Постанова від 2013 р. № Київ Про затвердження Порядку І правил проведенняPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4

10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли застраховані особи залишать перон аеропорту).
10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.
__________________________________________________________________
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Додаток 4 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК
ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта аеропорту
(аеродрому) за шкоду, заподіяну третім особам; обов’язкового страхування відповідальності сертифікованих суб’єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик_________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер
і термін дії ліцензії) з однієї сторони, та страхувальник __________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р № ______ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору згідно з Порядком і правилами є майнові
інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком діяльності страхувальника.
2. Страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування
2.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) _________________________
2.2. Франшиза (тільки на майнові збитки)___________________________
2.3. Страховий тариф визначається у розмірі __ відсотка страхової суми.
2.4. Додатково застраховані особи (у разі потреби)___________________
2.5. Види діяльності або робіт_____________________________________

2 Продовження додатку 4 2.6. Додаткові винятки/застереження ______________________________
2.7. Межі дії договору страхування ________________________________
2.8. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника) ____________________________________________________
2.9. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик.
2.10. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму
(ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.
3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника, за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб.
5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування
5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

3 Продовження додатку 4 5.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців; документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо); документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення
інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи); акти про знищення/пошкодження/утрату багажу; акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

4 Продовження додатку 4 6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком; несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб; заподіяння шкоди життю і здоров’ю третьої особи внаслідок природних причин, самій собі або внаслідок самовільного проникнення третьої особи до забороненої для її доступу зони; заподіяння вантажу збитків внаслідок природної втрати в межах, які встановлені спеціальними нормами під час його перевезення, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до знищення чи зіпсуття вантажу (усушка, утруска, загнивання, самозаймання, тощо); проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язується: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті

5 Продовження додатку 4 страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором; повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності); протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

6 Продовження додатку 4 8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пункті 10.1 цього договору; виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

7 Продовження додатку 4 9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.
10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.


__________________________________________________________________
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Додаток 5 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК

ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик _____________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії) з однієї сторони, та страхувальник ___________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р № ______ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору згідно з Порядком і правилами є майнові
інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.
2. Страхова сума, страховий тариф та умови страхування
2.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) _________________________
2.2. Франшиза (тільки на майнові збитки)___________________________
2.3. Страховий тариф визначається у розмірі __ відсотка страхової суми.
2.4. Види діяльності ____________________________________________
2.5. Додаткові винятки/застереження ______________________________
2.6. Межі дії договору страхування ________________________________
2.7. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника) ____________________________________________________
2.8. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

2 Продовження додатку 5 3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить ___________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у такі терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається подія внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб, спричинену діями чи бездіяльністю працівників страхувальника, що здійснюють аеронавігаційне обслуговування повітряного руху.
5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування
5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.
5.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;

3 Продовження додатку 5 документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо); документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення
інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

4 Продовження додатку 5 несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб; проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язаний: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

5 Продовження додатку 5 повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності); протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.

6 Продовження додатку 5 9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пункті 10.1 цього договору; виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.
9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

7 Продовження додатку 5 10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.


__________________________________________________________________
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Додаток 6 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК
ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик _____________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії) з однієї сторони, та страхувальник ____________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р № ______ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору згідно з Порядком і правилами є майнові
інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з життям та здоров’ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.
2. Дані про повітряне судно, страхова сума, страховий тариф і умови страхування
2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума і страховий тариф:
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки повітряного судна
Кількість застрахованих осіб
Розмір страхової суми за кожну застраховану особу
Розмір загальної страхової суми
Страховий тариф
(відсотків)
2.2. Додаткові виключення/застереження ___________________________
2.3. Географічні межі дії цього договору ___________________________
2.4. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)____________________________________________________

2 Продовження додатку 6 2.5. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик, стосовно одного повітряного судна.
2.6. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.
2.7. Особа вважається застрахованою під час знаходження її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.
2.8. Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час знаходження на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.
3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) при виконанні польоту повітряного судна. Виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки у повітряне судно.

3 Продовження додатку 6 5. Умови здійснення страхової виплати
5.1. Здійснення страхової виплати проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.
5.2. Для отримання страхової виплати страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо здійснення страхової виплати; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення
інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи); документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ, тощо); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.4. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта
(аварійного сертифіката).
Страховик одноразово виплачує: у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку – спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством – 100

4 Продовження додатку 6 відсотків страхової суми; у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми; у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.
6. Причини відмови у здійсненні страхової виплати
Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у разі: вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком; несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб; заподіяння шкоди життю і здоров’ю застрахованої особи внаслідок природних причин, самій собі або внаслідок самовільного проникнення цієї особи до забороненої для її доступу зони; проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язується: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити страхову виплату не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у здійсненні

5 Продовження додатку 6 страхової виплати повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором; повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності); протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

6 Продовження додатку 6 8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни, передбачені пунктом 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка
Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору; виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

7 Продовження додатку 6 9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.
10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (включаючи час, коли пасажири/застраховані особи залишать перон аеропорту та/або коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).
10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.


__________________________________________________________________
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Додаток 7 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК
ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу; обов’язкового страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик ________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії) з одного боку, та страхувальник ______________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р № ______ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу; працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору згідно з Порядком і правилами є: майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з життям і здоров’ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу; майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з життям і здоров’ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

2 Продовження додатку 7 2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування
2.1. Страхова сума і страховий тариф:
Кількість застрахованих осіб
Розмір страхової суми за кожну застраховану особу
Розмір загальної страхової суми
Страховий тариф
(відсотків)
2.2. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва
(поліса, сертифіката), який є його невід’ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.
2.3. Додаткові виключення/застереження ___________________________
2.4. Географічні межі дії цього договору ___________________________
2.5. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)____________________________________________________
2.6. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик.
2.7. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.
2.8. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов’язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту
(аеродрому) для подальшого виконання своїх службових обов’язків до моменту висадки з повітряного судна.
2.9. Авіаційний персонал вважається застрахованим під час виконання ними службових обов’язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов’язків чи з метою виконання певних функції на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.
2.10. Працівники замовника авіаційних робіт, працівники інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особи, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт вважаються застрахованими під час знаходження на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов’язків при виконанні авіаційних робіт та під час посадки чи висадки.

3 Продовження додатку 7 3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається:
4.1. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна, в тому числі курсантів, та іншого авіаційного персоналу (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту
(аеродрому) з метою подальшого виконання ними службових обов’язків.
4.2. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (смерть, загибель, тілесні ушкодження,
інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків.
5. Умови здійснення страхової виплати
5.1. Здійснення страхової виплати проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

4 Продовження додатку 7 5.2. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну членам екіпажу повітряного судна (курсантам) та іншому авіаційному персоналу, страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо здійснення страхової виплати; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; завдання на політ; сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів; листок тимчасової
непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності; свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну працівникам замовника авіаційних робіт, працівникам інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особам, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо здійснення страхової виплати; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності; свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи); документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна; при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.4. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких

5 Продовження додатку 7 документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.5. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта
(аварійного сертифіката).
Страховик одноразово виплачує: у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку – спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством – 100 відсотків страхової суми; у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 відсотків страхової суми; у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.
6. Причини відмови у здійсненні страхової виплати
Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у разі: вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком; несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб; заподіяння шкоди життю і здоров’ю застрахованої особи внаслідок природних причин, самій собі або внаслідок самовільного проникнення цієї особи до забороненої для її доступу зони; коли повітряне судно перебуває поза географічними межами дії цього договору, якщо це не пов’язано з форс-мажорними обставинами; проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

6 Продовження додатку 7 7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язується: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити страхову виплату не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у здійсненні страхової виплати повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо об’єктів страхування, зазначених у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором; повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності); протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

7 Продовження додатку 7 брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.
8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни, передбачені пунктом 5.6 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка
Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору; виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

8 Продовження додатку 7 ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.
9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.
10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (включаючи час, коли пасажири/застраховані особи залишать перон аеропорту та/або коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).
10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

9 Продовження додатку 7 11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.
__________________________________________________________________
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Document Outline

  • Про затвердження Порядку і правил проведення
    • Про затвердження Порядку і правил проведення
  • ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
    • ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
    • проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал