література: 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

14 14
Семінарське заняття 2.
Роль знакових громадсько-політичних часописів кінця ХІХ – початку ХХ
сторіччя у формуванні української політичної нації.
План
1. Громадсько-політичні часописи Галичини:
1.1. перша україномовна періодика: «Зоря Галицька», «Літературно-
Науковий Вісник», «Новини», «Галичо-Руський вісник», «Вечерниці», «Мета»,
«Правда», «Батьківщина», «Діло», «Громадський Друг», «Громадський Голос»,
«Дзвін», «Молот», «Світ», «Народ»;
1.2. партійні друковані видання: «Рада», «Наше слово», «Сель-роб»,
«Проти Хвиль», «Вперід!», «Спартак», «Інформаційний Листок», «Сурма», «Голос
Нації»;
1.3. сила національно-патріотичної ідеології на сторінках жіночих часописів: «Мета», «Наша Мета: часопис робітного жіноцтва», «Жіночий
Вістник», «Жінка», «Громадянка», «Українка», «Світ Українки», «Нова Хата».
2. Громадсько-політичні часописи Наддніпрянщини:
2.1. значення першого українського суспільно-політичного і літературно-мистецького журналу «Основа» в пропагуванні української ідеї;
2.2. партійна преса: «Вперед», «Боротьба», «Воля», «Соціал-Демократ»,
«Слово», «Шершень», «Дзвін», «Робітнича газета», «Слобожанщина»,
«Запоріжжя»;
2.3. перша україномовна газета Наддніпрянщини «Хлібороб» та встановлення патріотичної періодики: «Рідний край», «Громадська думка»,
«Рада», «Слово», «Дзвін»;
2.4. київський період «Літературно-Наукового Вісника»;
2.5. українська періодика за кордоном «Наша Дума», «Рідна справа –
Думські вісті», «Украинская жизнь»;
2.6. ренесанс національної періодики на тлі відродження української державності: видання Центральної Ради – «Нова Рада», «Вістник Генерального
Секретаріату Української Народної Республіки».

Основна література: 2, 9, 10.
Додаткова література: 2, 4, 7, 16, 24, 25.

Семінарське заняття 3.
Тематичний та жанровий спектр видань політичної літератури.
План
1. Тематична складова видань політичної літератури:
1.1. видання про внутрішню політику України:
1.1.1. національне питання;

15 15 1.1.2. національні та етнічні меншини;
1.1.3. мовна політика;
1.1.4. відносини між державою та церквою;
1.1.5. інформаційна політика;
1.1.6. економічна політика;
1.2. видання про зовнішню політику:
1.2.1. європейська інтеграція;
1.2.2. зовнішня політика України.
1.3. міжнародні відносини:
1.3.1. світова політика;
1.3.2. міжнародні справи;
1.3.3. зовнішня політика інших держав.
1.4. видання про політиків, політичні партії та рухи:
1.4.1. політичні партії та рухи в Україні;
1.4.2. політичні партії та рухи за кордоном;
1.4.3. політичні портрети.
1.5. форми політичної організації. Держава як політична влада;
1.6. вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії.
2. Жанри політичної літератури:
2.1. жанри політичних першоджерел:
2.1.1.
статут партії (громадської організації, об’єднання);
2.1.2.
програма партії (громадської організації, об’єднання);
2.1.3. заява;
2.1.4.
доповідь (виступ) керівника (лідера) політичної організації;
2.1.5.
матеріали з’їзду, конгресу, конференції партії, пленумів, зборів, засідань центральних і місцевих органів партії (об’єднання);
2.1.6. резолюція (постанова) з’їзду, конгресу.
2.2. жанр політичного мемуару;
2.3. жанр монографії політичної проблематики.
Основна література: 5, 6, 9, 10, 11.
Додаткова література: 5, 6, 7, 8, 18, 23, 24.
Семінарське заняття 4.
Періодичні видання політичної проблематики.
План
1. Аналіз статистичних даних щодо випуску періодичних видань політичної проблематики за останні п’ять років в Україні: основні тенденції.
2. Арґументування цитати канадського вченого М. Маклюена про те, що світ сьогодні схожий на велике село, де все всім відомо.

16 16 3. Основні напрямки діяльності періодичних видань як складової частини політичної системи суспільства:
3.1. задоволення інформаційних інтересів суспільства;
3.2. забезпечення публічності;
3.3. вивчення та формування громадської думки;
3.4. організація обговорення, дискусій із важливих політичних проблем;
3.5. агітація чи пропаганда діяльності держави, партій, громадських організацій і рухів, окремих лідерів.
4. Типові жанри політичної періодики:
4.1. політична замітка;
4.2. політичний репортаж;
4.3. політичне інтерв’ю;
4.4. політичний звіт:
інформаційний, аналітичний;
4.5. політичний коментар;
4.6. політична стаття;
4.7. політичний огляд;
4.8. політичний памфлет;
4.9. політичне есе;
4.10. політичний анектодот.
5. Політичний портрет як особлива форма публіцистичного твору.
Основна література: 2, 3, 6, 10, 11.
Додаткова література: 3, 8, 13, 18, 19, 23, 25.
Змістовий модуль ІІ.
Редакторський аналіз видань політичної проблематики
Семінарське заняття 5.
Робота редактора над підготовкою наукового громадсько-політичного
видання. Загальні завдання реданалізу.
План
1. Особливості змісту авторського оригіналу наукового громадсько-політичного видання:
1.1. пізнавальні завдання наукових громадсько-політичних видань:
1.2. види політичних текстів: описові політичні тексти;

17 17 теоретичні політичні тексти; пояснювальні політичні тексти.
2. Основні критерії редакторського аналізу та оцінки змісту авторського оригіналу наукового громадсько-політичного видання.
3. Аналіз і оцінювання методів викладу в науковому громадсько- політичному виданні.
4. Етичні вимоги до політичного тексту.
5. Способи викладу наукового матеріалу в політичній літературі:
5.1. інформаційний;
5.2. ілюстративний;
5.3. проблемний.
6. Робота редактора над науково-довідковим апаратом наукового громадсько-політичного видання.

Основна література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Додаткова література: 1, 13, 18, 24.
Семінарське заняття 6.
Робота редактора над підготовкою масово-політичного видання.
Загальні завдання реданалізу.

План
1. Загальні завдання реданалізу в опрацюванні авторського оригіналу масово-політичного видання.
2. Аналіз і оцінка фактичної основи агітаційного тексту масово-політичних видань:
2.1. поняття про позитивні та негативні факти;
2.2. прийоми аналітичної критики історичних джерел.
3. Інтерпретація фактів у масово-політичних виданнях.
4. Специфіка роботи редактора над заголовком авторського оригіналу масової політичної літератури.
5. Основні принципи, які рекомендує соціальна психологія в опрацюванні агітаційного тексту масової політичної літератури.
6. Робота редактора над науково-довідковим апаратом масово-політичного видання.
Основна література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Додаткова література: 1, 13, 18, 24.

18 18
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
Загальна характеристика видань політичної проблематики – 20 год.

1.
Підготувати перелік із п’яти видань політичної проблематики, вказати читацьку адресу та арґументувати суспільну значущість та історичну цінність цих видань – 2 год.
2.
Підготувати реферат до 5 сторінок про одного з відомих майстрів пропаганди в
історичному чи сучасному контекстах – 4 год.
3.
Використовуючи електронний ресурс Книжкової палати України «Літопис книг», здійснити маркетингове дослідження книжкового ринку за останні п’ять років щодо видань однієї із тематик політичної літератури. Дати жанрово- типологічну характеристику цих видань та резюмувати насиченість видавничого ринку книжками висвітленої тематики – 6 год.
4.
Віднайти у періодичних виданнях (або окремі книжкові видання цього жанру) політичні портрети та дати їм характеристику за таким планом (4 год.): яка мета цього портрета? Чи досяг її автор? читацьке коло політичного портрета; основна ідея політичного портрета;
інформаційне тло політичного портрета; чи має цей текст політичне значення; чи має цей текст історичну цінність; які мовно-стилістичні прийоми використовує автор для зображення свого героя.
5.
Проаналізувати зміст громадсько-політичних періодичних видань на предмет наявності елементів агітації чи пропаганди, навести п’ять таких прикладів – 4 год.
Змістовий модуль ІІ.
Редакторський аналіз видань політичної проблематики – 16 год.
1.
Здійснити редакторський аналіз умовного авторського оригіналу наукового- громадсько-політичноговидання (6 год.) за такими критеріями та аспектами:
1. аналіз і оцінка вибору автором теми свого твору;
2. аналіз і оцінка розробленості теми: відповідність змісту темі твору та цільовому призначенню майбутнього видання; достовірність, істинність того, про що йде мова у тексті; новизна проблеми або трактування традиційних проблем;
глибина змісту;

19 19 точність;
конкретність.
3. оцінка фактичного матеріалу;
4. структурно-композиційний аналіз;
5. логічний аналіз;
6. мовно-стилістичний аналіз;
7. аналіз і оцінка оформлення нетекстових елементів твору.
2.
Здійснити редакторський аналіз умовного авторського оригіналу масово- полтичного видання (6 год.) за такими критеріями та аспектами:
1. аналіз і оцінка вибору автором теми свого твору;
2. аналіз і оцінка розробленості теми;
3. оцінка фактичного матеріалу: документальність фактів; політична значимість фактів; емоційна навантаженість фактів; достовірність фактів; правдивість фактів.
4. структурно-композиційний аналіз;
5. логічний аналіз;
6. мовно-стилістичний аналіз;
7. аналіз і оцінка оформлення нетекстових елементів твору.
3. Підготувати добірку із п’яти прикладів із застосуванням прийомів розтановки логічних смислових акцентів у виданнях політичної проблематики – 2 год.
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність
(бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 4.
Таблиця 4.
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали
Термін
виконання
(тижні)
Змістовий модуль І.
Загальна характеристика видань політичної проблематики

Підготувати перелік із п’яти видань політичної проблематики, вказати читацьку адресу та арґументувати суспільну значущість та історичну
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
І

20 20 цінність цих видань (2 год.).
Підготувати реферат до 5 сторінок про одного з відомих майстрів пропаганди в історичному чи сучасному контекстах (4 год.).
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
ІІ
Використовуючи електронний ресурс Книжкової палати України «Літопис книг», здійснити маркетингове досліження книжкового ринку за останні п’ять років щодо видань однієї із тематик політичної літератури. Дати жанрово- типологічну характеристику таких видань та резюмувати насиченість видавничого ринку книжками висвітленої тематики (6 год.).
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, залік
5
ІІІ
Віднайти у періодичних виданнях (або окремі книжкові видання цього жанру) політичні портрети та дати їм характеристику за вказаним планом (4 год.).
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5х2
ІV
Проаналізувати зміст громадсько-політичних періодичних видань на предмет наявності елементів агітації чи пропаганди, навести п’ять таких прикладів (4 год.).
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
V

Змістовий модуль ІІ.
Редакторський аналіз видань політичної проблематики
Здійснити редакторський аналіз умовного авторського оригіналу наукового громадсько- політичного видання (6 год) за вказаним планом.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5х2

Здійснити редакторський аналіз умовного авторського оригіналу масово-політичного видання (6 год) за вказаним планом.
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5х2
VІІ
Підготувати добірку із п’яти прикладів із застосуванням прийомів розтановки логічних смислових акцентів у виданнях політичної проблематики (4 год.).
Індивідуальне заняття, семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
VІІІ
Разом: 36 год.
Разом: 55 балів

21 21
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
9.
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Проблематика видань, політична проблематика» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 5.1., табл. 5.2.,5.3.
Таблиця 5.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюВид діяльності
Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку

Всього
1 Відвідування лекцій
1
8
8
2 Відвідування практичних
(семінарських) занять
1
6
6
3 Робота на семінарському занятті
10
6
60
4 Виконання завдання з самостійної роботи
(домашнього завдання)
5
5
25
5 Виконання завдання з самостійної роботи
(творче)
10
3
30
6 Модульна контрольна робота
25
2
50
максимальна кількість балів 179
Розрахунок: 179:100=1,8
Студент набрав: 150
Оцінка: 150:1,8=83 (бал за семестр)

22 22 10.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
11.

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

Методи письмового контролю: тестові завдання, самостійна робота, модульна контрольна робота.
Таблиця 5.2.
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки
ECTS
Підсумкова кількість
балів (max – 100)
Оцінка за 4-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

1–34 35–59
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
«незадовільно»
(з можливістю повторного складання)
F
FX
60–68 69–74
«задовільно»
E
D
75–81 82–89
«добре»
C
B
90–100
«відмінно»
A
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

вчасність виконання навчальних завдань;

повний обсяг їх виконання;

якість виконання навчальних завдань;

самостійність виконання;

творчий підхід у виконанні завдань;

ініціативність у навчальній діяльності.

23 23
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

опорні конспекти лекцій;

навчальні посібники;

робоча навчальна програма;

засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних робіт).

24 24
ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:
1.
Закон України «Про видавничу справу» [Електронний ресурс] : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80 2.
Крупський І. В. Національно-патріотична журналістика України : друга половина XIX –– перша чверть XX ст. / І. В. Крупський. –– Львів : Світ,
1995. –– 184 с.
3.
Мильчин А. Э. Методика редактирования текста : [изд. 3-е перераб. и доп] /
А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2005. – 524 с.
4.
Накорякова К. М. Методика редакторской оценки текста / К. М. Накорякова.
– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 27 с.
5.
Партико З. В. Загальне редагування : нормативні основи : [навч. посібник] /
З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416 с.
6.
Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М.
Сикорского. – М. : Книга, 1987. – 397 с.
7.
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.
8.
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования / Н. М. Сикорский. – М.
: Высшая школа, 1980. – 328 с.
9.
Філософія політики : короткий енцикл. словник / [авт.-упоряд. :
Андрущенко В. П. та ін.]. –– К. : Знання України, 2002. –– 670 с.
10.
Чічанвський А. А. Політика. Преса. Влада. / А. А. Чічановський, В. І.
Шкляр. – К. : Слов’янський діалог, 1993. – 162 с.
11.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : [учеб. пособ.] / Г.
Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбыри ; К. : Знання, 2009. – 487 с.

Додаткова література:
1.
Антонова С. Г. Редакторская подготовка изданий : [учебник] / [С. Г.
Антонова, В. И. Васильев, И. А. Жарков, О. В. Коланькова, Б. В. Ленский, Н.
З. Рябинина, В. И. Соловьев]. – М. : Изд-во МГУП, 2002. – 468 с.
2.
Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела (ХІХ перша третина ХХ ст.) : [навч. посібник / за ред. Н. В. Зелінської]. –– Львів : Світ,
2003. –– 612 с.
3.
Горобцов В. О., Костецька Т. А., Кресіна І. О. Інформаційне законодавство
України : [науково-практичний коментар] / В. О. Горобцов, Т. А. Костецька,
І. О. Кресіна. – К. : Юридична думка, 2006. – 232 с.
4.
Гутковський В. В., Крупський І. В., Олексин О. М. Українська журналістика на західноукраїнських землях : державотворча функція, тематичні аспекти
(1848–1919 рр.). Історико-політичний нарис / В. В. Гутковський., І. В.
Крупський, О. М. Олексин. –– Львів : Вільна Україна, 2001. –– 136 с.

25 25 5.
ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види, терміни та визначення. – К.:
Держстандарт України, 1995. – 50 с.
6.
ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. –
К. : Держстандарт України, 1995. – 21 с.
7.
Животко А. П. Історія української преси / А. П. Животко. –– К. : Наша культура і наука, 1999. –– 368 с.
8.
Журналистика в мире политики : Исследовательские подходы и практика участия / [ред.-сост. С.Г. Коркосенко]. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А.,
2004. – 448 с.
9.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний ресурс]
: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 10.
Закон України «Про державну таємницю» [Електронний ресурс] : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 11.
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
[Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 12.
Закон
України
«Про
інформацію»
[Електронний ресурс]
: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 13.
Кастрюлина Л. Н. Массовая политическая литература / Л. Н. Кастрюлина //
Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс] : http:// bse.sci- lib.com/article074217.html.
14.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]
: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 15.
Конституція
України
[Електронний ресурс]
: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 16.
Кость С. А. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX ст. / Степан Кость. –– Львів, 2002. –– 217 с.
17.
Кримінальний кодекс
України
[Електронний ресурс]
: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 18.
Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови :
[підручник] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.
19.
Мельник Г. С. Деловая журналистика : [учеб. пособ.] / Г. С. Мельник, С. М.
Виноградова. – СПб. : Питер, 2010. – 304 с.
20.
Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник /А. Э. Мильчин – М. :
ОЛМА-Пресс, 2003.– 558 с.
21.
Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов,
А. Е. Шадрин. – М. : Аст ; Олимп, 2004. – 811 с.
22.
Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник- довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. – Львів : Палітра друку, 2002. –
224 с.

26 26 23.
Статистична інформація // Друковані ЗМІ / Держкомтелерадіо України. —
Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=99439&cat_id=85717 24.
Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : [практичний посібник]
/ М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.
25.
Туманов Д. В. Жанровое многообразие публицистики [Электронный ресурс] : http://www.jurn.by.ru/jan_4.html.
26.
Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э.Мильчин, Э. П.
Гаврилов и др. – М. : Юристъ, 1998. – 536 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал